சனி, 23 ஜனவரி, 2016

பூமித்தாயே / உணவை மாற்று 2020, திருச்சிராப்பள்ளிபூமித்தாயே / உணவை மாற்று 2020, திருச்சிராப்பள்ளி

தை 16 & 17, 2047 / சனவரி 30 &  31, 2016

இயற்கை வேளாண் திருவிழா

மூலிகை,விதை,சிறுதானிய உணவுக் கண்காட்சி