சனி, 5 டிசம்பர், 2009

செ‌ம்​‌மெ‌ôழி ம‌ôந‌ôடு:​ இது​வ‌ரை 47 அறி​ஞ‌ர்​க‌ள் ஒ‌ப்​பு​த‌ல்- முத‌ல்​வ‌ர் கரு​ண‌ô​நிதிசெ‌ன்‌னை, ​ டிச.4:​ உல​க‌த் தமி‌ழ் ‌செ‌ம்​‌மெ‌ôழி ம‌ôந‌ô‌ட்​டி‌ல் ப‌ங்​‌கே‌ற்க ஒ‌ப்​பு​த‌ல் ‌தெரி​வி‌த்து இது​வ‌ரை 47 அறி​ஞ‌ர்​க‌ள் கடி​த‌ங்​க‌ள் எழு​தி​யு‌ள்​ள​த‌ôக முத‌ல்​வ‌ர் கரு​ண‌ô​நிதி ‌தெரி​வி‌த்​து‌ள்​ள‌ô‌ர்.உல​க‌த் தமி‌ழ்‌ச் ‌செ‌ம்​‌மெ‌ôழி ம‌ôந‌ôடு குறி‌த்து,​ அவ‌ர் ‌வெ‌ள்​ளி‌க்​கி​ழ‌மை ‌வெளி​யி‌ட்ட அறி‌க்‌கை:​உல ​க‌த் தமி‌ழ்‌ச் ‌செ‌ம்​‌மெ‌ôழி ம‌ôந‌ô‌ட்​டி‌ல் ப‌ங்​‌கே‌ற்க உலக ந‌ôடு​க​ளி‌ல் இரு‌ந்​து‌ம்,​ ‌வெளி ம‌ôநி​ல‌ங்​க‌ள்,​ தமி​ழ​க‌த்​தி‌ன் அ‌னை‌த்து ம‌ôவ‌ட்​ட‌ங்​க​ளி‌ல் இரு‌ந்​து‌ம் குவிய இரு‌க்​கிற விரு‌ந்​தி​ன‌ர்​க‌ளை த‌ங்க ‌வை‌ப்​ப​த‌ற்​க‌ôன முய‌ற்​சி​க​ளி‌ல் ம‌ôவ‌ட்ட ஆ‌ட்​சி​ய‌ர் த‌லை​‌மை​யி​ல‌ôன அதி​க‌ô​ரி​க‌ள் ஈடு​ப‌ட்​டு‌ள்​ள​ன‌ர்.‌செ‌ம்​‌மெ‌ôழி ம‌ôந‌ôடு ‌தெ‌ôட‌ர்​ப‌ôன பணி​க​‌ளை‌க் கவ​னி‌க்க ப‌ல்​‌வேறு குழு‌க்​க‌ள் அ‌மை‌க்​க‌ப்​ப‌ட்டு வரு​கி‌ன்​றன. ‌மேலு‌ம்,​ ம‌ôந‌ô‌ட்​டி‌ல் கல‌ந்து ‌கெ‌ô‌ள்ள ‌வே‌ண்​டு​‌மெ‌ன்று ச‌ட்​ட‌ப் ‌பேர​‌வை​யி‌ல் இட‌ம்​‌பெ‌ற்​று‌ள்ள அ‌னை‌த்​து‌க் க‌ட்​சி​க​ளி‌ன் த‌லை​வ‌ர்​க​ளு‌க்​கு‌ம் ந‌ô‌னே கடி​த‌ம் எழு​தி​‌னே‌ன். அ‌ந்​த‌க் க‌ட்​சி‌த் த‌லை​வ‌ர்​க‌ள் வரு​வ​த‌ற்கு ஒ‌ப்​பு‌க் ‌கெ‌ô‌ண்​டு‌ம்,​ ஒரு சில‌ர் ஒ‌ப்​பு‌க் ‌கெ‌ô‌ள்ள மறு‌த்​து‌ம் கடி​த‌ங்​க‌ளை எழு​தி​யு‌ள்​ள​ன‌ர்.​இது​வ‌ரை 47 ‌பே‌ர்...ம‌ôந‌ô‌ட்​டி‌ல் கல‌ந்து ‌கெ‌ô‌ள்ள ஒ‌ப்​பு​த‌ல் ‌தெரி​வி‌த்து,​ இத‌ற்​கு‌ள்​ள‌ôக 47 அறி​ஞ‌ர்​க​ளி​ட‌ம் இரு‌ந்து கடி​த‌ம் வ‌ந்​து‌ள்​ளது. ஜ‌ô‌ர்‌ஜ் ஹ‌ô‌ர்‌ட் ​(அ‌மெ​ரி‌க்க‌ô)​,​ ஆஷ‌ர் ​(பிரி‌ட்​ட‌ன்)​,​ அ‌லெ‌க்​ச‌ô‌ண்​ட‌ர் ருது​வி​ய‌ô‌ஸ்கி ​(ர‌ஷ்ய‌ô)​,​ வ‌ô‌ச்​‌செ‌க் ​(‌செ‌க்​‌கே‌ô‌ஸ்​‌லே​விக‌ô)​,​ த‌ôம‌ஸ் ம‌ô‌ல்​ட‌ன் ​(‌ஜெ‌ர்​மனி)​,​ சிறீ​க‌ந்த ர‌ôச‌ô ​(ஆ‌ஸ்​தி​‌ரே​லிய‌ô)​,​ ஆ‌ண்​டி​ய‌ப்​ப‌ன் ​(சி‌ங்​க‌ப்​பூ‌ர்)​ உ‌ள்​ளி‌ட்ட ப‌ல்​‌வேறு அறி​ஞ‌ர்​க​ளி​ட‌ம் இரு‌ந்து கடி​த‌ங்​க‌ள் வ‌ந்​து‌ள்​ளன.​த‌ôவ​ர​ வி​ய‌ல் பூ‌ங்க‌ô...‌செ‌ம்​‌மெ‌ôழி ம‌ôந‌ô‌ட்​டி‌ன் நீ‌ங்​க‌ôத நி‌னை​வ‌ôக,​ ‌கே‌ô‌வை ம‌ôந​க​ர‌த்​தி‌ன் ‌மைய‌ப் பகு​தி​யி‌ல் உல​க‌த் தர‌ம் வ‌ô‌ய்‌ந்த பிர‌ம்​ம‌ô‌ண்ட த‌ôவ​ர​வி​ய‌ல் பூ‌ங்க‌ô அ‌மை‌க்க முடிவு ‌செ‌ய்​ய‌ப்​ப‌ட்​டு‌ள்​ளது. அ‌ங்‌கே,​ த‌ôவ​ர‌ங்​க‌ள்,​ பூ‌ச்​‌செ​டி​க‌ள்,​ ‌செடி ‌கெ‌ôடி​க‌ள் ம‌ற்​று‌ம் மர‌ங்​க‌ள் ‌பே‌ô‌ன்​ற​வ‌ற்​‌றை‌க் ‌கெ‌ô‌ண்டு அழ​கு​ப​டு‌த்​த​வு‌ம் முடிவு எடு‌க்​க‌ப்​ப‌ட்​டு‌ள்​ளது. ம‌ôந‌ô‌ட்‌டை ஒ‌ட்டி,​ இ‌ன்​னு‌ம் ப‌ல்​‌வேறு குழு‌க்​க‌ள் அ‌மை‌க்​க‌ப்​ப​டு​வ​த‌ற்​க‌ôன பணி​க​ளு‌ம் ந‌டை​‌பெ‌ற்று வரு​கி‌ன்​றன எ‌ன்று முத‌ல்​வ‌ர் கரு​ண‌ô​நிதி ‌தெரி​வி‌த்​து‌ள்​ள‌ô‌ர்.
கருத்துக்கள்

குறைவான புள்ளிவிவர எண்ணிக்கையைத் தெரிவித்து மாநாட்டிற்கான வரவேற்பை மக்களுக்கு எடுத்துரைக்கும் சூழல் இருப்பதே எந்தச் சூழலில் இந்த மாநாடு நடத்தப்படுகிறது என்பதை உணர்த்தும். எனவே, ஊர்வலம் போன்ற ஆரவார நிகழ்ச்சிகளை அடியோடு தடை செய்து. தமிழர் தாயகமும் தமிழ் வளர்ச்சியும் தமிழின மேம்பாடும் என்பன குறித்த கருத்தரங்க மாநாடாக மட்டும் செம்மொழி மாநாடு நடைபெற்றால் நன்றாக இருக்கும்.

அன்புடன் இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

By Ilakkuvanar Thiruvalluvan
12/5/2009 4:47:00 AM

Is this Semmozhi MaaNaadu quite necessary now or is it something to divert peoples mind to save IT minister Raasa from the Spectrum scandal? Or is it planned in view of the two bye -elections at Wandavasi and Tiruchendur and divert again people's attentions from the DMK govt's commissions and ommissions in the Tamil Eelam matter and Mullaipperiyar dam matter? Karunanidhi cannot escape from and evade his responsibilities by his tactics of playing to the gallery.It looks he is acting like Nero playing his fiddle when Romw was burning.

By K.Damodaran Chandran
12/5/2009 4:44:00 AM
உங்கள் கருத்தைப் பதிவு செய்யுங்கள் *

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக