ஞாயிறு, 5 மார்ச், 2017

2ஆம் உலகத் தமிழ்எழுத்தாளர் மாநாடு, சென்னை
2ஆம் உலகத் தமிழ்எழுத்தாளர் மாநாடு, சென்னை

வைகாசி 26-28 / சூன் 09 -11/2017

(படங்களை அழுத்திப் பெரிதாகக் காண்க.)