சனி, 1 செப்டம்பர், 2012

செவிகள், மூக்கு, தொண்டை : ear, nose and throat

செவிகள், மூக்கு, தொண்டை : ear, nose and throat


செவிகள், மூக்கு, தொண்டை

- இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

செப்டெம்பர் 1, 2012  19:29  இந்தியத் திட்ட நேரம்
செவி

ஒலியைக் கேட்கவும் உடலை நன்னிலையில் வைக்கவும் உதவி செய்யும் உறுப்புகளை உடையன செவிகள் ஆகும். இவை ஓர் இணையாக உள்ளன. புறச்செவி,நடுச்செவி, உட்செவி என மூன்று பிரிவுகளாக இவை அமைந்துள்ளன. உட்செவியில் சூழ்நீரம் உள்ளது. உட்செவி அறையில் செவிப்பையும் நுண்பையும் உள்ளன. புறச்செவியில் காதுமடலும் புறச்செவிப்பாதையும் உள்ளன.

முயல், குதிரை, போன்ற விலங்கினங்களுக்குத் தொங்கும் பெரிய காதுகள் இருக்கும். இவற்றை அவை ஒருக்கணித்துத் திருப்பவோ சுழற்றவோ முடியும். ஆதலின் ஒலி வரும் திசையை உணர்ந்து செவியை மட்டும் திருப்பவோ கேட்டுணரவோ இவற்றால் இயலும். ஆனால், நாம் தலையையே திருப்ப வேண்டியுள்ளது.

செவிகளில் அமைந்துள்ள பகுதிகள் வருமாறு:

01. செவிமடல் - pinna

02. குருத்தெலும்பு - ear bones

03. புறச் செவிக்குழல் – external aditory canal

04. செவிப்பறை - ear drum

05. சுத்தி எலும்பு - hammer

06. பட்டைச் சிற்றெலும்பு - anvil

07. அங்கவடி எலும்பு - stirrup

08. நடுச்செவிக் குழல் - eustachian tube

09. அரை வட்டக் குழல்கள் - semi-circle canals

10. காதுநத்தை எலும்பு - cochlea

விரிவிற்கு


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக