தலைப்பு-சந்தி, சிந்தி : thalaippu_chanthiyaichinthippeer

சந்தியைச் சிந்திப்பீர்!

[படங்களை அழுத்தின் பெரிதாகக் காணலாம்!]
 – என்.சொக்கன்