வியாழன், 31 டிசம்பர், 2015

தமிழ் ஆரியத்திற்கும் தாயே! – பேரா.சி.இலக்குவனார்


thalaippu_thamizh_aariyathirkum_thaaye
இந்திய மொழிகளின் தாயாம் தமிழ்
ஆரியத்திற்கும் தாயே!
            இவ்வாறு தமிழுக்கே உரிய இடைச்சொல் உரிச்சொல்களை ஆராய்கின்ற முறைமை வடமொழி நூலாராம் யாசுகருடைய நிருத்தத்தில் காணப்படுகின்றதாம். ஆகவே யாசுகரைப் பின்பற்றித் தொல்காப்பியர் கூறியிருப்பர் என அறிஞர் சுப்பிரமணிய சாத்திரியார் கருதுகிறார். (History of grammatical theories in Tamil : pages 198, 301) யாசுகருடைய காலம் தொல்காப்பியர் காலத்திற்குப் பிற்பட்டமையின், அவ்வாறு கருதுதல் பொருந்தாது. யாசுகர் தொல்காப்பியரைப் பின்பற்றி நூல் செய்திருத்தல் கூடும் என்று கூறினால் மிக மிகப் பொருந்துவதாகும். ஆனால் சாத்திரியார் அவர்கள் வடமொழிப் பற்றின் காரணமாக இவ்வுண்மையை உணர்ந்திலர் போலும், வடமொழியாளர் பிறரால் பின்பற்றப்பட வேண்டியவர்களே யன்றிப் பிறரைப் பின்பற்ற மாட்டார்கள் என்ற துணிபு பல நூல்களையும் கற்றறிந்த சாத்திரியாரையும் விட்டிலை போலும். சாத்திரியார் நினைப்பது போல் ஆசிரியர் தொல்காப்பியர் அவ்வாறு வட மொழிப் பிராதி சாக்கியங்களையும், யாசுகருடைய நிருத்தத்தையும் பாணினியினுடைய இலக்கணத்தையும் பின்பற்றித் தம் நூலை அமைத்திருப்பின் வெளிப்படையாகக் குறிப்பிட்டுக் கூறியிருப்பர். அவ்வாறு கூறாததனால் சாத்திரியார் கருத்து ஆய்வு முறைக்குப் பொருத்தமற்றது என அறிதலே ஏற்புடைத்து, இந்திய மொழிகளின் தாயாம் தமிழ், ஆரியத்திற்கும் தாயாம் என்ற உண்மை அறிபப்படும் காலம் சேய்மையில் இன்று.
            ” சதுர்மறை ஆரியம் வருமுன் சகமுழுதும் நினதாயின்
            முதுமொழி நீ அனாதியென மொழிவதும் வியப்பாமே
என்ற பேராசியர் சுந்தரனார் கூற்றை உன்னுக.
– பேரா.சி.இலக்குவனார் :
தொல்காப்பிய ஆராய்ச்சி : பக்கம் : 114


மின்னூலில் வெற்றிச் சக்கரம் – சிறுகதைகள்

அட்டை-வெற்றிச்சக்கரம் : attai_vetrichakkaram

வெற்றிச் சக்கரம் – சிறுகதைகள்

  • தமிழ்த்தேனீ
மின்னூல் வெளியீடு : http://FreeTamilEbooks.com
உரிமை – பொதுப்படைப்பு  கிரியேட்டிவ் காமன்சு (Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0). எல்லாரும் படிக்கலாம், பகிரலாம்.
மின்னூலாக்கம் – மேலட்டை உருவாக்கம் – தமிழ்த்தேனீ rkc1947@gmail.com
பதிவிறக்க*
http://freetamilebooks.com/ebooks/vetri-chakkaram-short-stories/
White-van abductions continue in North with ‘UNP sophistication’

White-van abductions continue in North with ‘UNP sophistication’

[TamilNet, Wednesday, 30 December 2015, 21:42 GMT]
Sri Lankan military intelligence is operating white-van abductions through diaspora and homeland based intermediaries, a well-informed right activists in Jaffna told TamilNet on Wednesday. There have been at least three cases in the recent weeks where abductions were carried out in the Northern Province. The affected parties were given death threats if they chose to go public through other channels than the intermediaries through whom they were released after abductions. The targeted people were Tamil journalists, family members of diaspora activists and traders.

None of the affected people were prepared to come open. If they went open, their kith and kin were at the risk of losing their lives in ‘accidents’ or through ‘engineered’ gang violence, they were told by the intelligence wing interrogators.

While abductions take place, the intermediaries swiftly take contact with influential individuals in the family of the victims to convey the message that they should not make any complaint to media or human rights groups.

Some of these intermediaries are linked to the United National Party (UNP). There are also personalities associated with Tamil diaspora organisations among these intermediaries.

The SL military intelligence has established a sophisticated network across several countries in the West through deceiving Tamil diaspora ‘activists’ who visit the island through Colombo.

Apart from the three cases cited by the human rights activist, there are also reports of SL military intelligence harassing a group of reporters attached to a Tamil website in recent days and a case of a Tamil trader abducted by a white-van squad and subjected to interrogation by the SL military intelligence on bank or money transfer related transactions with diaspora Tamils. The victim, upon release, has left Jaffna on the advice by the ‘intermediaries’, the sources further said.

The editorial board of Thinakkural daily in Jaffna was threatened by SL military intelligence operatives on 09 December 2015 for publishing a story exposing the activities of ‘journalist moles’ operated by the SL military in Jaffna.

41 of the 44 journalists subjected to assassinations and killings in the island are Eezham Tamils. None of these killings have been properly investigated.

Chronology:

பதிப்பாளர்களின் 2016 கொண்டாட்டம்

பதிப்பாளர்களின் 2016 கொண்டாட்டம்


2016 கொண்டாட்டம் : azhai_2016kondaattam