வள்ளலார் விழா, உள்ளகரம் ; vallalaarvizhaa_ullakaram
[படங்களை அழுத்தின் பெரிதாகக் காணலாம்.]