சனி, 18 ஆகஸ்ட், 2012

குமரித்தமிழ் வானம் - பேராசிரியர் சி.இலக்குவனார் நினைவுச் சொற்பொழிவு


இந்தியத்தால் இழந்த காவிரி
Norway police chief resign

Commission report makes Norway police chief resign

[TamilNet, Friday, 17 August 2012, 22:13 GMT]
Following an independent commission report that Norway police could have prevented all or part of a bombing and shooting spree by Anders Behring Breivik last year that killed 77, most of whom were teenagers, the Norwegian police chief Øystein Mæland resigned on Thursday, Reuters said. Norwegian government has also appointed an independent commission to investigate the failure of Norway’s peace facilitation in Sri Lanka that ended in genocide of Eezham Tamils. The commission report found fault with the peace facilitators for not withdrawing from the facilitation to tell the truth to the world, despite anticipations of the outcome. Mr. Erik Solheim, a leading facilitator didn’t resign, but was removed by his party ‘to give room to younger talents’. There was neither penitence nor any changes in Norway’s policy towards the question of Eezham Tamils.

The independent commission on the massacre case in Norway has said that intelligence services could have learned about Breivik's plans months before the attack when he purchased bomb-making components, and that police had enough information to stop him as he made his way from the bombing scene to the youth camp.

Breivik insists that he is not insane as argued by prosecutors and that he committed the massacre of the youngsters participating the Labour Party youth camp, as young as 14, since he considered them as fair targets to drive in his point of political ideology, i.e., Norwegian ethnic purity, news reports said.

Sri Lanka’s president Mahinda Rajapaksa, abetted by India and the International Community of Establishments, committed a well-planned genocide without witnesses to achieve Sri Lanka belonging to the Sinhalese. The concerned outside establishments considered Eezham Tamils as a fair as well as an easy target to set precedents, political observers say.

The Norwegian government upholds multiculturalism and denounces the massacre in its country. But the multicultural outlook facilitated genocide in the island of Sri Lanka and it is still not accepted as genocide by Norway.

Related Articles:
17.05.12   Solheim joins orchestration against independence of Eezham T..
11.02.12   War crimes of ‘both sides’ or war crimes of all sides: Oslo ..
22.11.11   Solheim hijacks thrust of Norway report
16.11.11   India emerges as main designer of ‘Asian Model’ in Norway re..
13.11.11   LTTE losing, SL winning was Norway failing: Norway report te..
27.01.11   Solheim without ‘appetite’ envisages further involvement
13.09.10   Alternative Development
08.05.09   'Post-conflict is post-Sri Lankan'


External Links:
Reuters: Breivik report forces Norway police chief to quit

Colombo arrests 53 Tamil Nadu Tamils

Colombo's immigration arrests 53 Tamil Nadu Tamils in Jaffna

[TamilNet, Thursday, 16 August 2012, 23:54 GMT]
Sri Lankan police in SL military occupied Jaffna on Wednesday and Thursday arrested 53 Indian citizens, most of them Tamils from Tamil Nadu, for overstay in the peninsula without informing the Indian mission in Jaffna while hundreds of Chinese workers, including sex workers, are allowed to stay in the island with no regards to visa regulations. The occupying colonial State, which functions as an agent state for the International Community of Establishments (ICE) including the establishment of New Delhi, has become increasingly paranoid about the grassroots business links and people to people interactions between the South Indians and the Eezham Tamils, informed sources close to SL Police in Jaffna told TamilNet.

The SL police has received fresh instructions from W.A. Choolananda Perera, the controller of Immigration and Emigration in Colombo, to monitor South Indians staying in North for business purposes, the sources further said.

Sinhala policemen have raided restaurants targeting cooks, pavement vendors and those who are engaged in saree and traditional clothing business using bicycles in the remote areas of Jaffna peninsula.

Tamil Nadu businessmen who are engaged in business by reaching remote areas of the peninsula and Vanni maintain good rapport with the local population. Some of these have been subjected to attacks and thefts in recent times.

An Indian cloth seller was attacked recently at Paal-pa'n'nai (Milk Farm) Road in Thirunelveali, Jaffna and his cloths were put to fire by the attackers.

In the meantime, sellers from the south of the island are engaged in collaboration with the Sri Lankan military intelligence to carry out anti-social activities such as pornography and narcotic trafficking in the peninsula.

Sri Lankan military officers have been directly involved in wooing Tamil females to join garments industry in the south of the island as reported earlier.

Schalk :ஈழம் சொல்லாய்வு

Schalk writes further on Eezham

[TamilNet, Thursday, 16 August 2012, 22:25 GMT]
The Dravidian Etymological Dictionary (DED) has two entries (549, 550) for the word Eezham and one of them means the island. This means Eezham is evaluated as a Dravidian word by the DED. Eezham and Chingka’lam are parallel allocations. While they have not derived from each other, Chingka’lam did not refer to an ethnie, the Sinhalas, but to the island as whole and to its demos, not to one ethnie. The demos could be Tamil and/or Sinhala speakers. Considering usage evidences, Seeha’la and Lamkaa are late comers compared to Eezham, writes Professor Peter Schalk in a further note sent to TamilNet, after criticising the Indian MEA demand to drop the word Eezham as “provocative” (TamilNet 13 August). On Saturday, an interview feature in BBC Tamil Service said that Eezham has no entry in the DED and Madras Tamil Lexicon traces its origin to Pali.

Full text of the additional note sent by Professor Peter Schalk. His MTL transcription of words without diacritical marks is retained as it was in the text:
Peter Schalk
Professor Peter Schalk
The DED has not only one, but two entries about ilam. That means that ilam is evaluated as a Dravidian word. Burrow and Emeneau followed a long lexicographical tradition that we already can see in the tivakaram, akarati nikantu, pinkala nikantu, cutamani nikantu, namtipa nikantu and tamil moliyakarati. The standard formula in them is like this: “Īlam: another word is cinkalam”. The entries reflect an alternating use of the words. Nowhere is said that ilam is derived from cinkalam, albeit the concept of derivation was well-known. The apidana kocam, Brito and Alvapillai Veluppillai also stand in that tradition. Already in the tivakaram in the 8th century we find this alternating use that I have characterised as parallel allocation of ilam and cinkalam. The tivakaram has been studied by Sinhala scholars who have projected Caldwell’s analysis into it without being aware of Caldwell. They referred to the Tamil Lexicon. Ilam is allegedly derived from sihala, they ascribe to the tivakaram anachronistically. This is bad historical scholarship, but it was and is politically “in”.

Again, before Robert Caldwell nobody, including scholars from Sinhala linguistics, has ever derived ilam from sihala, but after Caldwell, Hobsson-Jobson and Tamil Lexicon and Initirapala have taken it up. The derivation is linguistically (morphologically) and historically impossible. Today the derivation has become one of the pillars of anti-Tamil Simhalatva (Nalin de Silva, Gamani Iriyagolle, Susantha Goonetilleke). Iriyagolle’s view reveals a special “linguistic” theory. He thought that the relation between a signifier and its signified is organic, necessary and indissoluble. It is not conventional or arbitrary. Therefore, he thought that if the signifier is ilam and its signified is sihala, then there is no ilam. Everything is sihala. This kind of rudimentary thinking is characteristic for Simhalatva.

The interesting point in the DED is that it has two entries (549, 550), one for toddy and one for the island. They are treated as homonyms, but not as synonyms. Moreover, it also indicates that there are two different morphemes (stems) for ilam, one for toddy and one for the island. Usually ilam is taken as one word with several meanings, like the Tamil Lexicon does. I think that the DED is on the right track. We should treat ilam as word with at least two different stems. We should not let us be lured by homonymy. When we discuss ilam as toponym we need not to bring in toddy, gold, juice, etc. It only confuses. Let us treat ilam 1 and ilam 2 as separate words. We may find ilam 3 and ilam 4 also.

Another interesting theme in this connection is to study the Tamil use of the word cinkala(m). It did not refer to an ethnie, the Sinhalas, but to the island as whole and to its demos, not to one ethnie. The demos could be Tamil and/or Sinhala speakers. This was also the use by Samudragupta in the fourth century using Sanskrit. In Īlam, sihala appears first in the Dipavamsa from the fourth century together with lamka. Both are latecomers in relation to ilam. Throughout history, the Tamil use of cinkalam alternated with the use of ilankai and ilam. We can say that ilankai is derived from lamka, but we cannot defend the statement that ilam is derived from sihala.

The influence of Robert Caldwell’s analysis from the 1850s has been non-constructive. There is no reason for us today to continue that part of his work that has many constructive sides.

Among living scholars who have discussed the concept ilam deeply is professor (emer.) Alvappillai Veluppillai. His views together with other scholarly views can be studied in the book, ilam-sihala? An Assessment of an Argument, Uppsala: AUU, 2004. ISBN 91-554-5972. The book can be ordered at acta@ub.uu.se.

* * *

Comments from an Eezham Tamil academic in the diaspora:

Professor Peter Schalk has aptly brought out the point that Eezham, listed as a Dravidian word by the Dravidian Etymological Dictionary, is a parallel toponym for the island, which as far as available evidences go, was in use much earlier than Seeha’la and Lanka.

He has also pointed out to the morphological and historical linguistic impossibility of Eezham deriving from Seeha’la and how the 19th century scholar Caldwell misled some followers including the Madras Tamil Lexicon, to pave way for ‘Simhalatva’ interpretations.

However, the Dravidian Etymological Dictionary itself is not completely free from the influence of Caldwell, when it presents the second entry (550) cited by Schalk in which it considers the derivation of Eezham from Sanskrit Simhala and Prakrit Seehala, by the direction of an arrow mark and a question mark added in the entry. (See Image)
DED 550
DED entry 550. The Dravidian retroflex L (ZH) is represented with an r with two dots below it in the DED transliteration.

There could be no second word that Eezham, as a toponym, has to be treated independently from the homonyms meaning toddy, gold or metal etc. But an inquiry into etymology, with the help of historical linguistic usage examples and etymology of parallel terms, is needed even to answer the question whether the morphemes are independent or related. Avoiding investigation just because it causes confusion is not deep academic approach.

Even the DED has found it appropriate to note under its entry on Eezham meaning toddy (DED 549, see image), about the legend ascribing the origin of the toddy-tapper caste of Kerala (Eezhavar) to Ceylon (Eezham).
DED 549
DED entry 549

The seemingly ignorant provocation coming from the Indian Ministry of External Affairs, where the minister is from Karnataka and the foreign secretary is from Kerala, is not concerned about historical linguistic parallels of Eezham and Chingka’lam. Now the involved terms are Eezham and Sri Lanka. Imperialism vilifying the former and upholding the latter is rather sociolinguistic abuse or engineering, aimed at erasing parallels in the island in complicity with the genocidal state of Sri Lanka.

Chronology:
BBC Tamil: 'ஈழம், ஹெல, சிஹல, சிங்கள ஆகிய சொற்களின் பொரு&#

எப்படி மறப்போம்


உங்களை நாங்கள் எப்படி மறப்போம்....


அச்சமது துச்சமெனத் துணிந்து, துப்பாக்கிக் குண்டுகளுக்கு துவளாமல் முன்நின்று, அயலவர் படைகளை அறவழிப் போராட்டத்தால் வென்று போர்க் களத்தில் குருதி சிந்தி நின்ற போதும், விடுதலையே மூச்சாக, விடுதலையே பேச்சாகக் கொண்டு உழைத்த ஈகியே!...

நாள்தோறும் உங்கள் உடல்கள் வேதனையில் துடித்தாலும், அசைக்க முடியாத உங்கள் உள்ளத்து உறுதியுடன், அயலவர் படைகளைக் கலங்கடித்தவர்தாமே நீங்கள்! உங்களைப் போன்றவர்களின் ஒப்பற்ற உயிர் ஈகத்தால் (தியாகத்தால்), உயிரினும் மேலாய் நீங்கள் கருதிய உங்கள் விடுதலைத் தாகத்தால் பெறப்பட்டதே இந்த விடுதலை!
நீங்கள் பட்ட துயரங்களை, வேதனைகளை எப்படி மறப்போம்! வாழ்நாளெல்லாம் நெருப்பிலே நின்றவர்கள் நீங்கள். இன்றைய மகிழ்ச்சியை எங்களுக்கு வழங்க, நேற்றைக்கு வலியையும், வருத்தத்தையும் சுமந்தவர்தாமே நீங்கள்!

இந்த மக்களுக்காக, இந்திய மண்ணிற்காக வாழ்வைக் காணிக்கையாக்கிய உங்களை எப்படி மறப்போம்!... என்று உணர்ச்சிகரமான உரை படிக்கப்பட்ட மதுரை செளராட்டிர இருபாலர் பள்ளியின் சிறு கூடத்தில் மலர்களால் அணி செய்யப்பட்டிருந்த ஈகி(தியாகி)களின் படங்களில் ஒன்றில் இடம் பெற்றிருந்தார் ஐஎன்.ஏ வீரர் ஈகி வைத்தியலிங்கம்.

கடந்த 10-8-1997ஆம் ஆண்டு, மதுரையில் தினமலர் சார்பில் இந்திய விடுதலைப் பொன் விழா நடத்தப்பட்டபோது, இந்தப் புனிதமான விழாவின் நாயகராக யாரைப் போற்றுவது என்றவுடனேயே அனைவராலும் குறிப்பிடப்பட்ட பெயருக்கு சொந்தக்காரர்தான் ஈகி வைத்தியலிங்கம். கணுக்கால் வரை தூக்கிக் கட்டிய கதர் வேட்டி, கைகளை மூடும் நீண்ட கதர்ச் சிப்பா, கதரின் வெண்மைக்கு நிகரான பெரிய மீசை, உடலில் தளராத வீரம், கண்களில் தலைவர் நேதாசி கற்றுக் கொடுத்த தீரம், சொற்களில் நேர்மை. இவற்றுடன் எனக்கு அறிமுகமான வைத்தியலிங்கம் ஐயா, தினமலர் விழாவிற்கு நேதாசியின் படை வீரனைப் போலச் சீருடையில் வந்திருந்தார். விழாவிற்கு வந்தவர்கள் விழிகளை வியப்பால் உயர்த்தினார்.

அதற்குப் பிறகு அவரோடு பல சந்திப்புகள். ஒவ்வொரு சந்திப்பின்போதும் நேதாசி பற்றிய நூல்களைக் கொடுப்பார். நெகிழ்ச்சியோடு தனது பர்மா, இரங்கூன், பகாங்கு போன்ற இடங்களில் போரிட்ட போர்க்கள நிகழ்ச்சிகளை நினைவு கூர்வார். இந்தத் தலைமுறைக்கு விடுதலைத் தாகம் குறைந்துவிடாது பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று மட்டும் சொல்லிக்கொண்டே இருப்பார். ஒரு கட்டத்தில் கூடத் தனது சிக்கல்களையோ தனது குடும்பத்துச் சிக்கல்களையோ பற்றிப் பேசியவர் இல்லை.

மதுரை முனிச்சாலையில் உள்ள அவரது அறையில் எங்கு பார்த்தாலும் நேதாசியின் புகழ்பாடும் நூல்களே நிறைந்து இருக்கும். வந்தவர்களிடம் வஞ்சனையில்லாமல் அந்த நூல்களை வாரியும் கொடுப்பார்.

இப்படி, மதுரை முனிச்சாலைச் சிங்கமாக, ஈகிகளில் ஈடு இணையற்ற தங்கமாக இருந்தவர் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் இறந்து போனார். இவரது இறப்பு வேண்டுமானால் சாதாரணமாக இருக்கலாம். ஆனால் இவரது வரலாறு சாதாரணமானதில்லை என்பதை உணர்ந்த தேசிய வலிமை செய்கிந்த்து சுவாமிநாதன் கடந்த விடுதலைத் திருநாளன்று இவர் படத்தைத் திறந்து வைத்து, இவரது வீர வரலாற்றை நினைவு கூரும் வாய்ப்பினை ஏற்படுத்தித் தந்திருந்தார். அதற்கேற்பப் பாவலர்.சுரா எழுதியிருந்த, ஈகி வைத்தியலிங்கம் பற்றிய வாழ்க்கைக் குறிப்புகளும் அவரது புகழை அனைவரும் அறிய உதவின. பேசிய பலரும் ஈகி வைத்தியலிங்கம் ஐயா அவர்களை, மதுரை உள்ள அளவு, உள்ளத்தில் நினைவுகள் உள்ள அளவு மறக்கமாட்டோம் என்று கண்கலங்கக் குறிப்பிட்டனர்.

அனைத்தையும் படமாக இருந்தபடிப் பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் ஈகி வைத்தியலிங்கம்.
- எல்.முருகராசு, தினமலர்

உலக விளையாட்டில் வாகை சூடும் வாய்ப்பு தமிழர்க்கு!

சொல்கிறார்கள்
ஒலிம்பிக் எனப்படும் உலக விளையாட்டில் தமிழன் சாதிக்க வாய்ப்புண்டு!' ஏழை மாணவர்களுக்கு இலவயமாகத் தடகளப் பயிற்சி அளிக்கும் நாகராசு: என் சொந்த ஊர் தஞ்சை அருகில் அருந்தவபுரம் எனும் சிற்றூர். என் அம்மா சத்துணவு ஆயா. வீட்டில் வறுமை இருந்தாலும் எனக்கு விளையாட்டின் மீது ஆர்வம் குறையவில்லை. போட்டியில் கலந்துகொள்ள ஊரில் இருந்து தஞ்சைக்குச் சென்று வரக் கூடக் காசு இருக்காது. தடகளக் காலணி அப்போது 50 ரூபாய். விலையைக் கேட்டாலே மலைப்பாக இருக்கும்! விளையாட்டிற்குத் தேவையான எந்த அடிப்படை வசதியும் அப்போது என்னிடம் இல்லை. இருப்பதை வைத்து, உயரம் தாண்டுதலில், இளையோர் பிரிவில் தேசிய அளவில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றேன். என் வறுமையையும் ஆர்வத்தையும் பார்த்த உடற்கல்வி ஆசிரியர் சண்முகசுந்தரம் என்னை முழுமையாகத் தத்தெடுத்துக் கொண்டார். அவர்தான் என்னைச் சென்னைக்குப் படிக்க அனுப்பி வைத்தார். “நீ படித்து முடித்து வா! என் வேலையை உனக்கு விட்டுத் தருகிறேன்; அதில் நீ சேர்ந்து கொள்ளலாம்என்று அவர் சொன்ன சொல் இன்றும் நினைவில் உள்ளது. படித்து முடித்ததும் கலால் துறையில், விளையாட்டு ஒதுக்கீட்டில் வேலை கிடைத்தாலும் என் தடகள ஆர்வம் தணியவில்லை. நாள்தோறும் வீட்டிலிருந்து திடலுக்குச் சென்று பயிற்சி கொடுத்து விட்டு, அலுவலகம் சென்று, மாலை மீண்டும் திடலுக்குச் சென்று விடுவேன். இரவு 9 மணிக்குப் பயிற்சி முடித்து வீட்டிற்குச் சென்றால் மறுநாள் மீண்டும் திடல். 24 ஆண்டுகளாக இதுதான் என் அன்றாட வாழ்க்கை. என்னிடம் பயிற்சிக்கு வரும் ஏழை மாணவர்கள் யாரிடமும் கட்டணம் வாங்குவதில்லை என்பது என் கொள்கை. ஒரு தடகள வீரர் உருவாகக் குறைந்தது 10 ஆண்டுகள் தேவை. இளமையான காலங்களை அடகு வைத்துத்தான் பதக்கம் வெல்ல வேண்டும். ஆனால் தேசிய அளவில் தங்கப் பதக்கம் வென்றவர்களுக்கு உடற்பயிற்சிக் கூடத்தில் பயிற்சியாளராக இருப்பதைத் தவிர இங்கு வேறு வாய்ப்புகள் இல்லை. சாதிக்கும் வேட்கையுடன் என்னிடம் பயிற்சி பெறுபவர்கள் ஓடிக் கொண்டிருக்கின்றனர். மக்கள் ஊக்கமளித்துத் தெம்பூட்டினால் 2016 பிரேசில் உலக விளையாட்டுப் பதக்கப் பட்டியலில் தமிழனின் பெயரை பார்க்கலாம்.

--நன்றி: ஆனந்த விகடன்.