சித்திரை 07, 2047 / ஏப்பிரல் 20,2016 மாலை 6.30

தலைமை : இல.சொ.சத்தியமூர்த்தி

தலைமைக்குற்றவியல் நடுவர், திருவாரூர்

இலக்கிய உரை
இசையரங்கம்
மாணவரரங்கம்
அழை-இ.வ.க.,திருவாரூர், தொடர்74-01 :i.va.kazhakam,thiruvarur,thodar 74-01 அழை-இ.வ.க.,திருவாரூர், தொடர்74-02 : i.va.kazhakam,thiruvarur,thodar 74-02 அழை-இ.வ.க.,திருவாரூர், தொடர்74-03 : i.va.kazhakam,thiruvarur,thodar 74-03 அழை-இ.வ.க.,திருவாரூர், தொடர்74-04 :i.va.kazhakam,thiruvarur,thodar 74-04
எண்கண் சா.மணி
இலக்கிய வளர்ச்சிக்கழகம்