செவ்வாய், 18 ஏப்ரல், 2017

தி.வே.விசயலட்சுமியின் ‘இலக்கிய ஆய்வுகள்’ நூல் வெளியீடு
 சித்திரை 11, 2048 திங்கள் ஏப்பிரல் 24, 2017 மாலை

அனைத்திந்தியத் தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம்

புலவர் தி.வே.விசயலட்சுமி எழுதிய

‘இலக்கிய ஆய்வுகள்’ நூல் வெளியீடு

பாரதிய வித்தியாபவன் சிற்றரங்கம், சென்னை 600 004