வெள்ளி, 31 ஆகஸ்ட், 2012

அகர எழுத்தில் பத்து எண்களும் அடங்கும்

அகரத் தத்துவம்

  நட்பு பதிவு செய்த நாள் : 31/08/2012
அ என்ற எழுத்தில் 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ஆகிய எண்கள் வருவதை படத்தில் காணலாம் ..


திருவள்ளுவ நாயனார் குறித்த பரிபாசை அகர மற்றும் முதல இந்த அகர ஓவியத்தை மெய் கண்ட சாத்திரங்கள் கூறும் தசைநிலைகளையும் அறிவிக்கும் கருவியாம்.
இதனையே தத்துவமாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த அகர தத்துவ விளக்கத்தை பெயர் வெளியிடாத சமாதியடைந்த மகன் ஒருவரால் சொல்லப்பட்டது ..

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக