புதன், 29 ஆகஸ்ட், 2012

மெய்ம்மிகள் (திசுக்கள்) / tissues

மெய்ம்மிகள் (திசுக்கள்) / tissues

மெய்ம்மிகள் (திசுக்கள்)  (Tissues)

- இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

ஆகத்து 29, 2012    12:03  இந்தியத் திட்ட நேரம்
உடல் என்றும் கூறப்பெறும் மெய்அமைய ஏதுவாக ஓரே திறனும் ஒத்த பண்பும் கொண்ட உயிர்மிகள்(cells) இணைவதற்கு மெய்ம்மிகள் என்று பெயர். திசு எனத் திஃச்யூ (tissue) என்னும் சொல்லின் தமிழ் ஒலிவடிவமாகக் கூறப்படுவது இதுவே ஆகும். நெய்வு என்னும் பொருளுடைய இலத்தீன் சொல், பழைய பிரெஞ்சில் இடம் பெற்று, . அதிலிருந்து இடைக்கால ஆங்கிலத்தில் உயர்வகைத் துணியைக்குறிக்கும் (tissu என்னும்) சொல்லில் இருந்து பிறந்ததே திஃச்யூ(tissue) என்னும் சொல். இவ்வாறே நெய்வு அல்லது இழைமம் என நெசவுடன் தொடர்பு படுத்திக் கூறுவதைவிட மெய்யுடன் தொடர்புபடுத்தி மெய்ம்மி என்னும் பொழுது மிகப் பொருத்தமாக அமைகின்றது.
இவ்வாறு உயிர்மிகளின் இணைப்பால் உருவாகும் மெய்ம்மி பலவகைப்படும். இவற்றுள் முதன்மையானவை வருமாறு:- 
1. பரப்பு மெய்ம்மி (Epithelial tissue)

2. இணைப்பு மெய்ம்மி (Connective tissue)

3. தசை மெய்ம்மி (Muscle tissue)

4. நரம்பு மெய்ம்மி (Nervous tissue)கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக