செவ்வாய், 7 ஏப்ரல், 2020

மகுடை – கரோனா நோயர் தொடர்பான சொற்களை அறிவோம்! இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்


மகுடை – கரோனா நோயர் தொடர்பான சொற்களை அறிவோம்!

 

மகுடை(கரோனா) நோய் பற்றிய செய்திகள் நாளும் வருகின்றன. அவற்றிற்கு உரிய தமிழ்ச்சொற்களை அறிவதன் மூலம், நோய் தொடர்பான விளக்கங்களையும் அறியலாம்.
தொற்றுத் தடுப்பிற்காக முகத்தில் அணியும் கவசத்திற்கு எண்கள் குறிப்பிடுகின்றனர். இப்பொழுது குறிப்பிடப்படுவது என்.95 ஆ? எண் 95ஆ என்ற ஐயப்பாடு பலருக்கு வருகிறது. இங்கே’ என்’ என்பது எண்ணைக் குறிக்கவில்லை.
NIOSH – National Institute for Occupational Safety and Health என்பதன் ஆங்கில முதல் எழுத்தான ‘என்’(N) என்பதைக் குறிக்கிறது. அமெரிக்காவில் உள்ள இதனை, நாம் ‘தேசியத் தொழிற்பாதுகாப்பு நலவாழ்வு நிறுவனம்’ எனலாம். அப்படியானால் தமிழில் இதன் முதல் எழுத்தான ‘தே’ என்பதைப் பயன்படுத்தலாமா? சிலர் இதனைத் ‘தொழிற்பாதுகாப்பு நலவாழ்விற்கான தேசிய நிறுவனம்’ என்றுகூடச் சொல்வர். மேலும் இந்நிறுவனத்தின் நோக்கம் நலவாழ்விற்கான பாதுகாப்புதான். அப்படியானால் ‘பா’ என்று சொல்லலாமா? இதனைவிடக் கா என்று குறிப்பது மிகப் பொருத்தமாக இருக்கும். ‘கா’ என்றாலே தீமை வரவொட்டாமல் காப்பாற்றுதல், தீதிலிருந்து விலக்குதல், தீயவற்றைத் தடுத்தல் என்னும் பொருள்கள் உள்ளன. எனவே, தொற்றுக் காப்பிற்கான இதனைச் சுருக்கமாகக் ‘கா’ என்றே குறிக்கலாம்.
அப்படியானால் 95 என்பது எதனைக் குறிக்கிறது என்ற எண்ணம் வரும். இது காற்று வடிகட்டுதலின்  மதிப்பீட்டு அளவைக் குறிப்பதாகும். அஃதாவது, வான்வழித் துகள்களில் வடிகட்டும் அளவைக் குறிப்பதே இந்த எண். இந்த இடத்தில் 95 விழுக்காட்டுத் துகள்களை வடிகட்டுகிறது என இதன் சிறப்பைக் குறிக்கிறது. (எனினும் இஃது எண்ணெயை எதிர்க்காது.) எனவே, நாம் என்.95 எனக் குறிப்பதை விட 95 விழுக்காட்டுக் காப்புப் பயன் உடைய கவசத்தைக் கா 95 எனத் தமிழில் குறிப்பதே சிறப்பாகும்.
இந்த இடத்தில் கவசம் தமிழ்ச்சொல்தானா என்ற ஐயப்பாடு வரும். mask என்பதை,  முகத்திரை, முகமூடி, பகுதி மறைப்பு, முகக்காப்பு வலை, கவசம் எனப் பல சொற்களால் குறிப்பிடுகின்றோம்.  கவ் என்பதில் இருந்து உருவான கவயம் என்பது கவசமாக மாறி உள்ளது. இதனைச் சமசுகிருதத்தில் கவச என்று குறிப்பிட்டதும் நாம் தமிழலல்ல என எண்ணி விட்டோம். கவசம் தமிழ்ச்சொல்தான். எனினும் முகம் முழுவதையும் மறைக்காமல், மூக்கு, வாய்ப்பகுதிகளை மட்டும் மறைப்பதால் நாம் பயன் அடிப்படையில் மூச்சுக்காப்பு எனலாம். எனவே, அரசு கா 95 மூச்சுக்காப்புகளைப் போதிய அளவில் வாங்கி அனைவருக்கும் வழங்க வேண்டும் எனலாம்.
தொற்றுத் தவிர்ப்பிற்காகச் சொல்லப்படும் தொடர் social distancing என்பதாகும். அப்படி என்றால் குமுகாயத்திலிருந்து விலகி இருத்தல் அல்ல. நாம் அதன் ஒரு பகுதிதான். ஆனால், மன்றங்கள், கலை நிகழ்ச்சிகள், விளையாட்டு நிகழ்ச்சிகள், விருந்துகள் என்பனபோன்று குமுகாய நடவடிக்கைகளின் பகுதியான பொது நிகழ்வில் இருந்து விலகி இருத்தலையே குறிக்கிறது. விலகி இருத்தல் என்பதைக் குறிக்கத் தமிழில் பல சொற்கள் உள்ளன.
இராமலிங்க அடிகளார் (மூன்றாம் திருமுறை, 005. சல்லாப வியன்மொழி, பாடல் 5 அடி 4) விலகி இருப்பதைக் குறிப்பிட, “ஒற்றியிரும் என்றுரைத்தேன்” என்கிறார்.
ஒற்றிப்போதல் என்றால் விலகிச் செல்லுதல் எனப்பொருள். ஒற்றிப்போடுதல் என்றால் தள்ளிவைத்தல் என்று பொருள். இதுவே இப்போது ஒத்திவைத்தல் என மாறி வழங்கி வருகிறது. எனினும் விலகி இருத்தலை ஒற்றியிருத்தல் எனக் குறிப்பது மிகப் பொருத்தமாக இருந்தாலும் இன்றைய வழக்கத்தில் நாம் உரிய பொருளை நேரடியாகப்புரிந்து கொள்ள இயலாது.
எழவாங்குதல்  என்றாலும் முகம் காட்டாமல் தொலைவில் இருத்தல் என்று பொருள். மேலும், கவிப்பு, தாவு, துலை முதலான சொற்களும் விலகி இருத்தலைக் குறிக்கின்றன. இவற்றையெல்லாம் வெவ்வேறு பொருள்களில் இப்பொழுது பயன்படுத்துவதால் வேறு சொல்லே சிறப்பாக அமையும். குமுகாயம் என்பதை அவ்வாறே குறிப்பிடாமல் குமுகாய  நிகழ்வு என்பதைக் குறிப்பாகக் கொண்டு நாம் நிகழ்வுச்சேய்மை எனலாம். அஃதாவது கூடிக்களிக்கும் நிகழ்வுகளில் இருந்து சேய்மையாக இருத்தல். ( distance = சேய்மை என்றும் பொருள்.)
            எனவே, மகுடைத் தொற்றிலிருந்து காத்துக் கொள்ளகூட்ட நிகழ்வுகளில் இருந்து விலகும் கூட்ட விலகலை – நிகழ்வுச் சேய்மையைக் கடைப்பிடிப்போம் என்போம்.
            அடுத்துத் தற்தடைக் காப்பு.
Quarantine என்பது, தொற்றுத் தடைக்காப்பு, நோய்த்தொற்றுத்தடுப்பு, தொற்றுத்தடுப்புத் தனிப்படுத்தல் என்னும் பொருள்களை உடையது. மருத்துவர்கள் கூறுவதும் அரசு வலியுறுத்துவதும் நம்மை நாமே தனிப்படுத்தி வைத்துக் கொள்ளல். அதுவே,  தற்தடைக் காப்பு(self-quarantine). மகுடைத் தொற்று நோய்மியானது தொற்று உள்ளவரிட மிருந்து வெறும் ஆறு அடி தொலைவு தான் செல்ல இயலும். எனவே, நாம் தனிமைப்படுத்திக்கொண்டு விலகி இருப்பதன் மூலம் உடன்இருக்கும் யாருக்கேனும் இத் தொற்று இருப்பின் நம்மைக் காப்பாற்றிக் கொள்ள இயலும்.
அடுத்து வல்லுநர்கள் சொல்வது, அளவுக்கோட்டை மட்டப்படுத்தல்.
flattening the curve என நோய் நிலை வரைபடத்தில் உள்ள வளைவுக்கோடு தட்டையாகும் வண்ணம்  நோய்நிலையைக் குறைக்க வேண்டும் என்பதற்காக இவ்வாறு கூறுகின்றனர். (நோய்நிலை வரை)வளைவு தட்டையாக்கல் எனலாம்.
அடுத்தது ஒதுக்கம்(isolation)
ஒதுக்கம் என்பது தற்தடைக்காப்பிலிருந்து மாறுபட்டது. இங்கே, தொற்றுக்கு ஆளானவர்களை அவர்கள் மூலம்தொற்றுக்கு ஆளாகாதவர்களிடம் நோய் பரவக்கூடாது என்பதற்காகத் தனித்து ஒதுக்கி வைப்பதைக் குறிப்பது. இதனைப் பின்பற்றினால்தான் ஒருவருக்கு வந்த தொற்று பிறருக்குப் பரவாது. மகுடைத் தொற்றிலும் இது பின்பற்றப்படவேண்டும்.
 அடுத்தது தொற்று ஐயப்பாட்டில் உள்ளவர்களை ஆய்வு செய்தல். இது குருதி ஆய்வு, உறிகை ஆய்வு என இருவகைப்படும். உறிகை ஆய்வு என்பதைச் சிலர், ஆங்கிலத்தில் தவறுதலாக ‘swap test’ எனக் குறிப்பிடுகின்றனர். swap என்றால் பகர மாற்றம் எனப் பெயர். இது ‘swab test’ எனக் குறிக்கப்பெற வேண்டும்.
அடுத்தது தொற்றுப் பெருக்க விகிதம். ஒவ்வொரு தொற்றுநோய்மிக்கும் இரண்டு குணங்கள் உண்டு. முதலாவது தொற்றுப் பெருக்க விகிதம் எனப்படும் R0 (ஆர் நாட் – ‘R Naught’). தொற்றுநோய்மி உள்ள ஒருவர் இயல்பாக எவ்வளவு பேருக்கு இந்த நோய்மித் தொற்றைத் தர வாய்ப்பு உள்ளது என்பதே தொற்றுப் பரவு விகிதம். இதுவே அடிப்படை இனப்பெருக்க எண் என்றும்  சில நேரங்களில் அடிப்படை இனப்பெருக்க விகிதம்  என்றும் சொல்கின்றனர். இனப் பெருக்கம் என்பதைவிடத் தொற்றுநோய்மிப் பெருக்கம என்பதன் சுருக்கமாகத் தொற்றுப்பெருக்கம் என்பது சரியாக இருக்கும்.
அடுத்து நோயரைத் தனிமைப்படுத்தி வைக்கும் அறை அல்லது கூடம் பற்றியது. பகுக்கப்படுவது பகுதி என்பதுபோல் தனித்தனியே வகுத்து அமைக்கப்படும் வார்டு(ward) என்பதை வகுதி எனலாம்.
நோயருக்கு மூச்சுயிர்ப்பிற்கு உதவும் இயந்திரம் பற்றிப் பார்ப்போம்.
அறைகளில் இருக்கும் வெண்டிலேட்டர் என்பதை நாம் காலதர் என்கிறோம். கால்+அதர்;  கால் என்றால் காற்று; அதர் என்றால் வழி. காற்று வரும் வழி எனப்பொருள். காற்றுவாரி என்றும் இதனைச் சொல்வர். அதேபோல் நோயருக்கு மூச்சு உயிர்ப்பு உதவியாக உள்ள வெண்டிலேட்டரையும் காலதர் என்றால் தவறில்லை. ஆனால், பொருள் குழப்பம் வரும். எனவே, வேறு சொல் தேவை. எல்லாருமே வெண்டிலேட்டர் என்றே குறித்து வருகின்றனர். ஓர் அகராதி மூச்சுக்காற்றுவாரி என்று குறிப்பிடுகிறது. சொல்வழக்கில் செயற்கைச் சுவாசக் கருவி என்போரும் உள்ளனர். மூச்சுக்காற்றுக்கு உதவும் இதனை மூச்சதர் எனலாம்.
சீரான மூச்சிற்கு உதவும் மற்றொன்று மூச்சுச்சீராக்கி (respirator). சிலர் மூச்சதரை மூச்சுச் சீராக்கி என்கின்றனர். பலர், கவசம் என நாம் சொல்கின்ற மூச்சுக்காப்பினை மூச்சுச் சீராக்கி என்கின்றனர். பொதுவாக மூச்சதர் நோயருக்கு உதவுவதுபோல், அவர்களைக் கவனிக்கும் மருத்துவப் பணியாளர்களுக்கு உதவுவது மூச்சுச் சீராக்கி.
நோய்த்தொற்றுக்கு ஆளானவர்களுக்கும் அந்நோய்த்தொற்றின் காரணமாக இறந்தவர்களுக்கும் உள்ள விகிதம் ஆட்கொல்லி விகிதம்(case fatality rate- CFR) எனப்படுகிறது. மகுடைநோயின் ஆட்கொல்லி விகிதம் நாளும் மிகுதியாவதுதான் வேதனையான ஒன்று.
மகுடை நோய் தொடர்பானவை மட்டுமல்ல, பிற நோய் தொடர்பாகவும் உள்ள இவற்றை நாம் தமிழிலேயே குறிப்பிட்டுப் பயன்படுத்துவோம்!
இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்
காண்க –
மகுடை – கரோனா தொற்றி தொடர்பான சொற்களை அறிவோம்!

மகுடை – கரோனா தொற்றி தொடர்பான சொற்களை அறிவோம்! – இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்


மகுடை – கரோனா தொற்றி தொடர்பான சொற்களை அறிவோம்!

எங்குப் பார்த்தாலும் கரோனா, கரோனா என்று அச்சுறுத்திக் கொண்டுள்ளார்கள். அதற்குள் இஃதென்ன புதிதாக மகுடை என எண்ண வேண்டா. அதற்கான தமிழ்ச்சொல்லே இது!
கரோனா என்னும் இலத்தீன் சொல்லின் பொருள் மணிமுடி/மகுடம். இச்சொல் மாலை, மலர் வளையம் என்னும் பொருள் கொண்ட கரோனே என்னும் பழங்கிரேக்கச் சொல்லில் இருந்து உருவானது.
கரோனா என்பது வட்டவடிவத்தில் இருப்பதைக் குறிப்பதால் சூரியனைச் சுற்றியுள்ள ஒளிவட்டமும் கரோனா எனப்படுகிறது. அதுபோல் தோற்றத்தின் அடிப்படையில் வட்டமாக மணிமுடி/மகுடம்/கிரீடம்போல் உள்ள, ஒரு தொற்று நோய்மிக்கு இப்பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது. இதில் கிரீடம் என்பது தமிழல்ல எனச் சொல்லப்படுகிறது. எனவே, பிற சொற்களில் எது பொருத்தமாக அமைகிறதோ அப் பெயரை இந்நோய்மிக்கு நாம் சூட்டலாம்.
நாம் நேரிடையாக மணிமுடித் தொற்றி என்றோ மகுடம் தொற்றி என்றோ சொன்னால் அவற்றில் இருந்து தொற்றப்பட்ட நோய் எனத் தவறாகப் பொருள் கொள்ளப்படும். இரவீந்திரன் வேங்கடாசலம், ஏறத்தாழ ஒத்துவரும் வகையில் மகுடம் தொற்றி என்றுதான் குறிப்பிடுகிறார். மகுடத்தின் உச்சியில் முள்முடி போல் இருப்பதால் சிலர் அப்படித்தான் முள் தொற்றி அல்லது முள்முடித் தொற்றி அல்லது முள்மூடித் தொற்றி என்கின்றனர். அப்படியானால் முள்ளில் இருந்து தொற்றப்படும் நோய் என்றுதானே பொருள் ஆகும். மேலும், முள்முடி அணிவித்தது இயேசுவின் மரணத்திற்கு முன்பு வழங்கப்பட்ட தண்டனைகளில் ஒன்று. சிலர் இதனை எண்ணவும் வாய்ப்பு உள்ளது.
 எனவே, நாம் நேர்ச்சொல்லை அவ்வாறே பயன்படுத்தக் கூடாது. தோற்றத்தைக் குறிக்கும் சொல்லில் இருந்து புதுச்சொல் ஆக்குவதே சிறப்பாக இருக்கும். அவ்வாறு பார்க்கும் பொழுது மகுடத்தில் இருந்து மகுடை என்று நம்மால் சொல் உருவாக்க இயலுகிறது. எனவே, மகுடை என இத்தொற்றி நோய்மிக்குப் பெயர் சூட்டலாம்.
சிலர் மகுடம் தமிழல்ல எனத் தவறாகப் புரிந்து கொண்டு இச்சொல்லை மறுக்கின்றனர். மகிழ் ->மகிழம் ->முகுளம் ->முகுடம் ->மகுடம். மொட்டுப் போன்ற கூம்பிய மணி முடி என அறிஞர்கள் இச்சொல் தமிழ் என்பதை விளக்குகின்றனர்.
செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி, இதனை, முகம் ->முகடு = மூக்குப்போன்ற கூரையுச்சி, முகடு = உச்சி, வீட்டின் உச்சி, வாணமுகடு, தலை, உயர்வு; முகடு -> (முகடம்); ->மகுடம். இனி, முகிழ் ->முகிழம் ->முகுளம் ->முகுடம் ->மகுடம் = மொட்டுப் போற் கூம்பிய மணிமுடி என்றுமாம் என்று விளக்கித் தமிழ்ச்சொல் என்பதை மெய்ப்பிக்கிறது. பேராசிரியர் பரோ இச்சொல்லைத் தென் சொல்லென்றே கூறுவார் எனவும் குறிக்கிறது.
அடுத்து மகுடைக்கும்  கோவிடு 19(COVID-19) என்பதற்கும் என்ன தொடர்பு அல்லது வேறுபாடு என எண்ணுகின்றனர். Corona Virus Disease 2019  என்பதன் சுருக்கமாகவும் 2019 இல் ஏற்பட்டது என்பதைக் குறிக்கவும் இவ்வாறு குறிப்பிடுகின்றனர். இத்தகைய இடங்களில் நாம் மகுடைத் தொற்றி 19 எனக் குறிப்பிட்டால் போதும்.
ஆனால் சிலர் முள்மூடி/முள்முடிக் காய்ச்சல் என்கின்றனர். மேலேவிளக்கியதன் அடிப்படையில் இவை தவறு என அறியலாம்.
சிலர் வைரசு(virus) என்பதைக் கடுநோய் எனக் குறிக்கின்றனர். உரிச்சொல்லாகவும் வரும் ‘கடு’ என்பதற்குக் கடுமை, வலி உண்டாதல், நஞ்சு முதலான பல பொருள்கள் உள்ளன. இவற்றின் அடிப்படையில் இவ்வாறு குறிப்பதாகவும் கூறி முள்மூடிக் கடுநோய் என்கின்றனர். வைரசு என்பதை நோய் நுண்மி என்பதன் சுருக்கமாக நோய்மி என்பதே சரியானதாக இருக்கும். மேலும் முதலில் சொன்னதுபோல் முள்மூடிக் கடுநோய் என்றால் முள் மூடியால் வந்த கடுநோய் எனப் பொருளாகும். இதேபோல் மகுடக்கடு என்பதும் பொருந்தி வராது.
சிபிச்சக்கரவர்த்தி என்பவர், “சிலவிடங்களில் பெயர்களுக்கான மதிப்பை வழங்க வேண்டும். மகுடக்கடு போன்ற பெயர்கள், இருக்கிறதிலே இது தான் கடுமையானது என்று பொருள் தரக்கூடும். ஆனால், அப்படி இருக்க தேவையில்லையே. ஆனால், அதன் மூலப்பெயரான கொரோனா அதன் அடையாளமாகிவிட்டது. எத்தனையோ கிருமிகளில் இருந்து இதை வேறுபடுத்திக்காட்ட இதன் பெயர் ஒன்றே போதுமானது” என்கிறார். கடு என்பது குறித்த கருத்து சரிதான். அதற்காக அயற்பெயரையே பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது சரியாகாது. நம் மொழியில் சொன்னால்தான் அதன் கடுமை புரியும்.
 கரு, கருமம் அடிப்படையில் காரியம் உருவாகி அதில் இருந்து  கிரியம் > கிரியை > கிருமி என்னும் சொல் உருவாகி இருக்கலாம். முருகேசன் மருதாசலம் கேரளாவில் வழங்கும் பணிய மொழியில் இரி என்றால் கிருமி. இச்சொல்லே கிருமியாக மாறியிருக்கும் என்கிறார். இம்மொழி பேசுநர் உதகமண்டலத்திலும் வாழ்கின்றனர். இருப்பினும் நோய்நுண்மியான இதனை நோய்மி எனலாம்.
சொல்லாய்வு தொடர்பான முகநூல் குழுக்களில் பேரா. செ.இரா.செல்வக்குமார், பொறி. மணி.மணிவண்ணன்,  செய்(நாடார்) முதலான பலரும் தத்தம் கருத்துகளைக் குறிப்பிட்டுக் கொரானாவிற்கான சொற்களைத் தெரிவித்துள்ளனர். இதுகுறித்து. செயபாண்டியன் கோட்டாளம்,  “எத்தனைத் ‘தமிழார்வலர்’ இருக்கின்றனரோ அத்தனைப்  பெயர்கள் கொண்ட கரோனா வைரசு இறைவனுக்கு நிகரானது. வாழ்க!” என்கிறார். எனினும் பல்வேறு பெயர்கள் இருந்தால், படிப்பவர்கள் வெவ்வேறாகக் கருதிக் குழப்பம்தான் ஏற்படும். சுருக்கமாகவும் தவறான புரிதலுக்கு இடமில்லாததாகவும்  மூலச்சொல்லிற்கு ஏற்றதாகவும் சொல் ஒன்றையே நாம் பயன்படுத்த வேண்டும். அந்தவகையில் நான் COVID = மகுடை(த்தொற்றி) என்பதைச் சுருக்கமான ஏற்ற சொல்லாகக் கருதுகிறேன்.
சார்சு கொரானா, மெர்சு கொரானா,  நாவல் கொரனா என்றெல்லாம் சொல்கிறார்களே! அவற்றைப் பார்ப்போம்.
சீனாவில் 2002 இல் வெங்கடுமை மூச்சுநோய்க் குறி(severe acute respiratory syndrome) கண்டறியப்பட்டது. இதனால் ஏற்பட்ட மகுடைத் தொற்றுக்கு இதன் பெயரையே சூட்டினர். இதன் தலைப்பெழுத்துச்சொல்தான் சார்சு(SARS) என்பது. தமிழில் நாம், சுருக்கமாக வெம்மூ மகுடை எனலாம். 2002இல் 37 நாடுகளில் 8273பேர் பாதிப்பிற்குள்ளாகி 775பேர் மடிந்துள்ளனர்.
மத்தியக்கிழக்கு மூச்சுநோய்க் குறி மகுடை நோய்மி(Middle East Respiratory Syndrome Corona virus) என்பதன் ஆங்கிலப்பெயரின் தலைப்பெழுத்துச் சொல்லே மெர்சு(MERS) என்பது. உலக நல்வாழ்வு அமைப்பு(WHO)  இதனால் 1638பேர் பாதிப்புற்று 587பேர் இறந்ததாக் குறிப்பிடுகிறது. முழு உலகிற்கும் பெரும் அச்சுறுத்தல் எனப் பல ஆய்வாளர்கள் அவ்வப்பொழுது குறிப்பிட்டுள்ளனர். [யமீல் சக்கி(Jamil Zaki) உடன் பலர் 2012,  பெரியாசுலோவு(Pereyaslov)  உடன் பலர் 2013. பியாலெக்கு(Bialek) உடன் பலர் 2014, அசார்(Azhar) உடன் பலர் 2014 ].
செளதி உயிரறிவியல் இதழ்(Saudi Journal of Biological Sciences) சூலை 2016 முதலான இதழ்களிலும், நோய்கட்டுப்பாடு தடுப்பு மையங்கள் (Centers for Disease Control and Prevention) முதலான அமைப்புகளின் அறிக்கைகளிலும்(2014)  பன்னாட்டுப் பொதுநலவாழ்வுக் களஞ்சியம் முதலான தொகுப்பு மலர்களிலும் இவை தொடர்பான கட்டுரைகளையும் செய்திகளையும் காணலாம். இவற்றில் உள்ள கருத்துகள் செவிடன் காதில் ஊதிய சங்குகளாகப் போனவற்றை விளக்கினால் கட்டுரை திசை மாறும்.
2002 இல் வந்த மகுடையைப் புதிய தொற்று என்றுதான் சொன்னார்கள். எனினும் அதற்குப் பெயர் சூட்டியதாலும் இப்போதைய மகுடையின் கொடுங்கடுமைத் தீவிரத்தாலும் இதனைப் புதிய மகுடை நோய்மி என்கின்றனர்.
மகுடையைத் திடீர்ப்பெருக்க(outbreak) நோய் எனலாம். இது கொள்ளை நோயா(epidemic)? என்றால் இத்தொற்று நோய், அதற்கும் மேலான தீங்கானது. ஒட்டுமொத்தமாகத் திருடி வாரிச்சுருட்டிக் கொண்டு செல்வதைக் கொள்ளை(யடித்தல்) என்கிறோம். அதுபோல் உயிர்களைப் பெருவாரியாகக் கொண்டு செல்லும் நோயைக் கொள்ளைநோய் என்கிறோம். ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலப்பகுதி அல்லது நாடு, அல்லது கண்டம், அல்லது உலகம் முழுவதும்  பாதிப்பிற்குள்ளாக்கி உயிர்களைக் கொல்லும் நோயைப் பெரும்பரவல் நோய் என்கின்றர். இவ்வாறு சொல்வதை விட அகண்ட பரப்பில் ஏற்படும் தொற்றுநோய் என்பதால் அகல் பரப்புத் தொற்றி எனலாம். பெரும்பரப்பு என்பது பேரளவிலான பரப்பைக் குறிப்பது. அகல் பரப்பு என்பது முழுமையான பரப்பைக் குறிப்பது.
மகுடை(கரோனா) நோய் பற்றிய சொற்களை அறிந்ததன் மூலம் அந்நோய்பற்றிய விளக்கங்களையும் அறிந்துள்ளோம். இவை தொடர்பான என்.95 கவசம், சமூக விலகல் முதலான பிற சொற்களை அடுத்துத் தனியாகப் பார்ப்போம்.
இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்
காண்க –
மகுடை – கரோனா நோயர் தொடர்பான சொற்களை அறிவோம்!

வெள்ளி, 3 ஏப்ரல், 2020

தமிழ்ச்சரத்தின் வலைப்பதிவர்களுக்கான சித்திரைத் திருநாள் கட்டுரைப் போட்டி


தமிழ்ச்சரம்.காம் – வலைப்பதிவர்களுக்கான

சித்திரைத் திருநாள் கட்டுரைப் போட்டி

தமிழ் வலைத்தள எழுத்துகளை ஒருங்கிணைத்து எழுதுபவர்களையும், வாசிப்பவர்களையும் ஊக்குவிப்பதை முதன்மைக் குறிக்கோளாகக் கொண்டு இயங்கும் தமிழ்ச்சரம்.காம் (www.tamilcharam.com) இந்தக் கட்டுரைப் போட்டியை அறிவிக்கிறது.
இந்தச் சித்திரைத் திருநாள் கட்டுரைப் போட்டிக்கு இரண்டு பிரிவுகளில் கட்டுரைகள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
பிரிவு-1 : (உறவுகள் – என் பார்வையில்)
தாய், தந்தை என்ற உறவில் தொடங்கி பின் மகன், மகள், தம்பி, தங்கை, காதலன், காதலி, அத்தை, மாமன்…. என நீளும் பல உறவுகளின் சங்கமமே மனித வாழ்வு.  ஆனால், இன்றைய குமுகாயச் சூழலில் உறவுகளுக்கிடேயே எதிர்பார்ப்புகள் மாறி நாளுக்கு நாள்  உறவு  சிக்கலாகிக் கொண்டே இருக்கின்றது.
இந்த உறவுகளில்,  நீங்கள் மிகவும் விரும்பும் ஒன்றிரண்டு உறவு குறித்தும், உங்கள் பார்வையில் அந்த உறவுகளைப் பேணி, மேம்பட செய்ய வேண்டியது குறித்தும் “உறவுகள் – என் பார்வையில்” என்ற தலைப்பில் எழுதுங்களேன்.
பிரிவு-2 : (அன்றாட வாழ்வில் நகைச்சுவை)
‘நகைச்சுவை’ தமிழர் வாழ்வில் இழையோடிய ஒரு பண்பு என யாராவது சொன்னால் அதை நாம் கொஞ்சம் மாற்றுக் கண்ணோட்டத்தோடுதான் பார்க்கவேண்டியிருக்கிறது. 
ஏனேன்றால், இங்கே பட்டி மன்றங்கள், திரைப்படங்கள், மேடை நாடகங்கள், தொலைக்காட்சி போன்ற ஊடகங்களைத் தாண்டி அன்றாட வாழ்வில் ஒரு வேடிக்கையான தருணம், முரண்பாடு, சிறு குழப்பம் போன்றவை கண்ணுக்குப்பட்டால் அதில் உள்ள நகைச்சுவை பெரும்பாலும் சுவைக்கப்படுவதில்லை என்பதே உண்மை.
இது பற்றிய உங்கள் பார்வையை “அன்றாட வாழ்வில் நகைச்சுவை” எனும் தலைப்பில் (கொஞ்சம் நகைச்சுவையாகவே) எழுதுங்களேன்.
பரிசு விவரங்கள்:
முதல் பரிசு உரூ. 3,500
இரண்டாம் பரிசு உரூ. 2,500
மூன்றாம் பரிசு உரூ. 1,000

விதிமுறைகள்:
இந்தக் கட்டுரைகளைப் போட்டியாளர்கள் தங்களுடைய (blogspot, wordpress  போன்ற) வலைப்பூ (blog) அல்லது இணையத்தளங்களில் எழுதி வெளியிடவேண்டும்.
அந்தப் பதிவில்   #tccontest2020 என்ற குறிச்சொல்(tag) சேர்த்திருக்க வேண்டும்.
அந்தத் தளங்கள் தமிழ்ச்சரத்துடன் முறையாக இணைக்கப்பட்டு உறுதி செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டியது இன்றியமையாதது..
முறையாகத் தமிழ்ச்சரத்தில் இணைக்கப்பட்ட தளங்களில் இருந்து உங்கள் படைப்புகளை எழுதி வெளியிடவேண்டிய நாள் பங்குனி 19, 2051- சித்திரை 01, 2051 / 01-ஏப்பிரல்-2020 முதல் 14-ஏப்பிரல்-2020 வரை (இந்திய நேரம்).
அனைவருக்கும் வாய்ப்பு தரும் வகையில் ஒருவர் மேலே சொன்ன ஒரு பிரிவில் மட்டுமே எழுத இசைவளிக்கப்படுவார்.
வெற்றி பெற்ற படைப்புகள் பற்றிய அறிவிப்பு மே முதல் வாரம் அறிவிக்கப்படும்.
மேலே சொன்ன உள்ளடக்கத்துடன் இல்லாத படைப்புகள் ஏற்கப்படா.
படைப்புகள் குறைந்தது 1000 சொற்களாவது இருக்கவேண்டும்.
இந்தப் படைப்புகள் இதற்கு முன் மற்ற இதழ்கள், இணையத்தளங்கள், சமூக வலைத்தளங்கள் போன்றவற்றில் வெளியிடப்படவில்லை என்பதைப் படைப்பாளர்கள் உறுதி செய்ய வேண்டும்.
நடுவர் குழுவின் தீர்ப்பே இறுதியானது.

வியாழன், 2 ஏப்ரல், 2020

பழந்தமிழர்களின் பொழுதுபோக்கு – பேராசிரியர் முனைவர் சி.இலக்குவனார்


பழந்தமிழர்களின் பொழுதுபோக்கு

திட்டமிட்ட பொழுதுபோக்கும் ஒரு நாட்டு மக்களின் நாகரிகத்தை வெளிப்படுத்துவனவாகும். 
உழைப்போர்க்கு ஓய்வு இன்றியமையாதது.  ஓய்வு, ஒன்றும் செய்யாது மடிந்திருப்பதனால் மிகு பயன் தாராது.  எப்படியாவது பொழுதைக் கழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக எதிலும் ஈடுபடுதலும் நற்பொழுதுபோக்கு ஆகாது. பொழுதுபோக்கால் உள்ளத்திற்கு இன்பம், உடலுக்குப் பயிற்சி ஏற்பட்டு மீண்டும் தம் கடமையிலீடுபடப் புத்துணர்ச்சியும் புதுமலர்ச்சியும் பெறுதல் வேண்டும். தாமே தனியாகப் பொழுதுபோக்கில் ஈடுபடுவதினும் பிறருடன் கூடிப்பொழுதுபோக்கலே நற்பயன் தருவதாகும்.
சங்கக்காலத்தில் சிறுவர் முதல் பெரியோர் வரை ஆடவரும் பெண்டிரும் ஏதேனும் ஒரு பொழுதுபோக்கில் இன்பம் கண்டுள்ளனர்.  விளையாட்டும், ஆடலும் பாடலும், இன்ப உரையாட்டும் எல்லாருடைய உள்ளங்களையும் கவர்ந்துள்ளன.
பூங்காக்களுக்குச் சென்றும், நகரைவிட்டு வெளியிடங்களை அடைந்தும் அன்றும் பொழுது போக்கியுள்ளனர். கடற்கரையில் அலவனாட்டுதல், வண்டல் விளையாடுதல், பாவையை வைத்துக்கொண்டு விளையாடுதல், விளையாட்டுக் குதிரை, தேர் முதலியவற்றை இழுத்து விளையாடல், ஒருவரோடு ஒருவர் கைகோத்து ஆடல், பந்தாடல், நீர்நிலைகளிற் சென்று முழுகி விளையாடல், கிளி வளர்த்தல், திருவிழாக்களுக்குச் செல்லல், ஆடவர் பெண்டிர் இருசாரார்க்கும் உரிய அக்காலப் பொழுது போக்குகளாகும்.
            ஆடவர் மற்போர் புரிதலையும் கோழிப் போர், யானைப் போர் காண்டலையும், வேட்டையாடுதலையும் தமக்குரியனவாகக் கொண்டுள்ளனர். ஆடவரில் முதுமையுற்றோர் ஓரிடத்தில் அமர்ந்து வல்லாட்டம் (சூதாட்டம்) ஆடிப் பொழுதுபோக்கியுள்ளனர்.  சூதாடுவதற்கெனத் தனி அகங்கள் இருந்துள்ளன (புறம்-52).  வல்லாட்டத்திற்குரிய பலகை, காய் முதலியனபற்றித் தொல்காப்பியத்தில கூறப்படுவதனால் கி.மு.ஏழாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்பிருந்தே தமிழ்நாட்டில் வல்லாட்டம் பொழுதுபோக்காக அமைந்துள்ளது என்று அறியலாம்.
கெடவரல், பண்ணை, ஓரை முதலியன விளையாட்டின் பெயர்களாகும்.
‘ஓரை ’ என்பது மகளிர்க்குரிய விளையாட்டு என்பதும் அதில் ஆடவரும் சேர்ந்து விளையாடுவர் என்பதும் “ஒள்ளிழை மகளிரொடு ஓரையும் ஆடாய்” (நற்றிணை-155) என்பதிலிருந்து அறியக் கிடக்கின்றது.
ஊஞ்சல் ஆடுதல் மகளிர்க்கே உரிய விளையாட்டு,  ‘தெற்றி’ என்பதும் மகளிர்க்கே உரிய விளையாட்டாகும் (புறம்-53).  அது இன்ன விளையாட்டு என அறிய முடியவில்லை.  “கழங்கு ஆடுதல்” என்பதும் (அகம்-334) மகளிர்க்குரிய ஒன்றாகும்.
கடற்கரையில் நண்டுகள் ஓடி ஓடி மறைதலைக் காண்பது வியத்தகு காட்சியாகும்.  அதனைக் கண்டு பொழுதுபோக்கலைச் சிறு விளையாடலாகக் கருதினர் என்பது “செம்பேர் ஈரளை அலவற் பார்க்கும் சிறு விளை யாடல்” (நற்றிணை-123) என்று கூறுவதனால் அறியலாம்.
காவிரிப்பூம்பட்டினத்து மக்கள் எவ்வாறு பொழுது போக்கில் ஈடுபட்டு மகிழ்ந்தனர் என்பது பட்டினப்பாலையில் கற்போர் உள்ளம் கவருமாறு கவினுறக் கூறப்பட்டுள்ளது ( வரிகள் 62-117)
தொழிலாளர்கள் கடற்கரைக்குச் சென்று கடல் இறா மீனைச் சுட்டுத் தின்பர்; வயலாமையைப் புழுக்கி உண்பர்; அடும்பு மலரையும் ஆம்பல் மலரையும் அழகுறச் சூடிக் கொள்வர்.  ஆடவர்கள் பலர் கூடிக் கையாலும் கருவிகளாலும் போர் செய்வர்.  ஒருவரை ஒருவர் சுற்றிச் சுற்றிப் பொருது கொள்வது நாள்மீன்கள் (நட்சத்திரங்கள்) கோள்மீனைச் (கிரகம்) சுற்றிவருவது போல் இருக்கும்.  கவண் வீசுவர்; ஆட்டுச் சண்டை, கோழிச் சண்டை, கவுதாரிச் சண்டை முதலியன கண்டு களிப்பர்; பெண்கள் சுறாமீன் கோடு நட்டு வணங்கி வாழ்த்துவர்.  பரதவர் உவா நாளில் மீன்வேட்டைக்குச் செல்லாது வீட்டிலிருந்து பெண்களுடன் உண்டு ஆடி மகிழ்வர்;  கடலில் குளிப்பர்; பின்னர் நன்னீர்க் குளத்தில் முழுகி மகிழ்வர்; அலவனாட்டியும், அலைகளில் நடந்தும் பதுமைகளைப் புனைந்தும் ஐம்பொறிகளால் நுகரும் பொருள்களை நுகர்ந்து மயங்குவர்; பகலில் இவ்வாறு விளையாடிய பின்னர்க் காதலனும் காதலியும் பட்டாடையை நீக்கிப் பருத்தியாடையை அணிவர்; மட்டு நீக்கி மது மகிழ்வர்.  மைந்தர் கண்ணியை மகளிர் சூடுவர்; மகளிர் கோதையை மைந்தர் மலைவர்; பாடலோர்ப்பர்; நாடகம் நயப்பர்.  வெண்ணிலாவில் வீற்றிருந்து மகிழ்வர்.  பின்னர் அங்குள்ள மணல்மேடுகளில் துயின்று இரவைக் கழிப்பர்.
இவ்வாறெல்லாம் அக்கால மக்கள் பொழுதுபோக்கி மகிழ்ந்தனர்.
எளிய மக்களும் இனிய முறையில் பொழுது போக்கினர் என்பதைப் பின்வரும் புறநானூற்றுப் பாடலால் அறியலாம்.
“நெல்லரியும் இருந்தொழுவர்
 செஞ்ஞாயிற்று வெயில்முனையின்
 தெண்கடல்திரை மிசைப்பாயுந்து
 திண்திமில் வன்பரதவர்
 வெப்புடைய மட்டுண்டு
 தண்குரவைச் சீர்தூங்குந்து
 தூவற் கலித்த தேம்பாய் புன்னை
 மெல்லிணர்க் கண்ணி மிலைந்த மைந்தர்
 எல்வளை மகளிர் தலைக்கை தரூஉந்து
 வண்டுபட மலர்ந்த தண்ணறுங் கானல்
 முண்டகக் கோதை ஒண்தொடி மகளிர்
 இரும்பனையின் குரும்பைநீரும்
 பூங்கரும்பின் தீம்சாறும்
 ஓங்குமணல் குவவுத்தாழைத்
 தீநீரோடு உடன் விராஅய்
 முந்நீருண்டு முந்நீர்ப் பாயுந்”     (புறம்-24)
கடலில் குளித்தலும் கள்ளுண்டலும் குரவையாடலும் மாலைகளைச் சூடி விளையாடலும், மகளிருடன் நடனமாடுதலும் மூன்று வகை நீரும் கலந்த கலவை நீரையுண்டு மகிழ்ந்து கடலில் பாய்ந்து விளையாடலும் இன்றைய மேனாட்டார் பொழுதுபோக்கோடு ஒத்திருக்கின்றனவன்றோ?
மற்போர்பற்றி ஆமூர் மல்லனைச் சோழன் போர்வைக் கோப்பெருநற்கிள்ளி வென்ற நிலை வண்ணிக்கப்பட்டுள்ளது.  அக்கால மற்போர் இக்கால மற்போர் போலவே நடந்துள்ளது.  சாத்தந்தையார் எனும் புலவர் அம்மற்போரை நேரிற் கண்டு பின்வருமாறு கூறியுள்ளார்:
“இன்கடுங் கள்ளின் ஆமூர் ஆங்கண்
 மைந்துடை மல்லன் மதவலி முருக்கி
 ஒருகால் மார்பு ஒதுங்கின்றே; ஒருகால்
 வருதார் தாங்கிப் பின்ஓதுங் கின்றே;
 நல்கினும் நல்கா னாயினும் வெல்போர்ப்
 பொரல்அருந் தித்தன் காண்கதில் அம்ம
 பசித்துப்பணை முயலும் யானை போல
 இருதலை ஓசிய எற்றிக்
 களம்புகும் மல்லன் கடந்தடு நிலையே” (புறம்-80)
மற்போரைக் கண்டவர் ஆர்ப்பரவம் ஏழ்கடல் ஒலியினும் மிகுதியாய் இருந்தது என்று அப் புலவரே  கூறியுள்ளமையால் (புறம்-81) மற்போரைக் கண்டு போதுபோக்கியோர் கூட்டம் இக்காலம் நடைபெறும் மற்போர், விளையாட்டுப் பந்தயங்கள் முதலியவற்றைக் கண்டு களித்துப் பொழுதுபோக்கும் பெருங்கூட்டத்தைப் போன்று இருந்திருக்கும் என்று உய்த்துணரலாம்.
மற்போரைக் கண்டு மகிழ்ந்தது போன்றே யானைப் போரைக் கண்டும் மகிழ்ந்தனர் என்பது,
“குன்றேறி யானைப்போர் கண்டற்றால்  தன்கைத்துஒன்று
 உண்டாகச் செய்வான் வினை”  (குறள்-758)
எனும் திருக்குறளால் தெளியலாம்.
நல்லோர் குழீஇய நாநவில் அவையத்து
 வல்லா ராயினும் புறம்மறைத்துச் சென்றோரைச்
 சொல்லிக் காட்டிச் சோர்வின்றி விளக்கி
 நல்லிதின் இயக்கும்அவன் சுற்றத் தொழுக்கமும்”
என்னும் மலைபடுகடாம் அடிகளால் (77-80) இயற்றமிழும்,
குழலினிது யாழினிது என்ப” எனும் திருக்குறளால் இசையும்,
கூத்தாட் டவைக்குழாத் தற்றே” எனும் திருக்குறளால் நாடகமும், அக்கால மக்களின் பெரும் பொழுதுபோக்காய் அமைந்திருந்தன என்று அறிய இயலும்.  பாடும் புலவரும் பாணரும் ஆடும் விறலியும் பொருநரும் அக்காலத்து நன்கு மதிக்கப்பட்டுப் போற்றப்பட்டனர் என்பதனாலும் இவை மக்களுக்குப் பயன் விளைக்கும் பொழுதுபோக்காய் அமைந்திருந்தன என்றும் தெரியலாம்.  சங்கக்காலத் தமிழ்மக்கள் பொழுதுபோக்கு முறையிலும் மிக உயர்ந்த நிலையை அடைந்திருந்தனர் என்பதில் ஐயமின்று.
– தமிழ்ப்போராளி பேராசிரியர் முனைவர் சி.இலக்குவனார்
தினச்செய்தி 02.04.2020

குவிகம் இணைய அளவளாவல், ‘தமிழ் இனி’ குறும்படம்

அகரமுதல

பங்குனி 23, 2051 / ஞாயிறு / 05.04.2020

மாலை 6.30 மணி

‘தமிழ் இனி’ குறும்படம் பற்றிய

இணைய வழி அளவளாவல்