சனி, 3 ஆகஸ்ட், 2013

அலெக்சேண்டேரியா நூலகத்தின் மதிற் புறத்தில் தமிழ்

அலெக்சேண்டேரியா நூலகத்தின் வெளி கட்டமைப்பில் தொன்மைக்கு அடையாளமாக தமிழ் மொழி எழுத்து இடம் பெற்றுள்ளது.
இது அலெக்ஸ்சேண்டேரியா நூலகத்தின் வெளி கட்டமைப்பு, இவை ஒரு நூலகமாகவும் கலாச்சாரத்தை எடுத்துரைக்கும் ஒரு நடுவமாகவும் செயல்படுகிறது..

இதன் வெளிப்புறத்தில் ஒவ்வொரு நாட்டின் கலாச்சாரத்தை எடுத்துரைக்கும் வாயிலாக, மொழியின் தொன்மையின் அடையாளமாக தமிழ் எழுத்துக்களும் பொறிக்கப்பட்டுள்ளது...

இது எகிப்து நகரத்தின், மத்திய தரை கடலின் (Shore of Mediterranean Sea) கரையில் அமைந்துள்ளது..

வாழ்க தமிழ்.....

அயல் எழுத்து அகற்று!

அயல் எழுத்து அகற்று!


ஓர் இனம் என்றும் வாழ அதன் மொழி நிலைத்து நிற்க வேண்டும். அம் மொழி நிலைத்து நிற்க அதன் எழுத்து சிதைக்கப்படாமல் அயல் உரு கலக்கப்படாமல் தூய்மை போற்றப்பட வேண்டும். எனவே, எழுத்தைக் காத்து, மொழியைக் காத்து, இனத்தைக் காக்க வேண்டிய கடமை நமக்கு இருக்கிறது. இனத்தைக் காக்கும் கடமைகளில் இன்றியமையாத முதன்மைக் கடமையாக நம் மொழிப் பயன்பாட்டில் அயல் எழுத்தை அகற்ற வேண்டும் என்பதை நாம் உள்ளத்தில் கொள்ள வேண்டும்.
பொதுவாக ஒரு மொழி பேச்சிலும் எழுத்திலும் பயன்பாடின்றிப் போகும்போது அழிகின்றது. இன்றைய இந்தியாவையும் அதனைச் சுற்றியுள்ள நாடுகள் உள்ள பகுதிகளையும் நாம் தமிழ்த்துணைக்கண்டம் என்று சொல்லலாம். தமிழ்த்துணைக்கண்டம் முழுவதும் ஒரு காலத்தில் பேசப்பட்டு வந்த தமிழ் மொழி, எதனால் தான் வழங்கி வந்த நிலப்பரப்பில் குறைந்து போனது என்பதை நாம் எண்ணிப் பார்க்க வேண்டும். நம் முன்னோர்களில் ஒரு பகுதியினர், சோம்பலினாலும் பிறவற்றாலும் சொற்களைச் சிதைத்துப் பேசி, அவ்வாறு பேசுவதற்கேற்ப வரி வடிவத்தை அமைத்து, பண்பட்ட செவ்வையான ஒலி வடிவும் வரிவடிவும் தமிழுக்கு இருப்பினும் அதைக் குறையுடையதாகக் கருதி, புதிய வரி வடிவங்களுக்கு இடம் கொடுத்ததாலும் அவற்றையே பயன்படுத்திப் புது மொழியாளராக மாறியமையாலும் தமிழ்ப்பரப்பு குறைந்தது. இன்றும் அதனைப் புரிந்து கொள்ளாமல் நாம் மேலும் தமிழைச் சிதைத்துக் கொண்டு உள்ளோம்.
தமிழ் மொழி தான் வழங்கப்படாத பகுதிகளுக்குச் சென்று அங்கே அது புதிய மொழியாக உருப் பெற்றால் நாம் மகிழ்ச்சி அடையலாம். ஆனால், தான் பயன்படும் பகுதியில் செல்வாக்கு இழந்து புது மொழியாக உருப் பெறுவதையும் அப்புது மொழியாளர்கள் புது இனத்தவராக மாறி நமக்கு எதிராகவே செயல்படுவதையும் நாம் இழுக்காகவே கருத வேண்டும். எனவே, இனியேனும் அத்தகைய நிலை வராமல் இருக்க நாம் எழுத்துச் சிதைவைத்தடுத்து மொழித்தூய்மையைப் பேண வேண்டும்.
எழுத்து மாற்றம் மொழி மாற்றமாக மாறியுள்ளமைக்குச் சில சான்று பார்ப்போம்.

ஒரியா மொழி:

நகர்  > நொகர்
இரத்தம் > ரொக்தொ
சக்கரம் > சொக்ரொ
உத்தமம் > உத்தொம்
மல்லன் > மொல்லொ
ஈசுவரன் > ஈஸ்பொர் (ஈதலைச் சுரப்பவன் ஈசுவரன் : தமிழ்ப் பெயரே)
அம்மா > மா
அப்பா > பா பா
குமாரி > குமாரீ
வாரம் > பார்
பனி > பாணி
ஒட்டகம் > ஒட்
குயில் > கோஇலி
நீலம் > நீள்

 குசராத்தி:

பழம் > பள்
தரப்பு > தரப்
பேரிகை > பேரீ
தழை > தள்
நடிகன் > நட்
சுண்ணாம்பு > சூநோ
பூசை > பூஜா
அரத்தினம் > ரத்ந
ஈசுவர் > ஈஷ்வர்
கண்டம் >  கண்ட
காது > காந்
அப்பா > பாப்
மாமா > மாமா
மாமி > மாமீ
பாலகி > பாலகீ
வாரம் > வார்
சித்திரம் > சித்ர
சித்திரக்காரர்> சித்ரகார்
தாழ்ப்பாள் >  தாளு
பாத்து (உணவு) > பாத்
முள்ளங்கி > மூளா
தூதன் > தூத்
காவியம் > காவ்ய

வங்காளம்:

சங்கு > ஸங்க்ஹ
ஞானம் >  ஜ்ஞாந்
மந்தம் > மந்த்ஹர்
கம்பளி > கம்பல்
கற்பனை > கல்பநா
மந்திரி > மந்த்ரீ
சங்கம் > ஸங்கஹ
அம்மா > மா
அப்பா > பாபா
மாமா > மாமா
மாமி > மாமீமா
கபாலம் > கபால்
முகம் > முக்ஹ்
இது > இஹா
தாடி > தாறி
நகம் > நக்ஹ்
இரத்தம் > ரக்த
சமதளம் > ஸமதல்
தாழ்ப்பாள் > தாலா
பாத்து > ப்ஹாத்
சலம்>ஜல்

 மராத்தி:

நாவாய் > நவ்
சித்திரம் > சித்ர
கிஞ்சித்து > கிஞ்சிட்
அத்தை > அத்ய
மாமி > மாமீ
செவ்வந்தி > செவந்தி
பூ > பூல்
சூரியன் > சூர்ய
பல்லி > பல்
பனி>பாநி

கன்னடம்:

பள்ளி > ஹள்ளி
பாடு>ஹாடு,
எதிர் > எதிரு
ஓலைக்காரன் >ஓலகார
செலவு > கெலவு
அப்பன்>அப்ப
அம்மை>அம்ம
ஐயன்>அய்ய
ஔவை>அவ்வெ
தந்தை>தந்தெ,
தாய்>தாயி
அண்ணன்>அண்ண
 அக்கா>அக்க
 தம்பி>தம்ம
 தங்கை>தங்கி
 மாமன்>மாவ
 அத்தை >அத்தெ

மலையாளம்:

தலை>தலை
முகம்> முகம்
கண்> கண்ணு
மூக்கு> மூக்கு
மீசை> மீச்ச
நெற்றி> நெத்தி
வாய்> வாயா
பல் >பல்லு
நாக்கு> நாக்கு
காது >காது
கழுத்து> கழத்து
கை >கை
விரல் >வெரல்லு
புத்தகம் >புஸ்தகம்
மனிதக் குரங்கு>    மனுஷகுரங்கு

தெலுங்கு:

அண்ணன் >அன்ன
அக்கா> அக்க
தாத்தா >தாதா
மாமனார் >மாமகாரு
அத்தை >அத்தகாரு
குடும்பம் >குடும்பமு
வாரம்> வாரமு
இடம்> எடமு
பக்கம் >ப்ரக்க
விலை >வெல
புகை > பொக
உடல் >ஒடலு
முனை > மொன
உரை > ஒர
பொம்மை > பொம்ம
உவமை > உவம
குப்பை > குப்ப
கோழி > கோடி
மேழி > மேடி.
 சிங்களம்:
பொடி(சிறிய) >பொடி
பாலம்>பாலம்
அக்கா>அக்கா
குமாரன்>குமாரன்
சுதை(வெண்மை)   >சுதை
கணிகை>கணி
மலர்>மல
பாத்து(உணவு)-பாத்
தூம(ம்)(புகை) >தூம
கரம்>கர (தோள்)
மனிதன்>மனி
உயரம்-உசரம்>உச
நாதம்>நாதய
வீரன்>            வீரயா
பூமி>பூமிய
தூது>தூதயா
நரி>நரியா
பெட்டி>பெட்டிய
கோப்பை>கோப்ப
பொத்தகம்>பொதக்
இரவு>இரா
சான்றுக்கு இங்கே மிகச் சிலதான் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. துளு,  குடகு, துதம், கோதம் ,  கோண்டு,  கூ அல்லது கோந்த், இராச்மகால் அல்லது மாலர், ஒரயான் முதலான அனைத்துத் தமிழ்க்குடும்ப மொழிகளிலும் இவைபோல்தான் தமிழ்ச் சொற்கள் உருமாறியுள்ளன. (இவை, ஓர் எழுத்து மற்றோர் எழுத்தாக மாற்றி ஒலிக்கப்படல், கடைசி எழுத்து மறைதல், கடைசியில் உகரம் வருதல், தமிழ் எழுத்து கிரந்த ஒலிப்பில் ஒலிக்கப்பட்டு அந்த எழுத்தைப் பயன்படுத்தல் என மிக நீண்ட ஆய்வு விளக்கங்களை மொழிஞாயிறு பாவாணர், செம்மொழிச்சுடர் பேராசிரியர் சி.இலக்குவனார் முதலான பல அறிஞர்களும் அறிஞர் கால்டுவெல் வழியில் நின்றும் அவரது ஆய்வுகளில் உள்ள குறை நிறைகளைச் சுட்டிக்காட்டியும் சிறப்பாக விளக்கியுள்ளார்கள். அவை பற்றிய ஆய்வுரைகளை அவர்களது படைப்புகளில் இருந்து நாம் அறியலாம்.) தமிழ்ச் சொற்கள் செம்மையாக ஒலிக்கப்படாமையாலும் எழுதுவது போல் பேச வேண்டிய முறைக்கு மாறாகப் பேசுவதுபோல் எழுதும் முறையைப் பின்பற்றியமையாலும், அவ்வாறு சொற்களைச் சிதைத்தபின்பு அவற்றை எழுதப் புதிய வரிவடிவங்களை உருவாக்கியமையாலும், அவற்றில் கிரந்தத்தைப் புகுத்தியமையாலும் புதிய மொழிகளாக மாறியுள்ள கொடுமையை நாம் உணரலாம். மேற்குறித்த சொற்கள் எல்லாம் பேச்சிலும் எழுத்திலும் செம்மையான முறையில் பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பின் இன்றைக்கு இந்தியா என்று அழைக்கப்படுகிற நிலப்பரப்பு முழுமையும் தமிழ்நிலமாகத்தானே இருந்திருக்கும். அதனை உணராமல் மேலும் நாம் தமிழ்நிலப்பரப்பைக் குறைக்கும் வகையிலும் தமிழ் மொழியையும் தமிழ் இனத்தையும் அழிக்கும் வகையிலும் எழுத்துச் சிதைவிற்கு வழி வகுக்கலாமா?
நஞ்சைக் கொடுத்து அமிழ்து என்று சொல்லுவோர் இன்றைக்கு இருப்பது போல் அன்றைக்கும் இருந்துள்ளனர். தமிழ் மொழியின் ஒலி வடிவ, வரி வடிவச் சிறப்பைப் புரிந்து கொள்ளாமல் தமிழ் நெடுங்கணக்கு குறைபாடுடையதாக எண்ணி இயல்பிற்கு மாறான வரி வடிவங்களைப் புகுத்தியுள்ளனர். எண்ணையும் எழுத்தையும் கண்களாகப் போற்ற வேண்டும் என வலியுறுத்தியதுடன் அத்தகைய போக்கு தவறு என்பதால்தான் எண்ணெழுத்து இகழேல் என்று அன்றே நம் ஆன்றோர்கள் சொல்லியிருக்கின்றனர். நம்மில் சிலர், இன்றும் அதனைப் புரிந்து கொள்ளாமல் சீர்மையும் சிறப்பும் மிக்க நம் தமிழ் வரிவடிவத்தை இகழ்ந்து குறைபாடுடையதாகப் பொய்யைப் பரப்பி வரிவடிவச் சிதைவிற்காக அரும்பாடுபட்டு வருகின்றனர். [விளக்கமாக அறிய வரிவடிவச்சிதைவு வாழ்விற்கு அழிவு என்பது முதலான கட்டுரைகளை திரு-படைப்புகள் வலைப்பூவிலே (thiru-padaippugal.blogspot.com) காண வேண்டுகின்றேன்.]
எந்த ஒரு மொழியிலும் எல்லா மொழிகளிலும் உள்ள ஒலி வடிவங்களுக்கு ஏற்ற வரிவடிவங்கள் அமையாது. அந்தந்த மொழி உருவான சூழலுக்கேற்பவும் தேவைக்கேற்பவும்தான் வரி வடிவங்கள் அமையும். இதனைப் பிற மொழியாளர்கள் நன்கு புரிந்து கொண்டுள்ளனர். ஆனால், அனைத்து மொழிகளிலும் சிறப்பாகவும் செம்மையாகவும் அமைந்துள்ள தமிழ் மொழிக்கு உரியவர்களான நாம் அதனைப் புரிந்து கொள்ளாமலும் புரிந்து கொண்டிருப்பினும் வேண்டுமென்றே தமிழ் எழுத்துகளை அழிக்க எண்ணுவோர் வலையில் வீழ்ந்தும் வரிவடிவங்களைக் காக்கத் தவறுகிறோம். எனினும் இத்தகைய அடாத போக்கிற்கு நாம் நம் காலத்திலாவது முற்றுப்புள்ளி இட வேண்டும். அயல் எழுத்து அகற்று என்பதே நம் முழக்கமாகவும் செயலாகவும் இருத்தல் வேண்டும். பிற மொழிச் சொற்களை நாம் பயன்படுத்த உதவும் கிரந்த எழுத்துகளை அடியோடு அகற்ற வேண்டும். அவ்வாறு நாம் செய்வது எந்த மொழிக்கும் அல்லது மொழியாளருக்கும் எதிரானதல்ல. ஏனெனில் கிரந்தம் என்பது மொழியல்ல. தமிழைச் சிதைக்கவும் சமசுகிருதத்தைப் படிக்கவும் உருவாக்கப்பட்ட எழுத்து வடிவங்களே. தமிழைத் தமிழாகவே அறிந்தவர்களும் சமசுகிருதத்தைச் சமசுகிருமாகவே அறிந்தவர்களும் உரிய மொழிக்குரிய வரிவடிவில் அவற்றைப் படிக்கும் வாய்ப்பே போதுமானது. தமிழுக்கு ஆக்கம் தருவதாகக் கூறிக் கிரந்த எழுத்துகளைப் புகுத்துவதும் அவற்றைத் தமிழ் எழுத்துகள் வரிசையில் பாடங்களில் சொல்லித் தருவதும் மிக மிகத்தவறாகும்.
கிரந்தத்தைப் புகுத்தும் மற்றொரு முயற்சிதான் கணிணியில் சீருரு அல்லது ஒருங்குகுறி என்ற போர்வையில் கிரந்தத்தைப் புகுத்துவதாகும். தமிழ் எழுத்துகளில் கிரந்தத்தைச் சேர்க்கவோ கிரந்த எழுத்து வரிசைகளில் தமிழ் எழுத்துகளைச் சேர்ப்பதோ கூடாது என்பது மட்டுமல்ல; மேலே கூறிய காரணங்களால் கிரந்தம் என்பது சீருருவில் அல்லது ஒருங்குகுறியில் இடம் பெறத் தேவையில்லை என்பதையும் நாம் ஒன்றுபட்டு உணர்த்த வேண்டும். கிரந்தத்திற்குத் தனியாகச் சீருரு அல்லது ஒருங்குகுறி இருக்கலாம் என எண்ணுவது நம் தலையில் நாமே மண்ணை வாரிப் போட்டுக் கொள்வதற்கு ஒப்பாகும். கிரந்த எழுத்துகள் பட்டியலில் தமிழ் எழுத்துகளையும் தமிழ் எண்களையும் கிரந்த எழுத்துகள் என்றும் கிரந்த எண்கள் என்றும் இப்பொழுதே காட்டியுள்ளனர். பின்னர், கிரந்தத்தில் இருந்து தமிழ் வரிவடிவம் உருவானது எனக் கூறிப் பல மொழி வரிவடிவங்களுக்கு உதவும் கிரந்தமே போதும் எனக்கூறி அதனை நிலைக்கச் செய்வர். இப்பொழுதே கிரந்த வரிசையில் சில தமிழ் எழுத்துகளும் இருக்கின்றன அல்லவா? சீருரு அல்லது ஒருங்குகுறியில் அவை இடம் பெற்ற பின்பு ஒரே வகை எழுத்து  வெவ்வேறுபட்டியலில் இருக்கும் பொழுது தொழில் நுட்பச்சிக்கல் வரும். அவ்வாறு வருவதை எப்பாடுபட்டேனும் நீக்கலாம் எனச் சிலர் முயன்றாலும் அது தேவையற்ற ஒன்று.
கல்வெட்டுகளைப் படிக்கக் கிரந்தம் தேவைப்படுகிறது என்பது சிலர் வாதம். இப்போது கிரந்தம் படிக்கத் தெரிந்தவர்களைக் கொண்டு அவற்றை எல்லாம் விரும்பும் மொழியில் மாற்றம் செய்து ஆவணமாக்கி விட்டால் போதுமானது. இதற்காகக் கிரந்தம் தேவை யென்று அனைவரும் படிக்க வேண்டிய தேவையில்லை. நஞ்சைப் பாலில் கலந்தாலும் பாலை நஞ்சில் கலந்தாலும் தீமைதான். தீமை தரும் கிரந்த நஞ்சு தனியாகவும் இருக்க வேண்டிய தேவையில்லை. இருப்பின் அறியாமை மிகுந்த சிலர் அமிழ்தமென எண்ணிப் பயன்படுத்தித் தமிழுக்கு அழிவு சேர்ப்பர்.
கிரந்தத்திணிப்பைத் தனிமனிதச் செயலாக எண்ணக் கூடாது. மத்திய அரசின் மொழிக் கொள்கையில் ஒன்று, சிறுபான்மையர் மொழிகளைத் தேவநாகரியில் எழுதுதல் என்பது. எனவேதான், எழுத்துரு இல்லாத சௌராட்டிர மொழிக்குத் தமிழ் எழுத்துரு வடிவினை ஒட்டி எழுத்து வடிவங்களை உருவாக்கிய  பொழுது அதற்கு இடம் தராமல் தேவநாகரியைப் பின்பற்றி எழுத்துவடிவத்தை உருவாக்கச் செய்தனர். இந்த அடிப்படையில் பார்த்தால்தான் கிரந்தத் திணிப்பு என்பது இந்தியா முழுமையும் தேவநாகரியும் கிரந்தமுமே இருக்க வேண்டும் என்னும் சதிச் செயலின் பகுதி எனப் புரியும்.
கணிணியில் சீருரு அல்லது ஒருங்குகுறியில் கிரந்தத்திற்கு இடம் வேண்டுநர் கூறும் முதன்மைக் காரணங்களில் ஒன்று கிரந்தத்தைப் பயன்படுத்தினால் தென்னாட்டு மொழிகளையெல்லாம் எழுதிவிட முடியும் என்பதும் அதனால், தென்னகம் முழுவதும் கிரந்தப் பயன்பாடே போதும் என்பதும் ஆகும். எனவே, இதன் அடிப்படையில் பார்த்தாலும் இந்தியா முழுவதும் தேவநாகரியும் கிரந்தமும் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும்; பிற வரி வடிவங்கள் வேண்டா என்பதே மைய நோக்கம் என்பதைப் புரிந்து கொள்ளலாம்.
சிலர் ஐந்து தமிழ் எழுத்துகளைக் கிரந்தத்தில் சேர்ப்பதால் தமிழுக்குப் பெருமைதானே எனத் திரித்து வாதிடுகின்றனர். ஐந்து எழுத்துகளுடன் எகர, ஒகரக் குறியீடுகளும் சேர்க்கப்பட வேண்டும். கிரந்தத்தில் 16 உயிர் எழுத்துகள் உள்ளன. ழ், ற்,ன் ஆகிய 3 எழுத்துகளைச் சேர்க்கும் பொழுது 16 உயிருடன் சேர்ந்து 48 உயிர்மெய்யாக மாறும். 35 மெய்யெழுத்துகள் உள்ளன. 2 தமிழ்க் குறியீடுகள் சேருவதால் 70  உயிர் மெய் ஏற்படும். ஆக 118 எழுத்துகள் கிரந்த நெடுங்கணக்கில் உருவாக இவை வழிவகுக்கின்றன. இப்பொழுதே சிலர் தமிழில் அறிவியல் முறையில் அமைந்த உகர, ஊகாரக் குறியீடுகளைச் சீரற்று அமைந்துள்ளதாகக் கூறி, கிரந்த உகர, ஊகாரக் குறியீடுகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும் என்கின்றனர். எனவே, அவர்களுக்குத் தமிழ் உகர, ஊகாரக் குறியீடுகளையும் பின்னர் வேறு சில உயிர்க்குறியீடுகளையும் மாற்றுமாறு கோருவதற்கும் ஆளுவோரிடம் செல்வாக்கு பெற்று நடைமுறைப்படுத்தச் செய்வதற்கும் வாய்ப்பு ஏற்படும். எனவே, நாம் முளையிலேயே கிள்ளி எறிய வேண்டும். இளைதாக முள்மரம் கொல்க என்பது நம் தெய்வப்புலவர் திருவள்ளுவர் நமக்கு இட்ட கட்டளை அன்றோ!
கிரந்தத்தில் உள்ள ஒரு சில எழுத்துகள் தமிழில் இருந்தால் என்ன என்று சிலர் வாதிடுகின்றனர். இப்பொழுதே சில எழுத்துகள் உள்ளனவே, மேலும் சில எழுத்துகள் இருந்தால் என்ன என்றும் சிலர் வினவுகின்றனர். சில மெய்யெழுத்துகள் சேருவதால் நெடுங்கணக்கில் அவற்றின் எண்ணிக்கை கூடுகின்றது. சான்றாக ஜ் எழுத்து சேரும் பொழுது அதன் வரிசையில் உள்ள ஜ, ஜா, ஜி, ஜீ, ஜு, ஜூ, ஜெ, ஜே, ஜை, ஜொ, ஜோ, ஜௌ என உயிர் வரிசை எழுத்துகள் சேருவதைக் கணக்கில் கொள்ள வேண்டும். இவற்றைப் போல்தான் பிற கிரந்த எழுத்துகள் திணிப்பும் உண்மையில் பேரளவாகின்றது. ஜங்க்ஷன், ஜாம், ஜிம், ஜீன்ஸ், ஜெயில், ஜேப், ஷர்பத், ஷாமியானா, ஷூ, ஷோ, ஸ்டேசன், ஸ்டூல், ஸ்டூடண்ட், ஸர்ப்பம், ஹால், ஹீட்டர், ஹேப்பி, ஹைவேய், ஸ்ரீ, பரீக்ஷை என்பன போன்று பிற மொழிச் சொற்களை நாம் பேசக் காரணமே அவற்றைக் கிரந்த எழுத்துகளைக் கொண்டு பயன்படுத்த முடிவதால்தான். இல்லாவிடில் உரிய தமிழ்ச் சொற்களையே பயன்படுத்தி யிருப்போம். அவ்வாறு சரியான தமிழ்ச் சொற்களை அறிய வாய்ப்பு இல்லாமல் போகும் பொழுதுகூட நம் தமிழ் எழுத்துகளைக் கொண்டே அதனை ஒலித்திருப்போம். அவ்வாறு ஒலிக்கும் பொழுது அச்சொல் அயற் சொல் என்ற உணர்வு மேலிட உரிய தமிழ்ச் சொல்லை அல்லது புதிய தமிழ்ச் சொல்லைப் பயன்படுத்தியிருப்போம். எனவே, அயற்சொற்களையும் அயல் வரிவடிவங்களையும் நாம் விலக்கி வைத்தால்தான் தமிழ் அழியாமல் நிலைக்கும்.
கிரந்த எழுத்துகளைப் பயன்படுத்தாவிடில் பல அயற் சொற்களை எவ்வாறு உச்சரிப்பது என நம் மக்களுக்குக் கவலை வருகிறது. ஆனால், இவர்கள் நம் தமிழ்ச் சொற்களைச் சரியாக உச்சரிக்க வேண்டும் என்பது குறித்துச் சிறிதும் கவலைப்படுவதில்லை. கிரந்த எழுத்துகளைப் பயன்படுத்தும் சொற்களில் பெரும்பான்மையன  நல்ல தமிழ்ச் சொற்களுக்கு மாற்றாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. பெயர்ச் சொற்கள் உள்ளனவே அவற்றை எவ்வாறு எழுதுவது என்பது சிலரது கவலை. எந்த  மொழியின் பெயர்ச் சொற்களும் பிறமொழியினரால் மூல மொழியின் உச்சரிப்பிலேயே ஒலிக்கப்படுவதில்லை. ஆகவே, நாமும் அது குறித்துக் கவலைப்பட வேண்டியதில்லை.  அவரவர் மொழி இயல்பிற்கேற்ப ஒலித்தால் போதும். எடுத்துக்காட்டாக இந்தியா என்பது இந்த், இந்தெ, இந்தியெ, இந்தியா, இந்தொ, இண்டியெ, இண்டியா, இண்ட் என்பன போல் வெவ்வேறு மொழிகளில் வெவ்வேறாகத்தான் ஒலிக்கப்படுகின்றது. தமிழ் என்பது தமில், தமிரு, டமில், டமிரு, டேமில், திரமிள், திரமிளம் என்றெல்லாம் பலவகையில் அதற்குரிய சிறப்பு எழுத்தான ழ ஒலிக்கப்படாமலேயே சொல்லப்படுகின்றது. ழ என்னும் எழுத்தினை எந்த மொழியினரும் தங்கள் எழுத்து வரிசையில் சேர்த்துக் கொண்டு தமிழ் எனச் சரியாக ஒலிக்கவில்லை.
பிற மொழிச் சொற்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும் எனக் கூறும் பலரும், ஆங்கிலம் பிற மொழிச் சொற்களைக் கலந்து பயன்படுத்துவதால்தான் உலக மொழியானது என்னும் தவறான வாதத்தை முன் வைப்பர். ஆங்கிலம் தன் ஆட்சிப்பரப்பாலும் அதிகாரத்தாலும் உலக மொழியானதே தவிர வேறு காரணம் இல்லை. எனினும் அப்படிப்பட்ட ஆங்கிலம்கூடத் தான் உருவான பொழுது அமைந்த எழுத்துகளைத் தவிர வேறு எந்த எழுத்தையும் சேர்த்துக் கொள்ள ஆங்கிலேயர்கள் இடம் தரவில்லை. நாம்தான் பிற மொழிச் சொற்களையும் பிறமொழி எழுத்துகளையும் பிறமொழிச் சொற்களைச் சரியாக ஒலிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அயல்வரிவடிவான கிரந்த வரிவடிவங்களையும் பயன்படுத்தி நம் மொழிக்கும் இனத்திற்கும் கேடு செய்து வருகிறோம். இதுவரை தமிழுக்கு நேர்ந்துள்ள கேடுகளை உணர்ந்து இனியாவது தமிழைக்காக்க வேண்டிய கடமை நமக்கு இருப்பதை உணர்ந்து நாம் அயல் எழுத்துகளையோ அயல் குறியீடுகளையோ தமிழில் கலக்காமல் மொழித்தூய்மையைப் பேண வேண்டும்.
இந்திய அரசியல் யாப்பு விதி 29.1.இல் மொழிகளும் மொழிகளின் எழுத்துவடிவங்களும் காக்கப்பட வேண்டியதற்கு வழி செய்துள்ளது. எனவே, இதன் அடிப்படையில் வரிவடிவச்சிதைவு முயற்சிகளிலும் கிரந்தக் கலப்பிலும் வேறு அயல் எழுத்து அல்லது அயல்உரு கலப்பிலும் ஈடுபடுவோர்க்குக் கடுந்தண்டனை விதிக்கும் வகையில் சட்டவிதிச் சேர்க்கை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். இவ்வாறு சொல்வதை வேடிக்கையாகக் கருதக்கூடாது. எவ்வாறு  சீனாவில் ஆங்கிலச் சுருக்கக் குறியீடுகளைப் பயன்படுத்தக் கூடத்தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதோ அதுபோல் தமிழ் மொழி காக்கப்பட தமிழ்நாடு அரசு சட்டம் பிறப்பிக்க வேண்டும். தமிழ் தொடர்பான துறைகளில் தமிழில் புலமைவாய்ந்த தமிழர்களையே நியமிக்க வேண்டும். தமிழுக்கு முதன்மையும் தமிழர்க்குத் தலைமையும் அமையும் வகையில் பணியமர்த்தங்களை மேற்கொள்ள வேண்டும். தமிழர்க்குத் தேசியமொழி தமிழே என்பதையும் அதைக் காக்க வேண்டிய கடமை ஒவ்வொருவருக்கும் உள்ளது என்பதையும் பாடநூல்கள் வாயிலாக வளரும் தலைமுறையினருக்கு உணர்த்தித் தமிழ்க்காப்பு உணர்வை விதைத்துப் பரப்ப வேண்டும். மொழியின் உடல் போன்றது எழுத்து. எழுத்தாம் உடல் அழிந்த பின்னர் மொழியாம் உயிர் வாழ்வது எங்ஙனம்? எனச் செம்மொழிச்சுடர் பேராசிரியர் முனைவர் சி.இலக்குவனார் வினவி அறிவுறுத்தியதை உள்ளத்தில் கொண்டு தமிழ் மொழியையும் தமிழ் எழுத்தையும் காக்கும் பொறுப்பை அரசே ஏற்க வேண்டும். தமிழர்க்கு எல்லாம் தமிழாக இருக்கும் நாள்தான் தமிழர் முன்னேறும் நாளாகும்; முழு உரிமை பெற்ற நாளாகும் எனப் பேராசிரியர் சி.இலக்குவனார் உணர்த்தியவாறு எங்கும் தமிழ் எதிலும்தமிழ் என்பதை வாய்உரையாகக் கொள்ளாமல் செயலாக்கமாக மாற்ற வேண்டும்.
களைக அயலொலி! காண்க தமிழ்ச்சொல்!
என்னும் பாவேந்தர் பாரதிதாசன் வழியில்
அயல் எழுத்தை அகற்றுவோம்! அன்னைத் தமிழைக் காப்போம்!
(கட்டுரையாளர்: தலைவர், தமிழ்க்காப்புக்கழகம்
கட்டுரையாளரைத் தொடர்பு கொள்ள: thiru2050@gmail.com)

குறிப்பு: தினமணி இணையத்துக்காக வெளியிடப்படும் சிறப்புக் கட்டுரை

Tamil Nadu activists protesting Manmohan Singh Trichy visit detained

Tamil Nadu activists protesting Manmohan Singh Trichy visit detained

[TamilNet, Friday, 02 August 2013, 23:48 GMT]
Hundreds of activists who protested Indian Prime Minister Manmohan Singh’s visit to Trichy were detained by the Tamil Nadu police on Friday. The protestors, who gathered near the Trichy airport with black flags, sought to express their dissent to the Dr. Singh over India’s continued complicity in the genocide of the Eezham Tamil nation and its endorsement of the CHOGM meeting in Sri Lanka. The detained include MDMK leader Vaiko, Tamizh Desiya Pothuvudamai Katchi leader Maniarasan, Thanthai Periyar Dravidar Kazhagam leader Ramakrishnan and Thirumurugan Gandhi from the May 17 Movement. Separately, Tamil Nadu Chief Minister Jayalalitha had sent another letter to Dr. Singh on Thursday condemning India’s ignoring of repeated assaults on Tamil Nadu fishermen by the Sri Lanka Navy.

Trichy protest


"I am sorry to note that despite my repeatedly writing to you with regard to these incidents of unprovoked assault on Tamil Nadu fishermen and their detention in Sri Lankan jails, there appears to be no concerted effort by the Government of India to secure the release of these fishermen," Ms. Jayalalitha had said in a letter on Thursday.

PTI reported on Thursday that a total of 139 fishermen have been arrested by the Sri Lanka navy between 31 July and 1 August.

In the Trichy protest on Friday, Mr. Vaiko had alleged that the Indian government was a “co-accused” in the genocide of Tamils in Sri Lanka, The Hindu reported.

The protest saw participation of grassroots activists cutting across party lines.

Manmohan Singh was visiting Pudukottai district to inaugurate a unit of the Bharat Heavy Electricals Limited.

Trichy protest
Trichy protest

வழிகாட்டும் மதுரை ப் பெண்!

வழிகாட்டும் மதுரை ப் பெண்!

14  முதுகலை ப் பட்டம்  டிகிரி பெற்று, 64  கணியன்களை(சாப்ட்வேர்களை) உருவாக்கிய, மதுரையின் முதல் பெண் கணினி மென்பொருள் ஏற்றுமதியாளரான, விசயலட்சுமி: சொந்த ஊர் கோவை. இன்ஜினியரிங் படிக்கும் போது, வீட்டை எதிர்த்து, காதல் திருமணம் செய்து கொண்டேன். திடீர் விபத்தில், கணவன் இறந்த போது, என் வயது, 25. காதல் கணவன் இல்லாத வெறுமை, தற்கொலைக்குத் தூண்டியது. குழந்தைகளின் முகம் மனதில் நிழலாடியதால், குழந்தைகளுக்காக வாழ வேண்டும் என்ற, மன உறுதி பிறந்தது. வங்கியில், ஐந்து லட்சம் ரூபாய் கடன் பெற்று, சிறிய சாப்ட்வேர் நிறுவனத்தை, 12 ஊழியர்களுடன், கணவர் வீட்டிலேயே ஆரம்பித்தேன். கடின உழைப்பால் இன்று, 400 ஊழியர்களுடன், மதுரை, டில்லி, பெங்களூரு, ஐதராபாத் என, நான்கு கிளைகளாக வளர்ந்துள்ளது. கிராமத்து இன்ஜினியரிங் மாணவர்கள், கணினி தொடர்பாக படிக்கின்றனரே தவிர, தொழில் ரீதியான திறனை வளர்க்காததால், படிப்பிற்கு ஏற்ற வேலை கிடைப்பதில்லை. எனவே, நான் சாப்ட்வேர் துறையில் பெற்ற நன்மைகளுக்கு பிரதிபலனாக, "வெப் டெவலப்பிங்' பயிற்சியை இலவசமாக தந்து, "மைக்ரோசாப்ட்' துணையுடன், "ஆன்-லைன்' தேர்வு நடத்துகிறேன். இத்தேர்வு முடிவுகள், மைக்ரோசாப்ட்டின் இணையதளத்திலேயே வெளிவருவதால், வென்றவர்களுக்கு உலகின் முக்கிய எம்.என்.சி., நிறுவனங்களில், லட்சக்கணக்கில் சம்பாதிக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. வெளியிடங்களில் இப்பயிற்சிக்கு, ஒரு லட்சம் ரூபாய் வசூலிக்கின்றனர்.
ஆண்டிற்கு, 200 கிராம மாணவர்கள் வீதம், இரண்டு ஆண்டுகளாக பயிற்சி அளிக்கிறேன். இதுவரை, யாரும் தோல்வி அடையவில்லை. மேலும், விதவை பெண்களுக்கு கணினி பயிற்சி, டெக்னிக்கல் டிரெய்னிங், மன உறுதியை வளர்க்க, கவுன்சிலிங் போன்றவற்றை இலவசமாக வழங்கி, மற்றவர்களுக்கு வழிகாட்டுகிறேன். சாப்ட்வேர் துறையில் வெற்றியடைந்ததற்காக, சிறந்த பெண் தொழில் முனைவோருக்கான விருதை, மத்திய, மாநில அரசிடமிருந்தும், இங்கிலாந்தின், "விமன் ஆப் தி இயர்' விருதும் பெற்றிருக்கிறேன். தொடர்புக்கு: 98421 74800.

வயிற்று பிழைப்பிற்காக இடர் வாய்ப்பு தீரச் செயல்கள்

வயிற்று பிழைப்பிற்காக  இடர் வாய்ப்பு தீரச் செயல்கள்

சிறிது கவனம் சிதறினாலும் "ரிஸ்க்' ஆகிவிடும் என்ற நிலையில், வயிற்று பிழைப்புக்காக சாகசங்கள் நிகழ்த்தப்படுவது இன்றளவும் தொடர்கிறது. சாகசங்கள் செய்பவர்கள், ரிஸ்க் எடுப்பதை சர்வசாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்கின்றனர். வயிற்று பிழைப்புக்காக இதுபோன்ற சாகச நிகழ்ச்சிகள் இன்றளவும் பல்வேறு பகுதிகளில் நடந்துகொண்டுதான் உ ள்ளது.

புதுச்சேரியில் இப்படி ஒரு மயிர்கூச்செரியும் சாகச நிகழ்ச்சி கதிர்காமம் தில்லையடிம்மை அரசு உயர்நிலைப்பள்ளியில் நேற்று நடந்தது. பெரம்பலூர் காரைக்கிராமத்தை சேர்ந்த தங்கவேல், ராதா தலைமையிலான சாகச குழுவினர், பள்ளி மாணவர்கள் மத்தியில் சாகசங்கள் செய்து காட்டினர். உடலை பின்புறமாக வளைத்து பொருட்களை எடுப்பது, வளையத்தில் மூவர் நுழைவது, இரும்பு கம்பியை பெண்ணின் தொண்டை குழியில் வைத்து வளைப்பது, நீர் நிரம்பிய குடத்தை பற்களால் தூக்குதல், தீ மூட்டப்பட்ட வளையத்திற்குள் நுழைதல் என பல்வேறு சாகசங்களை இரண்டு மணி நேரம் செய்து காண்பித்தனர். தங்கவேலின் அண்ணன் ராஜா, தலையில் இருந்து மார்பளவுவரை தலைக்கீழாக மண்ணில் புதைந்து நிகழ்த்திய சாகசம் மாணவர்களை திகிலடைய செய்தது. மனதை திடப்படுத்தும் இந்நிகழ்ச்சியை பள்ளி மாணவர்கள் ஆச்சரியத்துடனும், ஆர்வமுடனும் கண்டுகளித்து ஆர்ப்பரித்தனர். இப்படி, மேடைகளில் பாராட்டு மழையில் நனையும் சாகச கலைஞர்களின் வாழ்க்கையோ நிஜத்தில் சோகமானதாக உள்ளது.

சாகச கலைஞர் தங்கவேலிடம் பேச்சு கொடுத்த போது""கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கு முன் சாகச கலைஞர்கள் என்றால் கிராம மற்றும் நகர மக்களிடம் மரியாததை இருந்தது. ஆனால், தற்போது நகர மக்கள் எங்களை மதிப்பதில்லை. கிராமப்புற மக்கள்தான் இன்றைக்கும் எங்களை ஆதரிக்கின்றனர். கோவில் விழாக்கள் மற்றும் முக்கிய திருவிழாக்களில் எங்களின் சாகசங்களை பார்த்து ரசித்து காணிக்கையாக பணம் தருவார். ஆனால், தற்போது, அந்த இடத்தை மின்சார ராட்டினம், திரைப்படங்கள் பிடித்து விட்டதால் தற்போது வரவேற்பு குறைந்துவிட்டது. எங்களை சாகசம் செய்து காட்டும்படி யாரும் அழைப்பதில்லை. "காடு ஆறுமாசம், காடு ஆறு மாசம்' என்ற கதையாக, எங்களின் வாழ்க்கை ஓடிக்கொண்டுள்ளது. கோவில் திருவிழாக்கள் இல்லாத நேரங்களில், பள்ளிகளுக்கு சென்று சாகசம் செய்து பிழைப்பு நடத்தி வருகிறோம். வெளியில் இருந்து பார்த்தால் பிச்சை எடுப்பது போல் தோன்றலாம். ஆனால் இது எங்களுக்கு பரம்பரை தொழில். ஊர், ஊராக சென்று சாகசம் செய்வது மனத்திற்கு மகிழ்ச்சியளிக்கிறது என்றார்.-

இராசபாளையம் நாய்கள் குறித்துப் புத்தகம்

இராசபாளையம் நாய்கள் குறித்து ப்  புத்தகம்: விஞ்ஞானி தகவல்

இராசபாளையம் : "" ராஜபாளையம், சிப்பிப்பாறை நாய்களை ஆராய்ச்சி செய்து, இவற்றின் உடலமைப்பு, குணம் குறித்து, புத்தகம் வெளியிட உள்ளதாக, தேசிய விலங்கின மரபியல் ஆராய்ச்சி நிலைய முதன்மை விஞ்ஞானி பி.கே.சிங் கூறினார். தேசிய விலங்கின மரபியல் ஆராய்ச்சி நிலைய, முதன்மை விஞ்ஞானிகளான பி.கே.சிங், ஏ.கே.மிஸ்ரா, முதன்மை ஆராய்ச்சியாளர் ராஜா, ஆகியோர் 2 நாட்களுக்கு முன்பு ராஜபாளையம் வந்தனர். இவர்களுடன், வந்திருந்த ராஜபாளையம் கால்நடை பல்கலை ஆராய்ச்சி மைய தலைவர் கதிர்வேல், டாக்டர் சீனிவாசன், ஒரத்தநாடு கால்நடை மருத்துவ கல்லூரி பேராசிரியர் தேவேந்திரன் ஆகியோர், நாய் பண்ணைகளை பார்வையிட்டனர். நாய் மற்றும் குட்டிகளின் செயல்பாடுகள், குணம், பண்பு, காவல் காக்கும் தன்மை குறித்து, குறிப்பு எடுத்து கொண்டனர். பின்னர், ராஜபாளையம் பல்கலை மையத்தில் நடந்த கூட்டத்தில், பி.கே. சிங் பேசியதாவது: நாய்கள் குறித்த ஆராய்ச்சிக்காக, இங்கு வந்தோம். முதன்முறையாக ராஜபாளையம் வகை, சிப்பிப்பாறை வகை நாய்களை ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்து, இவற்றின் உடலமைப்பு, குணம் குறித்து சிறிய புத்தகம் வெளியிட உள்ளோம். இப்புத்தகம் நூலங்களுக்கு செல்லும்போது, தேசிய அளவில் பலரும், இந்த வகை நாய்கள் பற்றி அறிந்து கொள்வர். நாய் பண்ணையாளர்கள், தங்களுக்குள் ஒரு அமைப்பை ஏற்படுத்த வேண்டும். திட்டமிட்டு செயல்பட்டு, சந்தைப்படுத்துதலில் இறங்க வேண்டும். விஞ்ஞான முறைப்படி, பராமரித்தலை கற்று கொள்ள வேண்டும். நாய் கண்காட்சி போன்றவற்றை நடத்தவேண்டும். 6 மாதங்கள் பின், மீண்டும் இங்கு ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடுவோம்,'' என்றார்.


பள்ளி மாணவர்கள் மதுக்கடைக்கு எதிர்ப்பு : "சரக்கு' உந்து சிறைப்பிடிப்பு

பள்ளி மாணவர்கள் மதுக்கடைக்கு எதிர்ப்பு : "சரக்கு' உந்து சிறைப்பிடிப்பு

காரைக்குடி : காரைக்குடி ரயில்வே- கல்லூரி சாலையில், டாஸ்மாக் மதுக்கடைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, "சரக்கு' ஏற்றி வந்த லாரியை, பள்ளி மாணவர்கள் சிறை பிடித்தனர். சிவகங்கை மாவட்டத்தில், நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள மதுக்கடைகள், கோர்ட் உத்தரவுப்படி அகற்றப்பட்டு, மாற்று இடத்தில் அமைக்க, டாஸ்மாக் நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. இதன்படி, சிவகங்கை அரண்மனைவாசல் பகுதியில் இயங்கிய மதுக்கடை, காரைக்குடி ரயில்வே- கல்லூரி சாலைக்கு மாற்றப்பட இருந்தது. நேற்று, கடை மேற்பார்வையாளர் ஜாகீர்உசேன் மற்றும் விற்பனையாளர்கள், "சரக்கு', தளவாட பொருட்களை லாரியில் ஏற்றி வந்தனர். மதுக்கடைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, அப்பகுதியை சேர்ந்தவர்கள், சதானந்த சன்மார்க்க நிலைய துவக்க பள்ளி மாணவர்கள் போராட்டத்தில் இறங்கினர். லாரியை சிறைபிடித்த மாணவர்கள், கோஷம் எழுப்பினர். இதனால், டாஸ்மாக் ஊழியர்கள், லாரியுடன் திரும்பிச் சென்றனர்.

இதுகுறித்து, தலைமை ஆசிரியர் திலகம் கூறுகையில், ""எங்கள் பள்ளியில், கூலி வேலை செய்பவர்களின் குழந்தைகள்தான் படிக்கின்றனர். மதுக்கடை திறந்தால், பெண்கள் நடக்க முடியாத நிலை ஏற்படும்,'' என்றார்.

டாஸ்மாக் மாவட்ட மேலாளர் கோபிநாத் கூறுகையில், ""அங்கு மதுக்கடை திறக்கப்படாது. வேறு இடம் பார்த்து வருகிறோம்,'' என்றார்.

வெள்ளி, 2 ஆகஸ்ட், 2013

‘Stand firm on referendum demand for Tamil Eelam’: Tamil Nadu activist

‘Stand firm on referendum demand for Tamil Eelam’: Tamil Nadu activist

[TamilNet, Friday, 02 August 2013, 05:55 GMT]
The student uprising in Tamil Nadu, which erupted in the wake of the pro-LLRC US resolution tabled at Geneva in March, strongly stands for a referendum for Tamil Eelam said V. Vettrivel Chandrashekar, the director of the recently released documentary on the student protests ‘A’rappoar’, urging Tamils across the world to remain firm on the demand. In a interview to TamilNet, Mr. Vettrivel, talking about the need to document the historically and politically significant students’ uprising, also spoke about the positive influence the Tamil Nadu students’ movement had on regional and global Tamil politics. Referring to the London event in early July by diaspora youth ‘Seeking Perception sans Conditioning’, he said that the Tamil Nadu and the diaspora youth stood in one political line as regards the question of a referendum.

A'rappoar, a documentary based on the Tamil Nadu student uprising that challenged establishments’ abetment of the genocide of the Eezham Tamil nation, was written and directed by V. Vettrivel Chandrashekar and produced by C. Kabilan from Senkodi Media Works. It was released in Chennai on 28 July.
Vettrivel Chandrasekar
Vettrivel Chandrasekar
“The students’ uprising, besides creating impact in Tamil Nadu, has roused spirits in countries where Tamils reside. The demand of Tamils from Tamil Nadu and Tamil Eelam for an independent Tamil Eelam has raised a question in the international fora and has convinced genuine activists for humanity and human rights that Tamil Eelam is the only solution,” Vettrivel said.

The DMK had to pull out of the Congress front and the AIADMK’s TN assembly had to pass a resolution supporting the call for Tamil Eelam owing to the student protests, he said.

The purpose of his documentary was to record for posterity the historically and politically significant students’ uprising.

The students’ movement that began in March will not subside. It will continue by also challenging the 13th Amendment as a solution for the Eezham Tamils within a unitary state is not feasible.

“The Tamil Nadu students who demonstrated to the world by challenging the US resolution, will also challenge the 13th Amendment and create more mobilizations in the world,” he said.

The students will also protest against CHOGM being held in Sri Lanka and India’s participation in it as it would give legitimacy to the genocide-accused Sri Lankan President Mahinda Rajapaksa.

Referring to the London event ‘Seeking Perception sans Conditioning’, he opined that the Tamil Nadu and the diaspora youth stood in one political line as regards the question of a referendum.

Chronology:

Tamil activist group condemns British

Tamil activist group condemns British FCO’s Sri Lanka deception

[TamilNet, Thursday, 01 August 2013, 23:55 GMT]
Criticising the UK government for providing legitimacy to Sri Lanka through the CHOGM, the activist group Tamil Solidarity in a statement on Thursday condemned a deceptive response provided by the British Foreign and Commonwealth Office (FCO) to a leading British trade union who had questioned the morality of Britain participating in the CHOGM. Responding to the protest by UNISON, Britain’s largest trade union, the FCO had in a letter dated 26 July defended UK’s participation in the CHOGM, while making token remarks on peace and human rights. “We believe that CHOGM will either highlight progress and respect for Commonwealth values in Sri Lanka, or draw attention to the absence of such progress.” Tamil Solidarity condemned this “shoddy explanation” of the FCO and argued that UK was participating in CHOGM only for its own interests, calling on British Tamils to boycott the Conservatives.

Full text of the statement by Tamil solidarity follows:

British ruling coalition attempts to fool the Tamils!
Tamil Solidarity condemns FCO cover up!

A UNISON trade union branch in London sent a strong protest to the Foreign and Commonwealth Office (FCO) about its decision to attend the Commonwealth Heads of Government Meeting (CHOGM) in Sri Lanka this year.

The host of this meeting, the government of Sri Lanka, stands accused of war crimes and crimes against humanity. Outrageously hosting CHOGM will be followed by Sri Lanka taking the head of the Commonwealth for the next two years.

This disgraceful endorsement of a truly brutal regime, responsible for the massacre of tens of thousands of Tamils in 2009 and continued trampling of democratic rights, has angered many activists and campaigners, including the trade unions in Britain. A number of key leading union activists came together in June this year to firmly condemn the government’s plans to hold this meeting in Sri Lanka.
The FCO communicated an official reply to the Unison branch. In it they make a contrived claim that they call for a “credible investigation into allegations of violations and abuses of international humanitarian and human rights law by both sides”. The FCO also claims that the UK sponsored the resolution passed in the UN on 21 March. In summary the FCO says it will ‘pressure’ the government to implement the recommendation of the Lessons Learnt and Reconciliation Commission (LLRC) and will ‘ask’ the government to respect human rights.

There is no room for hope that the FCO’s vague proposals will be effective. The LLRC makes the mildest and frailest recommendations, which was itself commissioned by the regime, and yet the government refuses to implement it.

Tamils living in Britain have heard this story since 2009. Then Tamils marched in their tens of thousands – one of the largest gatherings of ethnic minorities in British history – to demand justice. The then government promised to stand up for ‘human rights’ but did nothing. The details of the gross violations and the massacre committed by the Sri Lankan regime and the hypocritical and puny efforts of the LLRC recommendation have been communicated to Labour and Con-Dem government officials on a number of occasions by activists and human rights campaigners.

The current Coalition government of the Tories and Liberal Democrats has done nothing of substance to contribute to bringing the justice that was demanded by that mass movement of British citizens of Sri Lankan origin. Now strong trade unions representing hundreds of thousands of members are adding their voice to this.

In the face of such mass opposition the government tries to ‘soften’ its language by repeating the hypocritical claim that they ‘continue to stand for human rights’. The government hopes this will satisfy the Tamil populations and unions and that they give up their campaign, and even provide grateful vote banks.

But recent revelations in the British press prove the real approach of the British government to the murderous regime. Arms licences continue to be signed off for export to Sri Lanka. Tamil Solidarity demands that the FCO publishes the details of all the dirty dealings with the Sri Lankan government. We demand to know all the business deals, including super-exploitation of workers in Sri Lanka’s Special Economic Zones in the interest of British big business profit, that are proposed for the Sri Lankan government. In the interest of profit, the rights of Tamils do not feature.

The FCO statement also refers to Alistair Burt’s visit to Sri Lanka and claims that he took the human rights concerns directly to the Sri Lankan government. It’s breath-taking how the FCO spins the role the Conservative MP, Alistair Burt. In fact Burt described the Sri Lankan regime and its president as ‘great friends of Britain’. He also played a role in opening up a number of government offices in the north which are seen by the local populations as sites of intimidation and offensive monitoring by the government.

During Burt’s visit he seems to have made no effort whatsoever to talk to the real victims of the war or to visit a number of camps that the Sri Lankan government still don’t want to show to the world. It appears he was escorted by the government to its ‘showcase’ areas and cooperated with the Sri Lankan government in spreading some of its propaganda. He is becoming the regime’s voice in Britain.

Burt claims that he is impressed with the Sri Lankan government’s development and improvement. He claims that the “end of terrorism in Sri Lanka makes Sri Lanka a more ‘attractive market’”. He also “welcome[s] the end of war and end of horrific LTTE terrorism”. No regret whatsoever about how the war was ended with such a brutal massacre and the continued persecution of a huge number of people, including the denial of basic democratic rights such as freedom of speech, freedom to organise, as well as a notorious land grab in the traditional Tamil areas.

In February this year Burt claimed that the UK has no evidence that deported Tamils were tortured on their return to Sri Lanka. The Tories have now hired an advert van to be drive around East London with the big slogan of ‘go home or face arrest’! Again in February, Burt claimed publicly that the UK does not export arms to Sri Lanka, saying that only ‘shotgun cartridges for sporting use’ and ‘communications equipment for a transport aircraft’ were exported.

But in July it was revealed that 49 arms equipment licences worth £8m have been granted to the Sri Lankan government – and they included 600 assault rifles. We refuse to be fooled by him, the FCO or the British government.

We do not believe for an instant that the Prime Minister and Foreign Secretary visiting Sri Lanka will act decisively to deliver justice. The sole aim of their visit is to represent the business interests of a few companies who also stand accused of violating human rights in their drive to produce cheap products. The tragedy which ensues has been illustrated devastatingly by the deaths of textile workers in Bangladesh.

Tamil Solidarity categorically rejects the shoddy explanation given to Unison by the FCO.

We urge all Tamils and Tamil campaign groups to cut its all ties with the Conservative Party and to instead expose their hypocrisy.

We reject our community being used as a vote bank. Not a single Tamil vote to the Tories.

We appeal to all trade unions to inform their members of this hypocrisy and to organise public meetings and branch meetings to inform members.

பள்ளி, கல்லூரிகளின் பெயர்களோடு சாதிப் பெயர்களா?- உயர்நீதிமன்றம்

பள்ளி, கல்லூரிகளின் பெயர்களோடு சாதி ப் பெயர்களா? அரசு  விடை யிறுக்க உயர்நீதிமன்றம் அறிவிக்கை 

சென்னை: தமிழகத்தில், பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளின் பெயர்களில், ஒட்டியிருக்கும் சாதிப் பெயர்களை, நீக்கக் கோரி, ஐகோர்ட்டில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. மனுவுக்குப் பதிலளிக்கும்படி, அரசுக்கு, "நோட்டீஸ்' அனுப்ப உத்தரவிட்ட ஐகோர்ட், விசாரணையை, செப்டம்பருக்கு தள்ளிவைத்துள்ளது.

மறைந்த முதல்வர் எம்.ஜி.ஆர்.,:

சென்னை ஐகோர்ட் வழக்கறிஞர், எஸ்.சரவணன் என்பவர், தாக்கல் செய்த மனு: ஜாதி முறையை ஒழிக்க வேண்டும் என்றால், மக்களுக்கு கல்வியறிவு புகட்டப்பட வேண்டும். தெருக்களின் பெயர்களில் இருந்த ஜாதி பட்டங்களை நீக்கும்படி, மறைந்த முதல்வர் எம்.ஜி.ஆர்., உத்தரவிட்டார். ஜாதி வன்முறையை தவிர்க்க வேண்டும் என்பதற்காக, போக்குவரத்துக் கழகங்களின் பெயர்கள், 1997ல் மாற்றப்பட்டன. "மன்னர் திருமலை நாயக்கர் கல்லூரி, வெள்ளாளர் மகளிர் கல்லூரி, நல்லமுத்து கவுண்டர் மகாலிங்கம் கல்லூரி, சிக்கையா நாயக்கர் கல்லூரி, பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் கல்லூரி, யாதவர் கல்லூரி, மதுரை சிவகாசி நாடார் கல்லூரி' என, பல கல்லூரிகளின் பெயர்களில், ஜாதியின் பெயரும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. பள்ளிகளைப் பொறுத்தவரை, சவுராஷ்டிரா பள்ளி, நாடார் சரஸ்வதி பள்ளி, அரசு கள்ளர் பள்ளி, ராமசாமி செட்டியார் பள்ளி, சி.பி.ராமசாமி அய்யர் பள்ளி என, பள்ளிகளின் பெயருக்குப் பின்னும், ஜாதி பெயர்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

குழந்தைகள் மனதில்:

மக்கள் நல அரசானது, ஜாதியின் பெயரில், பள்ளிகள், கல்லூரிகளை நடத்தக் கூடாது. தலைவர்களின் பெயர்கள் இருப்பதற்கு ஆட்சேபனை இல்லை; ஆனால், அவர்களின் பெயருக்குப் பின், ஜாதி பெயரையும் இணைப்பது, அப்பாவி மக்களின் மனதில் ஜாதிய முறையை புகுத்துவது போலாகும். பள்ளிக் குழந்தைகளின் மனதில் பதிய ஆரம்பித்தால், இந்த சமூகத்தில், ஜாதி முறையை ஒழிக்க முடியாது. பள்ளிகள், கல்லூரிகளை, அரசு நடத்துவதற்கு, சட்டம் அதிகாரத்தை அளிக்கிறது. ஜாதி பெயரில், கல்வி நிறுவனங்களை நடத்த அனுமதிக்கவில்லை. எனவே, அரசு கல்வி நிறுவனங்கள், அரசு உதவி பெறும் கல்வி நிறுவனங்களின் பெயர்களில் ஒட்டியிருக்கும், ஜாதி பெயர்களை நீக்க, அரசுக்கு உத்தரவிட வேண்டும். இவ்வாறு, மனுவில் கூறப்பட்டுள்ளது. இம்மனு, தலைமை நீதிபதி (பொறுப்பு) அகர்வால், நீதிபதி சத்திய நாராயணன் அடங்கிய, "முதல் பெஞ்ச்' முன், விசாரணைக்கு வந்தது. மனுவுக்குப் பதிலளிக்கும்படி, அரசுக்கு, "நோட்டீஸ்' அனுப்ப உத்தரவிட்டு, விசாரணையை, செப்., 10ம் தேதிக்கு, "முதல் பெஞ்ச்' தள்ளிவைத்தது.

உலகத் தாய்ப்பால் வார விழா

தமிழகத்தில் 60 %  பெண்கள் குழந்தைகளுக்கு த் தாய்ப்பால் கொடுப்பதில்லை
 
 
சென்னை: ""அழகு குறைந்து விடும் என்ற எண்ணம், வேலை, விருப்பம் இன்மை உள்ளிட்ட காரணங்களால், தமிழகத்தில், 60 சதவீத பெண்கள், குழந்தைகளுக்கு சரியாக தாய்ப்பால் கொடுப்பதில்லை,'' என, சென்னை மருத்துவ கல்லூரி முதல்வர் கனகசபை கூறினார்.

அரசு மகப்பேறு மருத்துவமனை: உலக தாய்ப்பால் வார விழா, ஆக., 1ம் தேதி துவங்கி 7ம் தேதி வரை, உலகம் முழுவதும் கொண்டாடப்படுகிறது. பொதுமக்களுக்கு, தாய்ப்பாலின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்து கூறும் வகையில், சென்னை, எழும்பூர் அரசு மகப்பேறு மருத்துவமனையில், உலக தாய்ப்பால் வார விழா நேற்று கொண்டாடப்பட்டது.

விழாவில், மருத்துவர் உமா சாந்தி துவக்க உரையாற்றினார். எழும்பூர் மகப்பேறு மருத்துவமனை, துணை இயக்குனர் மீனா உமாசந்தர் வரவேற்புரையாற்றினார்.

170 நாடுகளில்:

விழாவை, சென்னை மருத்துவ கல்லூரி முதல்வர், கனகசபை, துவக்கி வைத்து பேசியதாவது: கடந்த, 1991ம் ஆண்டு முதல், உலக முழுவதும் உள்ள, 170 நாடுகளில், "உலக தாய்ப்பால் வார விழா' கொண்டாடப்படுகிறது. பிறந்த குழந்தைக்கு, முதலில் கொடுக்கப்படும் சீம்பாலுக்கு, எதிர்ப்பு சக்தி அதிகம். சுகபிரசவத்தில் பிறந்த குழந்தைக்கு, பிறந்த, 15 முதல் 30 நிமிடத்திற்குள், தாய்ப்பால் கொடுக்க வேண்டும். அறுவை சிகிச்சை மூலம் குழந்தை பிறந்தால், இரண்டு மணி நேரத்திற்குள், தாய்ப்பால் கொடுக்க வேண்டும். குழந்தைகள் பிறந்த, ஆறு மாதம் வரை, கண்டிப்பாக தாய்ப்பால் மட்டுமே கொடுக்க வேண்டும். தண்ணீர், டீ, சர்க்கரை தண்ணீர் தருவதை தவிர்க்க வேண்டும். ஆறு மாதங்களுக்கு பின், உருளைக்கிழக்கு, உணவு வகைகளை குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாம். கண்டிப்பாக, இரண்டு ஆண்டு வரை தாய்ப்பால் கொடுக்க வேண்டும். தமிழகத்தை பொறுத்தவரை, 40 சதவீத பெண்களே, தாய்ப்பால் கொடுக்கின்றனர். அழகு குறைந்து விடும் என்ற எண்ணம், வேலை, விருப்பம் இன்மை உள்ளிட்ட காரணங்களால், 60 சதவீத பெண்கள் குழந்தைகளுக்கு சரியாக தாய்ப்பால் கொடுப்பதில்லை.

மார்பக ப் புற்று நோய் வராது:

தாய்ப்பால் கொடுக்கும் பெண்களுக்கு, மார்பக புற்று நோய், கர்ப்பப்பை வாய் புற்று நோய் வருவது குறைகிறது. குழந்தை பிறப்பின் போது, பெண்களுக்கு ஏற்படும் ரத்தப் போக்கு, அதிகளவில் வெளியேறுவது தவிர்க்கப்படுகிறது. குழந்தை பிறந்த பின், அளவில் பெரியதாக இருக்கும் வயிறு, தாய்ப்பால் கொடுப்பதன் மூலம், சிறியதாகி விடும். இந்திய அளவில், ஆண்டு ஒன்றுக்கு பிறக்கும், 1,000 குழந்தைகளில், 48 குழந்தைகள் இறந்து விடுகின்றன; இதில், தமிழகத்தில், 24 குழந்தைகள் அடங்கும். தமிழகத்தில், பிறந்த ஒரு மாதத்தில், 1,000 குழந்தைகளில், 12 குழந்தைகள் இறந்து விடுகின்றன. இதை, 10ஆக குறைக்க வேண்டும் என, அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது. இதற்கு மருத்துவ துறையும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. இவ்வாறு, கனகசபை கூறினார்.

இறைச்சி உணவு இறைவனுக்கு இசைவா?

இறைச்சி உணவு இறைவனுக்கு  இசைவா?


வள்ளலாரின் போதனைக்கு ஏற்ப, இறைச்சி உணவை த் தவிர்க்க, அரசை எதிர்த்து ச் சட்ட ப்போராட்டம் நடத்தி வெற்றி பெற்ற,இராமலட்சுமி: நான், நெல்லை, புளியங்குடியை ச் சேர்ந்தவள். திருமணமாகி, மதுரையில் வசிக்கிறேன். கணவர், வள்ளலாரை பின்பற்றுபவர். வள்ளலாரின் ஆன்மிக தத்துவங்கள் மற்றும் கருத்துகளை, தினமும் என்னிடம் பேசுவார். மனைவிக்கு, கணவன் மாத ஊதியம் தரவேண்டும் என்ற, உச்ச நீதிமன்றத்தின் பொது உத்தரவை கூடமதித்து, ஒவ்வொரு மாதமும், 5,000 சம்பளம் தரும், நல்ல பண்பாளர். இதனால், நானும் வள்ளலாரை பின்பற்றி, அசைவம் சாப்பிடுவதை நிறுத்தி விட்டேன். வள்ளலாரின் கருத்துகளை மக்களிடம் எடுத்துரைக்க, "கருணை சபை சாலை' என்ற அறக்கட்டளையை ஆரம்பித்தேன். "எல்லா மதங்களும், உயிர்களிடத்தில் அன்பு செலுத்தவே போதிக்கின்றன. எனவே, பொது மக்கள் இறைச்சி உணவுகளை தவிர்க்க வேண்டும்' என, போதித்தேன். இதற்காக, "இறைச்சி உணவு இறைவனுக்கு சம்மதமா?' என்ற நூலை, 2011ம் ஆண்டு வெளியிட்டேன். தனி மனித உணவு பழக்கத்தில் தலையிடும் உரிமை, எனக்கு இல்லாததால், அரசின் கவனத்தை ஈர்க்க முயற்சித்தேன். ஏனெனில், 2010ம் ஆண்டு கோவை செம்மொழி மாநாட்டிற்கு வந்தவர்களின் விருந்துக்காக, ஆயிரக்கணக்கான விலங்குகள் கொல்லப்பட்டன. "மக்கள் வரி பணத்தில் செயல்படும் அரசு, அசைவ உணவுகளை வழங்குவது தவறு. இனி, சைவ உணவுகளை மட்டுமே வழங்க உத்தரவிட வேண்டும்' என, மதுரை உயர் நீதிமன்ற கிளை மற்றும் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு போட்டேன். இதற்கு நீதிபதி பாராட்டினாலும், தகுந்த பலன் கிடைக்காததால், மதுரையில் உண்ணாவிரதம் இருந்தேன். என் கோரிக்கை அடங்கிய மனுவை, தற்போதைய முதல்வரின் தனிப்பிரிவிற்கு, தொடர்ந்து அனுப்பினேன். இதன் பயனாக, தமிழ் வளர்ச்சி துறையில் இருந்து, "உங்கள் கோரிக்கை ஏற்கப்பட்டது. அரசு விழாக்களில் சைவ உணவுகளே வழங்கப்படும்' என, பதில் கடிதம் கிடைத்ததால், வெற்றியடைந்த சந்தோஷத்தில் இருக்கிறேன்.

வியாழன், 1 ஆகஸ்ட், 2013

தமிழக மீனவர்கள் தாக்கப்படல் : முதல்வர் கண்டனம்


தமிழக மீனவர்கள் தாக்கப்படும் விவகாரம்: பிரதமருக்கு முதல்வர் கண்டனக் கடிதம்


தமிழக மீனவர்கள் இலங்கைக் கடற்படையினரால் தாக்கப்படுவது தொடர்கதையாகி வருவதாகவும், இதில் மத்திய அரசு தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்றும் கண்டனம் தெரிவித்து முதல்வர் ஜெயலலிதா பிரதமர் மன்மோகன் சிங்குக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார்.
அந்தக் கடிதத்தில்,
தமிழகத்தின் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 34 மீனவர்கள் இலங்கைக் கடற்படையால் சிறைப் பிடிக்கப்பட்டு தங்களது வாழ்க்கையை இலங்கைச் சிறைகளில் நீண்ட நாள்கள் சிரமப்பட்டுக் கழிப்பது தொடர்கதையாகி வருகிறது.
கச்சத்தீவுப் பகுதியில் தமிழக மீனவர்கள் மீன் பிடிக்கும் உரிமையை உறுதி செய்ய வேண்டும் என்றும், கச்சத் தீவுப் பகுதியில் தமிழக மீனவர்கள் இலங்கைக் கடற்படையால் தொடர்ந்து காட்டுமிராண்டித் தனமாகத் தாக்கப்படுவது குறித்தும் நான் மீண்டும் மீண்டும் தங்களுக்கு கடிதம் எழுதிவருகிறேன்.
2013 ஜூன் 17ம் தேதியிட்டு நான் எழுதிய கடிதத்தை நினைவூட்டுகிறேன்.
ராமேஸ்வரத்தைச் சேர்ந்த 8 மீனவர்கள் கச்சத்தீவுப் பகுதியில் ஜூன் 15ம் தேதி மீன் பிடிக்கச் சென்று, அவர்கள் 2 படகுகளுடன் இலங்கைக் கடற்படையால் சிறைப் பிடிக்கப்பட்டு மன்னார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப் பட்டனர். பின்னர் அனுராதபுரம் சிறையில் ஜூன் 27 வரை அடைக்கப்பட்டனர். அவர்களின் காவல் ஜூலை 25 வரை நீட்டிக்கப் பட்டது. அதற்காக அவர்கள் வவுனியா சிறைக்கு அனுப்பப்பட்டனர். தற்போது அவர்களின் நீதிமன்றக் காவல் ஆக.6ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
அடுத்து ராமேஸ்வரத்தைச் சேர்ந்த 21 மீனவர்கள் 5 விசைப் படகுகளுடன் இலங்கைக் கடற்படையால் ஜூலை 6ம் தேதி சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு மன்னார் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப் பட்டுள்ளனர். அவர்கள் அனுராதபுரம் சிறையில் ஜூலை 19ம் தேதி வரை வைக்கப்பட்டனர். இது குறித்து தங்களுக்கு ஜூலை 8ம் தேதி ஒரு கடிதம் எழுதினேன். தற்போது அவர்களுக்கு ஆக.2 வரை சிறை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அவர்களின் படகுகள், உடமைகள் இலங்கை கடற்படை வசம் உள்ளன.
மேலும், தங்களுக்கு எழுதப்பட்ட எனது 2012 ஜூலை 4ம் தேதியிட்ட கடிதம், 2013 ஜூன் 17ம் தேதியிட்ட கடிதங்களை நினைவூட்டுகிறேன்.
ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் 5 பேர் ஜோடிக்கப்பட்ட வழக்குகளில் இலங்கைக் கடற்படையால் சிறைப்பிடிக்கப்பட்டு 20 மாதங்களுக்கும் மேலாக அங்கே சிறையில் வாடுகின்றனர் என்பதை உங்கள் கவனத்துக்குக் கொண்டு வந்திருக்கிறேன்.
இப்படி அடிக்கடி இலங்கைக் கடற்படையால் தமிழக மீனவர்கள் கண்மூடித் தனமாகத் தாக்கப்படுவதையும் அவர்களின் உடமைகளும் வாழ்வாதாரமும் சிதைக்கப் படுவதையும் கடிதங்களில் தெரிவித்தும் இந்திய அரசு மெத்தனமாக இருப்பதுடன், எந்த வித நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளவில்லை என்பதை உங்கள் முன் வைக்கிறேன். மீனவர்களை விடுவிப்பதற்கு எந்த வித உத்தரவாதமும் அரசு தரவில்லை என்பதை நோக்கும் போது வருத்தமாக உள்ளது.
நமது சமுதாயத்தின் மிகவும் பின்தங்கிய சமூகமாக விளங்கும் மீனவ சமுதாய மக்கள் இப்படி சிரமப்பட்டு அந்நிய மண்ணில் சிறைப்பட்டு, தங்கள் வாழ்க்கையைத் தொலைத்து, அவர்களின் குடும்பங்களைக் கவனிக்க முடியாமல் போகிறது. இந்த விவகாரத்தில் ஒட்டுமொத்த தமிழக மீனவ சமுதாயமும் கொந்தளிப்பில் உள்ளது. இந்திய அரசு அவர்களின் விடுதலைக்காக எந்த வித உத்தரவாதத்தையும் தரவில்லை என்ற கோபம் அவர்களிடம் உள்ளது.
எனவே, உங்களுக்கு நான் வைக்கும் வேண்டுகோள், வெளியுறவுத் துறை அமைச்சகம் இதில் நேரடியாகத் தலையிட்டு, உச்சபட்ச முக்கியத்துவம் கொடுத்து, தூதரகத்தின் மூலம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். மீனவர்கள் விடுவிக்கப்பட தகுந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். இதில் உங்களது தனிப்பட்ட கவனத்தை நான் எதிர்பார்க்கிறேன்.
- என்று கடிதத்தில் தெரிவித்துள்ளார் முதலவர் ஜெயலலிதா.

Gajendrakumar explains why TNPF boycotts NPC elections

Gajendrakumar explains why TNPF boycotts NPC elections

[TamilNet, Thursday, 01 August 2013, 02:50 GMT]
Tamil National People’s Front (TNPF) leader Gajendrakumar Ponnampalam addressed a press meet in Jaffna on Tuesday, explaining why the TNPF totally boycotts the Northern Provincial Council elections held under the 13th Amendment of the unitary constitution of Sri Lanka. Rejecting rumours that the TNPF might support an independent group and a media report that the TNPF has shown green signal to the PC election, as misleading, Gajendrakumar said that the TNPF totally boycotts the election. We will not contest and under no circumstances we will support any independent group directly or indirectly, Gajendrakumar said, adding that let people decide with clarity what to do with the election.The views expressed by Gajendrakumar at the press meet:

Ever since we came out of the TNA three and a half years ago, we have been firm on the position that unless there is a two-nation formula and approach to solutions, one could not save the Tamil nation in the island from genocide.

Some very important delegates coming from India had sternly told the TNA on 21st May 2009 that the TNA should accept the 13th Amendment as solution. Since then, step-by-step, the party that has Tamil nationalism in the name has started erasing Tamil Nation from Tamil polity.

They do it systematically. By making Tamils to willingly accept the 13th Amendment, the idea is to trap them and to confine all solutions within that.

The efforts to confine the Tamil polity within the 13th Amendment have now come to a climax.

We should not act in anyway to give recognition to the Provincial Council model, Gajendrakumar said.

* * *

A question was put to him that since the TNPF was earlier in favour of the TNA fielding an independent group, what is its position now towards such a move. Gajendrakumar respondend that the TNA has now decided to contest directly and it has also failed in contesting the election with a message of rejecting the 13A.

Earlier the Civil Society members appealed to us and cautioned against SL government capturing the PC in the event of a TNA boycott. They also cautioned against possible regrets arising due to not using opportunities politically.

Then, as an alternative we suggested TNA fielding an independent group, to avoid giving recognition to the PC but at the same time to evade dangers.

We were prepared to support such a move.

We have told the TNA to face the elections with the message that the 13A is neither a beginning, nor an interim solution, and nor a final solution.

But this didn’t happen. They now contest officially. People should understand the situation with clarity and act, Gajendrakumar said.

* * *

The TNPF stand is a refreshing and much needed alternative to steer the future struggle of Eezham Tamils in the island, in Tamil Nadu and in the diaspora against all odds of engineered by the powers, commented Tamil activists for alternative politics in the island.

Rather than puppetry electoral polity with strings in the hands of our habitual adversaries, what we mostly need today is indigenous polity of our own to ideologically mobilise the masses to address to the face of our adversaries, the activists further said.Chronology:


Related Articles:
27.07.13   ‘13th Amendment, PC system cannot provide political solution..
12.06.13   Gajendrakumar exposes New Delhi’s deception behind 13th Amen..
13.05.13   TNPF urges mass struggle to course-correct IC imposed devolu..
01.05.13   TNPF prepared to join TNA, if pre-2009 goals upheld: Gajendr..
25.04.13   TN responded, diaspora should come forward: Gajendrakumar ur..
23.03.13   Tamil National People’s Front rejects Geneva resolution
15.03.13   Gajendrakumar at UN calls for transitional administration to..
15.03.13   Colombo executing structural genocide, not reconciliation - ..
26.02.13   UNHRC heads for structural genocide if Tamil nation territor..
14.02.13   R2P doctrine failed in Sri Lanka to protect Tamil Nation: TN..
03.12.12   Tamil parties missed directing USA on LLRC: Gajendrakumar
15.11.12   Autonomy within unitary structure paradoxical: Peter Schalk

படித்தது பத்தாம் வகுப்பு; பேசப்போவது ஐ.நா., இளைஞர் மாநாட்டில்!

படித்தது பத்தாம் வகுப்பு; பேசப்போவது ஐ.நா., இளைஞர் மாநாட்டில்!

""பத்து  மதிப்பெண்  குறைந்ததற்கு எல்லாம் இப்போ தற்கொலை  பண்ணிக்கிறாங்க பசங்க. பத்தாம் வகுப்புல நான் எடுத்த மொத்த மார்க்கே 150தான்; ஒரு பாடத்துலயும் "பாஸ்' ஆகலை; அதுவரைக்கும் எப்படி "பெயில்' ஆகாமப் படிச்சீங்கன்னு கேக்குறீங்களா? டீச்சர்களுக்கு மத்த பசங்க "டீ' வாங்கிட்டு வந்தா, சூடே இருக்காது; ஆனா, நான் வாங்குன நொடியில, "சிட்டா' பறந்து வந்து "ஹாட்டா' கொடுப்பேன். அதுக்காகவே, ஒன்பதாங்கிளாஸ் வரைக்கும் என்னைய "பாஸ்' போட்டு விட்டாங்க. எந்த வேலை செஞ்சாலும், அதை ஈடுபாட்டோட செய்றதுதான் என்னோட வழக்கம். அந்த ஈடுபாடுதான், ஐ.நா.,சபை இளைஞர்கள் மாநாட்டுல, எனக்குப் பேசுற வாய்ப்பை வாங்கிக் கொடுத்திருக்கு...'' என, யதார்த்தமாய் பேசுகிறார் நித்யானந்தன் 41. ஏதோ, பத்தாம் வகுப்பில் "பெயில்' ஆகி, அதன்பின் படித்து, பெரிய பொறுப்புக்கு வந்ததால், ஐ.நா., சபை இளைஞர்கள் மாநாட்டில், அவரைப் பேச அழைத்திருப்பார்கள் என்று, அவசரப்பட்டு யோசிக்க வேண்டாம். இப்போது வரையிலும், அவரது அதிகபட்ச கல்வித் தகுதியே அதுதான். அப்புறம் எப்படி சாத்தியமானது இந்த சாதனைப் பயணம்...?.

""படிப்புதான் வரலையே தவிர, சின்ன வயசுல இருந்தே ஊருக்கு ஏதாவது செய்யணும்கிற ஆசை நிறையவே இருந்துச்சு. எய்ட்ஸ் விழிப்புணர்வு பணியிலதான் என்னோட சமூகசேவை ஆரம்பிச்சது. கோவை மாவட்டத்துல 440 கிராமங்கள்ல எய்ட்ஸ் விழிப்புணர்வு பிரசாரம் பண்ணுனேன். அப்ப இருந்தே, நான் செய்யுற எல்லா வேலையையும் "டாக்குமென்ட்' பண்ண ஆரம்பிச்சேன். அதைப் பார்த்துட்டு, கலெக்டர் முருகானந்தம் பாராட்டுனாரு. அடுத்ததா மகளிர் சுய உதவிக்குழு, இளைஞர் சுய உதவிக்குழு அமைக்கிற பொறுப்பு கிடைச்சது. மகளிர், இளைஞர்களுக்கு தன்னம்பிக்கை கொடுக்கிற நிகழ்ச்சிகள் நிறைய நடத்துவேன். ஊர் ஊர்ன்னு அலைஞ்சு, அடிக்கடி "லீவு' போட்டதுல, நான் வேலை பார்த்த கம்பெனியில என்னை 7 தடவை"சஸ்பெண்ட்' பண்ணிட்டாங்க. கடைசியா, "டிஸ்மிஸ்' ஆகுற நிலைமையிலதான், எங்க முதலாளி (எல்.எம்.டபிள்யு.,நிறுவனம்) ஜெயவர்த்தனவேலு சாரைப் போய்ப் பார்த்து, "இந்த வேலையெல்லாம் நான் செய்யுறேன்'னு சொன்னேன். அவர் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு, "நீ நாட்டுக்கு வேலை பாரு. உனக்கு நான் சம்பளம் கொடுக்கிறேன்'னு சொல்லி அனுப்பிட்டாரு. அதுலயிருந்து முழு நேரமும் ஊர் வேலைதான்...'' என, தனது பணிக்கு சாட்சியம் சொல்லும் "கனமான' ஆவணங்களைப் புரட்டிக் காண்பித்தபடியே, பேசுகிறார் நித்யானந்தன். பெற்றோர், மனைவி, இரு குழந்தைகளுடன் கோவை சிங்காநல்லூரில் வசிக்கும் இவருக்கு இன்று வரையிலும் வறுமைதான் அடையாளம். இதுவரை, தனது மனைவி கவிதாவின் நகையை 17 முறை அடகு வைத்திருப்பதையும் ஆவணப்படுத்தியிருக்கிறார். இலக்குகளோ, எதிர்பார்ப்புகளோ வைக்காமல் இவர் செய்த சமூகசேவை, எப்படியோ மத்திய அரசின் உளவுத்துறையை எட்டியிருக்கிறது. அவர்கள் வந்து, இவரைப் பற்றியும், இவரது குடும்பத்தைப் பற்றியும் விசாரித்துச் சென்றனர்.

அவரும் அதை மறந்து விட்ட நிலையில், கடந்த ஆண்டில் அமெரிக்காவிலிருந்து வந்தது அழைப்பு. வாஷிங்டன்னில் கிளிண்டன், ஹிலாரி கிளிண்டன் உட்பட 196 நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் பங்கேற்ற சர்வதேச எய்ட்ஸ் கருத்தரங்கில், இந்தியாவின் சார்பில் பங்கேற்றார்; எய்ட்ஸ் விழிப்புணர்வு தொடர்பான இவரது ஆய்வுக்கட்டுரையும் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. ஓராண்டு கூட நிறைவடையாத நிலையில், வரும் ஆக.,7, 8 மற்றும் 9 ஆகிய 3 நாட்கள், ஐ.நா.,சபை தலைமையகத்தில் நடக்கவுள்ள ஐ.நா.,சபையின் 12வது இளைஞர்கள் மாநாட்டில், உரையாற்றுவதற்கான அழைப்பு, நித்யானந்தனுக்கு வந்துள்ளது. 26 வயது வரையுள்ளவர்கள் மட்டுமே பங்கேற்கும் இந்த இளைஞர்கள் மாநாட்டில், 41 வயதில் பங்கேற்கும் இளைஞர் இவர் மட்டுமே. அங்கு தனது 20 ஆண்டு கால சேவையை விளக்கவுள்ளார் நித்யா. இவருக்கான உரையைத் தயாரிக்க உதவுகிறார், தலைமைச்செயலகத்தில் கல்வித்துறையில் பணியாற்றும் பாலுசாமி. நித்யானந்தனின் இப்போதைய கவனமெல்லாம், மரங்களின் மீதுதான். "சிறுதுளி', "ராக்' அமைப்புகளின் உதவியுடன் அரசூரில் 10 ஏக்கர் பரப்பில் மரப்பூங்காவை விதைத்துள்ள இவர், அடுத்ததாக மயிலம்பட்டி கிராமத்தில் 20 ஏக்கரில் சோலையை உருவாக்க, களம் தயாரித்துக் கொண்டிருக்கிறார். அமெரிக்கா சென்று வந்த பின், காலை 9 மணியிலிருந்து இரவு 9 மணி வரைக்கும் அங்கேதான் இருப்பேன் என்று சொல்லும் நித்யானந்தனுக்கு காத்திருக்கின்றன இன்னும் பல கவுரவங்கள். நீங்களும் அழைத்து ஒரு வாழ்த்து சொல்லுங்களேன்...95667 57074.

பொதுநல வழக்கு தொடுக்கலாம்!

பொதுநல வழக்கு தொடுக்கலாம்!

பாதிக்கப்பட்டவர், பொது நல வழக்கை எவ்வாறு தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்பதை கூறும், வழக்கறிஞர் எஸ்.சத்தியநாராயணன்: "பப்ளிக் இன்ட்ரஸ்ட் லிட்டிகேஷன்' எனும் பொது நல வழக்கு, எவ்வித சட்ட திட்டத்திற்கும் உட்பட்டதல்ல. இது தான், இவ்வழக்கின் முக்கிய சிறப்பம்சம். பாதிக்கப்பட்டவர், உயர் நீதிமன்றத்தில், 200 ரூபாய் செலுத்தி, பொது நல வழக்குக்கான மனுவை, தாக்கல் செய்யலாம்.பாதிக்கப்பட்ட நபர் அல்லது குழு, ஒரு அஞ்சல் அட்டை மூலம், பாதிக்கப்பட்ட விவரங்களை, உயர் நீதிமன்றத்திற்கு தெரிவித்தாலே, அது பொது நல வழக்காக ஏற்கப்படும். பத்திரிகை செய்திகளை அடிப்படையாக வைத்து, பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உரிய தீர்வு காண, உயர் நீதிமன்றமே தன்னிச்சையாகவும் வழக்கு தொடரும். வழக்கு தொடுக்கும் முன், மனுவின் நகல்களை பாதிப்பு ஏற்படுத்தியவருக்கு முறையாக அனுப்பி, அந்த ஆதாரத்தை, நீதிமன்ற மனுவுடன் இணைத்து, தாக்கல் செய்ய வேண்டும்.உயர் நீதிமன்றம், பாதிப்பு ஏற்படுத்தியவரை வரவழைத்து, இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்டே, உரிய தீர்ப்பு வழங்கும். திருமண மண்டபம், கேளிக்கை விடுதி, பொது இடங்களில், அளவுக்கு மீறி அதிக ஒலி எழுப்பி பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் போது, பொதுநல வழக்கு தொடுக்கலாம்.
தொழிற்சாலை கழிவுகளால், விஷவாயு வெளியேறுவது மற்றும் விவசாயம் பாதிக்கப்படுவது; குழந்தைகளை வேலைக்கு அமர்த்துவது; "திருமண திட்டம்' என்ற பெயரில், பெண்களுக்கு குறைந்த ஊதியம் வழங்குவது; கட்டுமான பணிகளுக்காக, சட்டத்திற்கு எதிராக பசுமை மரங்களை அழிப்பது; பொதுமக்கள் பாதிக்கும்படி, அதிக வரிகளை அரசு தன்னிச்சையாக அமல்படுத்தினாலும், பொதுநல வழக்கு தொடுக்கலாம்.மேலும், போக்குவரத்து நெரிசலை ஏற்படுத்தும் விளம்பர பலகைகளை அகற்ற; சிறைச் சாலைகளில் எவ்வித காரணமும், ஆதாரமும் இன்றி, காலவரையின்றி வாடும் சிறை கைதிகளை விடுவிக்க; உயர் பதவியில் இருக்கும் அதிகாரிகளின் லஞ்ச நடவடிக்கைகள் தொடர்பாகவும், பொதுநல வழக்கு தொடுக்கலாம்.

Batticaloa inscription refers to visit of founder of Sikh religion

Batticaloa inscription refers to visit of founder of Sikh religion

[TamilNet, Wednesday, 31 July 2013, 15:50 GMT]
A Tamil-Sanskrit-Gurmukhi inscription, dateable to 1511 CE, excavated in the Batticaloa (Maddak-ka’lappu) district of the country of Eezham Tamils, refers to the visit of Guru Nanak, the founder of Sikh religion, to the island. The inscription refers to a conversation between the Guru and Vikramabahu VI, a king in the island at that time, The Times of India reported on Wednesday, citing Ashok Kumar Kainth, a Punjabi historian working in the island since 2004. The Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee (SGPC) will send a delegation to the island to study the inscription and site, the historian was further cited.

Apart from Tamil and Sanskrit, the third script Gurmukhi found in the inscription was a mixture of Sharda and Takri scripts of North India at that time, Kainth said.

The inscription is in 28 pieces and two more pieces are yet to be excavated, Kainth further said.

Guru Nanak, according to historical texts of his time, had made four long journeys called Chaar Udasiaan and his visit to the island is mentioned in the texts, the news report said.

Kainth said that the visit took place in 1511 CE.

Kainth is part of a 22-member international team working on the geographical locations mentioned in Ramayana and he has correlated several incidents mentioned in the epic with locations in the island, Times of India said.

An inscription is objective evidence, which could be verified for the authenticity of the information. But hitherto the ‘Ramayana’ sites in the island prove to be only myths, either old or new, and they are used in attracting gullible tourists, an academic in Jaffna commented.

Exploiting the superstitious gullibility of such tourists in the name of ‘heritage tourism’ for politico-economic purposes is largely carried out in India and among the diaspora in Malaysia and Singapore, the academic in Jaffna further commented.

The Austro-Asiatic or Veddoid word Lanka simply means any island or islet, including a river islet. The Lanka of Ramayana epic originally meant an islet in Central India was the opinion of the renowned Indian archaeologist and prehistorian, the late Professor H.D. Sankalia.

Related Articles:
28.02.10   Langkaa / Ilangkai / Sri Lanka


External Links:
The Times of India: Inscription referring to Guru Nanak's visit to Sri Lanka in 1511 found : Punjabi historian

புதன், 31 ஜூலை, 2013

ஆப்பிரிக்கர்கள் பேசும் தமிழ்மொழி!!

ஆப்பிரிக்கர்கள் பேசும் தமிழ் மொழி::
***********************************
ஒரு காலத்தில் உலகம் முழுவதும் உள்ள மனிதர்கள் பேசிய மொழி ”தமிழ்” தான் என்பது மீண்டும் ஒரு முறை நிருபனமாகியுள்ளது...

ஆப்பிரிக்க கண்டத்தில் உள்ள காமெரூன் பழங்குடி மக்கள் பேசிக்கொண்டு இருக்கிற மொழி தமிழ் என்பது அவர்களின் பேசுவதிலிருந்து தெள்ளத் தெளிவாக தெரிவது இந்த ஆய்வறிக்கையில் நிருபனமாகியுள்ளது. தமிழின் தாக்கம் அவர்களின் பேச்சு வழக்கில் இன்றும் அப்படியே இருக்கிறது.

மேலும் எரித்திரியா, சூடான்,எத்தியோப்பியா என்பவை நாடுகளின் பெயர்கள் வெப்பத்தை குறிக்கும் தமிழ் பெயர்கள் என்பதை ஆதாரத்தோடு இந்த ஆய்வறிக்கை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டுள்ளது..

ஆப்பிரிக்கர்களின் எழுத்துமுறையான தமசைட் (Tamazit) தமிழ் மொழியை குறிக்கிறது.

இந்த ஆய்வறிக்கையை சமர்பித்த தமிழ் சிந்தனை பேரவையாளர் குழுமத்திற்கு நன்றி. மேலும் அவர்கள் இது போன்ற முயற்சிகளை தொடர்ந்து தமிழின் அழிக்கப்பட்ட வரலாற்றை மீட்டெடுக்க வேண்டும் என கேட்டுகொள்வோம்...

தமிழ் வாழ்க!! வளர்க!!
பின்வரும் படத்தைச் சொடுக்கி அல்லது
https://www.facebook.com/photo.php?v=611641462188643
இணைப்பில் உள்ள காணொளியைக் காணுங்கள்!

Like · ·
  • Chandra Bose ஆய்வின் கண்டுபிடிப்புகள் மெய் சிலிரிக்க வைக்கின்றன. என் மொழியைப் பேசும் அந்த உடன்பிறவா சகோதரர்களுடன் சிறிது நாட்களாவது உடன் வாழ விரும்புகிறேன்.

Wigneswaran seeks mandate for ‘IC-facilitated’ Northern Provincial Council

Wigneswaran seeks mandate for ‘IC-facilitated’ Northern Provincial Council

[TamilNet, Wednesday, 31 July 2013, 01:12 GMT]
People's participation in the polls to Northern Provincial Council will be significant to the implementation of the 13th Amendment. Since Colombo has agreed to conduct the election merely because of international pressure, people have to be prepared to resist any sabotage. The elected PC will help to end the governor’s rule and interferences in civil administration, said Tamil National Alliance's Chief Minister candidate for Northern Province and retired Justice C.V. Wigneswaran on Monday in Jaffna, after fielding TNA's list of candidates for Northern PC elections. Meanwhile, Colombo President Mahinda Rajapaksa implied ‘understanding’ with the candidature of Wigneswaran, when he said on Tuesday that he would be willing meet Wigneswaran to discuss land and police powers to provinces.

Speaking to media editors in Colombo on Tuesday, Rajapaksa described the election as a sign of ‘new freedom’ people in the North are currently enjoying.

Announcing a three-member commission that would be appointed by his Secretary to investigate the incidents of ‘disappearances’ during the war, Rajapaksa who waged the genocidal war said that the decision was not owing to any outside pressure.

If Tamil National Alliance (TNA) Chief Ministerial candidate C.V Wigneswaran is interested in discussing the issue over land and police powers to the provinces he is willing to meet Wigneswaran on that issue, Rajapaksa was cited saying at the media meet.

Meanwhile, in Jaffna, Wigneswaran who painted a picture of international success in making Rajapaksa to agree to the PC elections in the North, totally blacked out the compulsion imposed by certain powers on Eezham Tamils and the TNA to accept the already existing and failed model of Provincial Councils under a unitary constitution.Through the election he was asking for a mandate from the people of the North for the 13th Amendment of the unitary constitution. The way he was appealing, the election will be certainly exploited by the powers that set the stage for the genocide to interpret that Tamils are now ‘reconciled’ to non-independence, non-federal, non-descript solution, political observers in Jaffna said.

TNA’s list of candidates for the North was finalised at a meeting presided by Mr R. Sampanthan, TNA parliamentarian for Trincomalee and Mr. M.A. Sumanthiran TNA’s nominated parliamentarian based in Colombo, who had come to Jaffna for the occasion.

Tamil problem in the island is a wrong nomenclature. It should be renamed as Jaffna problem, was the view of BJP-RSS-Shive Sena journalist Das Gupta, implying that isolated handling of Jaffna by others will silence everything.

At the height of the genocidal war in March 2009, one its main architects Robert Blake, who was then the US Ambassador in Colombo, was harping on provincial elections in the North.

“An important part of the credibility of those elections will be for the Government and other parties to choose candidates for Chief Minister who will be viewed as legitimate in the eyes of Tamils in the North,” Blake said speaking at Taj Samudra in March 2009.

“Implementation of the 13th amendment will allow communities to make decisions and have authority over the day-to-day affairs that are the most important in their lives,” Blake then said, which is now echoed by Wigneswaran.

After ending the war in genocide, Blake who became the US Asst. Secretary of State as well as other US officials, talking of ‘devolution’ of power to provinces as solution, were often hinting at ‘suitable’ hands to come from Tamils.

Events take place in a pre-arranged way to diffuse the national question of Eezham Tamils by hoodwink and intimidation; to provide avenues of blanket escape to all the culprits of the genocide, the masterminds as well as agents; to smoothly go ahead with corporate ‘development’ without caring structural genocide or annihilation of the nation and finally to set a global paradigm that committing injustice upon injustice in a silencing way is international justice, activists for alternative politics in Jaffna commented.


Justice Wigneswaran was not only demanding sole support from the people, but was also asking ‘mandate’ for the implementation of the 13th Amendment, which had been denounced for decades by the Tamil polity, including the TNA prior to 2009.

The success of implementing the 13th Amendment lies in the mandate given by the people he said.

The mandates in the earlier elections conducted in the times of the militants are rejected by others as they were not democratic. So if people prove a mandate now it could not be rejected, Wigneswaran said.

What respect the IC and India have for the overwhelming mandate given in unison by Tamils in the North and East in the pre-militant day free and fair democratic elections of 1977, asked the activists for alternative politics in the island.

Justice Wigneswaran not only ignores this international injustice, but also fails to tell to the world that even the present elections in the island are not free and fair as the 6th Amendment to the constitution gags Tamils from voicing what is actually their mandate, the activists said.

Wigneswaran was telling that the PC is certainly a big step from the District Development Councils for which elections were held in 1982, and people should make use of the opportunity.

He was painting a picture as though the PC is tried only now. Not the DDC, but even the PC in the combined North and East failed even when a guaranteeing IPKF was present.

Answering questions, Wigneswaran said that there are many impediments in implementing the 13th Amendment, but he would talk to Colombo on them.

The earlier Chief Minister Varatharaja Perumal, with the full backing of India failed in his talks with Colombo over the implementation.
Candidates list of TNA in Jaffna district


TNA has fielded 36 candidates and only 3 of them are women.

46-year-old Ms Ananthi Sasistharan, the wife of Mr Elilan, the former LTTE Political Head of Trincomalee is one of them, representing Jaffna district. She has been voicing for the rights of the missing persons. The other two women candidates represent Mullaiththeevu and Ki'linochchi districts.

Two former Jaffna University student activists, who faced detention and harassments by the SL military, have also been named.

Both, Mr. Arnold, the organiser of the ITAK in Jaffna city and Santhiralingam Sugirthan who represented the Jaffna University Student Union (JUSU) are former student activists from the Pongku Thamizh times.

Several retired school principals, teachers and civil servants have been selected as candidates by the TNA.

The General Secretary of ITAK, Mr Mavai Senathiraja, Mr M.K. Sivajiligam of TELO, veteran ITAK member and civil activist Mr CVK Sivagnanam, Mr Suresh Premachandran of EPRLF and Mr Tharmalingam Siththarthan of PLOTE were with Justice Wigneswaran while he was addressing the media in Jaffna after fielding the candidates of TNA for the PC elections.

Meanwhile, former LTTE media coordinator Daya Master, who was expected to contest the elections under Rajapaksa’s UPFA, was not fielded as a candidate.

Related Articles:
18.06.13   BJP, RSS, Shiv Sena answerable to Dasgupta policy-line
17.09.12   Blake clings to LLRC while Rajapaksa scoffs at regime-change..
29.08.11   Blake will draw blank if truth not recognized
22.07.11   US official foresees elections in the north as way for ‘indi..
11.03.09   Knowing folly