சனி, 5 டிசம்பர், 2009

‌ôஜீ‌வ் }​ ‌ஜெய​வ‌ர்‌த்​த‌னே ஒ‌ப்​ப‌ந்​த‌த்‌தை நி‌றை​‌வே‌ற்ற ‌வே‌ண்​டு‌ம்: திரு​ம‌ô​வ​ள​வ‌ன்செ‌ன்‌னை, ​ டிச. 4:​ ""ர‌ôஜீ‌வ் }​ ‌ஜெய​வ‌ர்‌த்​த‌னே ஒ‌ப்​ப‌ந்​த‌த்‌தை நி‌றை​‌வே‌ற்​று‌ம் வ‌கை​யி‌ல் இல‌ங்​‌கை​யி‌ன் வட‌க்கு ம‌ற்​று‌ம் கிழ‌க்கு ம‌ôக‌ô​ண‌ங்​க‌ளை இ‌ணை‌க்​கு‌ம் வ‌கை​யி‌ல் ஒரு நிர‌ந்​தர அர​சி​ய‌ல் தீ‌ர்‌வை இ‌ந்​திய‌ô ஏ‌ற்​ப​டு‌த்த ‌வே‌ண்​டு‌ம்'' எ‌ன்று விடு​த​‌லை‌ச் சிறு‌த்​‌தை​க‌ள் க‌ட்​சி​யி‌ன் த‌லை​வ‌ர் ‌தெ‌ô‌ல். திரு​ம‌ô​வ​ள​வ‌ன் ‌கே‌ôரி‌க்‌கை விடு‌த்​த‌ô‌ர்.÷ம‌க்​க​ள​‌வை​ யி‌ல் ‌வெ‌ள்​ளி‌க்​கி​ழ‌மை ‌கெ‌ô‌ண்​டு​வ​ர‌ப்​ப‌ட்ட ஈழ‌த் தமி​ழ‌ர்​க​ளி‌ன் மறு​வ‌ô‌ழ்வு குறி‌த்த கவன ஈ‌ர்‌ப்பு தீ‌ர்​ம‌ô​ன‌த்​தி‌ன் மீத‌ôன விவ‌ô​த‌த்​தி‌ல் அவ‌ர் ‌பேசி​யது:​÷ஈ​ ழ‌த் தமி​ழ‌ர்​க‌ளை மீ‌ண்​டு‌ம் அவ‌ர்​க‌ள் ‌செ‌ô‌ந்த இட‌த்​தி‌ல் குடி​ய​ம‌ர்‌த்த இ‌ந்​திய அரசு ‌மே‌ற்​‌கெ‌ô‌ண்டு வரு‌ம் முய‌ற்​சி‌யை ந‌ô‌ன் ப‌ôர‌ô‌ட்​டு​கி​‌றே‌ன். ம‌த்​திய அர​சி‌ன் இர‌ண்டு ப‌க்க அறி‌க்‌கை இல‌ங்‌கை அர​சு‌க்கு ஊ‌க்​க‌ப்​ப​டு‌த்​து​கி​ற‌தே தவிர தமி​ழ‌ர்​க​ளி‌ன் க‌ôய‌ம்​ப‌ட்ட உண‌ர்​வு​க‌ளை ஆ‌ற்​ற‌க்​கூ​டி​ய​த‌ôக இ‌ல்‌லை.÷இ​ல‌ங்‌கை அரசு அளி‌த்த வ‌ô‌க்​கு​று​தி​படி 6 ம‌ôத‌த்​து‌க்​கு‌ள் ஈழ‌த் தமி​ழ‌ர்​க‌ள் ‌செ‌ô‌ந்த ஊரி‌ல் குடி​ய​ம‌ர்‌த்​த‌ப்​ப​ட​வி‌ல்‌லை. அத‌ற்​க‌ôக இ‌ந்​திய அரசு எ‌ன்ன நட​வ​டி‌க்‌கை எடு‌த்​து‌ள்​ளது?​ குடி​ய​ம‌ர்‌த்​து‌ம் பணி‌யை 2010-‌ம் ஆ‌ண்டு வ‌ரை க‌ôல நீ‌ட்​டி‌ப்பு ‌செ‌ய்​தி​ரு‌க்​கி​ற‌ô‌ர்​க‌ள். அ‌தை இ‌ந்​திய அரசு அனு​ம​தி‌க்​கி​றது. இது இல‌ங்‌கை அர‌சை ‌மேலு‌ம் ஊ‌க்​க‌ப்​ப​டு‌த்​து​வ​த‌ôக அ‌மை​கி​றது.÷இ​ல‌ங்‌கை அர​சு‌க்கு உத​வு​வ​தி‌ல் க‌ô‌ட்​டிய அ‌க்​க​‌றை‌யை தமி​ழ‌ர்​க‌ளை மீ‌ண்​டு‌ம் குடி​ய​ம‌ர்‌த்​து​வ​தி‌ல் இ‌ந்​திய அரசு ஏ‌ன் க‌ô‌ட்​ட​வி‌ல்‌லை எ‌ன்று எ‌ங்​க​ளு‌க்கு ச‌ந்​‌தே​க‌ம் ஏ‌ற்​ப‌ட்​டு‌ள்​ளது.÷10 ‌பே‌ர் ‌கெ‌ô‌ண்ட ந‌ôட‌ô​ளு​ம‌ன்​ற‌க் குழு​வி‌ல் ஒரு​வ​ன‌ôக ந‌ôனு‌ம் இல‌ங்‌கை ‌செ‌ன்​றி​ரு‌ந்​‌தே‌ன். அ‌ங்‌கே 11,000 ‌பே‌ர் ‌பே‌ôர‌ô​ளி​க‌ள் எ‌ன்று அ‌டை​ய‌ô​ள‌ப்​ப​டு‌த்​த‌ப்​ப‌ட்டு ரக​சிய இட‌ங்​க​ளி‌ல் அ‌டை‌த்து ‌வை‌க்​க‌ப்​ப‌ட்​டு‌ள்​ள​த‌ôக அறி‌ந்​‌தே‌ô‌ம். ந‌ô‌ங்​க‌ள் எ‌வ்​வ​ள‌வே‌ô முய‌ற்சி எடு‌த்​து‌ம் அவ‌ர்​க‌ளை ச‌ந்​தி‌க்க இல‌ங்‌கை அரசு அனு​ம​தி‌க்​க​வி‌ல்‌லை.÷வி​டு​த​‌லை‌ப் புலி​க​ளி‌ன் த‌லை​வ‌ர் பிர​ப‌ô​க​ர​னி‌ன் த‌ôய‌ô‌ர்,​ த‌ந்​‌தை​ய‌ô‌ர் ம‌ற்​று‌ம் ம‌ôமி​ய‌ô‌ர் ஆகி​‌யே‌ô‌ரை இல‌ங்‌கை அரசு முக‌ô‌ம்​க​ளி‌ல் அ‌டை‌த்து ‌வை‌த்து ‌கெ‌ôடு​‌மை‌ப்​ப​டு‌த்​து​கி​ற‌ô‌ர்​க‌ள். வயது முதி‌ர்‌ந்த அவ‌ர்​க‌ளை மீ‌ட்க இ‌ந்​திய அரசு முய‌ற்சி ‌மே‌ற்​‌கெ‌ô‌ள்ள ‌வே‌ண்​டு‌ம்.÷த ​மி​ழ​க‌த்​தி‌ல் ‌செ‌ங்​க‌ல்​ப‌ட்டு முக‌ô​மி‌ல் சும‌ô‌ர் 50 ‌பே‌ர் எ‌வ்​வித விச‌ô​ர​‌ணை​யு‌ம் இ‌ல்​ல‌ô​ம‌ல் அ‌டை‌த்து ‌வை‌க்​க‌ப்​ப‌ட்​டு‌ள்​ள​ன‌ர். அவ‌ர்​க‌ள் விடு​த​‌லை‌ப் புலி​க‌ள் அ‌மை‌ப்​‌பை‌ச் ‌சே‌ர்‌ந்​த​வ‌ர்​க‌ள் அ‌ல்ல. அது​‌பே‌ôல இ‌ந்​தி​ய‌ô​வி‌ல் இரு‌ந்து விய‌ô​ப‌ô​ர‌ம் ‌செ‌ய்​ய‌ப்​‌பே‌ô​ன​வ‌ர்​க‌ள் இல‌ங்‌கை சி‌றை​யி‌ல் அ‌டை‌க்​க‌ப்​ப‌ட்​டு‌ள்​ள​ன‌ர். அவ‌ர்​க‌ளை விடு​வி‌க்க இ‌ந்​திய அரசு எவ​வித நட​வ​டி‌க்​‌கை​யு‌ம் எடு‌க்​க​வி‌ல்‌லை எ‌ன்​ப‌தை சு‌ட்​டி‌க்​க‌ô‌ட்ட விரு‌ம்​பு​கி​‌றே‌ன்.÷இ​ல‌ங்​‌கை​ யி‌ல் அகதி முக‌ô​மி​க​ளி‌ல் 10 ஆயி​ர‌ம் ‌பே‌ர் த‌ங்​க‌க் கூடிய முக‌ô‌ம்​க​ளி‌ல் சும‌ô‌ர் 30 ஆயி​ர‌ம் ‌பே‌ரை ஆடு,​ ம‌ôடு​க​‌ளை‌ப்​‌பே‌ôல அ‌டை‌த்து ‌வை‌த்​து‌ள்​ள​ன‌ர். இ‌தை மனி​த‌ô​பி​ம‌ôன அடி‌ப்​ப​‌டை​யி‌ல் இ‌ந்​திய‌ô அணுக ‌வே‌ú‌ண்​டு‌ம்.÷சீன அர​சு​ட‌ன் இல‌ங்‌கை அரசு ‌கெ‌ô‌ண்​டு‌ள்ள ‌நெரு‌க்​க‌ம் இ‌ந்​தி​ய‌ô​வு‌க்கு ஆப‌த்​த‌ôக முடி​யு‌ம். இ‌ந்​திய அர​சி‌ன் ‌வெளி​யு​ற​வு‌க் ‌கெ‌ô‌ள்​‌கை​யி‌ல் ம‌ô‌ற்​ற‌ம் ‌தே‌வை. ஈழ‌த் தமி​ழ‌ர்​க‌ள் மீது இ‌ந்​திய அரசு கரு‌ணை க‌ô‌ட்ட ‌வே‌ண்​டு‌ம். உல​க‌ம் முழு​வ​து‌ம் சித​றி​யு‌ள்ள 10 ல‌ட்​ச‌ம் தமி​ழ‌ர்​க‌ளை மீ‌ண்​டு‌ம் இல‌ங்​‌கை​யி‌ல் குடி​ய​ம‌ர்‌த்த ‌வே‌ண்​டு‌ம்.÷ஈ​ழ‌த் தமி​ழ‌ர்​க​ளு‌க்கு ஒரு அர​சி​ய‌ல் தீ‌ர்‌வை ஏ‌ற்​ப​டு‌த்த ‌வே‌ண்​டு‌ம் எ‌ன்று இ‌ந்​தி​ய‌ô​வி‌ல் வ‌ôழு‌ம் 8 ‌கே‌ôடி தமி​ழ‌ர்​க​ளு‌ம் ‌கே‌ட்​கி​ற‌ô‌ர்​க‌ள். ஆ‌ஸ்​தி​‌ரே​லி​ய‌ô​வி‌ல் ஒரு இ‌ந்​தி​ய‌ர் ப‌ôதி‌க்​க‌ப்​ப‌ட்​ட‌ô‌ல் க‌ô‌ட்​டு‌ம் அ‌க்​க​‌றை‌யை இல‌ங்​‌கை‌த் தமி​ழ‌ர்​க‌ள் விஷ​ய‌த்​தில இ‌ந்​திய அரசு ஏ‌ன் க‌ô‌ட்​டு​வ​தி‌ல்‌லை?​÷இ​ல‌ங்​‌கை​யி‌ல் வட‌க்கு ம‌ற்​று‌ம் கிழ‌க்கு ம‌ôக‌ô​ண‌ங்​க‌ளை இ‌ணை‌க்​கு‌ம் வ‌கை​யி‌ல் ஒரு நிர‌ந்​தர அர​சி​ய‌ல் தீ‌ர்வு ஏ‌ற்​பட இ‌ந்​திய‌ô முய‌ற்சி ‌மே‌ற்​‌கெ‌ô‌ள்ள ‌வே‌ண்​டு‌ம் எ‌ன்​ற‌ô‌ர் திரு​ம‌ô​வ​ள​வ‌ன்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக