சனி, 15 டிசம்பர், 2012

ICG silently withdraws mischief on TamilNet

ICG silently withdraws mischief on TamilNet

[TamilNet, Saturday, 15 December 2012, 16:50 GMT]
The International Crisis Group (ICG) silently removed a mischievous part of a statement on TamilNet that appeared in its latest report on Sri Lanka, No. 239, dated 20 November 2012. TamilNet on 23 November, in a news item “ICG plays mischief with TamilNet,” challenged the ICG to prove its credibility on the concerned part of the statement and said, “If an open apology is not forthcoming from the ICG, TamilNet may have to seek justice from the law of the countries where the ICG is registered.” TamilNet, on Monday, has noted the removal of the part along with its implicating footnotes in the online version of the ICG report.

The concerned statement of the ICG and footnotes as downloaded by TamilNet on 23 November 2012:

Page 13:

The influential website Tamilnet, whose editors are linked to the so-called Nediyavan faction of the LTTE, frequently criticises the TNA for moderation allegedly imposed by the Indian and U.S. governments.98

98 See, for instance, “TNA relays US-India paradigm for ‘nondescript’ model of solutions”, TamilNet, 7 November 2011. Norway-based P. Sivaparan, (alias Nediyavan) is alleged to control much of the remaining overseas LTTE network. “Tamil Tiger faction head questioned in Norway – media”, Reuters, 20 May 2011. He was reportedly questioned in 2011 by Dutch prosecutors investigating illegal LTTE fundraising. D.B.S. Jeyaraj, “Tigers overseas chief “Nediyavan” alias Tall Man questioned in Oslo over alleged links to LTTE fund raising”, dbsjeyaraj.com, 19 May 2011.

The modified statement and footnote as downloaded from the ICG document on 10 December 2012 by TamilNet:

Page 13:

The influential website Tamilnet frequently criticises the TNA for moderation allegedly imposed by the Indian and U.S. governments.98

98 See, for instance, “TNA relays US-India paradigm for ‘nondescript’ model of solutions”, TamilNet, 7 November 2011.

* * *


TamilNet considers the removal of not only the mischievous part of the statement but also the implicating footnotes as a fitting message to writers who come out with unfounded allegations on TamilNet.

However, the damage done to TamilNet by nearly 20 days of circulation and downloads of the ICG report has not been compensated or repented by the ‘silent’ removal, without an open apology published.

TamilNet is sad to note the lack of etiquette on the part of the ICG that fitting to the high profile world personalities associated with it, should be actually setting norms in media culture and in the delivery of justice to media.

Chronology:


Chain of protests in London against repression of students in Jaffna

Chain of protests in London against repression of students in Jaffna

[TamilNet, Saturday, 15 December 2012, 11:07 GMT]
A series of protests have been organized outside the British Prime Minister’s Office in 10 Downing Street, London since Monday to condemn the repression of the Jaffna University students by the occupying Sinhala military. Condemning the arrests and detentions of the students and the Sinhala military’s systematic assaults on the civil rights of the Eezham Tamils as a part of the genocide of the Tamil nation, the protestors urged UK and the International Community to ensure the immediate release of the arrested students and to safeguard the democratic rights of the Eezham Tamil nation in the island.

Demonstration in UK at 10 Downing Street
Speaking at the demonstration on Friday, Dr. Andy Higginbottom, principal lecturer in politics and human rights at the Kingston University, said the British government and British politicians have full knowledge of what is happening in the island, urging the Tamils in the UK to mobilize the larger British public.

Speaking to TamilNet from the protests, Sasithar Maheswaran from the TCC-UK said “The arrests and detention of the students is taking place under the Western endorsed rehabilitation and reconciliation model. Anyone who expresses the national aspirations of Eezham Tamils is automatically labelled as terrorists and incarcerated. This is the international community’s solution. This is genocide.”

A petition submitted by TCC-UK to the PMO criticized the UK for its silence. “The UK, which created the modern Sri Lanka state for convenience during the heydays of colonialism, seems little interested in correcting the wrongs of a stained history. Instead it is underwriting the genocidal acts of Sri Lanka state, offering its support at every international fora.”

Demonstration in UK at 10 Downing Street


Chronology:

Sri Lanka Defence coerces parents or fabricates statements on conscripted Tamil girls

Sri Lanka Defence coerces parents or fabricates statements on conscripted Tamil girls

[TamilNet, Friday, 14 December 2012, 22:19 GMT]
The helpless parents of the Tamil girls conscripted by the occupying Sinhala military in Vanni are now either coerced by the military or are left to accept fabricated statements coming in their names supporting the conscription. The official website of genocidal Sri Lanka’s Ministry of Defence and Urban Development run by presidential sibling Gotabhaya Rajapaksa, came out with a reporting on Friday that by slip showed coercion or fabrication. The SL defence report follows Tuesday’s news about 21 out of around 100 Tamil girls coerced to join the Sinhala military ending up in hospital in a mentally affected state, allegedly due to the sexual agenda of the military of genocidal intent.

The SL defence website published the photos of 6 Tamil parents, who were telling that their daughters joining the SL military on 17 November have found the training methodical, they have adjusted to Army environment, have found new friends, got opportunities for sports practices, enhanced their flower decoration abilities, have begun computer training and have received unmatchable medical care when they fell sick.

According to the SL Defence highlights of the story, the parents have been saying: “The future of our children is secure, our daughters are enjoying the Army life, their training is very systematic and methodical and our children have inculcated a lot of discipline and good habits into their personal life too” – all within a time of less than a month.

But the slip was showing.

The coercion exerted on the parents by the handling of them by Sinhala reporting staff of the SL defence website, or fabrication of the whole thing by Sinhala defence writers became evident in the way names appeared in the story.

When the parents reportedly tell ‘I am so and so, or my daughter is so and so’, the names go as, Murugal Pille Pradeepa, Somarathnam Sunethra Kasthri, Pathinadan Priskilla, Thangawaddu etc. Any one who knows Tamil could guess what might have happened.

Sure the US and Indian militaries have a lot to learn from the genocidal military of Sri Lanka rather than giving training to it, but the Sinhala military has a long way to go in learning Tamil even to qualify in fabrications, commented a women’s group worker in Vanni familiar with the happenings related to the issue.

Chronology:


External Links:
Defence.lk: 'The future of our children is secure'- Parents of Tamil woman soldiers

HR Day event in Toronto brings Tamils closer to global progressive networks

HR Day event in Toronto brings Tamils closer to global progressive networks

[TamilNet, Friday, 14 December 2012, 00:03 GMT]
More than twenty social, economic, and environmental justice groups in Canada that joined together in Toronto on the eve of International Human Rights Day to forge a common forum against military occupation, apartheid, genocide and political imprisonment, have voiced against the SL military detention of the students of the University of Jaffna. The event gains significance as the recently formed Coalition for Tamil Rights was invited to represent the perspectives of Eezham Tamils along with other progressive forces. On the occasion of the event, activists of socio-political organizations in Canada condemned the arrests and detentions of Tamil students of the University of Jaffna in the SL military occupied country of Eezham Tamils. The activists demanded immediate release of the students and called for an end to the Sri Lankan military occupation of the Tamil homeland.
Canada, HR Day, 2012
Canada, HR Day, 2012
Canada, HR Day, 2012
Canada, HR Day, 2012
Canada, HR Day, 2012
Canada, HR Day, 2012
The solidarity event of activist communities from across Toronto took place at United Steel Workers Hall in Toronto on Sunday, 09 December.

“We call on the Sri Lankan government to immediately end its occupation of the Tamil homeland, vacate Jaffna University campus, and release the student leaders,” Peter Hogarth of the International Socialists told TamilNet adding that the International Socialists extends its solidarity to the students who have been locked up in this politically motivated move by the Sri Lankan state.

Sid Lacombe of Canadian Peace Alliance (CPA), Canada’s largest peace coalition group and is a partner of the Coalition for Tamil Rights, said: “Sri Lanka’s so-called reconciliation process is based on nothing more than militarization and genocide. We will be closely monitoring and bringing to light to our fellow Canadians the real nature of Sri Lanka's reconciliation process.”

“We demand the immediate release of the Jaffna student leaders and support their right to resist,” Mr Lacombe said.

Torontonians engaged in film screenings, a human rights fair, songs and spoken word poetry performances. The event culminated with a panel discussion on specific human rights struggles being organized in Toronto.

Monira Kitmitto from the Coalition Against Israeli Apartheid described the historical dispossession of the Palestinian people and their globally supported strategy of Boycotts, Divestments and Sanctions (BDS) to end Apartheid in Israel.

Ms Kitmitto explained that the global movement for a campaign of Boycott, Divestment and Sanctions against Israel is to force it to comply with international law. The campaign aims to end the occupation of Palestine and dismantle the apartheid wall, protect and promote the right of return for all Palestinian refugees, and ensure equal rights for all Palestinians living with Israel.

“BDS is a strategy that allows people of conscience to play an effective role in the Palestinian struggle for justice,” she said.

Ilian Burbano spoke on behalf of the Latin American Caribbean Solidarity Network, a non-profit umbrella organization, which brings together organizations that carry out work in solidarity with the progressive and democratic transformation processes taking place in Latin America and the Caribbean.

Mr Burbano described in detail the anti mining, indigenous sovereignty and environmental justice struggles happening throughout Latin America and the Caribbean.

Alex Filipe, an organizer with Bayan (Canada), a network of Filipino organizations linked to the national liberation struggle in the Philippines, said that the danger of the so-called liberal agenda which only seeks to deal with individual's rights violations while ignoring the violations of group rights, should be exposed.

Mr Filipe touched on the similarities between what he called as the “US-Marcos fascist regime” and the “US-backed Arroyo regime”, both scheming to stay in power while perpetrating some of the worst human rights violations in the history of the Philippines.

Krisna Saranamuttu, representing the Coalition for Tamil Rights, addressing the audience at the event said that the Sri Lankan state was seeking to complete its project of dismantling the nationhood of the Eezham Tamils in their territorial homeland through military occupation, colonization, and the denial of fundamental political and civil liberties.

Countering the ‘reconciliation’ myth, he told the packed audience that the political imprisonment of the Jaffna student leaders and their persecution by the Sri Lankan military is part of its terror campaign against civilians even after militarily crushing the Tamils resistance movement through a genocidal war three years ago.

Mr Saravanamuttu, who is a second-generation Eezham Tamil activist and recipient of the British Queen’s Diamond Jubilee Award, talking to TamilNet after the event said: “We must build a genuine global struggle based on human justice and freedom that exposes the complicity of the International Community of Establishments in our nation’s genocide. In the post Mu'l'livaaykkaal era, the Tamil liberation struggle requires a nuanced and mature political strategy that no longer begs for justice from the same powerful governments and institutions that are aiding and abetting our nation's genocide.”

The Coalition for Tamil Rights consists of workers, students, academics and activists from across the Canadian civil society to support the Tamil struggle for self-determination and to voice for the immediate end of the military occupation and colonization of the Tamil homeland.
Canada, HR Day, 2012
Canada, HR Day, 2012

SLA summons girl students,

SLA summons 4 girl students, house-by-house intimidation to resume university

[TamilNet, Thursday, 13 December 2012, 20:31 GMT]
The occupying genocidal military of Sri Lanka now engages in entering each and every house of the Jaffna University students to individually intimidate them to drop the protest and to return to the university or face dire consequences. The Vice Chancellor Prof Vasanthi Arasaratnam installed by colonial Colombo, most of the council members appointed by the regime or planted by collaborating paramilitary and some external intelligence agencies, and the threatened Deans are forced to connive with the new paradigm of occupying military running the university, news sources in Jaffna said. Meanwhile, in addition to the key student leaders of the university detained for ‘rehabilitation,’ the SL military has freshly demanded the submission of four girl students by their parents.


SLFP group
The commander of the occupying Sinhala military in Jaffna, Maj. Gen. Hathurusinghe and Colombo-installed Vice Chancellor of the University of Jaffna, Prof. Vasanthi Arasaratnam, co-chairing a meeting at the SL military base at Palaali to resolve student matters of the University of Jaffna last week. Seated on the left are the deans of the faculties and on the right is the Ankajan group that belongs to the Colombo regime's SLFP


The SL military now dropping even the guarantee the students get from the university administration when they are arrested and detained on university matters, and the SL military demanding parents to bring the students is another dangerous development, student representatives of the university said.

The SL military demand, coupled with its house-to-house intimidation on university students to return to classes, clearly shows that the occupying Sinhala military is now on a personal war with each and every Eezham Tamil student of self respect, the representatives said.

In the meantime, for the detained students, the regime plans to fabricate charges of the nature that would not allow their return soon, the student representatives suspect.

With the indefinite ‘rehabilitation’ detention of key student leaders and by the militarised intimidation seeking student return to the university, the regime aims at dysfunction of the student union and stamping out all future uprisings coming from the university, the representatives said.

There is already a vacuum in organising the student union, but efforts are there for an interim arrangement, the representatives further said.

The sheer number of the Sinhala military deployed in the Tamil country, with the no-secret complicity and blessing of certain powers, has made possible a hitherto unseen model of implementing a genocide, while denying genocide totally and at the same time camouflaging it with the phrase ‘reconciliation,’ political observers in Jaffna told TamilNet.

Such an idea of ‘reconciliation’ originated from certain world capitals and their organisations that directed the genocidal war. Whether there is a personal war on every Eezham Tamil of self respect by a few in the Establishments who failed humanity in the Eezham War and fear for indictment in human history, the political observers in Jaffna asked.

During the WW II Genocide by the Nazis, it is said that there was a cruel experiment to see that to what extent a nation could withstand genocide and to what extent a human being could withstand pain. Whether a similar experiment to suit contemporary times and aimed at a new world monopoly, is now being conducted on Eezham Tamils in the island and in the diaspora by vicious forces in the Establishments using genocidal Colombo, the political observers in Jaffna further questioned.

While an allegedly India-backed paramilitary is operating with the SL military in oppressing the Jaffna University students and while the student situation is of secondary importance to the US embassy in Colombo, the Green Party politicians and People Forum of New Zealand in a resolution on the Universal Human Rights Day have urged the UNSG to intervene using his special powers.

They have cautioned the world that the developments could lead to another spate of genocidal crime in the island.

Observing the same Human Rights Day in Canada, more than 20 social, economic, and environmental justice groups and trade unions of global perspectives have demanded the release of Jaffna university students.

Meanwhile, genocidal Colombo and its occupying military have a clear agenda to completely engineer the school education of Eezham Tamils, education circles in Jaffna said.

Occupying SL governor, Maj. Gen. G.A. Chandrasri is the kingpin executive of the agenda. Nothing could take place in any schools without his personal approval. Recently some Buddhist schools have been started in Jaffna to convert possible sections of the population, the education sources said.

Like every genocidal regime, they aim at the future generation. They even aim at the children to be born, commented social activists working with children and women.

Most of the so-called education, children and women NGOs that operate in the Tamil country are Colombo-centric and are run mostly by Sinhala women, who only make name in the international circles to get funds. They in fact thrive on the genocide-affected people while genuine workers coming from the soil and who have a genuine feeling for their people are either intimidated or sidelined, the social workers on education and women said.

A comical but ironical happening they were sharing with TamilNet was the Tamil school children getting birthday cards from ‘Naamal Maamaa’ (Namal Rajapaksa, the presidential progeny), to become ‘familiar’ with his name.

Namal Rajapaksa gets the birthday details of every Tamil school student in the Mullaiththeevu district through the school records and sends them birthday cards. He is running an office for this purpose and has appointed staff to do the job. That is the show of ‘reconciliation’ designed by the top in the global affairs, they commented.Chronology:


Related Articles:
13.12.12   New Zealand politicians, Peoples Forum mean action on Sri La..


அமெரிக்காவில் பயங்கரம்: 27 பேர் சுட்டுக்கொலை

அமெரிக்காவில் பயங்கரம்: துப்பாக்கிச்சூட்டில் 18 குழந்தைகள் உட்பட 27 பேர் சுட்டுக்கொலை

நியூயார்க்: அமெரிக்காவின் கானிக்டிகட் பகுதியில் கிண்டர்கார்டன் பள்ளியில் அடையாளம் தெரியாத நபர் ஒருவர் நடத்திய துப்பாக்கிச்சூட்டில் 18 குழந்தைகள்உட்பட 27 பேர் பலியானதாக கூறப்படுகிறது. துப்பாக்கிச்சூடு நடத்திய நபரும் சட்டுக்கொல்லப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

கானிக்டிக்ட் பகுதியில் உள்ள சான்டி ஹூக் பள்ளியில் , 20 வயது மதிக்கத்தக்க அந்த நபர் இரண்டு துப்பாக்கிகள் மூலம் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தினான். அவனும் பலியாகிவிட்டதாக கூறப்படுகிறது. அந்த நபர் குறித்த தகவல் இதுவரை தெரியவில்லை. இந்த சம்பவம் அந்நாட்டு நேரப்படி 9.27 என தெரிகிறது.

இதனையடுத்து மாகாண கவர்னரின் செய்தி தொடர்பாளர் கூறுகையில், கவர்னர் சூழ்நிலையை தீவிரமாக கண்காணித்து வருவதாகவும், போலீசாருடன் தொடர்பில் இருப்பதாகவும் கூறினார்.

சம்பவ இடத்திற்கு உடனடியாக விரைந்த போலீசார், அங்கு உயிருடனுள்ள மாணவர்களை பத்திரமாக மீட்டனர். இந்த சம்பவத்தில் எத்தனை குழந்தைகள் காயமடைந்துள்ளனர் என்பது பற்றி தெரியவில்லை.

சம்பவ இடத்திலிருந்து மாணவர்கள் பயத்தில் கதறியபடி பலத்த பாதுகாப்புடன் வெளியேறும் காட்சிகளை அந்நாட்டு டிவிக்கள் ஒளிபரப்பின. இந்த சம்பவம் குறித்து அறிந்த பெற்றோர்கள், பள்ளியை முற்றுகையிட்டுள்ளனர். அதிகாரிகள் தொடர்ந்து பள்ளியை சோதனை செய்து வருகின்றனர். துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவத்திற்கு 223 காலிபர் ரக துப்பாக்கிகள் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

தங்களை பள்ளியிலிருந்து வெளியேற்றும் முன்னர், ஒவ்வொரு மாணவரையும் போலீசார் தீவர சோதனை செய்ததாக மாணவர் ஒருவர் கூறினார்.

போலீசாருக்கு உதவ மீட்பு படையினர் அனுப்பப்பட்டுள்ளனர். ஆயுதங்களுடன் போலீசார் தீவிர பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மருத்துவர்களும் மருத்துவமனைக்கு வரவழைக்கப்பட்டுள்ளனர்.

ஒபாமா இரங்கல்: 18 குழந்தைகள் உட்பட 27 பேர் பலியான சம்பவத்திற்கு அமெரிக்க அதிபர் ஒபாமா இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

அமெரிக்க அதிபர் மாளிகை செய்தி தொடர்பாளர் ஒருவர் கூறுகையில்,இந்த துயரமான சம்பவத்திற்கு அதிபர் சார்பாகவும், எனது சார்பாகவும், பலியானவர்களின் குடும்பங்களுக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்து கொள்வதாக கூறினார்.

மேலும் அவரிடம், அமெரிக்காவில் துப்பாக்கி கலாச்சாரம் கட்டுப்படுத்தப்படுமா என கேட்டதற்கு, இது பற்றி விவாதிக்க இது சரியான நேரமல்ல என கூறினார்.

இந்தியக் கடற்படை மீது மீனவர்கள் குறையீடு


நாகை: கழிவறையை சுத்தப்படுத்துமாறு இந்திய கடற்படை கட்டாயப்படுத்தியதாக நாகை மீனவர்கள் கூறினர். இலங்கை விடுதலை செய்த நாகை மீனவர்களை, நாகை கலெக்டர் முனுசாமி மற்றும் மீனவர் சங்க பிரதிநிதிகள் சந்தித்து, நடந்த விபரங்களை கேட்டறிந்தனர். மீனவர்கள் தரப்பில் கூறியதாவது:நடுக்கடலில் மீன் பிடித்த பேரையும், 40 பேரையும் இலங்கை கடற்படையினர் அழைத்து சென்று சிறையிலடைத்தனர். அங்கு எவ்வித தொல்லையும் செய்யவில்லை. ஆனால், இந்திய கடற்படையினரிடம் ஒப்படைத்த பின், எங்களை முகாமிலிலுள்ள கழிவறைகளை சுத்தப்படுத்துமாறு, இந்திய வீரர்கள் கட்டாயப்படுத்தினர். இதற்கு மறுத்ததால் இரண்டு நாள் உணவு தரவில்லை. பசி, பட்டினியுடனேயே நாகைக்கு வந்து சேர்ந்தோம். எங்களை பாதுகாக்க வேண்டிய இந்திய ராணுவமே, எங்களை துன்புறுத்தியது அதிர்ச்சியை அளித்தது என்றனர்.

வீடுகளுக்கு வெளிச்சம் தருகிறோம்!

சொல்கிறார்கள்

"வீடுகளுக்கு வெளிச்சம் தருகிறோம்!'இந்தியா - பாகிஸ்தான் போரில், மருத்துவ பணியாற்றிய, சேவை மனப்பான்மை கொண்ட பிஸ்வ குமார்: என் சொந்த ஊர், கும்பகோணம். 1962ல், மருத்துவ படிப்பை முடித்தவுடன், இந்திய ராணுவத்தில் பணியாற்றினேன்.மருத்துவமனையில், தினமும் ஆயிரக்கணக்கான மக்களிடம் நெருங்கிப் பழகி வைத்தியம் பார்த்ததால், சேவை மனப்பான்மை, என் ரத்தத்தில் ஊறிப் போனது."ப்ரீமேசன்ஸ்' என்ற உலகளாவிய அமைப்பில், என்னை இணைத்து கொண்டேன். இந்தியா முழுவதும் சென்று, மனிதர் களைச் சந்திக்கவும் அவர்களுக்கு சேவை செய்யும் வாய்ப்பையும் பெற்றேன்.அதன் மூலமாக, 2011ல், இந்தியா முழுக்க, 58 குக்கிராமங்களை தத்துதெடுத்து, அந்த கிராம மக்களுக்கு சூரிய ஒளி மின்சாரம் வழங்கும் பொறுப்பை ஏற்றுக் கொண்டேன். "ஜோதிர்கமயா' என்று பெயரிடப்பட்ட இந்த திட்டத்தின் மூலம்,தமிழகத்தில் சத்திய மங்கலம், கொடைக்கானல், ஆந்திரா, மகாராஷ்ட்ரா, உத்தரகாண்ட், சத்தீஷ்கர் போன்ற மாநிலங்களில் உள்ள மலைவாழ் கிராமங்களுக்கும் மின் வசதி வழங்கினோம்.மலைவாழ் கிராமங்களில் நக்சல் அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள், முதலில் எங்களை பல கேள்வி கேட்டு துளைத்தெடுத்தனர். "இரவு நேரங்களிலும், உங்கள் குழந்தைகள் படித்து டாக்டராகவோ, இன்ஜினியராகவோ ஆக வேண்டும் என்பதற்காகத் தான், நாங்கள் இத்தனை கஷ்டப்பட்டு வந்து, வெளிச்சம் தருகிறோம்' என்றதும், மகிழ்ச்சியோடு ஏற்றுக் கொண்டனர்.கிராமங்களில் ஒளியேற்றியதோடு, எங்களது கடமை முடிந்து விடவில்லை. ஒவ்வொரு கிராமத்தின் மின்சாரத் தேவையை, தொடர்ந்து தடையின்றி வழங்க, எங்கள் அமைப்பை சேர்ந்த ஊழியர்கள், அடிக்கடி விசிட் செய்து, பாட்டரி உட்பட சோலார்கருவிகள் நன்றாக இயங்குகின்றனவா என்பதை கண்காணித்த படி இருப்பர்.சூரிய மின் சக்திக்காக அரசு வழங்க இருக்கும், மானியத் தொகையையும், இன்னும் பல கிராமங்களுக்கு பயன்படுத்த உள்ளோம். 

வெள்ளி, 14 டிசம்பர், 2012

தமிழக நலனுக்காக திமுக எதையும் வலியுறுத்தத் தயார் : கருணாநிதி

 இரு விவரங்கள் புரியவில்லை. ௧.)<இதுபற்றி நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடைபெறுவதாக செய்திகள் வந்துள்ளன.> வழக்கு தொடுத்ததே தி.மு.க. சட்டத்துறைச் செயலர்தான். அப்படியானால்  தலைவர் கலைஞருக்கே தெரியாமல் வழக்கா? செய்தித்தாள்கள் மூலம்தான் அறிந்து கொண்டாரா?
௨. < தமிழ்நாட்டின் நன்மைக்காக எதையும் வலியுறுத்த தி.மு.க. தயாராக இருக்கிறது  > உணவகங்களில் உணவு தயார் என்ற விளம்பரப் பலகை போல் செய்தி உள்ளது. வலியுறுத்த வேண்டியதுதானே. குடும்பத் தேவைகளை நிறைவேற்றாவிட்டால் தமிழர் நலன் தேவைகளை வலியுறுத்துவேன் என மறைமுக வெற்று மிரட்டலா?  குடியரசுத் தலைவரையே வீட்டிற்குவரவழைக்கும் ஏதோ செல்வாக்கு இருப்பினும்  தாயகத் தமிழர் நலனுக்கும் ஈழத்தமிழர் நலனுக்கும் பிற அயலகத் தமிழர் நலனுக்கும் என்ன வலியுறுத்தி உள்ளார்? பழைய பெருங்காய ஏனத்தைக் காட்டக்கூடாது.
எனவே, ஆயத்த(தயார்) பூச்சாண்டி காட்டாமல் உடனே தமிழர் நலனில்  - தமிழர் நலன் என்றால் ,  வீட்டுத் தமிழர் நலன் அன்று ; நாட்டுத் தமிழர் நலனில் - கருத்து செலுத்த கலைஞர் முன்வரவேண்டும்.அன்புடன் இலக்குவனார் திருவள்ளுவன் / தமிழே விழி! தமிழா விழி!எழுத்தைக் காப்போம்! மொழியைக் காப்போம்!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

தமிழக நலனுக்காக திமுக எதையும் வலியுறுத்தத் தயார் : கருணாநிதி

தமிழக நலனுக்காக திமுக மத்திய அரசிடம் எதையும் வலியுறுத்த தயாராக இருப்பதாக திமுக தலைவர் கருணாநிதி கூறினார்.
சென்னையில் இன்று நடைபெற்ற செயற்குழுக் கூட்டத்துக்குப் பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார் திமுக தலைவர் கருணாநிதி.
அப்போது செய்தியாளர்கள் கேட்ட கேள்விகளும் கருணாநிதி அளித்த பதிலும் :
செய்தியாளர் : முக்கிய தீர்மானமாக டிசம்பர் 18ந்தேதியன்று அறப்போர் ஆர்ப்பாட்டத்தை அறிவித்திருக்கிறீர்கள். அந்தப் போராட்டம் எப்படி இருக்கும்?
கருணாநிதி :  அறப்போர் ஆர்ப்பாட்டம் அமைதியாக முழக்கம் செய்கின்ற போராட்டமாக இருக்கும். அந்தந்த பகுதிகளுக்கேற்றவாறு, அமைதியான முறையில் முழக்கம் செய்தும்,
சட்டம் ஒழுங்கு இவற்றுக்குக் கட்டுப்பட்டும் ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடத்தப்படும். குக்கிராமங்களில் கூட கழகக் கொடிகளோடும் - கழகத்தினர் இந்தப் போராட்டங்களில் ஆங்காங்கு ஈடுபடுவார்கள்.
செய்தியாளர் : சென்னையில் நடைபெறும் அறப்போர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் நேரடியாக நீங்கள் கலந்து கொள்கிறீர்களா?
கருணாநிதி : இன்னும் அதைப் பற்றி முடிவு செய்யவில்லை.
செய்தியாளர் :- அ.தி.மு.க. அரசு, எம்.ஜி.ஆர். நினைவிடத்தில் இரட்டை இலை நினைவுச் சின்னத்தை பெரிதாக வைத்திருக்கிறார்கள். அரசு செலவில் அது கட்டப்பட்டதாகச் சொல்கிறார்கள். அதைப் பற்றி எதுவும் தீர்மானத்தில் இடம் பெறவில்லையே?
கருணாநிதி : இதுபற்றி நீதிமன்றத்தில் வழக்கு நடைபெறுவதாக செய்திகள் வந்துள்ளன. எனவே அதிலே நான் எந்தக் கருத்தும் சொல்ல விரும்பவில்லை.
செய்தியாளர் : மத்திய அரசில் அங்கம் வகிக்கும் தி.மு.க., ஏன் மத்திய அரசிடம் கூடுதல் மின்சாரத்தைப் பெற்று தமிழகத்திற்குக் கொடுக்கக் கூடாது?
கருணாநிதி : மின்சாரத்தை ஒரு மாநிலத்திலிருந்து இன்னொரு மாநிலத்திற்குக் கொண்டு வருவதற்கு, அதற்கான வழிவகைகள் முன்கூட்டியே செய்திருக்க வேண்டும்.
மத்தியிலே இருக்கும் மின்சாரத்தை தென்கோடியிலே உள்ள ஒரு மாநிலத்திற்குக் கொண்டு வருவதென்றால், அதற்கான ஏற்பாடுகள் எல்லாம் செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும். அந்த ஏற்பாடுகளை உடனடியாக செய்து விட முடியாது. தமிழகத்திற்கு மத்திய அரசிடமிருந்து மின்சாரம் பெற வேண்டுமென்றால், அந்த மின்சாரத்தைக் கொண்டு வருவதற்கான ஏற்பாடுகளை முன் கூட்டியே செய்திட வேண்டும்.
செய்தியாளர் : அந்த ஏற்பாடுகளைச் செய்ய வேண்டுமென்று அதிமுக ஆட்சியாளர்கள் பிரதமருக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறார்கள். அந்த நடவடிக்கையை துரிதப்படுத்த வேண்டுமென்று தி.மு.க., மத்திய அரசிடம் வலியுறுத்துமா?
கருணாநிதி : நிச்சயமாக - தமிழ்நாட்டின் நன்மைக்காக எதையும் வலியுறுத்த தி.மு.க. தயாராக இருக்கிறது.
செய்தியாளர் :- வருகின்ற நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் மதவாதக் கட்சிகள் ஆட்சிக்கு வருவதைத் தடுக்க, தமிழகத்திலே உள்ள மதசார்பற்ற கட்சிகளையும், தி.மு.க. கூட்டணியிலே தற்போது இல்லாத கட்சிகளையும் ஒன்றிணைத்து, ஒரு பலமான கூட்டணியை அமைக்கும் முயற்சியிலே நீங்கள் ஈடுபடுவீர்களா?
கருணாநிதி : நீங்கள் சொன்ன மதச்சார்பற்ற கட்சிகள் ஒருங்கிணைந்து அந்த முயற்சியிலே ஈடுபட்டால், அதனை நாங்கள் ஊக்கப்படுத்துவோம் என்று பதிலளித்தார்.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


தொலைந்த தூக்கம் ..முதல்வர் விழாவில் தவித்த ஆசிரியைகள்


சென்னையில், 21 ஆயிரம் ஆசிரியர்களுக்கு ஒரே நாளில் பணி நியமனம் வழங்கப்பட்டது சாதனையாக இருந்தாலும், அதை வாங்க ஆசிரியர்கள், கடுமையான நெருக்கடிகளை சந்திக்க வேண்டியிருந்தது.
ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் தேர்வு செய்யப்பட்ட, 18 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பட்டதாரி மற்றும் இடை நிலை ஆசிரியர்களுக்கு, இம்மாதம் 9, 10, 11ம் தேதிகளில் கலந்தாய்வு நடத்தப்பட்டது.
பணி நியமன ஆணை வழங்கும் விழா, நேற்று நடந்த நிலையில், நேற்று முன்தினம் காலை முதலே, 650 பஸ்கள் மூலம், சென்னைக்கு அழைத்து வரப்பட்டனர்.
அவர்கள் அனைவரும், நேற்று முன்தினம் இரவு, சென்னை பல்லாவரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில், பெரிய தனியார் பள்ளிகளில் தங்க வைக்கப்பட்டனர். இரவு நேரத்தில் வந்திறங்கிய அவர்களுக்கு, சிறிது நேர ஓய்வு கூட அளிக்கப்படவில்லை. உடனடியாக, குளித்து தயாராக அறிவுறுத்தப்பட்டது.
தொடர்ந்து, இரவு இரண்டு மணி முதலே, அவர்கள் நந்தனம் விழா அரங்கிற்கு, பஸ்கள் மூலம் அழைத்துச் வரப்பட்டு, அரங்கில் அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் அமர வைக்கப்பட்டனர். 50 பேருக்கு இரண்டு பொறுப்பாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர்.
அவர்கள் மூலமே, உணவு வழங்கப்பட்டது. எங்கு செல்வதாக இருந்தாலும், அவர்கள் அனுமதியின்றி செல்லக் கூடாது என்று அறிவுறுத்தப்பட்டது. தேர்வுசெய்யப்பட்டவர்களில், பெண்களே அதிகம் இருந்த நிலையில், அவர்களுக்கு @பாதுமான கழிப்பிட வசதிகள் இல்லை.
ஆங்காங்@ இருந்த, மொபைல் கழிப்பிடங்களில், தண்ணீர் வசதி இல்லை. ஒவ்வொரு மொபைல் கழிப்பிடத்திற்கும், 20க்கும் மேற்பட்டவர்கள், வரிசையில் நின்றே, சென்று வந்தனர்.
முதல் நாள் இரவு முதலே அவர்கள், அங்கு அமர வைக்கப்பட்டதால், பெண்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்குள்ளாகியிருந்தனர். கொக்கடியால், பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டதாக பயனாளிகள் புலம்பினர்.
ஆசிரியர் பணி நியமன ஆணை வழங்கும் விழாவில், 36 பேருக்கு, முதல்வர் ஜெயலலிதா பணி நியமன ஆணைகளை வழங்கினார். அதில், நான்கு மாற்றுத் திறனாளிகளும் அடக்கம். மற்றவர்களுக்கு, அவர்கள் சார்ந்த மாவட்ட அமைச்சர்கள் வழங்கினர்.

அரை மணி நேரத்தில்,20 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு, நியமன ஆணைகளை அவர்கள் வழங்கினர்.நிகழ்ச்சி முடிந்ததும், அனைவருக்கும் பணி குறித்த, அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டு, அதன் பின், வந்தது போல், ஒவ்வொரு பஸ்சிலும் ஏற்றி, அவர்கள் அனுப்பப்படுவர் என்று அறிவிக்கப் பட்டிருந்தது.
ஆனால், நிகழ்ச்சி முடிந்ததும், நியமன ஆணை பெற்றவர்கள் செல்ல விரும்பினால், தங்கள் உறவினர்களுடன் செல்லலாம் என அறிவிக்கப்பட்டதால், அனைவரும் நிம்மதியடைந்து சென்றனர்.

- தினமலர் செய்தியாளர்-

"லிம்கா அருவினையில் இடம் பெற்றேன்!

சொல்கிறார்கள்


"லிம்கா சாதனையில்இடம் பெற்றேன்!'
டிரைவிங் ஸ்கூல் நடத்தி வரும் பூங்கொடி: என் சொந்த ஊர், ஈரோடு. சாதாரண குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவள். பத்தாம் வகுப்பு வரை தான் படித்திருக்கிறேன். 18 வயதில் திருமணம் முடிந்தது.என் கணவர், மில்லில் மெக்கானிக் வேலை செய்பவர். வீட்டில் ஓய்வாக இருக்கும் நேரங்களில், ஒயர் கூடை பின்னுவது, இட்லி மாவு அரைத்து விற்பது, வீட்டில் இருந்த படி, அரிசி வியாபாரம் செய்வது என, சின்ன சின்ன வேலைகளைப் பார்த்தேன்.இது, ஆரம்பக்கால, மண வாழ்க்கைக்கு பேருதவியாக இருந்தது.ஆரம்பத்தில், என் கணவரின் டி.வி.எஸ்., 50 வண்டியை மட்டும் ஓட்டுவேன். கார் டிரைவிங் மேல் விருப்பம் இருந்ததால், அதையும் கற்றுக் கொண்டேன்.லைசென்ஸ் எடுக்க, திருச்சி, ஆர்.டி.ஓ., ஆபீஸ் போன போது, பெண்கள், கார் ஓட்ட ஆர்வமாக இருக்கின்றனர்; ஆனால், சொல்லித் தருவதற்கு தான், ஆட்கள் இல்லை என்பது தெரிந்தது.உடனே, "நாம் ஏன், பெண்களுக்கென்று, ஒரு டிரைவிங் ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கக் கூடாது?' என யோசித்து, கணவரிடம் கேட்டேன். ஒரு டிரைவிங் ஸ்கூலில் வேலைக்குச் சேர்ந்து, பல்வேறு விஷயங்களைக் கற்றுக் கொண்டேன். நான் கற்றுக் கொண்டதை, மற்றவர்களுக்கும் சொல்லித் தர வேண்டும் என நினைத்தேன்.நண்பர்கள் உதவியுடன், 2005ல், டிரைவிங் ஸ்கூல் துவங்கினேன். வீட்டிலேயே ஆபீஸ் அமைத்து, "பியட்' காரை, குறைந்த விலைக்கு வாங்கினேன். முதலில், என் குழந்தைகள் இருவரையும், ஸ்கூலில் கொண்டு போய் விட்டு வந்தேன். பின், ஸ்கூல் ட்ரிப் அடிக்க ஆரம்பித்தேன்.ஸ்டிமிலேட்டர் (வீடியோ கேம் விளையாடுவது) மூலம் டூவீலர், போர்வீலர் என, டிரைவிங்கில் அத்தனை விஷயங்களையும் சொல்லித் தருகிறேன். இதுவரை, 4,000 பெண்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்திருக்கிறேன்.லிம்கா சாதனை புத்தகத்திலும் இடம் பெற்றுள்ளேன். மும்பையில் உள்ளது போல, பெண்களே ஓட்டும் கால் டாக்சியை, திருச்சியில் நிறுவ வேண்டும் என்பது, என் கனவாக இருக்கிறது.

ஓடும் தொடரியில் திருமணம்


புதுடில்லி:முன் பின் சந்தித்திராத இளம் ஜோடி, ரயிலில் சந்தித்து பேசிய, இரண்டு மணி நேரத்திலேயே, ஒருவரை ஒருவர் பிடித்துப் போய், திருமணமும் செய்து கொண்ட சம்பவம், டில்லி ரயிலில் நடந்துள்ளது.

"ஆயிரம் காலத்து பயிர்' என, வர்ணிக்கப்படும் திருமண உறவில், இரு உள்ளங்களை இணைக்க, ஜாதி, மதம், ஜாதகம், பொருத்தம் என, பலவும் பார்க்கப்படுகின்றன. ஆனால், பார்த்த சில மணி நேரத்திலேயே, இரு மனமும் ஒன்றாகி, திருமண பந்தம் வரை சென்றுள்ளது, உண்மையில் ஆச்சர்யமானது தான்.முன்னெப்போதும் இது போன்ற சம்பவம் நடந்திராது என்று கூறும் அளவிற்கான சம்பவம், டில்லி ரயிலில் நடந்துள்ளது.

கடந்த செவ்வாய் கிழமை மதியம், டில்லி, நிஜாமுதீன் ரயில் நிலையத்திலிருந்து, ரயில் ஒன்று புறப்பட்டது. இருக்கை வசதி கொண்ட அந்த ரயிலில், எதிரெதிர் இருக்கையில், ஒரு இளம் பெண்ணும், இளைஞனும் அமர்ந்திருந்தனர். அவர்கள் இருவரும், முன் பின் சந்தித்திராதவர்கள். ரயில் புறப்பட துவங்கியதும், ஒருவருக்கொருவர் பேசத் துவங்கினர். அந்த இளைஞன், லக்னோ செல்ல டிக்கெட் எடுத்திருந்தார்; இளம்பெண், கான்பூர் செல்ல டிக்கெட் வாங்கியிருந்தார்.

"நீங்கள் எங்கே செல்கிறீர்கள்?' என்று பேசத் துவங்கிய இந்த ஜோடி, ஒரு மணி நேரத்திற்குள், தங்களின் பணி, குடும்பம், அந்தரங்கம், ஆசாபாசம், திருமண விருப்பம், எதிர்காலம் என, அனைத்தையும் பேசித் தீர்த்து விட்டது. இதை, அருகில் இருந்த சக பயணிகள், பார்த்துக் கொண்டே இருந்தனர்.இரண்டு மணி நேரம் முடிந்த நிலையில், அலிகார் ஸ்டேஷனை, ரயில் அடைந்தது. இளம் ஜோடி, மிகவும் நெருக்கமாகி விட்டது; இருவருக்கிடையே, அன்பும், காதலும், பாசமும் வெள்ளமென பாய்ந்து கொண்டிருந்தது.எதிரே இருந்தவர்களை சாட்சியாக வைத்து, திருமணம் செய்து கொள்ள, அந்த ஜோடி விரும்பியது. பெட்டியில் இருந்த மற்றவர்களிடம், இது குறித்து வேண்டுகோள் விடுத்தது.

முகத்தில் மகிழ்ச்சியுடனும், கண்களில் கனவுகளுடன் இருந்த அந்த இளம் ஜோடியின் வேண்டுகோளை மறுக்க முடியாத, சக பயணிகள், திருமணம் நடத்தி வைக்க முன்வந்தனர். அங்கிருந்தவர்களில் ஒருவர், "இன்னும் சில நிமிடங்களில், முகூர்த்த நேரம் முடியப் போகிறது' என, கூறியதும், ஓடும் ரயிலிலேயே, திருமணத்திற்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.அவர்களில் ஒருவரே, புரோகிதர் போல அமர்ந்து, மந்திரங்கள் சொல்ல, பயணிகளின் உற்சாக குரல், கைத்தட்டலில், மோதிரம் அணிந்து, அந்த ஜோடி திருமணம் செய்து கொண்டது.இந்த தகவல், எப்படியோ, அடுத்து வந்த, துண்ட்லா ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு தெரிய வந்தது. அந்த ஸ்டேஷனில், ரயில் நின்றதும், இளம் ஜோடி இருந்த ரயில் பெட்டிக்குள், போலீசார் நுழைந்தனர். "ரயிலிலேயே திருமணம் செய்து கொண்டது யார்?' என கேட்டனர்.

இருவரும், தம் விருப்பத்தையும், திருமணம் செய்து கொண்டதையும், தாங்கள், "மேஜர்' என்பதையும், ஆதாரங்களுடன் போலீசாரிடம் கூறினர். முறைப்படி மாலை மாற்றி, திருமணம் செய்து கொண்டதாகவும்; தாங்கள், கணவன் - மனைவி ஆகி விட்டதாகவும் கூறினர். அவர்களை ஒன்றும் செய்ய முடியாத போலீசார், வேறு வழியின்றி, அடுத்த ஸ்டேஷனில் இறங்கிச் சென்றனர்.இளம் ஜோடியாக ரயிலில் ஏறி, திருமண ஜோடியாக இறங்கிச் சென்றதை, அந்த ரயில் பயணிகள், ஆர்வமாக பார்த்துக் கொண்டிருந்தனர். அந்த ஜோடி இறங்கி சென்று, நீண்ட நேரம் ஆன பிறகும், இப்படியும் நடக்குமா என, பலருக்கும் ஆச்சர்யமாக இருந்தது."கனவு போல, அந்த ஜோடியின் திருமணம் நடந்து முடிந்தது' என, சக பயணிகள், நீண்ட நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்தனர்.
 

New Zealand politicians, Peoples Forum mean action on Sri Lanka

New Zealand politicians, Peoples Forum mean action on Sri Lanka

[TamilNet, Thursday, 13 December 2012, 10:13 GMT]
UN internal review report is clear on the failure of the UN. We will not lie low. We will press for full inquiry and suitable action on those who connived at the human disaster–a blot on the civilized world in the 21st century, said New Zealand’s Green Party parliamentarian, Ms Jan Logie, at the Universal Human Rights Day observations organized by Peoples Forum in Auckland. What is happening in Sri Lanka is akin to what is happening in Palestine. On CHOGM, we will do everything possible to see that countries respecting democracy do not attend, the MP further said adding that she would draw the attention of the NZ government through an adjournment motion in the parliament on the new wave of oppression on Tamil university students and youth.

“The Government of Sri Lanka tried to cover up its actions by criminalizing the defensive role of the LTTE in cushioning the rigours of State terror. It is a cruelty not to take action against those UN Officials who connived and played this shameful role,” Ms Jan Logie observed.
Minto, Locke and Magie
John Minto, Keith Locke and Jan Logie
Speaking at the occasion, Mr John Minto, a respected human rights activist in New Zealand, said that people of New Zealand would organize an impressive demonstration early next year to press the NZ government to call for international inquiry on the crimes of Sri Lanka, including genocide.

We will urge the only alternative left –the right to self-determination–to be exercised through a UN monitored referendum, he further said.

Currently retired veteran parliamentarian, Mr. Keith Locke, observed that what happened in Sri Lanka is the same or even worse genocide than what had happened in Rwanda, Serbia and elsewhere. Attributing the UN failure to manipulation by big powers, and accusing the international media for criminalising the LTTE, Locke said things are changing now, media attitudes are changing and moves for justice will revive and thrive.

New Zealand would always support the Tamil demand for self-determination, he said.

A resolution passed by the Peoples Forum at the meeting urged the UN Secretary General to make arrangements for reporting on the manner of implementing the Petrie Panel report, and to submit the report within six weeks, so that something worthy could be done before the UNHRC sessions.

Citing the recent oppression committed on Tamil students by Sri Lanka, the resolution urged the UNSG to take immediate preventive measures, using the authority vested in him. The way Sri Lanka projects its oppression as prevention of international revival of the LTTE, is likely to bring in another dangerous situation in the island, they cautioned.

The Peoples Forum meeting organized by Human Rights Organisations and activists in New Zealand to observe the Universal Human Rights Day on Monday was participated by representatives of the Tamil Action Front in NZ.

Dr Siva Vasanthan, President of the New Zealand Tamil Society and Mr. A. Theva Rajan spoke at the gathering.


வியாழன், 13 டிசம்பர், 2012

நாடாளுமன்றத் தாக்குதல் : நாடு புறக்கணித்த வீர மங்கை

நாடாளுமன்றத் தாக்குதல் : நாடு புறக்கணித்த வீர மங்கை

நாடாளுமன்ற தாக்குதலின் போது உயிரை பணயம் வைத்து காவலர் ஒருவரைக் காப்பாற்றிய வீர மங்கை ராதா சௌஹான் தற்போது துப்புரவுத் தொழிலாளியாக உள்ளார்.
தங்களது தனித்தன்மையால் பாராட்டுதலுக்கும், சலுகைகளுக்கும் உரியவர்கள் புறக்கணிக்கப்படுவது வழக்கமான விஷயம்தான். அப்படி புறக்கணிக்கப்பட்டவர்தான் ராதா சௌஹான் (35),
சுமார் 11 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, 2001ஆம் ஆண்டு இதே டிசம்பர் 13ம் தேதி, நாடாளுமன்றத்துக்குள் தாக்குதல் நடத்தப்பட்ட போது, வாசலில் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தார் ஹோம் கார்ட் ராதா சௌஹான். தீவிரவாதிகள் காரில் கேட்டை இடித்துக் கொண்டு நாடாளுமன்றத்துக்குள் நுழைந்து துப்பாக்கியால் கண்மூடித்தனமாக தாக்குதல் நடத்தியபோது, தனது உயிரையும் பொருட்படுத்தாமல், ஓடிச் சென்று, தீவிரவாதிகளின் தாக்குதலைக் கவனிக்காமல், பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த சிஆர்பிஎப் வீரர் கமலேஷ் யாதவை  இழுத்து கீழே படுக்க வைத்தார். அதைப் பார்த்த பல வீரர்கள் உடனடியாக கீழே படுத்து தங்களது உயிரைக் காப்பாற்றிக் கொண்டனர். இந்த தாக்குதலின் போது காயமடைந்த ராதா சௌஹான், மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்றார்.
சில நாட்களுக்குப் பிறகு பணிக்குத் திரும்பிய ராதா சௌஹானுக்கு அளிக்கப்பட்ட பதில், உங்களது பணிக்காலம் முடிவடைந்துவிட்டது. நீங்கள் வீட்டுக்குப் போகலாம் என்பதுதான்.  மேலும், தாக்குதலின் போது உயிரிழந்தவர்களுக்கு மட்டுமே இழப்பீடு வழங்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுவிட்டது.
அவரும் பல அதிகாரிகளையும், முதல்வர்களையும், கட்சித் தலைவர்களையும் சந்தித்து தனக்கு வேலை அளிக்க வலியுறுத்தினார். ஆனால் ஒரு பயனும் இல்லை. தற்போது அவர் தனது கணவரை இழந்து, துப்புரவுத் தொழிலாளியாக பணியாற்றி வருகிறார்.
இந்தியாவின் பல்வேறு துறைகளில், சாதனைகள் படைத்த பல முகம் தெரியாத வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு அளிக்கப்பட்ட புறக்கணிப்பு மட்டுமே இவருக்கும் கிட்டியுள்ளது

தன்னம்பிக்கையே முதன்மை : முதல்வர் சொன்ன குட்டிக்கதை

தன்னம்பிக்கையே முதன்மை : முதல்வர் சொன்ன குட்டிக்கதை

சென்னையில் இன்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதா, வாழ்கையில் முன்னேற தன்னம்பிக்கையே முக்கியம் என்பதை உணர்த்த குட்டிக் கதை ஒன்றை கூறினார்.
தமிழக முதல்வர் ஜெயலலிதா இன்று சென்னை, நந்தனம், ஒய்.எம்.சி.ஏ. உடற்கல்வியியல் கல்லூரித் திடலில் நடைபெற்ற ஆசிரியர்களுக்கான பணி நியமன ஆணை மற்றும் மாணவ மாணவியர்களுக்கான நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவில் கலந்து கொண்டு ஆற்றிய உரையில், ஆசிரியர் பணியிடங்களை நிரப்ப நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு, இந்த ஒன்றரை ஆண்டுகளில் 26,220 ஆசிரியர்கள் பணியில் அமர்த்தப்பட்டுள்ளனர். ஆசிரியர் நியமனத்துக்கான தகுதித் தேர்வு இரண்டு முறை நடத்தப்பட்டு, தகுதியின் அடிப்படையில் நீங்கள் எல்லாம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு இருக்கிறீர்கள். நியமன ஆணைகளை பெற உள்ள  உங்கள் எல்லோருக்கும் எனது மனம் நிறைந்த பாராட்டுகளையும், வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
ஆசிரியர் பணி என்பது அறப் பணி. ஆசிரியர் பணி என்பது தன்னலமற்ற சேவைப் பணி. ஆசிரியர் பணியை விடச் சீரிய பணி ஏதுமில்லை.
ஏழை மனிதர் ஒருவர் தெரு வழியாக நடந்து போய்க் கொண்டிருந்தார்.  தெருவில் ஒரு பழங்கால நாணயம் கிடந்தது.  அதை எடுத்துப் பார்த்தார்.  அந்த நாணயத்தில் துளை இருந்தது. துளையிட்ட நாணயம் கிடைத்தால் அதிர்ஷ்டம் என்ற நம்பிக்கை அவருக்கு இருந்தது. எனவே, சந்தோஷமாக அதை எடுத்து தன்னுடைய சட்டைப் பையிலே பத்திரமாக வைத்துக் கொண்டார்.  வீட்டிற்கு சென்ற பின் அதனை ஒரு பாலிதின் கவரில் போட்டு, அதை ஒரு துணி கவரில் சீல் வைத்து பத்திரப்படுத்திக் கொண்டார். தனக்கு வந்த அதிர்ஷ்டத்தை தன் மனைவியிடமும் தெரிவித்தார். அதை எப்போதும் தனது சட்டைப் பையில் வைத்துக் கொண்டு அதை தொட்டு பார்த்துக் கொள்வார்.  ஆனால் அதனை வெளியில் எடுக்க மாட்டார்.
அந்த நாணயம் தனக்கு வாழ்வில் உயர்வைத் தரும் என்று நம்பி, தனது முழுத் திறனையும் பயன்படுத்தி உழைக்க ஆரம்பித்தார். பின்னர் வியாபாரம் செய்ய ஆரம்பித்து அதிலும் வெற்றி பெற்றார்.  அதன் பின்னர் பல வியாபார முயற்சிகளில் ஈடுபட்டு அனைத்திலும் வெற்றி பெற்றார். பணம், பதவி, புகழ் எல்லாம் அவரை வந்து சேர்ந்தது. அவரை எல்லோரும் பாராட்ட ஆரம்பித்தார்கள்.  அவர் எதைத் தொட்டாலும் வெற்றி என்ற நிலைமை. எல்லாம் அந்த துளையிட்ட காசோட மகிமை என்று நினைத்தார் அந்த மனிதர்.
இப்படியே பல ஆண்டுகள் கழிந்தன.ஒரு நாள் அந்த நாணயத்தை கண்ணாலே பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆசை அந்த மனிதருக்கு வந்தது.  அப்போது தன் மனைவியைக் கூப்பிட்டு, “ரொம்ப நாளைக்குப் பிறகு என்னுடைய அதிர்ஷ்ட நாணயத்தை இன்றைக்கு வெளியே எடுத்துப் பார்க்கப் போகிறேன்” என்று கூறினார் அந்த மனிதர்.
உடனே மனைவி, “இப்ப அதைப் பார்க்க வேண்டாமே” என்று மெதுவாக கூறினார்.
“இல்லை, இல்லை! பார்த்தே தீர வேண்டும்!” என்று சொல்லி சட்டைப் பையில் கையை விட்டு கவரை திறந்து, நாணயத்தை வெளியே எடுத்தார் அந்த மனிதர். அவருக்கு ஒரே ஆச்சரியம். அந்த நாணயத்தில் துளையே இல்லை.  அப்படியே குழம்பிப் போய் நின்றார்.
அப்பொழுது அவரது மனைவி, “உங்க சட்டை பையில் காசு இருப்பது நினைவில்லாமல் நான் தான் ஒரு நாள் உங்க சட்டை தூசியாக இருக்கு என்று ஜன்னலுக்கு வெளியே உதறினேன்.  அது தெருவில் விழுந்துவிட்டது.  எவ்வளவோ தேடிப் பார்த்தேன்.  கிடைக்கவில்லை.  அது இல்லை என்பது உங்களுக்கு தெரிந்தால் வருத்தப்படுவீர்கள் என்பதற்காக வேறு ஒரு நாணயத்தை அதே போன்று கவரில் போட்டு சட்டைப் பையில் போட்டு வைத்தேன்” என்று கூறினாள்.
“இது எப்ப நடந்தது?” என்று கேட்டார் அந்த மனிதர்.
“உங்களுக்கு காசு கிடைத்த மறு நாளே இது நடந்தது” என்றாள் மனைவி.
இதைக் கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள்.
அந்த மனிதருக்கு அதிர்ஷ்டத்தைக் கொடுத்தது அந்த நாணயம் இல்லை.  அவருடைய தன்னம்பிக்கை, உழைப்பு, விடாமுயற்சி. வாழ்க்கையிலே முன்னேற நினைக்கிறவர்களுக்கு தன்னம்பிக்கை மிகவும் முக்கியம். இந்தத் தன்னம்பிக்கையை மாணவ மாணவியருக்கு இளம் பருவத்திலேயே ஏற்படுத்தினால் அவர்களால் சாதிக்க முடியாதது ஏதுமில்லை.
ஆசிரியர்களாகிய நீங்களும் தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டு,  மாணவ-மாணவியரிடையே படிக்கும் ஆர்வத்தை ஊக்குவித்தால், அவர்களது ஆற்றல் நிச்சயம் வெளிப்படும். ஓவ்வொருவருக்கும் ஒரு ஆற்றல் இருக்கிறது. அந்த ஆற்றலை வெளிக் கொணர வேண்டிய கடமை ஆசிரியர்களாகிய உங்களுக்கு இருக்கிறது.
ஓர் ஆசிரியர் பாடத்தை கற்பிக்கும் விதம் மாணவ-மாணவியரை ஈர்க்கும் வகையில், அவர்கள் எளிதில் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் செய்முறை விளக்கத்துடன் கூடியதாக அமைய வேண்டும்.
“ஒரு பொருளின் வெப்பம் இழக்கும் வீதமானது, அப்பொருளின் வெப்ப நிலைக்கும், சுற்றுப்புறத்தின் வெப்ப நிலைக்கும் உள்ள வேறுபாட்டின் நேர்விகிதத்தில் இருக்கும்” என்பது நியூட்டனின் வெப்ப விதி.  இதை மாணவர்கள் எளிதில் புரிந்து கொள்ளும் வகையில், நடைமுறை உதாரணத்துடன் ஓர் ஆசிரியர் எடுத்துரைத்தார். அதை நான் உங்களுக்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன்.
இரு நண்பர்கள் ஓர் அறையில் உட்கார்ந்து பேசிக் கொண்டிருந்தனர். அப்போது பால், காபி டிக்காஷன், சர்க்கரை ஆகியவற்றை தனித்தனியாக கொண்டு வந்து வைத்தார் பணியாளர்.  பால் கொதிநிலை சூட்டிலும், டிக்காஷன் அந்த அறையின் வெப்ப நிலையிலும் இருந்தது. அந்த சமயத்தில், அந்த நண்பர்களில் ஒருவருக்கு அவரது அலுவலக உயரதிகாரி கைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு சில விவரங்களைக் கேட்டார். அந்த விவரங்களை தன்னிடம் உள்ள மடிக்கணினி மூலம் தேடி அந்த உயர் அதிகாரிக்கு உடனடியாக அனுப்ப வேண்டிய கட்டாயம் அவருக்கு ஏற்பட்டது. இதன் காரணமாக காபியை அருந்துவதில் தாமதம் ஏற்படும் சூழ்நிலை உருவானது.  இந்தச் சூழ்நிலையில், பாலுடன் டிகாஷனை கலந்து வைத்தால் காபி சூடாக இருக்குமா? அல்லது காபியையும், டிகாஷனையும் தனித்தனியே குடுவையில் வைத்திருந்தால் சூடாக இருக்குமா? என்ற கேள்வியை மாணவர்களிடம் ஆசிரியர் கேட்டார்.  இதற்கு இரண்டு விதமான பதில்களும் மாணவர்களிடம் இருந்து வந்தன. ஆனால், காரணத்தை அவர்களால் விளக்க இயலவில்லை.
இதன் பின்னர், பால் அறையின் வெப்பநிலையை விட அதிக சூடாகவும், டிக்காஷன் அறையின் வெப்ப நிலையிலும் இருப்பதால், காபி சூடாக இருக்க வேண்டுமென்றால் பாலையும் டிக்காஷனையும் கலந்து காபியாக வைப்பது தான் சிறந்தது என்று ஆசிரியர் எடுத்துக் கூறி, நியூட்டனின் வெப்ப விதியை விளக்கினார். இவ்வாறு அன்றாட நிகழ்வுகளின் படி பாடத்தை விளக்கும் போது அது மாணாக்கரின் மனதில் எளிதில் பதிந்து விடும் என்பதோடு, வாழ்நாள் முழுமைக்கும் பயன் உள்ளதாகவும் அமைந்து விடும்.
ஆசிரியர், மாணவர், பெற்றோர் என்பது ஒரு முக்கோண வடிவம். இதில் முக்கியப் பங்கு வகிப்பவர்கள் ஆசிரியர்கள் தான். அதே சமயத்தில் பெற்றோர்களும் பிள்ளைகளை பள்ளிக்கூடங்களுக்கு அனுப்பி விட்டதாலேயே தங்கள் கடமை முடிந்துவிட்டது என்று நினைக்கக் கூடாது. பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை உயர்த்த உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும். அதே சமயத்தில் இந்தப் படிப்பு தான் படிக்க வேண்டும் என்று அவர்களை கட்டாயப்படுத்தக் கூடாது. ஆர்வமாக படிக்க விரும்பும் படிப்பில் அடைகிற வெற்றியை ஆர்வமில்லாத படிப்பில் அடைய முடியாது.
பல்லாண்டுகளுக்கு முன்பு சாமிநாதன் என்கிற சிறுவன் மேல்படிப்பு படிப்பது  குறித்து அவன் வீட்டில் ஒரு விவாதம் நடைபெற்றது. அந்தக் குடும்பத்து பெரியவர் அந்தச் சிறுவனைப் பார்த்து, “ஒன்று சமஸ்கிருதம் படி அல்லது ஆங்கிலம் படி. ஆங்கிலம் படித்தால் இந்த உலகத்தில் ஆனந்தமாக வாழலாம்.  சமஸ்கிருதம் படித்தால் மேல் லோகத்திலே ஆனந்தமாக இருக்கலாம். நீ என்ன படிக்கப் போகிறாய்?” என்று கேட்டார்.
அதற்கு அந்தச் சிறுவன், “நான் தமிழ் படிக்கப் போகிறேன்” என்று கூறினான்.
சிறுவனின் பதிலைக் கேட்டதும் கோபப்பட்டார் அந்தப் பெரியவர்.
“ஆங்கிலம் படித்தால் இங்கு நன்றாக இருக்கலாம்.  சமஸ்கிருதம் படித்தால் அங்கு நன்றாக இருக்கலாம்.  தமிழ் படித்தால் இரண்டு இடத்திலும் நன்றாக இருக்கலாம்” என்று தெளிவாக மீண்டும் எடுத்துரைத்தான் அந்தச் சிறுவன். அந்தச் சிறுவன் வேறு யாருமில்லை.  அவர் தான் தமிழ்த் தாத்தா என்று நம்மால் அன்போடு அழைக்கப்படும் உ.வே. சாமிநாத அய்யர். பழந்தமிழ் இலக்கியங்களை நமக்கு அளித்தவர்.  அவர் தமிழ் படித்ததால் தான் இன்று தமிழே நன்றாக இருக்கிறது.
படிக்கும் ஆர்வத்தை பிள்ளைகளிடையே ஏற்படுத்தும் அதே சமயத்தில், அவர்களின் விருப்பத்திற்கேற்ற பாடத்தை படிக்க அனுமதித்தால் அனைத்து மாணவ – மாணவியருக்கும் வெற்றி உறுதி என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
அரசின் நலத் திட்ட உதவிகளை பெறும் மாணவ-மாணவியர், மற்றும் பணி நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ள ஆசிரியப் பெருமக்கள் தங்கள் வாழ்வில் அனைத்து வளங்களையும், நலன்களையும் பெற்று இன்புற வாழ வேண்டும் என்றும் வாழ்த்தி, ஏழ்மையும், கல்வியறிவின்மையும் தமிழ்நாட்டை விட்டு முற்றிலும் அகலும் வகையில் முழு ஈடுபாட்டுடனும், அர்ப்பணிப்பு உணர்வுடனும் பணியாற்ற வேண்டும் என்ற என்னுடைய விருப்பத்தினைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்று கூறினார்.