சனி, 25 ஜூன், 2016

திருக்குறள் போன்ற ஒரு நூலை எத்தேயத்திலும் கண்டதுமில்லை; கேட்டதுமில்லை!
தலைப்பு-திருக்குறளைப்போல் கண்டதுமில்லை :thalaippu_thirukkuralpoal_kandadhuillai

திருக்குறள் போன்ற ஒரு நூலை எத்தேயத்திலும் கண்டதுமில்லை;

கேட்டதுமில்லை!

  திருக்குறள் ஏறக்குறைய இப்பொழுது எஞ்சி நிற்கும் இலக்கியங்கள் எல்லாவற்றினும் முற்பட்டதாகக் காண்கின்றது. எங்ஙனமாயினும், இதற்கு முன்னே இன்னோரன்ன நூல் தமிழில் இருந்ததாகக் கண்டதுமில்லை; கேட்டதுமில்லை. வடமொழியில் உள்ள மிருதிகளும் வருண சமயச் சார்புடனே நியாயப்பிரமாணங்களை அவ்வக்காலத்துக்கேற்றபடி கூறிய நூல்களாயின. நாம் கண்ட கேட்ட பிற தேயங்களிலும் இவ்வகையான நூல் யாதொன்றும் இருப்பதாக இதுகாறும் கேட்டிலோம். ஆகவே, இஃது இணையில்லாத நூலாயிற்று. நூற்பாகுபாடுகளும் நூற்போக்கும் நுதலிய பொருளும் நமதாசிரியர் தமது கல்வி கேள்விகளினாற்றலால் தாமே புத்தியில் புகுவதாகக் கூர்ந்துய்த்தறிந்துரைத்தன வாமாதலின் இவ்வாசிரியரும் இணையில்லாத வராயினார்.
பேரறிஞர் திருமணம் செல்வக் கேசவராயர்:
திருவள்ளுவர்: பக்கம்42

திருவள்ளுவர் செய்த காமத்துப்பால் தமிழ்நெறியே! – மு.வை.அரவிந்தன்


அகரமுதல 139, ஆனி 05, 2047 / சூன் 19, 2016

தலைப்பு-காமத்துப்பால் அறநெறியே :thalaippu_kaamathuppaal_araneriye

திருவள்ளுவர் செய்த காமத்துப்பால் தமிழ்நெறியே!

திருவள்ளுவர் செய்த காமத்துப்பால் தமிழ் அகப்பொருள் இலக்கணத்திற்கு இலக்கியம்; அகப்பாடல்களின் சாறு; பழந்தமிழ் மரபை ஒட்டி எழுந்த தீஞ்சுவைக் காதற் களஞ்சியம்; கற்பனை வளமும் இலக்கியச் சுவையும் சேர்த்து அமைக்கப்பட்ட கலைக்கோயில்; அன்பும் அறனும் ஒன்றிய இன்ப நெறி.
  வாத்சயாயம் அறிவு நுட்பத்துடன் உலகியலை ஆராய்ந்து எழுதிய நூல். அதில் மாசற்ற உள்ளத்தில் ஊறிச் சுரக்கும் அன்புக்கும் முறை திறம்பாத அறநெறிக்கும் இடமில்லை. எனவே, திருவள்ளுவரின் காமத்துப் பாலுக்கு வாத்சயாயனத்தை இலக்கணமாகக் கொள்வது பொருந்தாது.
ஆராய்ச்சியாளர் மு.வை.அரவிந்தன்: உரையாசிரியர்கள்: பக்கம்.362

Colombo determined to maintain genocidal Military Intelligence structure in North-East

Colombo determined to maintain genocidal Military Intelligence structure in North-East

[TamilNet, Friday, 24 June 2016, 18:54 GMT]
Ranil Wickramasinghe, the prime minister of genocidal Sri Lanka, has instructed the SL Military Intelligence in Colombo to maintain the structure and operations of the intelligence agencies deployed in North and East completely intact from the changes taking place in South, informed sources in Colombo told TamilNet on Friday. While enacting certain cosmetic changes in the Intelligence operations in the South, the structure conceived by former Defense Secretary Gotabhaya Rajapaksa, will operate without changes in the North-East, the sources further said. The decision is based on external advice coming from the US Establishment.

Former SL Defence Secretary Gotabhaya Rajapaksa, a US citizen, was collaborating with a section of Pentagon in Washington DC in designing the so-called Counter Insurgency Operations. The COIN operations were used to wage genocidal onslaught in North-East.

Rajapaksa brothers were maintaining diplomatic and military-to-military relationship with USA, China and India and they were making use of the prevailing geopolitical competition between the USA and China on Indian Ocean Region along with India’s strategic interests in the region to wage, complete and defend the root crime of genocide against the nation of Eezham Tamils.

Although there are conflicting interests between SL President Maithiripala Sirisena’s SLFP and SL Prime Minister Ranil Wickramasinghe’s UNP in bringing the affairs of military intelligence under their control, especially with regards to South, there is a consensus among both groups on maintaining the same infrastructure of the occupying military intelligence in the North and East, the sources further said.

The ‘Terrorist’ Investigation Division (TID), the Criminal Investigation Division (CID) and the State Intelligence Service (SIS) are all operating according to the instructions by the SL Military Intelligence in the North and East despite Colombo government’s propaganda that these institutions are not under the SL military anymore.

On matters related to North and East, it is the SL military intelligence based in Colombo, which is the ‘competent authority’, the sources said.

Many of the SL military intelligence camps are located at Tamil Eelam Heroes Cemeteries that have been bulldozed to the ground after the genocidal onslaught in 2009. Tamil Eelam Heroes Cemeteries at Ellaangku’lam (Vadamaraadchi), Koappaay (Valikaamam East) and Kodikaamam (Thenmaraadchi) that have been destroyed by the SL military are now full-fledged SL Military Intelligence camps.

Most of the Intelligence field officers in the North-East have not received transfers since 2006 as Colombo wants to sustain their ‘expertise’.

The Military Intelligence network in the North and East is also given the task of scheming Sinhala colonisation and militarisation in the occupied country of Eezham Tamils.

வெள்ளி, 24 ஜூன், 2016

திருக்குறள் உலகிற்குரியது – வ.சுப.மாணிக்கம்

தலைப்பு-திருக்குறள் உலகிற்குரியது :thalaippu_thirukkural_ulagurku_uriyathu


திருக்குறள் உலகிற்குரியது – வ.சுப.மாணிக்கம்

 செயலுக்கு வரும் அறம் கரைவது திருக்குறள்; மக்கள் வாழ வழிவகுப்பது திருக்குறள்; பல நிலை அறம் தழுவியது திருக்குறள்; எந்நிலைய மாந்தரையும் முன்னேற்றுவது திருக்குறள்; உலகு ஒட்டும் நெறிகாட்டுவது திருக்குறள்; ஒருவன் வாழ்க்கை அவனைப் பொறுத்தது என்ற உண்மை அறைவது திருக்குறள்;
செயல், செயல், செயல். சொல்வது செயலுக்கு வரவேண்டும். செயலுக்கு வருமாறு சொல்ல வேண்டும் என்னும் ஓர் அடிப்படைக் கருத்தினைத் தம் நெஞ்சில் நீள இருத்திக் கொண்டே குறள் எழுதியவர் வள்ளுவர். செயல் அடிப்படையை யாண்டும் மறவா உள்ளத்தினர் அப்பெருமகன். ஆதலால் செயலே வள்ளுவம் எனச் செய்க.
திருக்குறள் கருத்து வகையால் உலகமக்கட்கு எல்லாம் உரியது எனினும், மொழிகாரணமாய் நமக்கு உறவுடையது. ஆதலில் அதனை உள்ளவாறு நாம் உணர்தலும், உணர்ந்தவாறு மொழிபெயர்த்து உலகிடைப் பரப்பலும் நம் கடன். ஞாலத் திருக்குறளை உரிய தமிழ் வாயிலாகக் கற்க முயலுமின்! முயலுமின்! என்ற உணர்ச்சியைப் பிறமொழி மாந்தர்க்கு ஊட்டலும் நம் பொறுப்பு.
மூதறிஞர் வ.சு.ப. மாணிக்கனார்