செவ்வாய், 18 செப்டம்பர், 2012

நிற வகைகள் - colours


நிற வகைகள்

- இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

புதிய அறிவியல் - செவ்வாய்க் கிழமை, புரட்டாசி 2, 2043 12:03 இதிநேTuesday, September 18, 2012 12:03 IST


பால் போல் வெண்ணிறம் கொண்டவனைப் பால்வண்ணன் என்றும் முத்துபோல் வெண்ணிறம் கொண்டவனை முத்து வண்ணன் என்றும் சொல்வது பழந்தமிழர் வழக்கம்.  மலர்களின்,  விலங்குகளின்   வண்ண அடிப்படையிலும் நிறங்களைக் குறிப்பிட்டுள்ளனர். இன்றைக்கு நாம் வெள்ளை, சிவப்பு, கருப்பு, மஞ்சள், பச்சை, நீலம் நிறங்கள் தவிரப் பிறவற்றைத் தமிழில் குறிப்பதில்லை. இந்நிறங்களையும் தமிழில் குறிப்பது அருகி விட்டது.  நிறங்களுக்கான பெயர்கள் தமிழில் இல்லை என்பதால் குறிப்பிடவில்லை என்று சொல்வோருக்காக  நிறங்களின் பட்டியல் அளிக்கப்படுகிறது.  வணிக நோக்கில் ஒரே வகையைச் சேர்ந்த அழுத்தமான அல்லது மங்கலான நிறங்களை எல்லாம்  சிவப்பு 1, சிவப்பு 2 என்பன போன்று எண்களிட்டு  அழைப்பது வழக்கம். தேவைப்படும் இடங்களில் நாமும் அவ்வாறே குறிக்கலாம். இனி,  பட்டியலைப் பார்ப்போம்.
(நிறம் / colour எனக் குறிப்பிடாத இடங்களிலும் அவை உட் பொருளாக உள்ளன.)

 1. அடர் சிவப்பு – cramoisy
 2. அடர் நீலம் - perse / smalt
 3. அடர் மஞ்சள் - gamboge
 4. அயிரை/ அசரை  - sandy colour
 5. அரத்த(ம்) (நிறம்) - heliotrope  / haematic
 6. அருணம்  - bright red, colour of the dawn;
 7. அவுரி(நிறம்) - indigo
 8. அழல் நிறம் – reddish colour of fire
 9. ஆழ் சிவப்பு - cinnabar
 10. ஆழ் செந்நீலம் (ஊதா) - claret
 11. ஆழ் பழுப்பு - brunneous
 12. ஆழ் பைம்மஞ்சள் - citrine
 13. ஆழ்சிவப்பு  - cramoisy
 14. ஆழ்நீலச் சிவப்பு – aubergine
 15. இடலை (ஆலிவ்வு) (நிறம்) – olivaceous
 16. இருள் சிவப்பு - puccoon
 17. இருள்சாம்பல் - slate
 18. இள மஞ்சள் -  flavescent / primrose
 19. ஈய(ம்) (நிறம்) - plumbeous
 20. ஈரல்நிறம் - Dark red colour, purple colour
 21. உறைபால்(நிறம்) – whey
 22. எண்ணெய்க்கறுப்பு – dark black colour
 23. எலுமிச்சை ம் - citreous
 24. ஒண்சிவப்பு - cardinal
 25. ஒளிர் செஞ்சிவப்பு - phoeniceous
 26. ஒளிர் செம்மை - coccineous
 27. ஒளிர் வெண்கலம் – aeneous
 28. ஒளிர் வெண்கலம் (நிறம்) - aeneous
 29. ஒளிர்சிவப்பு - puniceous
 30. ஒளிர்மஞ்சள் - sulphureous / vitellary
 31. கசகசாச் சிவப்பு - ponceau
 32. கடல்(நிறம்) – sea blue colour
 33. கடல்நீல  (நிறம்) - ultramarine
 34. கடற்பச்சை - cerulean  
 35. கத்தரிநீலம் - periwinkle நித்திய கல்யாணி
 36. கபிலை  / புகர்நிறம் -  Tawny, brown or swarthy colour;
 37. கரு (நிறம்) - sable
 38. கருஞ்சிவப்பு - porphyrous/purpureal
 39. கரும்பச்சை – corbeau
 40. கருமை - nigricant / nigrine
 41. காயாம்பூ (நிறம்)  - purple colour
 42. காளிமம் -  black colour
 43. கிளிச்சிறை - Gold resembling the parrot's wing in colour
 44. குங்குமச் சிவப்பு- vermeil
 45. குங்குமப்பூ(நிறம்) - croceate / saffron
 46. குரால்  - Dim, tawny colour;
 47. குருதிச்சிவப்பு - erythraean / sanguineous / incarnadine
 48. குருதிச்செம்மை - vermilion
 49. கோதுமை (நிறம்) - wheaten
 50. கொடிமுந்திரி(நிறம்) - vinous
 51. கோமேதக(நிறம்) -topaz
 52. சருகிலை (நிறம்) - filemot  
 53. சாம்பல் – cinerious
 54. சாம்பல் பச்சை - caesious / sage
 55. சாம்பல் மஞ்சள - isabelline
 56. சுடர் (நிறம்) – flammeous
 57. சுடுமண்(நிறம்) - terracotta
 58. சுதை வெண்மை - cretaceous
 59. செக்கர் – reddish sky
 60. செங் கருநீல(நிறம்)  - violet /  violaceous
 61. செங்கருப்பு - piceous
 62. செங்கல்மங்கல் - Dim red colour
 63. செங்கற்சிவப்பு - lateritious / testaceous
 64. செந்தீவண்ணம் - colour of glowing fire
 65. செந்தூரச்சிவப்பு – minium
 66. செப்புநிறம் - Dark-red colour  
 67. செம்பட்டை - Brown colour of hair
 68. செம்பவளம் - deep red colour;. Crimson colour; மிகு சிவப்பு
 69. செம்பழுப்பு - sinopia/ sorrel
 70. செம்பு  - Copper colour;.
 71. செம்பூச்சி - kermes
 72. செம்பொன் - titian
 73. செம்மஞ்சள் -jacinthe
 74. செவ்வல் (செந்நிறம்) - Redness;
 75. சோணம் - Red colour, crimson colour
 76. தசை (நிறம்) - sarcoline
 77. தவிட்டுநிறம் - Brown, dun colour
 78. திமிரம் – Colour ofDarkness
 79. தும்பை நிறம் -  pure white colour
 80. துமிரம்  -  Deep red colour  .
 81. துரு (நிறம்) – ferruginous
 82. துருச் சிவப்பு - rubiginous
 83. துவர் (சிவப்பு)  - Scarlet Red colour,
 84. துவரி (காவிநிறம்) - Salmon colour
 85. தூயபழுப்பு - sepia
 86. தெள்ளுப்பூச்சி (நிறம்)  - puce
 87. நட்டுச்சினைமண்  - A kind of earth of the colour of crab's spawn
 88. நல்சிவப்பு – coquelicot
 89. நறுமஞ்சள் - lutescent
 90. நன்மஞ்சள் - luteolous
 91. நன்னிறம் - White colour
 92. நீல (நிறம்) – azuline
 93. நீல மணி - sapphire
 94. நீலச்சாம்பல் - glaucous / cesious / gridelin / lovat
 95. நீலச்சிவப்பு – amaranthine / solferino
 96. நீலப்பச்சை – turquoise / viridian
 97. பச்சை – chlorochrous
 98. பசுமை - virid
 99. பழுக்காய் - Yellowish, orange or gold with red colour, as of ripe areca-nut;
 100. பழுப்பு மஞ்சள் - fulvous
 101. பழுப்புச் சிவப்பு - castaneous / rufous / russet / umber
 102. பழுப்புச்சாம்பல் - greige /  taupe
 103. பளீர்சிவப்பு - stammel
 104. பனிவெண்மை - niveous
 105. பாணிச்சாய் ( கள்போன்ற முத்துநிறம்.) -  Colour of a class of pearls, resembling that of toddy  
 106. பால்வண்ணம்  – white colour
 107. புகர் நிறம் - tawny / tan
 108. புகைக்கரி – fuliginous
 109. புள்ளிச் சாம்பல் - liard grey
 110. புற்பச்சை - prasinous
 111. புறவு (நிற) - columbine
 112. பூஞ்சல் - Brown- ish colour; மங்கனிறம்
 113. பூஞ்சாயம்(அழுத்தமான சிவப்பு) - Deep, ruddy colour;  
 114. பூவல்-  Red colour
 115. பைந்நீல(நிறம்)  - teal
 116. பைம்பொன் - chrysochlorous
 117. பொன் மஞ்சள் - goldenrod
 118. பொன்மஞ்சள் luteous
 119. பொன்மை – aurulent
 120. மகரம் - Pink colour
 121. மங்கல் பழுப்பு - fuscous
 122. மங்கல் பழுப்பு – khaki
 123. மங்கல்பச்சை - eau-de-nil
 124. மஞ்சள் – xanthic / icterine / icteritious
 125. மஞ்சள் பச்சை – chartreuse / zinnober
 126. மஞ்சள் பழுப்பு - lurid / ochre
 127. மஞ்சள்சிவப்பு - wallflower
 128. மணிச்சிவப்பு - rubious
 129. மணிநிறம் - Dark blue colour, as of sapphire;
 130. மயில்நீலம் - pavonated
 131. மரகதப்பச்சை - smaragdine
 132. மருப்பு (தந்தம்) - eburnean
 133. மல்லிகை மஞ்சள் – jessamy
 134. மாமை- dark-brown colour
 135. முக்கூட்டரத்தம் - Red colour produced by chewing betel, arecanut and lime
 136. முத்துச்சாம்பல் - griseous
 137. வளர்பச்சை - virescent
 138. வாதுமை (நிறம்) - ibis
 139. வான் நீலம் - cyaneous
 140. விண் நீலம் - celeste
 141. விழி வெண்மை – albugineous
 142. வெங்காயப் பச்சை - porraceous  
 143. வெண்சாம்பல் - hoary
 144. வெண்மங்கல் - leucochroic
 145. வெண்மஞ்சள் - ochroleucous
 146. வெளிர் நீலம் - azure
 147. வெளிர் பச்சை - celado
 148. வெளிர் மஞ்சள் - nankeen
 149. வெளிர் மஞ்சள் பச்சை - tilleul
 150. வெளிர்நீலம் - watchet
 151. வெளிர்பழுப்பு - suede
 152. வெளுப்பு – albicant
 153. வைக்கோல் (நிறம்) – stramineous
 தமிழ்நாட்டில் உள்ள இலை, மலர்களின் வண்ணங்களின் அடிப்படையில் தமிழ் மரபிற்கேற்ற வண்ணப் பட்டியலை வெளியிட்டு அதனைக்  கல்வித்துறையினரும் வணிகர்களும் மக்களும் பின்பற்ற வேண்டும்.
http://www.newscience.in/articles/nira-vakaikal

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக