சனி, 23 ஜனவரி, 2016

மொழிப்போர் 50 மாநாடு, மதுரை - நேரலை


மொழிப்போர் 50 மாநாடு, மதுரை

தை 10, 2047 / சனவரி 24, 2016

நேரலைகாலை 9.30 முதல் இரவு 8.30 வரை அகரமுதல இணையத்தளத்தில் காணலாம்.

http://www.kannotam.com/  தளத்திலும் நேரலையைக் காணலாம்

மொழிப்போர் மாநாடு நேரலை

பூமித்தாயே / உணவை மாற்று 2020, திருச்சிராப்பள்ளிபூமித்தாயே / உணவை மாற்று 2020, திருச்சிராப்பள்ளி

தை 16 & 17, 2047 / சனவரி 30 &  31, 2016

இயற்கை வேளாண் திருவிழா

மூலிகை,விதை,சிறுதானிய உணவுக் கண்காட்சி
அகரமுதல 117, தை 10, 2047 / சனவரி 24, 2016