‘அகரமுதல’ இதழின்
படைப்பாளர்களுக்கும்
செய்தியாளர்களுக்கும்
படிப்பாளர்களுக்கும்
பகிர்வாளர்களுக்கும்
கருத்தாளர்களுக்கும்
பரப்பாளர்களுக்கும்

அல்லன தொலையவும் நல்லன பெருகவும்
இன்பமும் மகிழ்ச்சியும்  பொங்கிடவும்
அன்பு வாழ்த்துகள்!

அன்புடன் இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்
ஆசிரியர் 
‘அகரமுதல’ < www.akaramuthala >