சனி, 10 ஜனவரி, 2015

Sirisena sworn in as 6th SL President

Sirisena sworn in as 6th SL President

[TamilNet, Friday, 09 January 2015, 14:06 GMT]
The SL President-Elect Maithiripala Sirisena was sworn in as the 6th Executive President of ‘Sri Lanka’ before Justice K. Sripavan on Friday at the Independence Square in Colombo on Friday evening around 6.20 p.m. Mr Maithiripala had declined to take oath before the current Sri Lankan Chief Justice Mohan Peiris, who is considered as a political appointee after the impeachment motion against the 43rd Chief Justice Ms Shiranee Bandaranayke, news sources in Colombo said. Later, Mr. Ranil Wickremesinghe, the president of the United National Party and the leader of the opposition in the current SL parliament took oath as the Prime Minister before the SL President Maithiripala Sirisena at the same venue.

Justice K. Sripavan is a Tamil and a senior most judge in the Sri Lankan Supreme Court.

Article 32 (1) of the SL Constitution specifies that the President elect should be sworn in before the Chief Justice or any judge of the Supreme Court. It has been the practice of all predecessors to take oath before the Chief Justice.

Maithiripala Sirisena addressing the event said: "I will discharge my duties taking into consideration of the future of the future generation. I have no intention of becoming President for another term. I thank UNP, Jathika Hela Urumaya, Tamil National Alliance, Sri Lanka Muslim Congress and other political parties that had nominated me as the common candidate of the opposition and especially the former President Ms. Chandrika Kumaratunga. I thank the outgoing President Mahinda Rajapakse also."

In the meantime, TNA Parliamentary Group Leader R.Sampanthan, in a media release said that it was essential to resolve the national question urgently while tackling the grave matters that face the country. He thanked the voters in the Northern and Eastern provinces.

“New President Maithripala Sirisena has to urgently address many of the grave issues faced by the country such as the resolution of the national question so that the Tamil-speaking people of Sri Lanka will be the true beneficiaries of democracy,” he said.

Chronology:

Sirisena declared SL President

Sirisena declared SL President

[TamilNet, Friday, 09 January 2015, 09:50 GMT]
Sri Lankan Election Commissioner Mahinda Deshapriya has officially declared Maithripala Sirisena as the new President of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka around noon at his secretariat. Except the UPFA candidate Mahinda Rajapakse, all the other presidential candidates were present at the event.

UPFA Minister Susil Premajayantha was seen in the gathering. No other government leaders were seen at the event. UNP leader Ranil Wickramasinghe represented his party.

Making the official declaration in terms of the powers vested in him by the Constitution, Deshapriya said that Mr Sirisena obtained a majority of 51.28% votes, and is therefore the new President of the country.

Common Opposition Front candidate Maithiripala Sirisena secured 6,217,162 votes against Mahinda Rajapakse’s 5,768,090 votes.

Chronology:

Sinhala elite succeeds proving Rajapaksa a liability for genocidal State

Sinhala elite succeeds proving Rajapaksa a liability for genocidal State

[TamilNet, Friday, 09 January 2015, 05:24 GMT]
Sections of Sinhala elite have succeeded in removing Mahinda Rajapaksa as a liability for the continuation of the genocidal Sinhala State and its monopoly over the island, Tamil political observers commented on the outcome of the ‘presidential’ election for the Establishment in Colombo. According to latest reports on Friday morning, Mahinda Rajapaksa left the charge of his official residence in Colombo to the current opposition leader Ranil Wikramasinghe, who in turn is expected to invite the winning candidate Maithripala Srisena to become the next president. Rajapaksa was open in his campaign that the choice between the two main candidates was a choice between China and the USA. India had a tacit understanding with the USA, political observers said.

Both Washington and New Delhi were together in the guise of ‘counterterrorism’ agenda in supporting Rajapaksa and in coursing the genocide of the nation of Eezham Tamils in the island, for upholding the unitary State of their strategic benefits.

Within five years Rajapaksa became a liability when the agenda is confirmation, containment and at the same time getaway from indictment.

The Sinhala elite, including the Buddhist, Jathika Hela Urumaya was intelligent enough in realising that any continuation of Rajapaksa would be a liability for the continuation of the Sinhala State, its international acceptance and its continued genocidal monopoly of the island.

The Sinhala elite was able to mobilise, strike deals with powers and convince the Sinhala masses.

There was no such political preparation and mobilisation among Tamil elite in internationally presenting its case. As such, the trend is going to be a ‘containment’ agenda, herding the present Tamil and Muslim leaderships into a subordinate alliance at the establishment in Colombo, Tamil political observers said. However, another line of political thinking is already emerging among the Tamil grassroot and soon it has to inevitably polarise into a political movement, the observers further said.

Chronology:

வெள்ளி, 9 ஜனவரி, 2015

Maithiripala expected to poll 4 to 6 times more than Rajapaksa in North

Maithiripala expected to poll 4 to 6 times more than Rajapaksa in North

[TamilNet, Thursday, 08 January 2015, 17:58 GMT]
Maithiripala Sirisena is expected to poll four to six times more votes than Mahinda Rajapaksa in the Jaffna Electoral District while the contest is reportedly tight in the South, sources monitoring the counting told TamilNet at 10:40 p.m. local time on Thursday. Voter turnout in the administrative district of Jaffna was at 61.14%. Mullaiththeevu recorded 74.78% voter turnout, Mannaar 68.25% and Ki'linochchi 70.1%. The voter turnout was at 72% in the administrative district of Trincomalee in the East. 70% turnout was registered at Ampaa'rai district and 60.93% in Batticaloa district in the East. Official results are expected to be released after midnight.

Maithiripala has received 10,893 votes and Mahinda Rajapaksa 4,576 votes in the postal voting in Jaffna district.

Maithiripala polled 38,856 votes in Ki'linochchi district while Mahinda Rajapaksa got 13,300, according to local poll monitors.

* * *

A total of 15,004,490 electors were qualified to cast their votes at the Sri Lankan Presidential election, according to SL voters registry of 2014. Of these, 1,870,073 electors are from the electoral districts in the Northern and Eastern provinces.

The electorate wise figures of the number of voters in the North-East follow:

Electoral District of Jaffna
Ooraaththu'rai (Kayts): 22,057
Vaddukkoaddai: 47,621
Kaangkeasanthu'rai: 63,217
Maanippaay: 54.567
Koappaay: 55,891
Uduppiddi: 39,204
Point Pedro: 36,138
Chaavakachcheari: 51,702
Nalloor: 46,699
Jaffna: 33,050
Ki'linochchi: 79,093
Sub Total: 529,239

Electroal District of Vanni
Mannaar: 79,433
Vavuniyaa:109,705
Mullaiththeevu: 63,920
Sub Total: 253,058

Electoral District of Batticaloa
Kal-kudaa: 105,056
Batticaloa: 172,499
Paddiruppu: 87,612
Sub Total: 365,167

Electoral District of Ampaa'rai (Digamadulla)
Ampaa'rai: 161,999
Chammaanthurai: 60,357
Kalmunai: 71,254
Pottuvil: 152,147
Sub Total: 465,757

Electoral District of Trincomalee district
Seruwila: 74,070
Trincomalee: 86,978
Moothoor: 95,804
Sub Total: 256,852


Chronology:

SL Paramilitary operatives threaten TNA supporters in Batticaloa

SL Paramilitary operatives threaten TNA supporters in Batticaloa

[TamilNet, Thursday, 08 January 2015, 12:38 GMT]
Paramilitary operatives of Sivanesathurai Chandrakanthan alias Pillayan, the former UPFA-appointed Chief Minister of Eastern Province, have threatened monitors appointed on behalf of the common opposition to monitor the polling stations at Chiththaa'ndi in Batticaloa, news sources in Batticaloa said. In the meantime, Iniyabarathy's paramilitary operatives in Ampaa'rai district have assaulted a TNA divisional councillor P. Vijayarasa near Thirukkoayil Peoples Bank.

Mr Vijayarasa has been admitted at Thirukkoayil Hospital.

At Chiththaa'ndi in Batticaloa, Pillayan's paramilitary operatives were spotted near the polling stations at 1st, 2nd and 3rd divisions.

The operatives of Pillayan, who visited polling monitor Thavarasa Jeyasri's sister Vanysri, and threatened her stating that she would be risking her Samurdhi position if Jeyasri continued her duty at the polling station,

44 minor election violations were registered in Batticaloa, according to election monitors.

More than 50% voter turnout in North

More than 50% voter turnout in North

[TamilNet, Thursday, 08 January 2015, 12:18 GMT]
Voter turnout was registered at 51% in Jaffna, 50% in Mannaar, 55.3% in Ki'linochchi, 68% in Mullaiththeevu and 60% in Vavuniyaa around 2:30 p.m., according to election department sources. The polling was peaceful in most of the places in the North apart form reports of a grenade explosion at Alvaay. Tamil National Alliance (TNA) canvassing for regime change in the South has arranged buses for the transport of the voters at many places in the North. In the meantime, SL military soldiers were instructed to distribute leaflets urging people to vote for Mahinda Rajapaksa.

A section of government workers were also instructed to canvass for Rajapaksa if they wanted to receive Samurdhi benefits.

EPDP was blocking the TNA supporters from accessing polling stations in the islets.

DAN TV, supporting Rajapaksa, was giving misleading information to the public by informing the public that the polling stations were having extended opening time from 4:00 p.m. to 6:00 p.m.

Counting of postal votes begins at 4:30 p.m. as polling closed at 4:00 p.m., election department officials in Jaffna said.

Chronology:

SL military divided over voting in North

SL military divided over voting in North

[TamilNet, Thursday, 08 January 2015, 08:06 GMT]
Despite the tension about possible violence in Tamil areas by the occupying Sinhala military and its paramilitary, all arrangements necessary for brisk polling have completed in the two provinces, according to Sri Lankan Government Agents in the North and East. Voters were seen at many polling stations in queue. In the meantime, Sri Lankan military intelligence had stepped up disinformation campaign to divert the voting to another ‘Maithiri’ contesting the elections under the symbol of flag. While a section of the occupying military was hijacking the boycott call, thinking that it will be in favourable of Mahinda Rajapaksa, there were also SL soldiers encouraging the public to vote for the common opposition candidate Maithiripala Sirisena.
SL Election in Jaffna
SL Election in Jaffna
SL Election in Jaffna
TNA's Mavai Senathiraja told media that handbills issued in the name of Tamil National Alliance (TNA) calling the voters to spoil ballot papers were fake and was urging the voters to exercise their franchise as requested by the TNA.

In the meantime, supporters of TNA's Sampanthan and Sumanthiran in the Tamil diaspora started a fresh campaign countering a UK-based Tamil Solidarity activist Senan, who had urged the Tamil voters to cast their vote for Sritunga Jayasuriya.

Mr Jayasuriya has gone on record stating that he was the only candidate recognising Tamils right to self-determination, which included separation.

The TNA and other Tamil groups have already come under criticism for not demanding the removal of 6th Amendment, which constitutionally denies the Tamils right to Self-Determination.

According reports from North, voting until noon was below 30% (Jaffna 25%, Mannaar 30%, Mullaiththeevu 19% and Vavuniyaa 30%).

A total of 15,004,490 electors are qualified to cast their votes at the Sri Lankan Presidential election, according to SL voters registry of 2014. Of these, 1,870,073 electors are from the electoral districts in the Northern and Eastern provinces.

According to the SL voters registry, the highest number of voters, 1.637 million, has been registered at Gampaha district, 1.586 million in Colombo, 1.049 million in Kandy and 1.266 in Kurunegala.

The electoral wise figures of the number of voters in the North-East follow:

Electoral District of Jaffna
Ooraaththu'rai (Kayts): 22,057
Vaddukkoaddai: 47,621
Kaangkeasanthu'rai: 63,217
Maanippaay: 54.567
Koappaay: 55,891
Uduppiddi: 39,204
Point Pedro: 36,138
Chaavakachcheari: 51,702
Nalloor: 46,699
Jaffna: 33,050
Ki'linochchi: 79,093
Sub Total: 529,239

Electroal District of Vanni
Mannaar: 79,433
Vavuniyaa:109,705
Mullaiththeevu: 63,920
Sub Total: 253,058

Electoral District of Batticaloa
Kal-kudaa: 105,056
Batticaloa: 172,499
Paddiruppu: 87,612
Sub Total: 365,167

Electoral District of Ampaa'rai (Digamadulla)
Ampaa'rai: 161,999
Chammaanthurai: 60,357
Kalmunai: 71,254
Pottuvil: 152,147
Sub Total: 465,757

Electoral District of Trincomalee district
Seruwila: 74,070
Trincomalee: 86,978
Moothoor: 95,804
Sub Total: 256,852


Chronology:

‘Regime change’ drive reinvigorated Sinhala extremism: Tamil trade unionist


‘Regime change’ drive reinvigorated Sinhala extremism: Tamil trade unionist

[TamilNet, Wednesday, 07 January 2015, 19:26 GMT]
Sinhala extremist racist politics has again proved itself as being the driving force of the Sinhala politics in the South as demonstrated by the mainstream camps of Mahinda Rajapaksa and Maithiripala Sirisena in the run up to the presidential elections, said President of All Ceylon General Employees Union, S. Loganathan, a Tamil trade unionist who is based in Ampaa'rai in the Eastern Province. Explaining the problems of Tamils in the Ampaa'rai district in detail, the long-time trade unionist, now in the process of forming a new party, also blamed the Tamil National Alliance for its failure at the grassroots level in addressing the plight of oppressed Tamils.

“As trade unionists of the public sector workers, we have been voicing for the right to self-rule in the unified North-East. [...] Mahinda Rajapaksa didn't even allow the Tamils in Ampaa'rai to look after their own affairs. He out rightly refused to allow the Tamil villages to be organised under own civic units in the district. [...] The civil structures were not upgraded despite repeated requests. [...] Now, the Sinhala extremist forces that have rallied behind Maithiripala Sirisena have also gone on record that they would not allow the provincial councils to have land and police powers,” Mr Loganathan said.

As the TNA also failed to identify and promote candidates capable of addressing the affairs of the oppressed Tamils, a section among the Tamils in the district got disillusioned and fell victims to the deceptive politics of the Sinhala extremist forces such as the Bodu Bala Sena, Mr Loganathan said while explaining the problems faced by the Tamil people in the Ampaa'rai district.

Chronology:

வியாழன், 8 ஜனவரி, 2015

'எதிரும் புதிரும்' நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கிறேன் - இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்


மத்திய அரசின்

திருவள்ளுவர் நாள் குறித்தும் 

 மொழிக்கொள்கை குறித்தும்

 இன்று  மார்கழி 2045, 

சனவரி 8, 2015 ஞாயிறு இரவு 7.00 மணிக்கு  

நடைபெறும் 

விண்தொலைக்காட்சியின்

'எதிரும் புதிரும்' நிகழ்ச்சியில் 

பங்கேற்கிறேன்.  

http://www.wintvindia.com/ 

தளத்திலும் காணலாம். 

மறு ஒலிபரப்பு :

நள்ளிரவு - அஃதாவது 

நாளை வைகறை 1.00 மணிக்கு.

அன்புடன் இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்

/தமிழேவிழி! தமிழா விழி! /

/எழுத்தைக் காப்போம்! மொழியைக்காப்போம்! இனத்தைக் காப்போம்!/