சனி, 5 டிசம்பர், 2009

இல‌ங்‌கை பிர‌ச்​‌னை​யி‌ல் இ‌ந்​தி​ய‌ô​வி‌ன் ‌கெ‌ô‌ள்​‌கை‌யை ம‌ô‌ற்​றி‌க்​‌கெ‌ô‌ள்ள ‌வே‌ண்​டு‌ம்​: டி. ர‌ôஜ‌ô​ ‌செ‌ன்‌னை,​ டிச. 4:​ இல‌ங்‌கை பிர‌ச்​‌னை​யி‌ல் இ‌ந்​திய‌ô தனது ‌கெ‌ô‌ள்​‌கை‌யை ம‌ô‌ற்​றி‌க்​‌கெ‌ô‌ள்ள ‌வே‌ண்​டு‌ம் எ‌ன்று இ‌ந்​திய க‌ம்​யூ​னி‌ஸ்‌ட் க‌ட்​சி​யி‌ன் ந‌ôட‌ô​ளு​ம‌ன்ற உறு‌ப்​பி​ன‌ர் டி. ர‌ôஜ‌ô கூறி​ன‌ô‌ர்.÷ந‌ô​ட‌ô​ளு​ம‌ன்ற இரு அ‌வை​க​ளி​லு‌ம் ‌வெ‌ள்​ளி‌க்​கி​ழ‌மை இல‌ங்​‌கை‌த் தமி​ழ‌ர் பிர‌ச்‌னை குறி‌த்த விவ‌ô​த‌ம் ந‌டை​‌பெ‌ற்​றது. ம‌ôநி​ல‌ங்​க​ள​‌வை​யி‌ல் ந‌டை​‌பெ‌ற்ற விவ‌ô​த‌த்​தி‌ல் டி. ர‌ôஜ‌ô ‌பேசி​யது:​÷த​மி​ழ‌ர் பிர‌ச்​‌னை​க​ளு‌க்கு அர​சி​ய‌ல் தீ‌ர்வு க‌ôண​‌வே‌ண்​டு‌ம் எ‌ன்று இல‌ங்‌கை அர‌சை வலி​யு​று‌த்​து​வது இ‌ந்​தி​ய‌ô​வி‌ன் கட‌மை.÷இ​ ல‌ங்​‌கை​யி‌ல் ‌செ‌ô‌ந்த ம‌க்​க​ளு‌க்கு எதி​ர‌ô​க‌வே அ‌ந்​ந‌ô‌ட்டு அரசு ‌கெ‌ôடூ​ர​ம‌ôன ‌பே‌ô‌ரை நட‌த்​தி​யு‌ள்​ளது. இ‌தை ஐ‌க்​கிய மு‌ற்​‌பே‌ô‌க்கு கூ‌ட்​ட​ணி​யி‌ல் அ‌ங்​க‌ம் வகி‌க்​கு‌ம் சில க‌ட்​சி​க​ளு‌ம் ‌தெரி​வி‌த்​து‌ள்​ளன.÷இ​ல‌ங்​‌கை​யி‌ல் சிறு​ப‌ô‌ன்​‌மை​யி​ன​ர‌ôக வ‌ôழு‌ம் தமி​ழ‌ர்​க‌ள் மீது நட‌த்​த‌ப்​ப‌ட்ட இ‌ந்த ‌பே‌ôரி‌ல்,​ உலக வர​ல‌ô‌ற்​றி‌ல் நட‌ந்​தி​ர‌ôத வ‌கை​யி‌ல் ஏர‌ô​ள​ம‌ôன அ‌ப்​ப‌ôவி குழ‌ந்​‌தை​க​ளு‌ம் ‌பெ‌ண்​க​ளு‌ம் ‌கெ‌ô‌ல்​ல‌ப்​ப‌ட்​டு‌ள்​ள​ன‌ர்.÷இ‌ந்த ‌பே‌ôரு‌க்கு இ‌ந்​திய அர​சு‌ம் உத​வி​யு‌ள்​ளது. இர‌ண்டு ‌பே‌ô‌ர் க‌ப்​ப‌ல்​க‌ளை இல‌ங்​‌கை‌க்கு ‌கெ‌ôடு‌த்து உத​வி​ய​‌தே‌ôடு,​ இல‌ங்​‌கை‌க்கு வழ‌ங்​கு‌ம் நிதி​யு​த​வி‌யை ச‌ர்​வ​‌தேச நிதி​ய‌ம் நிறு‌த்​தி​ன‌ô‌ல்,​ இ‌ந்​திய‌ô உதவி ‌செ‌ய்​யு‌ம் எ‌ன்று பிர​த​ம‌ர் உறுதி அளி‌த்​து‌ள்​ள‌ô‌ர். இ‌ந்த இர‌ண்டு தக​வ‌ல்​க​‌ளை​யு‌ம் அ‌ந்​ந‌ô‌ட்டு அரசு,​ ந‌ôட‌ô​ளு​ம‌ன்ற கூ‌ட்​ட‌த்​தி‌ல் ‌தெரி​வி‌த்​தது.÷அ‌ப்​ ப‌ôவி ம‌க்​க‌ள் மீது நட‌த்​த‌ப்​ப‌ட்ட ‌பே‌ôரு‌க்கு இ‌ந்​திய‌ô உதவ ‌வே‌ண்​டிய அவ​சி​ய‌ம் எ‌ன்ன?​ இ‌ந்​தி​ய‌ô​வி‌ன் ‌வெளி​ந‌ô‌ட்டு ‌கெ‌ô‌ள்‌கை எ‌ன்ன எ‌ன்​ப‌தை ‌தெளி​வ‌ôக விள‌க்க ‌வே‌ண்​டு‌ம்.÷ம​ னித உரி‌மை மீற‌ல்​க‌ளே இல‌ங்​‌கை​யி‌ல் ந‌டை​‌பெ‌ற்​று‌ள்​ளது. ‌பே‌ôரு‌க்​கு‌ப் பி‌ன் இ‌ளை​ஞ‌ர்,​ இள‌ம் ‌பெ‌ண்​க‌ள் திடீ​‌ரென ம‌ôய​ம‌ôகி வரு​கி‌ன்​ற​ன‌ர். இல‌ங்​‌கை​யி‌ல் ந‌டை​‌பெ‌ற்​று‌க் ‌கெ‌ô‌ண்​டி​ரு‌க்​கு‌ம் உ‌ண்‌மை ச‌ம்​ப​வ‌ங்​க‌ளை இ‌ந்​திய அரசு புரி‌ந்​து​‌கெ‌ô‌ள்ள ‌வே‌ண்​டு‌ம். இ‌ந்த சம​ய‌த்​தி​ல‌ô​வது இல‌ங்​‌கை‌ப் பிர‌ச்​‌னை​யி‌ல் தனது ‌கெ‌ô‌ள்​‌கை‌யை இ‌ந்​திய‌ô ம‌ô‌ற்​றி‌க்​‌கெ‌ô‌ள்ள ‌வே‌ண்​டு‌ம்.÷இ​ல‌ங்‌கை,​ ப‌ôகி‌ஸ்​த‌ô‌ன்,​ ‌நேப‌ô​ள‌ம் உ‌ள்​ளி‌ட்ட அ‌ண்‌டை ந‌ôடு​க​ளி‌ன் ப‌ôது​க‌ô‌ப்பு உறுதி ‌செ‌ய்​ய‌ப்​ப‌ட்​ட‌ô‌ல்​த‌ô‌ன்,​ இ‌ந்​தி​ய‌ô​வி‌ன் ப‌ôது​க‌ô‌ப்​பு‌ம் உறுதி ‌செ‌ய்​ய‌ப்​ப​டு‌ம்.÷எ​ன‌வே,​ இல‌ங்‌கை அரசு அர​சி​ய‌ல் தீ‌ர்வு மூல‌ம் அ‌ங்​கு‌ள்ள தமி​ழ‌ர்​க‌ள் பிர‌ச்​‌னை​க‌ளை தீ‌ர்‌க்க ‌வே‌ண்​டு‌ம் எ‌ன்று இ‌ந்​திய‌ô வலி​யு​று‌த்​த​‌வே‌ண்​டு‌ம். இது இ‌ந்​தி​ய‌ô​வி‌ன் கட‌மை.÷க‌ச்​ ச‌த் தீவு ஒ‌ப்​ப‌ந்​த‌ம் திரு‌த்​த‌ப்​பட ‌வே‌ண்​டு‌ம்:​​ இ‌ந்​திய மீன​வ‌ர்​க‌ள்,​ இல‌ங்‌கை கட‌ற்​ப​‌டை​யி​ன​ர‌ô‌ல் ‌தெ‌ôட‌ர்‌ந்து த‌ô‌க்​க‌ப்​ப​டு​கி‌ன்​ற​ன‌ர். இ‌ந்​தி​ய‌ô​வு‌க்​கு‌ம் இல‌ங்​‌கை‌க்​கு‌ம் இ‌டை‌யே 1974 ம‌ற்​று‌ம் 1976}‌ம் ஆ‌ண்​டு​க​ளி‌ல் ‌பே‌ôட‌ப்​ப‌ட்ட க‌ச்​ச‌த் தீவு ஒ‌ப்​ப‌ந்​த‌த்​தி‌ன் படி,​ இ‌ந்​திய மீன​வ‌ர்​க‌ள் ஓ‌ய்​‌வெ​டு‌க்​க​வு‌ம்,​ வ‌லை​க‌ளை உலர ‌வை‌க்​க​வு‌ம் க‌ச்​ச‌த் தீவு‌க்கு ‌செ‌ல்​ல​ல‌ô‌ம் எ‌ன்று ‌தெரி​வி‌க்​க‌ப்​ப‌ட்​டு‌ள்​ளது. ஆன‌ô‌ல்,​ க‌ச்​ச‌த் தீ‌வை சு‌ற்​றி​யு‌ள்ள கட‌ல் பகு​தி​யி‌ல் மீ‌ன் பிடி‌க்க இ‌ந்​திய மீன​வ‌ர்​க​ளு‌க்கு உரி‌மை உ‌ள்​ளத‌ô?​ எ‌ன்​பது ஒ‌ப்​ப‌ந்​த‌த்​தி‌ல் ‌தெளி​வு​ப​டு‌த்​த‌ப்​ப​ட​வி‌ல்‌லை.÷மீ​ன​வ‌ர்​க‌ளை க‌ô‌ப்​ப‌ô‌ற்ற முய‌ற்சி எடு‌க்​க‌ô​ம‌ல்,​ இல‌ங்‌கை கட‌ல் பகு​தி‌க்கு ‌செ‌ல்​ல​‌வே‌ண்​ட‌ô‌ம் எ‌ன்று இ‌ந்​திய அரசு அறி​வு​று‌த்தி வரு​கி​றது.÷ந‌ô ​ட‌ô​ளு​ம‌ன்​ற‌த்​தி‌ல் ஆ‌லே‌ô​ச‌னை ‌பெ‌ற்ற பிற​கு​த‌ô‌ன் க‌ச்​ச‌த் தீவு ஒ‌ப்​ப‌ந்​த‌ம் ‌பே‌ôட‌ப்​ப‌ட்​டத‌ô எ‌ன்​ப‌தை அரசு ‌தெளி​வு​ப​டு‌த்த ‌வே‌ண்​டு‌ம். ப‌ôர‌ம்​ப​ரிய உரி​‌மை‌யை இ‌ந்​திய மீன​வ‌ர்​க‌ள் ‌தெ‌ôட‌ர்‌ந்து ‌பெறு‌ம் வ‌கை​யி‌ல்,​ இல‌ங்​‌கை​யு​ட​ன‌ôன க‌ச்​ச‌த் தீவு ஒ‌ப்​ப‌ந்​த‌த்​தி‌ல் இ‌ந்​திய அரசு திரு‌த்​த‌ம் ‌கெ‌ô‌ண்டு வர​‌வே‌ண்​டு‌ம் எ‌ன்​ற‌ô‌ர் ர‌ôஜ‌ô.
கருத்துக்கள்

அணிசாரா நாடுகளின் தலைமைபோல் நடித்துக் கொண்டு கொலைகார அரசாக உள்ள மத்திய அரசிற்கு நல்ல அறிவுரைகளைத் திரு இராசா தெரிவித்துள்ளார். தன் ஆதிக்க நலன் கருதித் தெரிந்தே இக் கொடுமைகளைச் செய்து வரும் மத்திய அரசு தன்னை மாற்றிக் கொள்ளாது. எனவே., மக்கள மத்தியில் தோலுரித்துக் காட்டி இதனை அகற்ற உண்மையாகப் பாடுபட வேண்டும். அன்புடன் இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

By Ilakkuvanar Thiruvalluvan
12/5/2009 4:40:00 AM
உங்கள் கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள் *

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக