உ(யு)கபாரதி நூல்கள் வெளியீட்டு இருநாள் விழா


மாசி 12 & 13 2048 / வெள்ளி & சனி /
  பிப்பிரவரி 24 & பிப்பிரவரி 25, 2017  மாலை 4.30
கவிக்கோ மன்றம், சென்னை 600 004
நேர்நிரை