மதுரை - madurai

 

சங்க இலக்கியத்தில் இடம் பெறும் மதுரை, கூடல் சொற்கள்

கூடல் (மதுரை)
 1. பொய்யா விழாவின் கூடற் பறந்தலை
அகநானூறு: 16:14
 1. கொடிநுடங்கு மறுகிற் கூடற்குடா அது
அகநானூறு:149: 14
 1. யாம்வேண்டும் வையைப்புனல் எதிர்கொள்கூடல்
பரிபாடல் : 10:40
4.மதிமலை மாலிருள் கால்சீப்பக் கூடல்
பரிபாடல் : 10: 112
 1. வருந்தாது வரும்புனல் விருந்தயர் கூடல்
பரிபாடல் : 10:12
 1. கூடலொடு பரங்குன்றினிடை
பரிபாடல் : 17: 23
 1. கொய்யுளை மான்தேர்க் கொடித்தேரான் கூடற்கும்
பரிபாடல் : 17:45
 1. புலத்தினும் போரினும் போர்தோலாக் கூடல்
பரிபாடல் : 19:8
 1. நெடுநீர் மலிபுனல் நீள்மாடக் கூடல்
பரிபாடல் : 20: 106
 1. காமரு வையை கடுகின்றே கூடல்
பரிபாடல் திரட்டு 2: 4
 1. பணிவில் உயர்சிறப்பிஞ் பஞ்சவன் கூடல்
பரிபாடல் திரட்டு 2:46
 1. உருகெழு கூடல் அவரொடு வையை
பரிபாடல் திரட்டு 2:91
 1. நான்மாடக் கூடல்நகர்
பரிபாடல் திரட்டு 6
 1. சேய்மாடக் கூடலும் செவ்வேள் பரங்குன்றும்
வாழ்வாரே வாழ்வார் எனப்படுவார்
பரிபாடல் திரட்டு 11

 1. தமிழ்கெழு கூடல் தண்கோல் வேந்தே
புறநானூறு : 58:13
 1. மாடம் பிறங்கிய மலிபுகழ்க் கூடல்
மதுரைக் காஞ்சி : 429
 1. மாடமலி மறுகிற் கூடல் குடவயின்
திருமுருகாற்றுப்படை : 71

மதுரை
 1. இடைநெறித் தாக்குற்றது ஏய்ப்ப அடன் மதுரை ஆடற்கு
பரிபாடல் : 11: 48: 49
 1. குன்றுதல் உண்டோ மதுரை கொடித்தேரான்
குன்றம் உண்டாகும் அளவு
பரிபாடல் : திரட்டு 8
 1. பொய்யாதல் உண்டோ மதுரை புனைதேரான்
வையை உண்டாகும் அளவு
பரிபாடல் : திரட்டு 9
 1. கோத்தை உண் டாமோமதுரை, கொடித்தேரான்
வார்த்தை உண்டாகும் அளவு
பரிபாடல் திரட்டு 10
 1. ஒண்ணுதல் விறலியர் பூவிலை பெறுகென
மாட மதுரையும் தருகுவன்
புறநானூறு : 32: 45
 1. தமிழ்நிலை பெற்ற தாங்கரும் மரபின்
மகிழ்நனை மறுகின் மதுரையும் வறிதே
சிறுபாணாற்றுப்படை : 66-67

-தமிழ்ச்சிமிழ்