வியாழன், 19 ஜனவரி, 2017

மகளிர் கல்விக்கான இந்தியச் சங்கம் : 15 ஆவது தேசிய மகளிரியல் கருத்தரங்கம்இந்திய மகளிர் கல்விச் சங்கம்

15 ஆவது தேசிய மகளிரியல் கருத்தரங்கம்

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம்
தை 09 - தை 15, 2046 : சனவரி 22-25, 2017

INDIAN ASSOCIATION FOR WOMEN’S STUDIES
XV NATIONAL CONFERENCE ON WOMEN’S STUDIES
UNIVERSITY OF MADRAS, CHENNAI
22-25 JANUARY 2017PROGRAMME (Tentative)

Date
Session
Speakers
Time


Saturday,
21st January 2017
Pre-Conference
The Flux in Higher Education
9.00 – 3.00

Writers’ Panel Discussion
3.30

Sunday,
22nd January 2017


Inaugural
Welcome and Introduction to the Conference
Chair and Speakers
Vice-Chancellor , Madras University
Prof. M. S.Swaminathan, Inaugural Address
Prof. Ritu Dewan, President, IAWS – Presidential Address
(Release of book on Documenting Women’s Movement)
10.00 – 11.00

Madhuri Shah Lecture
SukhadeoThorat, Chairman, ICSSR
Chair – Kumud Sharma, Chairperson, CWDS
11.15 – 12.00

Theme Plenary
Chair – Indu Agnihotri, Director, CWDS
Aruna Roy
Utsa Patnaik (tbc)
Gopal Guru
Faizan Mustafa
12.00 – 1.30

Parallel Sub-themes

2.30 – 5.30Cultural Programme
Dance Recital
Mallika Sarabhai-  “Sita’s Daughters” -
7.00 pm

Monday,
23rd January 2017
South Asia plenary
Chair- Rebecca Tavares
Jayati Ghosh
Speakers from Bangladesh, Pakistan, Nepal and Sri Lanka
10 – 11.30

Tami Nadu Plenary
V. Geetha
Bama
U. Vasuki
D. Sherifa
12 – 1.30

Parallel Sub-themes

2.30 – 5.30

Special session on disability
Chair – Anita Ghai
Amita Dhanda
Nidhi Goyal
Bhargava Davar
Radhika Alkazi
Meenakshi or AmbaSalelkar
3.00 – 5.303.00 – 5.30

Special Lecture
Volga
Chair – PrabhaSridevan
6.45 – 7.30

Cultural Programme

7.30 – 8.30

Tuesday,
24th January 2017
IAWS – 35 years

10 – 11.30

Round table on Women’s Studies Centres

12.00 – 1.30

Parallel Sub-themes

2.30 – 4.00

Joint IAWS-ISLE Panel on Social security and informalisation
Chair – Igor (ILO)
Ravi Srivastava
Uma Rani
R. Geetha
RenanaJhabvala
Venkatesh Athreya

3.00 – 4.30

IAWS General Body Meeting

4.30 – 6.00

Wednesday,
25th January 2017
Sub-theme Reports
Resolutions


10.00 – 12.00


Closing
Conversation with T M Krishna