சனி, 4 ஜூன், 2016

Colombo beefs up naval installations along eastern coast

Colombo beefs up naval installations along eastern coast

[TamilNet, Friday, 03 June 2016, 23:16 GMT]
Emboldened with the blessings coming from the diplomatic US Establishment and its increased ‘military-to-military’ rapport with the Sinhala navy in the island, the military Establishment of genocidal Sri Lanka has stepped up its programme of militarisation and Sinhaliciation of the strategic belt in the three coastal directions of the country of Eezham Tamils in the recent months. The SL Navy, which has been fortifying its coastal cantonments, mini-camps and detachments along the western coast facing towards the Gulf of Mannaar and the Palk Bay during the past 6 months, has in recent weeks stepped up its expansion programme along the eastern coast of Northern and Eastern provinces facing the Bay of Bengal.
‘SLNS Gotabhaya’ at Mu'l'livaaykkaal
‘SLNS Gotabhaya’ at Mu'l'livaaykkaal


The SL Navy at the largest navy camp in Vanni, named ‘SLNS Gotabhaya’, has already seized more than 300 acres of private lands and 200 acres of public lands for the expansion into a full-fledged cantonment as the ones established during the Rajapaksa regime at Champoor (SLNS Vidura and SLNS Parakumba) in Trincomalee district.

Now, new tall buildings have become visible from a distance from Ve'l'laa-mu'l'livaaykkaal where ‘SLNS Gotabhaya’ is situated, eyewitnesses who have seen the expansion said.

SL Navy personnel, including young recruits from South, are continuously deployed in putting up fences around the seized area, Eezham Tamils from Mullaiththeevu said.

In the meantime, Tamil rights activists have alleged that the place was also used as a detention camp to keep undeclared Tamil Prisoners of War imprisoned for several months.

The area also contains crucial evidences from the last days of genocidal onslaught in Vanni in 2009.
‘SLNS Gotabhaya’ at Mu'l'livaaykkaal


The ‘Gotabaya’ camp was initially launched as a Naval Deployment (ND) in January 2011 and was formally announced as ‘Sri Lanka Naval Ship Gotabhaya’ in 2012, transforming it as a key ‘Regional Security Center’ of the SL Navy. Several naval detachments connected to ‘Gotabhaya’ were deployed between Naayaa'ru to Kokku'laay.

‘SLNS Gotabaya’ comes under the so-called Eastern Naval Area of the SL Navy Command, which has its central command at Trincomalee.
Eastern Naval Area
‘Eastern Naval Area’ as defined by the occupying SL Navy [Image courtesy: navy.lk]
CNBs in Eastern Naval Area
There are 13 so-called ‘Commissioned Navy Bases’ in the Eastern Naval Area of the SL Navy [Image courtesy: navy.lk]
Mahaweli, System L and B
‘Mahaweli Master plan’ currently targeting Mullaiththeevu, Batticaloa and Ampaa'rai through System L and System B [Image courtesy:mahaweli.gov.lk]
The SL Navy has divided the entire island into 7 ‘Naval Areas’.

SL Navy's Eastern Naval Area (ENA) covers the longest eastern belt of the occupied country of Eezham Tamils, and consists of 13 Commissioned Naval Bases (CNBs), the largest establishment within the SL Navy.

Of these 13 CNBs, ‘SLNS Gotabaya’ is the only one in Mullaiththeevu distirct. ‘SLNS Kashyapa’ is the other single CNB in Vaakarai of Batticaloa district in the Eastern Province. The remaining 11 commissioned bases are all situated in the strategic Trincomalee district.

For comparison, Western Naval Area covering Colombo from Chilaavaththu'rai in North and Bentota in South has 8 CNBs, Northern Naval Area covering Palk Bay and Bay of Bengal maintains 7 CNBs, North Central Naval Area covering Palk Bay and Gulf of Mannaar is having 5 CNBs, North Western Naval Area has established 4 CNBs, Southern Naval Area is having 3 CNBs and the recently established South East Naval Area (it was part of ENA earlier) is having one CNB.

Several commanding cantonments have been put up along the Eastern Coast, each attached to a programme of structural genocide with the intention of causing demographic changes and permanently wedging the territorial integrity of the Tamil homeland at its strategic locations. The various detachments linked to each of the named command centers are classified as Naval Deployment (ND), Naval Sub Units (NSU) etc.

‘SLNS Gokanna’ at Ki'n'niyaa, ‘SLNS Lankapatuna’ at Thoappoor, ‘SLNS Vidura’ and ‘SLNS Parakumba’ at Champoor, ‘SLNS Ranweli’ at Pulmoaddai, ‘SLNS Walagamba’ at Thiriyaay, ‘SLNS Vijayaba’ at Nilaave'li, ‘SLNS Maweli’ and the Naval Dockyard at Trincomalee city are some of the SL Navy cantonments located in the Trincomalee district.

Several of these SLNS cantonments also have a so-called ‘Fisheries Coordinating Office’ embedded into them and these offices operate behind the scene in bringing Sinhala fishermen from South to rich seabeds in the territorial waters of Eezham Tamils amidst protests from native fishermen.

While Colombo has conceived its plan for Sinhalicisation and Militarisation of the coastal stretch from Nalla-tha'n'nith-thoduvaay in Mullaiththeevu to Thu'rai-neelaava'nai in Batticaloa district using its naval establishments, the so-called ‘development’ agenda, backed by the West, is aggressively targeting the fertile interior lands of Eezham Tamils through the so-called ‘Mahaweli Master Plan’, which is being led by ‘Polonnaruwa Chinthana’ of Maithiripala Sirisena, the incumbent president of genocidal Sri Lanka.

‘System L’ of Mahaweli project targets the fertile areas in Mullaiththeevu while ‘System B’, the largest of the current projects, aims to seize the resourceful interior lands of Batticaloa district.

In the meantime, another ‘urban’ development programme, conceived already by ‘Mahinda Chintana’ targeting Trincomalee has now been transformed to ‘Singapore’ based scheme with the advice coming from USA, informed civil sources in Trincomalee said. SL Prime Minister Ranil Wickramsinghe is spearheading this urban development project, which targets the city of Trincomalee and its suburbs.
‘SLNS Gotabhaya’ at Mu'l'livaaykkaal
SL Navy personnel deployed in putting up fence around 500 acres of lands seized for the largest SL Navy base in Mullaiththeevu


Related Articles:
29.05.16   Multi-pronged structural genocide targets Periya-mu’rippu in..
25.05.16   ‘Sinhala Ravaya’ colony in Jaffna, outcome of US-Indian poli..
11.05.16   Sinahalicisation of Musali division in Mannaar resembles col..
03.05.16   Maithiripala’s structural genocide targets Tamil cattle farm..
26.04.16   Emboldened by EU delisting, genocidal Sri Lanka bans Tamil f..
23.04.16   No sign of ‘change’ in shifting genocidal military away from..
06.04.16   Deeper motives of Nayinaatheevu Sinhala Buddhicisation aim T..
17.03.16   Sinhala military of US design consolidates along Palk Bay ch..
24.02.16   Maithiripala deploys ‘Mahaweli’, monks, military to grab Tam..
17.02.16   Colombo accelerates demographic genocide along border villag..
16.02.16   Colombo silently consolidates military positions facing Gulf..
13.02.16   SL Navy brutally assaults Tamil fishermen from Mannaar near ..
01.01.16   De-militarize Mu’l’likku’lam in 2016: Uprooted Tamils in Man..
28.12.15   SL Governor Austin Fernando schemes Sinhala colonization of ..
30.05.15   Uprooted Musali Tamils demand lands back, SL Navy ignores Mi..

வெள்ளி, 3 ஜூன், 2016

SL military brutally assaults Tamil Village Officer in Batticaloa

SL military brutally assaults Tamil Village Officer in Batticaloa

[TamilNet, Thursday, 02 June 2016, 06:34 GMT]
A group of five Sinhala soldiers, who were engaged in illegal tree cutting, abducted Village Officer (GS) Shanmugam Guru and brutally assaulted him at a military camp causing serious injuries to him. The incident took place at Kudumpi-malai, 63 km northwest of Batticaloa city on Wednesday. The Sinhala soldiers were in civil clothes. Two of them were having automatic rifles. When the Tamil GS officer questioned them whether they were having permit to cut trees, the group responded that they belonged to SL military and that they were having permission to cut trees. The GS officer then asked the group to document that they were in possession of such permit along with their identity. The soldiers took Mr Shanmugam Guru to the nearby military camp, where he was subjected to life-threatening assault.

The injured village officer was admitted to Vaa'laichcheanai Base Hospital.

The DS and GS officers from Koara'laippattu South boycotted their work on Thursday demanding immediate action against the soldiers who carried out the attack.

The GS area, consisting of Kudumpi-malai, Mu'raththaanai and Vaakaneari, comes under Koara'laip-pattu South (Kiraan) Divisional Secretariat and is situated 35 km west of Kiraan.

The GS officer was taken to SL military camp at Mu'ruththaanai Junction, located on Kudumpimalai - Pulipaaynthakal Road, 35 km west of Kiraan. Mu'ruththaani comes under Pearillaa-ve'li GS area.

After the genocidal onslaught in 2009, Kudumpi-malai region has been subjected to heavy militarisation and Sinhalicisation.

The so-called ‘home-guards’, a Sinhala paramilitary deployed in seizing the lands, also carry weapons and engage in illegal activities with the backing of the occupying Sinhala military.
Location of Kudumpimalai
The location of newly established checkpoints of the Sri Lanka Army at Allai-oadai and Maavaddavaan junction [Photo: TamilNet]


A large area of pasturelands, seized by the Sinhala settlers in Maathava'ani and Mayilaththanai, also come under the supervision of the same GS officer.

The assault was a warning coming from the SL military that civil officials should not interfere in their activities and this is how structural genocide is being deployed under the so-called good governance of Maithiripala Sirisena (SLFP) and Ranil Wickramasinghe (UNP) regime in Colombo, the protesting Tamil officials told TamilNet on Thursday.

Similar assaults and threats by SL military on Tamil GS officers have also been reported in areas subjected to Sinhala colonisation in North in recent times.

Related Articles:
12.04.16   Village officers in Vanni protest against violent Sinhala co..
16.03.16   Maithiripala accelerates structural genocide against Tamils ..
16.01.16   Sirisena's Mahaweli Ministry continues demographic genocide ..
30.06.15   Tamil GS officers interdicted with instruction to undergo ‘m..
14.06.15   Sinhala occupation of pastureland causes existential threat ..
16.04.15   Sinhala colonization continues unabated in pasturelands of B..
28.01.15   Sinhala occupation continues at gunpoint in East despite ‘re..
10.10.12   Sinhalese occupy grazing lands of Tamil cattle breeders in E..

Trade union demands University administration to discipline students engaged in ethnic violence

Trade union demands University administration to discipline students engaged in ethnic violence

[TamilNet, Wednesday, 01 June 2016, 23:42 GMT]
The main responsibility to discipline the Sinhala students engaged in violence against Tamil students, academics and the workers at the Eastern University, lies with the University administration, said Mr Ramanathan Rajasekaram, the president of the Union of Non-Academic Staff in an interview to TamilNet on Wednesday. Those involved in instigating confrontations seemed to be the same personalities. Even when the administration took certain disciplinary actions, the involved Sinhala students were behaving in a manner that they had certain power above the University administration, he said.On Friday last week, the group of Sinhala students who were protesting against the disciplinary action taken by the administration, laid siege to the entrances, blocking the workers from leaving the premises, he said.

When the academic and non-academic staffs were trying to convince the students in a polite manner, the protesting Sinhala students went abusive, he said.

When the military and police were urged to calm down the protesting students, they said it would be wrong for them to intervene in the dispute between the students.

Mr Rajasekaram said it his union was fully cooperating with the University administration and that there was a sense of feeling that the relationship between Colombo's Education ministry and the University administration was good and the Sinhalese and Tamils were no longer involved in confronting each other violently.

However, the situation had gone out of control as some students were causing ethnic violence at the Eastern University unlike in other places, he said.

It was the firm stand of the Non-Academic staff that the administration should not allow itself to succumb to imaginations of pressure and harassments coming from the troublemakers, Mr Rajasekaram said.

“It is fine to resolve the dispute in a peaceful way. But, when a disciplinary action is already set in motion, the administration should not deviate from implementing it fearing external elements,” he said.

Chronology:

வியாழன், 2 ஜூன், 2016

இலக்கியவீதியின் மறுவாசிப்பில் சுகி.சுப்பிரமணியன்


இலக்கியவீதியின் மறுவாசிப்பில் சுகி.சுப்பிரமணியன்

வைகாசி 25, 2047 / சூன் 07, 2016 இதயத்தில்வாழும் எழுத்தாளர்கள் : சுகி.சுப்பிரமணியன்


அழை-இலக்கியவீதி-சுகிசுப்பிரமணியன் : azhai_ilakkiyaveethi
இலக்கியவீதி
பாரதியவித்யாபவன்
சிரீ கிருட்டிணா இனிப்பகம்

தமிழ்இலக்கியமன்ற இலக்கிய நிகழ்ச்சி, புழுதிவாக்கம், சென்னை 600 091

தமிழ்இலக்கியமன்ற இலக்கிய நிகழ்ச்சி, புழுதிவாக்கம், சென்னை 600 091

வைகாசி 23, 2047 / சூன் 05, 2016

பிற்பகல் 3.00

Jpeg

எசு.ஆர்.பாலசுப்பிரமணியத்திற்கு மாநிலங்களவை பதவி – வாசனுக்குப் பெருமை சேர்க்கிறது!

எசு.ஆர்.பா. ,வாசன், செயலலிதா, மாநிலங்களவை : thalaippu_S.R.B,_vasan

எசு.ஆர்.பாலசுப்பிரமணியத்திற்கு மாநிலங்களவை பதவி

– வாசனுக்குப் பெருமை சேர்க்கிறது!

  தங்கள் ஆசைகளை மக்கள் கருத்துகளாகவும் கட்சித் தொண்டர்கள்  அல்லது பொறுப்பாளர்கள் கருத்துகளாகவும் கதைவிடும் இதழ்களில்,  செயலலிதா, எசு.ஆர்.பாலசுப்பிரமணியத்திற்கு  மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவி தந்து,  வாசனுக்குப் புத்தி புகட்டியுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 80 அகவை முதியவரான எசு.ஆர்.பாலசுப்பிரமணிம்போல் பதவி ஆசை கொள்ளாமல் கட்சி நலன் கருதுபவர் என இதன் மூலம் வாசனுக்குப் பெருமைதான் சேர்ந்துள்ளது.
 காங்கிரசு அல்லது தமாகா வில் இருந்துகொண்டே அதிமுகவாக நடந்து கொண்ட எசு.ஆர்.பாலசுப்பிரமணியம் அக்கட்சியில் சேர்ந்ததே நல்லது. ஆனால், முதலில் அக்கட்சியில் சேரவில்லை எனக்  கூறி வந்தவர், பதவிப் பேரம் முடிந்ததும் சேர்ந்து பதவியும் பெற்றுள்ளார். வாசன் அதிமுக கூட்டணியில் இருந்திருந்தால் – தன் கட்சி தோல்வியைச் சந்தித்தாலும் – கண்டிப்பாக மாநிலங்களவை உறுப்பினராவர் என்பது தெரியும்.  ஆனால், பதவிப்பற்ற‌ைவிடக் கட்சி அடையாளத்தைக்  காப்பதில் கருத்துசெலுத்தினார்; தனக்குப்பதவி கிடைப்பதைவிடக் கட்சியினருக்கு மதிப்பு இருக்க வேண்டும் என விரும்பினார். எனவே, அதிமுக கட்சிச்சின்னத்தில் போட்டியிட்டு, அடையாளத்தை இழந்து பதவி பெறுவதைவிடக் கட்சியின் தன் மதிப்பே உயர்ந்தது எனக் கருதினார்.  அதிமுக தலைவி,  பலருக்கு அடைக்கலம் தருவதுடன் பதவியும் தருபவர் என்பது அறிந்த ஒன்றுதான். கூட்டணி உடன்பாட்டின் மூலம் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவி என்பது உறுதியாக வரக்கூடியது.  இன்றைக்குக் கட்சிமாறிக்கு வழங்கப்பட்ட பதவி மூலம்,   கட்சி நலன் கருதி இவ்வாய்ப்பைத்  துறந்தவர் என்ற தன்மான உயர்வை வாசன் பெற்றுள்ளார்.
  இதனால் கட்சியில் சலசலப்பு எதுவும் இல்லை என்றும் கட்சித்தலைவர் பற்றிய பெருமித உணர்வு ஏற்படுவதாகவும்,  பதவி வணிகர்கள் சிலர் இங்கில்லாமல் வேறு கட்சிகளுக்குச் செல்வதன் மூலம் கட்சி தூய்மையடையும் என்றும் தமாகா தொண்டர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.