தலைப்பு-சங்கக்கால வாழ்த்துகள் : thalaippu_sangakkaalavaazhthugal

வாணாள்   வாழ்த்து

            பசி இல்லாகுக பிணிசேண் நீங்குக!
ஓரம்போகியார் : ஐங்குறுநூறு : 5
            அறம் நனி சிறக்க அல்லது கெடுக!
ஓரம்போகியார் : ஐங்குறுநூறு : 7
            அரசுமுறை செய்க! களவுஇல் ஆகுக!
ஓரம்போகியார் : ஐங்குறுநூறு : 8
            நன்று பெரிது சிறக்க! தீது இல்லாகுக!
ஓரம்போகியார் : ஐங்குறுநூறு : 9
            மாரி வாய்க்க! வளம் நனி சிறக்க!
ஓரம்போகியார் : ஐங்குறுநூறு : 10
            ஆயிர வெள்ள ஊழி வாழி!
கபிலர் : பதிற்றுப்பத்து : 63