வெள்ளி, 24 பிப்ரவரி, 2017

அமரர் செம்பியன் செல்வன் நினைவுச் சிறுகதைப்போட்டி 2016
அமரர் செம்பியன் செல்வன் நினைவுச் சிறுகதைப்போட்டி 2016

 முடிவு நாள் : பங்குனி 17, 2048  மார்ச்சு 30, 2017
படைப்புகள் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி :
 ஞானம், கிளை அலுவலகம், எண் 38,
46 ஆவது ஒழுங்கை, கொழும்பு 06.