ஆடி 29, 30 &  31, 2046 / ஆக.14,15  & 16, 2015

சென்னை

விழா மங்கலம் 
நூல் வெளியீடு
ஒளிப்பேழை வெளியீடு
விருது வழங்கல்
எழிலுரை
பட்டிமண்டபம்
மாணவர் விவாத அரங்கம்
இன்னுரை
கலைதெரிஅரங்கம்
பாங்கறி அரங்கம்
இயலுரை
கவியரங்கம்
தமிழ்ச்சோலை
ஆய்வரங்கம்
தனியுரை
தகவுரை
தெளிவுறு அரங்கம்
azhai_kambanvizhaa06 azhai_kambanvizhaa05azhai_kambanvizhaa03azhai_kambanvizhaa04azhai_kambanvizhaa01azhai_kambanvizhaa02