வெள்ளி, 7 பிப்ரவரி, 2014

Families of missing persons subjected to threats, intimidation

Families of missing persons subjected to threats, intimidation

[TamilNet, Thursday, 06 February 2014, 20:24 GMT]
The intelligence wing of the occupying Sri Lankan military and the ‘Terrorist’ Investigation Department (TID) operatives in the North intimidate and threaten the families of the missing persons as many of the victims were not prepared to give up their complaints. The latest harassment comes in the wake of the so-called ‘independent’ Presidential Commission on Investigating Missing Persons had its first sitting in Ki’linochchi district last month.

More than 440 people came to the venue of the sitting by the 3-member commission in Ki’linochchi. However, the commission only managed to register 162 cases, according to the commission’s spokesman.

While the commission was conducting open hearings, the SL military had set up a ‘similar’ investigation office near the District Secretariat. The SL military intelligence operatives coerced the family members with offers of 100,000 rupees to each family, dry rations, job and education opportunities if they were prepared to annul or avoid their complaints and receive death certificates for the missing people.

SL President Mahinda Rajapaksa’s son Namal Rajapaksa was leading the project of deception. Many families chose to decline the offer from the SL military.

In the meantime, the Sri Lankan military has ‘somehow’ managed to receive the details from the ‘independent’ commission and those who have lodged complaints are now being harassed through mobile phones day and night.

“One day they call saying they are from the TID. Another day the callers say they are from the Intelligence. They try to woo us to accept death certificate for our missing father,” a daughter of a missing father told TamilNet Thursday. “Do you want to meet the same fate as your father, the caller asked me when I refused to accept the offer,” she said.

Even though the people had no faith in the local commissions, they were registering the details as they felt their pleas would not be heard otherwise. The visiting international players have no other solution than just calling for a ‘Sri Lankan process’, a rights activist said, adding that everyone was ‘advising’ the families to meet up, register details with the Commission and present their case at the open hearing. “Now the families are identified and harassed one by one by the occupying military.”

At an event in Ki’linochchi on 20 January, Namal Rajapakse ‘donated’ 100,000 rupees to each of the seven families that had agreed to receive death certificate for their missing family member. 426 families were given 10 kg dry rations each. At least 6 ministries from Colombo had dispatched officials on a campaign to woo the victims away from registering the complaints in January.

Now, the SL military and TID officials who are visiting the families on day time proposing the same benefits to the families. Those who decline are subjected to intimidation, anonymous phone calls and threats.

SL President Mahinda Rajapaksa appointed the so-called ‘independent’ Presidential Commission on Investigating Missing Persons a few days ahead of the visit by the UN High Commissioner for Human Rights in August 2013.

The three-member Commission started its sittings just ahead of the UNHRC session in Geneva this year.

When the commission was appointed, it was announced that the Commission was to address the issue of missing people in the North and East. However, the Commission later registered Sri Lankan military soldiers Missing-in-Action also in their registry, making a balance sheet of 9,300 civilians and 4,300 Sri Lankan soldiers reported missing.

Through coercive and through threats, the SL military attempts to reduce the statistics of the civilians reported missing to a figure equivalent to Sinhala military personnel missing in action.

Colombo deploys Indian assistance to commit structural genocide

Colombo deploys Indian assistance to commit structural genocide on Eezham Tamils

[TamilNet, Thursday, 06 February 2014, 16:37 GMT]
The housing assistance provided to war-affected uprooted families in the North and East is being used to colonise the Tamil homeland with Sinhala settlers from South in Mullaiththeevu district, says Tamil Councillor of the Northern Provincial Council Mr Thurairasa Raviharan. While the resettled Tamil families are deprived of housing at Chaa'lampaik-ku'lam in Mullaiththeevu district, Sinhalese settlers are being provided brand new houses constructed with Indian assistance, he said. This is not only a betrayal by India, but also a recognition of the structural genocide being committed by the Sri Lankan State, Mr Raviharan told media.

Chaa'lampaik-ku'lam is situated in Ma'nalaa'ru division, closer to Thennaimaravadi in Trincomalee district. The entire division renamed into Sinhala as Weli-oya is being schemed as a Sinhala Only division in the district.

Also, a village close to Chaa'lampaik-ku'lam is being prepared for another Sinhala colony.

85 uprooted Tamil families were brought to their village Chaa'lampaik-ku'lam in December 2012 for resettlement. They were provided temporary huts and were promised housing and dry rations till they were able to sustain their livelihoods. But, everything stopped there.

The Tamil families still languish in the temporary huts, which were initially meant for 6 months.

Now, 150 Tamil families are living there without proper assistance. Only a few of them have received 25,000 rupees per family as promised by the Sri Lankan authorities. 100 more families are scheduled to join them.

In 2010, India announced that it would construct 50,000 houses for the uprooted people in the North and East. The project has failed to deliver, uprooted peoples representatives in North and East complain.

The announcement of the housing scheme was made in parallel to the announcement of major ‘development’ assistance programmes by India to rebuild the Northern railroad, KKS Harbour, KKS Cement Factory and the Palaali airport.

The target area where the airport, harbour and the cement factory are situated is now being encapsulated with a major Sinhala military settlement and has become the hub of the continued structural genocide in the Jaffna peninsula. The Valikaamam North area situated between these military installations has been transformed into a Sinhala Military Zone (SMZ).

As the roads constructed with Chinese assistance are serving Colombo's structural genocide of Eezham Tamils, the reconstructed railway line will be serving as a crucial transport infrastructure to the Sinhalicisation of North. Already, there is a move to rename Elephant Pass Railway station into Sinhala.

India cannot bring rehabilitation or reconstruction without bringing political justice to the Eelam Tamils as a nation in the island, commented political observers in Jaffna.

வியாழன், 6 பிப்ரவரி, 2014

Tamil councillors in East defy SL instruction

Tamil councillors in East defy SL instruction to mark ‘Sri Lanka Independence’

[TamilNet, Wednesday, 05 February 2014, 18:12 GMT]
The occupying Sri Lankan military in Ampaa'rai instructed the Tamil councillors of the civic bodies in the district to be present on a ‘grand meeting’ they were organising to celebrate the ‘Independence Day’ of genocidal Sri Lanka, on Tuesday. Despite the SL military visiting the divisional councils under the administration of the Tamil National Alliance (TNA), exerting pressure on the councillors to be present at the meeting, they boycotted the event. The mobile phones of some of the councillors were switched off as the SL military operatives were issuing intimidating phone calls, news sources in Ampaa'rai said.

The Sri Lankan Police in Batticaloa instructed the travellers on the road to carry ‘Sri Lankan’ flags on their vehicles on Tuesday. However, many shops remained closed in interior villages of Batticaloa district.

A Sri Lankan Lion Flag, which was hoisted at Puthukkudiyiruppu, was set on fire in the early hours of Tuesday. Puthukkudiyiruppu in Batticaloa is located 15 km south of the city on Batticaloa - Kiraan-ku'lam Road.

Last week, a circular was sent from Colombo's Ministry of Public Administration and Home Affairs to all civil institutions in the East reminding the officials to hoist the Sri Lankan National Flag and to sing ‘Sri Lankan’ national anthem.

Chronology:

UK Tamil youth activists burn SL constitution

UK Tamil youth activists burn SL constitution, condemn British complicity

[TamilNet, Wednesday, 05 February 2014, 07:29 GMT]
Second-generation Tamil youth activists gathered outside the Sri Lankan embassy in London on the occasion of the 66th ‘independence day of Sri Lanka and burnt copies of the Sri Lankan constitution to assert that the unitary structure of GoSL has only genocidal connotations for the Tamils. The youth activists also condemned Britain’s historical role in buttressing the SL state and denying Tamils’ their sovereignty.
Feb 04 Protest in London
Activists burn SL constitution


Speaking to TamilNet, Thivyaa Tharan from TYO-UK Advocacy said: "Britain laid the political foundation of the genocide of the Eelam Tamil nation by creating the unitary state of Sri Lanka and overstepping Tamil claims to sovereignty. It was also complicit in the genocidal war on the Eelam Tamil nation by assisting Sri Lanka over the years. So, unless Britain acknowledges its mistakes and recognizes sovereignty of the Eelam Tamil nation, it will still be complicit in our eyes.”

The youth activists mobilized by the TYO-UK also raised slogans asserting their Eelam Tamil identity and Tamil Eelam as their homeland.

In attempts to intimidate the protestors, officials from the Sri Lankan embassy took photos of the demonstrating Tamils.

Another protest was held at 10 Downing street.
Feb 04 Protest in London
SL High Commission officials take snaps of protestors
Feb 04 Protest in London
Protest at Downing Street
Feb 04 Protest in London
Protest in front of SL High Commission in UK

புதன், 5 பிப்ரவரி, 2014

30,000 troops try imposing ‘SL Independence Reconciliation’ in Jaffna

30,000 troops try imposing ‘SL Independence Reconciliation’ in Jaffna

[TamilNet, Tuesday, 04 February 2014, 20:19 GMT]
Explicitly proving that Sri Lankan president Mahinda Rajapaksa was lying on the number of troops in Jaffna peninsula and that the country of Eezham Tamils is under occupied and colonial rule, more than 30,000 Sinhala soldiers were deployed to impose the ‘Sri Lanka Independence Day’ in Jaffna on Tuesday. As armed soldiers were posted throughout the streets and public buildings, the scenario depicted the times of war and such a paradigm was the one that was endorsed and blessed by the US Assistant Secretary of State talking of ‘reconciliation’ and imposing the ‘Sri Lankan’ identity, two days ago, commented political observers in Jaffna. Despite the terrorization, people responded by hoisting black flags and turning the SL Lion Flag upside down at several places in Jaffna.

Sri Lankan soldiers carrying automatic rifles were standing inside and outside the public buildings, on the roads and were patrolling even the lanes of remote villages in the peninsula. The scene at many places in the peninsula reminded of search operations during the times of the war.

Black flags were hoisted before the day dawned at reading rooms and libraries in the villages. The SL soldiers were busy removing the black flags early in the morning.

A large black flag was hoisted on the top of the water tank at the gents hostel in Jaffna University, according to a local newspaper in Jaffna. The SL military was deployed at the site in the early hours and the flag was removed, news sources in Jaffna said. The entire university premises was surrounded by the Sri Lankan soldiers, and no one was allowed to enter the premises. Most of the students had left the hostel on Monday.

Already on Monday, the Sri Lankan soldiers were going from shop to shop and to private institutions in Jaffna instructing the owners to fly SL Lion Flag at their buildings and on their vehicles. However, the flags were deliberately hung upside down and torn by the public in expressing their sentiments.

The black flags hoisted in Jaffna were not merely rejecting the genocidal Sinhala State in Colombo. But they were also a slap on the face at the UK that conspired such an ‘independence’ and still ensuring it, and the USA, India and China that compete in coming in the shoes of the UK in re-enacting colonial imperialism in a new form that doesn't shun genocide in South Asia, political observers in Jaffna commented.


‘If UK-USA do not stop genocide of Tamils, they are still complicit in it’: Denis Halliday

‘If UK-USA do not stop genocide of Tamils, they are still complicit in it’: Denis Halliday

[TamilNet, Tuesday, 04 February 2014, 09:17 GMT]
Noting how the UK-USA governments helped the GoSL during the genocidal war on the Eezham Tamil nation owing to geopolitical interests, former UN Assistant Secretary-General Dr. Denis Halliday said that “as long as they don’t stop the genocide and block the land grabs, and help us to turn it around, they are still complicit in my book.” In an exclusive interview to TamilNet, Dr. Halliday, who was also one of the judges at the Bremen-PPT, condemned Britain’s historical role in “creating a problem” that is the unitary state of Sri Lanka noting that “there was no reason, no justification, to conclude that you need a unitary state.”He also emphasised that Britain should relook its neo-colonial policies and own responsibility for the Tamils soon. “This genocide is going to destroy Tamil Eelam if we do not stop it soon,” he said.

Dr. Halliday spoke to TamilNet in wake of the event on land grabs in London conducted by the British Tamils’ Forum (BTF).Full transcript of TamilNet’s interview with Dr. Halliday follows:

TamilNet: In this land grab conference, you were very consistent in linking land grab to genocide. Why?

Dr. Halliday: It is very easy to answer. When people lose their lands, they lose their homes, they lose their identity, they lose their livelihood. So what are they left with? They become refugees, or IDPs. They leave the country. Or they are dumped somewhere else into a camp. It is life destroying. One way of destroying people is to take their land.

TamilNet: As regards the UK’s and USA’s complicity in the genocide in the island, why were you very specific on using the word ‘complicity’?

Halliday: Because it is a definition which is contained in the International Court of Justice. And a country like the United States or Britain who cooperates and supports a perpetrator of genocide, as in the regime in Colombo, they themselves become complicit. Because they know fully well that genocide is ongoing, and they are making it more effective, making it more worse.

TamilNet: Would you say that American and British and maybe even Indian complicity in the genocide of Eezham Tamils is still continuing?

Halliday: Absolutely. The British and Americans. I cant speak for the Indians because in Bremen we didn’t really address India very well. But the suspicion is that India is complicit also. But in the case of United States and Britain, we know that they are providing arms, weapons, perhaps cluster munitions, maybe advice, additional training. They are committed to using Trincomalee as a port. That requires trade-off with Colombo. Its a game. Its a big game. China of course is sniffing around the port also. I think they are both still complicit. And as long as they don’t stop the genocide and block the land grabs, and help us to turn it around, they are still complicit in my book.

TamilNet: Now Britain in particular has a historical role in creating the unitary state of Sri Lanka. Now given the context of genocidal land grabs which is happening at the moment, is there anything in particular Britain should do to own up?

Halliday: Well, it would certainly be helpful if they admit. As a colonial regime they were disgusting. They created a problem here which wasn’t there before. There were monarchies, though they were squabbling and probably fighting, but everybody managed to live in one island. And of course, after the changes they (Britain) brought about, there was no reason, no justification, to conclude that you need a unitary state. This island is large. There is no reason why there couldn’t be two states. Its not complicated. There is room for two states. Two nations working side by side in collaboration, in cooperating in trading together, common policy on shipping or aircraft, all sorts of things. It is not a problem. It should not be a problem.

TamilNet: So in the current situation, what should Britain be doing to redress the grievances of the genocide-affected nation?

Halliday: I would like to think that Britain is a sophisticated country with a humane record. They care about human rights. They are committed to human rights. And they should realise that their policies, colonial and neo-colonial policies of today is ruinous, is damaging as genocidal for Tamils of Tamil Eelam. They know it as well as you and I. Now they need to do something about it. And I hope that just somehow this diaspora in Britain of 450000 Tamils, some of whom are well known to Westminster can somehow convince these people that it is time to change the policy. And Cameron the Prime Minister made a statement that he is demanding an international investigation. Well that’s nice. But we want much more than that. We want it now. Not next year or the year after that. Its too late. This genocide is going to destroy Tamil Eelam if we do not stop it soon. You cant wait five years, ten years. Too late. Just like the Palestinians. Its too late.

திங்கள், 3 பிப்ரவரி, 2014

கலைஞர் அவர்களே! நாடகத்தை நிறுத்துங்கள்!

கலைஞர் அவர்களே! நாடகத்தை நிறுத்துங்கள்!

kalaignar 05
  கலைஞர் அவர்களே! நாடகத்தை நிறுத்துங்கள்! நல்ல முடிவெடுங்கள்! என அன்புடன் வேண்டுகின்றோம்! உங்கள்  கடந்த கால அருவினைகளையும் படைப்புத்திறனையும் குறைத்து மதிப்பிடவில்லை. இன்னும் சொல்லப்போனால் அவற்றால் ஈர்க்கப்பட்டதால் உங்களைப்பற்றிய மதிப்பான  படிமம் உள்ளத்தில் ஏற்பட்டதால்தான் இப்பொழுது  இவ்வாறு கூற நேர்கிறது!
  உங்கள் மக்களுக்குப் பாதுகாப்பு வேண்டும் என மத்திய அரசிடம் கேட்டுள்ளீர்கள்! ஒருவேளை அவர்களுக்கிடையே உள்ள மோதலால் ஒருவருக்கு ஒருவர் தீங்கு நேரிடும் என அஞ்சி நீங்கள் கேட்டுள்ளீர்களோ என்றும்   தொண்டர்களை எண்ண வைத்தது இது. தமிழக அரிசடம் கேட்காமல மத்திய அரசிடம் பாதுகாப்பு வழங்குமாறு கேட்டதுகூடப் பெரிதாக எண்ணப்படவில்லை. ஆனால், அதற்கான காரணங்களுள் ஒன்றாக, விடுதலைப்புலிகளைச் சார்ந்தவர்களால் பேரிடர்/ஆபத்து வரும் எனக் கூறியுள்ளீர்களே! எழுதியது நீங்கள்தானா? நீங்களே அவ்வாறு உணர்ந்து எழுதியுள்ளீர்களா? அல்லது விடுதலைப்புலிகளின் மீதான தடையை நீக்காமல் நீட்டிப்பதற்கான மத்திய அரசின் ஆணைக்கு உதவும் பொருட்டு  எழுதப்பட்டதா?  விடுதலைப்புலிகளால் இன்னும்  பேரிடர் உள்ளதாகக் கூறி மக்கள் மீதான கொடுமையைக் கட்டவிழ்த்து ஏவி வரும் சிங்களத் தலைமைக்கு உதவுவதற்காக எழுதப்பட்டதா? “பாருங்கள்! பாருங்கள்! தமிழ்நாட்டின் முன்னாள் முதல்வரே தம் பிள்ளைகளுக்கு  விடுதலைப்புலிகளால் பேரிடர் வரும் எனக் கூறுகிறார். அப்படியானால் எங்களுக்கும் அதே  நிலைதானே! விடுதலைப்புலிகளுக்கு எதிரான நடவடிக்கையை எப்படி நிறுத்த முடியும்!” என்று ஓலமிட்டு ஈழத்தமிழர்களின் மீதான இனவெறித்தாக்குதலைத் தொடருவதற்கு உதவியாகத்தானே உங்கள் மடல் வரிகள் அமையும்! இவற்றையெல்லாம் அறியாத சின்னப்பாப்பா அல்ல நீங்கள்! மிகச்சிறந்த அரசியல் வித்தகரான  நீங்கள், உட் பொருளையும் விளைவுகளையும் உணர்ந்துதான் எழுதியிருப்பீர்கள் என்பது புரிகின்றது.
  உங்களை நீங்களே இந்தப் படுகுழியில் தள்ளிக்கொண்டது ஏன்? பாசம்! பிள்ளைப்பாசம்! நாட்டு மக்களைவிட வீட்டுமக்கள்மீது ஏற்பட்ட அளப்பரிய அன்பும் பிடிப்பும்! இதனால் தமிழ்நாடு இழந்தன மிகுதி!  ஈழத்தமிழர்கள் உயிரிழப்பும் மிகுதி! இவை நீங்கள் அறியாதன அல்ல! இருப்பினும் பிறர் சொன்னால்தானே உண்மை சுடும்! அதனால்தான் கூறுகின்றேன். உங்கள் வரிகளைப் பேசிப்பேசித் திரையுலகில் புகுந்தவர்கள் மிகுதி! உங்கள் பொழிவைக்கேட்டுக் கேட்டு மேடையேறியவர்கள் மிகுதி! உங்கள் படைப்பைப் படித்துப்படித்துப் படையப்பாளியானவர்கள் மிகுதி! இன்றைக்குப் பிற இயக்கங்களிலும் கட்சிகளிலும் உள்ள தமிழ் உணர்வாளர்களில் பெரும்பகுதியினர் உங்கள் நாவசையில் மயங்கிக் கிடந்தவர்கள்தாம்!
  உங்களால் உணர்வு பெற்றவர்கள் உங்கள் அறிவுரைகளைச் செவ்வனே கடைப்பிடிக்கிறார்கள்! ஆனால், நீங்கள்தாம் திசைமாறிய பறவையாக மாறிவிட்டீர்கள்! உங்கள் பழம் பெருமை எடுபடாமல் போவது இயற்கை!  காலையில் பால் சுவையாக இருந்தது எனக்கூறி மாலையில் அதே பால் திரிந்தபின்பும் யாரும் குடிக்க மாட்டார்கள்! நேற்றைய விருந்து சுவையாக இருந்தது எனக்கூறி அது கெட்டுப்போனபின்பும் யாரும் உண்ணமாட்டார்கள்! அன்றைய  மருந்து நற்பயன் விளைவித்தாயிற்றே எனக் கருதி இன்று, அது கெடுமுடிந்து போனபின்பும் யாரும் பயன்படுத்த மாட்டார்கள்!
  அவ்வாறிருக்க நீங்கள் திரும்பத் திரும்ப அன்றைக்கு ஈழத்தி்ற்காக அப்படிப்போராடினேன்!… இப்படிப்போராடினேன் என்று சொல்லி என்ன பயன்? இன்றைய நிலைப்பாடு என்ன? அதுதானே கேள்வி! தாயக  விடுதலைக்காகப் போராடியவர்கள், தாயகமக்களின் அழிவைக் குறைப்பதற்காக ஆயுதங்களை அமைதியாகச் செயலிழக்கச் செய்துவிட்டார்கள்; அதற்குப்பின்பும் அயலகத்தில்  இடர் தரும் நிலையில் அவர்கள் உள்ளார்கள் என நீங்கள் கூறும் – இனப்படுகொலைகாரர்கள், இனப்படுகொலைக் கூட்டாளிகள் மீதான- ஒத்துழைப்பு உணர்வுதானே உங்களை யார் என்று படம் பிடித்துக் காட்டுகின்றது. எனவே, இனியேனும்  ஈழம், ஈழத்தமிழர் என்றெல்லாம் சொல்லி உங்களை நீங்களே தாழ்த்திக் கொள்ளாதீர்கள்!
  இல்லையில்லை! தமிழுணர்வும் ஈழத்தமிழ் உணர்வும் நீறுபூத்த  நெருப்பாக உள்ளத்தில் இன்னும் குடிகொண்டிருக்கின்றது என்கின்றீர்களா? அத்தகைய எண்ணம் உள்ளவர்களையும் ஏமாற்றமடையச் செய்யாமல் இருக்க நீங்கள் துணிந்து ஒரு முடிவெடுக்க வேண்டும்! ஒரு முறை நீங்கள், “வென்றால் அண்ணா  வழி(கட்சி அரசியல்)! தோற்றால் பெரியார் வழி (இயக்க அரசியல்)!” என்றீர்கள்.  உங்கள் பிள்ளைகளையும் பேரப் பிள்ளைகளையும் ஐந்தாண்டுக்காலம் கட்சிப் பொறுப்புகளில் இருந்து விலக்கி  வைத்து, இயக்கப் பரப்புரையாற்றச் செய்யுங்கள்! கட்சியும் மீளும்!  தமிழும் வாழும்! ஈழத்தமிழரும் வாகைசூடுவர்! தமிழ்மாநாட்டில் மட்டுமல் உலகெங்கும் மரபு வழி அரசியல் என்பது பெருகி விட்டது! அவ்வாறிருக்க  உங்களை மட்டும் குற்றம் சுமத்துவதாக எண்ண வேண்டா! உங்களின் ஆழ்மன உணர்விற்கு எதிராக மரபுஅரசியல் உங்களைத்  திருப்பி விடுவதால்தான் இதைக் கூறுகின்றோம்! உங்கள் குடும்பத்தினர் மீதான பரிவு நிலையில் நீங்கள் துறவிபோல் நடந்து கொண்டீர்கள் என்றால் நாட்டைப்பற்றிச் சிந்தீப்பீர்கள்! தமிழ் ஈழத்தைப் பற்றி எண்ணுவீர்கள்! தமிழுலகை ஆளுவீர்கள்! எனவேதான் கூறுகின்றோம்!
எனவே,
திறமையும் உழைப்பும் மிகுந்த உங்கள் குடும்பத்தாரைக் கட்சிப் பொறுப்பில் இருந்து விலக்கி இயக்கப் பணிகள் ஆற்ற வழிவகுங்கள்!
அல்லது
இனிமேல்,
தமிழ், தமிழினம், தமிழ் ஈழம் என்றெல்லாம் பேசுவதற்கு முற்றுப்புள்ளி இடுங்கள்!
என அன்புடன் வேண்டுகின்றோம்!
  இரண்டாம் செயல் உங்கள்  மீது  ஏற்பட்டு வரும் வெறுப்பைக் குறைக்கும்!

  முதல் செயல் இழந்துவரும் பெருமையை மீட்டு உங்களைப் புகழேணியின் உச்சியில்  ஏற்றும்!
இதழுரை      20.01.2045 / 02.02.2014                                                          feat-default

ஞாயிறு, 2 பிப்ரவரி, 2014

அகரமுதல - முத்து நெடுமாறனுடன் ‌செவ்வி; வைதேகி அம்மையாரின் பட்டறை akaramuthala 11

மலேசிய முத்து நெடுமாறனுடன் ‌செவ்வி – இரா.தமிழ்க்கனல்

மலைக்கவைக்கும் செல்லினம் செயலி!  காண்க.
++++++++++++

சங்க இலக்கிய அறிஞர் வைதேகி அம்மையாரின் பட்டறை- தேவகி

சங்க இலக்கியப் பயிற்சிப் பட்டறை (வட கரொலினா) காண்க.

அகரமுதல இணைய இதழ் 11-செய்திகளும் கவிதைகளும்


விழுப்புரம்: விழுப்புரம் நகர அ.தி.மு.க., முன்னாள் செயலாளர் நூர்முகமது(55). இவர், நாய், ஆடுகள், வான் கோழிகள்  முதலியவற்றை வளர்த்து வருகிறார். இவற்றில் ஓர் ஆடு கடந்த  மாதம்மூன்று குட்டிகளை ஈன்றது.  தாய் ஆடு பால் கொடுக்கும் பொழுது என்ன காரணத்தாலோ ஒரு குட்டியை ஒதுக்கியது. இதனைப்பார்த்துக் கொண்டிருந்த  நாய் ஒன்று தன் குட்டிகளுடன் சேர்த்து ஆட்டுக்குட்டிக்கும்பால் ...

+++
- புதுவைத் தமிழ்நெஞ்சன் சூடற்ற தமிழனுக்குச் சூடேற்ற முத்துக்குமரா....! தீப்பந்தம் ஆனாய் - நாடற்ற ஆரிய நாடோடிக் கூட்டமிங்கே நம்மினத்தை அழிக்கிறதே வீணாய்! இந்தீய அரசுன்னைப் படுகொலையும் இம்மண்ணில் செய்தது தான் உண்மை - குமரா..! செந்தீயாய் தமிழினமும் தலைநிமிர தீக்குளியல் செய்ததெல்லாம் வன்மை! யாரென்று நேற்றுவரை நானறியேன் தமிழ்க்குமரா இம்மண்ணில் உன்னை - உன்னை யாரென்று அறியாதார் இன்றில்லை என்பதுதான் நாமறிந்த உண்மை! ஈழத்தில் எரிகிறதே இந்தீயா மூட்டிவிட்ட இனவெறியாம் நெருப்பு - தமிழ் ஈழத்தை அழிக்கின்ற பகையினத்தை அழித்தொழிக்க தமிழ்மறவா விரும்பு! சிங்களத்தின் கூலிப்படை ஆனபின்னர் நாமெதற்குத் தரவேண்டும் மதிப்பு - ...


+++
  புதுச்சேரி : 27.01.2014 அன்று மாணவர் பொதுநலத் தொண்டியக்கம் நடத்திய 68 ஆவது திங்கள் பாவரங்க நிகழ்வில் 'திருக்குறளைத் தேசிய நூலாக்கு' என்ற தலைப்பில் மரபுப் பா, புதுப்பா படித்தனர். மற்றும் துளிப்பா, சிறார் பா , மொழிபெயர்ப்புப் பா, கழக இலக்கியம் அறிமுகம் ஆகியவை நடைபெற்றன. புதுவைத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் நடைபெற்ற தேர்தலில் வெற்றி பெற்று மீண்டும் ...
+++

கொரண்டிப் பூ!

  இளையவன் - செயா  மதுரை பெரியார் ஆண்டு 135 தொ.ஆ.2878  தி.ஆ. 2045 சுறவம் ( தை ) 16            29--01--2014 ஆழி   நீர்ப்பரப்பில்   ஆடுகின்ற  நிழலாய் ஊழிப்   பெருவாழ்   விலுழன்று  உதட்டாலே வாழி   வாழியெனும்  வாழ்த்துக்கு  வயமாகித் தாழியள   வாய்த்தாங்கும்  துன்பச்   சுமைதனை மறப்பதற்   கோர்நாள்   மல்லைநகர்  சென்றிந்தேன் பிறப்பதன்  பெரும்பயனை  பிற்றைநாள்   மக்களுக்கு உரைப்பது  போன்றுருவச்  சிலைகள்  என்னுளத்துச் சிறுகு   மறக்கப்   பெருந்துணை  ஆயிற்றே! மல்லை   நகரின்  ...
+++

உரிமை ! ஈரோடு இறைவன்

விலங்கு வாழ்கிறது காட்டில் விடுதலையோடு! மீன் தண்ணீரில் வாழ்கிறது விடுதலையோடு ! புழு மண்ணில் வாழ்கிறது விடுதலையோடு ! தமிழா நீ வாழ்கிறாயா விடுதலையோடு !
+++

செய்திக் குறிப்புகள் சில

      உலக  மக்கள் தொகையில் எழுத, படிக்கத் தெரியாதவர்களில் 37% இந்தியாவில்தான் இருக்கிறார்கள்  - அனவைருக்குமான கல்வி இயக்க அறிக்கை(EFA Global Monitoring Report, 2013-14)        பெரியாண்டி என்னும் நூறு அகவை மூதாட்டியைப்  பேணும் மதுரை இடையப்பட்டியைச்  சேர்ந்த  6 ஆம் வகுப்பு பயிலும் அருச்சனாவிற்கு திரிபுரா அறக்கட்டளை சார்பில் நம்பிக்கை நாயகி விருது வழங்கப்பட்டது.       ...
++++

திமுக. காங்.கூட்டணி அமைந்தால் எதிர்த்துப் பரப்புரை: சீமான்
திமுகவுடன் இணைந்து நாடாளுமன்றத் தேர்தலைக் காங்கிரசு சந்தித்தால், அக்கட்சியின் வேட்பாளர்களை எதிர்த்துப் பரப்புரை மேற்கொள்வோம் என்றார் நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான்.   திருச்சியில் 01.02.14 சனிக்கிழமை அவர் அளித்த செவ்வி:   நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் எங்களுக்கு எந்தப் பங்கும் இருப்பதாகத் தெரியவில்லை. எங்களின் இலக்கு தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்தான். 2016 தேர்தலில் போட்டியிடுவோம். அடுத்து ...
+++

தமிழகத்தை வஞ்சிக்கும் காங்.அரசு ஆளுநர் உரை மூலம் தாக்கு!


  தமிழகச் சட்டப்பேரவை 30.01.14 அன்று நண்பகல் 12.00 மணிக்குக் கூடியது. சட்டமன்றத்தைத் தொடக்கி வைத்து  அரசின் குரலை  ஒலிக்கும் ஆளுநர்  உரை மூலம் மத்திய காங்.அரசின் புறக்கணிப்பு உணர்வுகள் அடுக்கடுக்காகக் குற்றச்சாட்டுகளாகக் குவிக்கப்பட்டன.   'இலங்கையில் இனவெறிப்  போருக்குப்பின்னர், இலங்கைத் தமிழர்கள் அவர்கள் பிறந்த மண்ணிலேயே மனிதநேயமற்ற முறையில் இரண்டாம்தரக் குடிமக்களாக நடத்தப்படுகின்றனர்.  இதுவும், இலங்கை ...