ஒய்எம்சிஏ பட்டிமன்றம்
(கி.இ.க.பட்டிமன்றம்)
ஆடி 25, 2047 / ஆக.09,2016

மாலை 6.00

மறைமலை இலக்குவனார்
பூங்குழலி பெருமாள்


ஆய்விற்குரிய  பா நூல்கள் :thamizhamallan03

1.வெற்றிச்செல்வி
2.அண்ணல்
பாடல்தொகுப்பு
3.தமிழமல்லன் பாக்கள்
4.பாமுகில்
5.மல்லன்பாக்கள்
6.பாச்சோலை
7.முழக்கம்
அழை-தமிழமல்லன்-நூலரங்கம் : azhai_thamizhamallan_nuularangam