சனி, 23 ஜனவரி, 2016

மொழிப்போர் 50 மாநாடு, மதுரை - நேரலை


மொழிப்போர் 50 மாநாடு, மதுரை

தை 10, 2047 / சனவரி 24, 2016

நேரலைகாலை 9.30 முதல் இரவு 8.30 வரை அகரமுதல இணையத்தளத்தில் காணலாம்.

http://www.kannotam.com/  தளத்திலும் நேரலையைக் காணலாம்

மொழிப்போர் மாநாடு நேரலை