உலகத்தொல்காப்பிய மன்றம், கனடா


சித்திரை 03, 2047 / ஏப்பிரல் 16, 2016

பிற்பகல் 3.00  – மாலை 5.00


திரு பொன்னையா விவேகானந்தன் :  தொல்காப்பியத்தில் களவியலும் கற்பியலும் – ஒரு நோக்கு

அழை-உலகத்தொல்காப்பியமன்றம், கனடா01 : azhai_tholkappiyamandram_canada01 அழை-உலகத்தொல்காப்பியமன்றம், கனடா02 ;azhai_tholkappiyamandram_canada02 அழை-உலகத்தொல்காப்பியமன்றம், கனடா03 : azhai_tholkappiyamandram_canada03