சனி, 25 ஜனவரி, 2014

13 Tamils killed by wild elephants deployed by Colombo in Batticaloa

13 Tamils killed by wild elephants deployed by Colombo in Batticaloa

[TamilNet, Thursday, 23 January 2014, 23:40 GMT]
Wild elephants that have been brought from the jungles in South to jungles close to Tamil villages in Batticaloa have claimed the lives of 13 Tamils in Batticaloa district since December 2012 to December 2013, Eastern Provincial forest officials said. Seven persons have been handicapped in the assaults by the wild elephants. 12 of the slain victims were men. Many of the families of victims have not been provided compensation. 45 houses have been destroyed partly or fully.

Despite the complaints from the people and their representatives, the forest department officials from Colombo have been bringing wild elephants from Hambantota.

The wild elephants often reach settlement areas and agricultural lands, searching for water, and destroy the properties of the resettled Tamils.

The villagers complain that the elephants are deployed to force them away from their native villages.

Following are the details of victims slain and injured in the assault by the wild elephants within the past year:

K. Kanagasabai, N. Kathirgamathamby and S. Muthulingam were the victims slain in Ma’nmunai West (Vavu’natheevu) DS division.

S. Sinnavan, J. Thasmil and S. Vinayagamoorthy lost their lives and A. Asservatham has sustained injuries in Ea’raavoorpattu (Chengkaladi) DS division.

S. Saravanamuththu, K. Kanesamoorthy and S. Rasanayagam were killed by wild elephants in Poaratheevup-pattu (Vellaave’li) DS division.

Two persons, S. Ponnthuthurai and K. Yogeswaran, were killed in Ma’nmuani South West (Paddippazhai) DS division. M. Azhakurasa sustained injuries.

Ms Valliyammai lost her life and two men, V. Rasalingam and K. Pathmanathan sustained injuries in Koa’ra’laip-pattu North (Vaakarai) DS division.

K. Raveendrasingam was killed in Ko’ra’laip-pattu South (Kiraan) division.

The threat by wild elephants is reported in the following villages in Batticaloa: Chelvaa-puram Colony (38), 7th division, Navakkiri-nakar, Tha’lavaayk-kaadu, Thikkoadai, Charava’naiyadi-yoottu and Viveakaanantha-puram in Poaratheevup-pattu (Vellaave’li) DS division; Katchat-kodi, Kevu’liyaa-madu, 40th Mile Post and Thaanthaa-malai in Ma’nmunai South-West (Paddippazhai) DS division; Unnichchai, Karaveddiyaa’ru, Rasathurai-nakar, Nediya-madu, Pancheanai, Ka’ndiyanaa’ru, Kaanthi-nakar, Iru-noo’ru-vil, Chippi-madu, Paavat-kodich-cheanai, Ka’n’naki-nakar, Maavilang-ka’ndadich-cheanai, Ooththu-madu, Katpak-kea’ni and Paththaraik-kaddai in Ma’nmunai-West (Vavu’natheevu) DS division; Eera’lak-ku’lam, Periya-pullu-malai, Maanthoaddam, Kochchith-thoaddam and Aththa-va’lak-kaadu surrounding the Kiraan-pul anicut in U’rukaamam in Ea’raavoor-pattu (Chengkaladi).

Chronology:

வியாழன், 23 ஜனவரி, 2014

NZ leader assures independent foreign policy and international investigation

NZ leader assures independent foreign policy and international investigation

[TamilNet, Thursday, 23 January 2014, 07:09 GMT]
Leader of the Opposition in the New Zealand Parliament, Mr David Cunliffe, on Saturday, assured that his party would follow an independent foreign policy and would support international investigations into the war crimes and crimes committed against Tamils. He was addressing a grand gathering of Eezham Tamils celebrating Pongkal festival at the Mt. Eden War Memorial Hall in Auckland. The NZ Labour Party leader has promising chances of becoming the next Prime Minister, political observers in New Zealand said.
David Cunliffe
David Cunliffe
“What happened during the final stages of the war in Sri Lanka is now an open secret. It was a deliberate annihilation of innocent lives in tens of thousands – even women and children, toddlers and sucklings in their mothers’ arms were not spared and were buried in the bunkers. It is a tragedy of tragedies, a black era of the 21st century,” said Mr. David Cunliffe in his address.

“The end of the war has not led to the end of the despicable trends in inter ethnic and inter religious relationships. On the contrary it has aggravated the situation. We are watching the ever-increasing sexual abuse of Tamil women under a militarised administration of the North and East, setting at nought the civil liberties and civil administration,” the Labour leader further said.

He condemned the NZ Prime Minister for participating the Sri Lanka CHOGM.

“Our Prime Minister Mr. John Key by participating in the CHOGM meeting in Sri Lanka in November last year defiled the norms on which the Commonwealth was founded. He should have at least lent support to the British Prime Minister Mr. David Cameron in condemning the continuing serious human rights violations in Sri Lanka,” the Leader of the Opposition remarked.”

“The International Community cannot compromise the violation of the inalienable inherent right to human dignity, humanism, human rights and humanitarian laws. We will follow an independent foreign policy and will retrieve New Zealand from the current perilous plight. We will support an international inquiry into the war crimes and crimes against the Tamils,” he assured, receiving a standing ovation from the Eezham Tamil gathering.

The Opposition Leader’s hint at the need of ‘independent foreign policy’ even in supporting obviously righteous matters of humanitarian importance is what that haunts the so-called Liberal Democracies of the world today. The issue implied by Mr David Cunliffe has to be carefully perused by the entire humanity, in order to identify the ultimate forces that dictate foreign policies and to collectively act on their edification, commented Tamil diaspora activists.

Mannaar killing filed number rises to 43

Mannaar killing filed number rises to 43, site extent still not known

[TamilNet, Wednesday, 22 January 2014, 18:56 GMT]
43 human skeletons have been recovered till Wednesday at Thirukkeatheesvaram mass grave in Mannaar, news sources in Mannaar said. The boundaries of the mass grave are yet to be established, according to the Judicial Medical Officer from Anuradhapura D. M. Waidyaratne. The JMO has also gone on record stating that it would take long time to establish how the killings had occurred.
Exhumation of mass grave in Mannaar


On Wednesday, when the exhumation continued for the 11th time, 3 skeletons were recovered.

There have been almost no belongings of the victims found in the mass grave so far, making it further difficult to identify the victims.

Mr Sinthathurai, the secretary of Mannaar Citizen Committee said he believed many of the civilians reported missing in Mannaar had been massacred and dumped at Thirukkeatheesvaram mass grave.

The Secretary of Thirukkeatheesvaram temple management board, Mr Ambalavanar Thirunavukkarasu said that the Sri Lankan and Indian military were behind several rounds of search operations between 1985 and 1990 in the said area. The LTTE was coming and going to the village till 1990.

The area was under SL military control from 1990.
Exhumation of mass grave in Mannaar


Chronology:

PPT judgement upholds Eelam Tamil identity and nomenclature

PPT judgement upholds Eelam Tamil identity and nomenclature

[TamilNet, Wednesday, 22 January 2014, 10:42 GMT]
The full report of the judgement of the Permanent Peoples’ Tribunal on Sri Lanka (Bremen Session), released on Wednesday, came out with a discussion on the choice of nomenclature to identify the victims of genocide and has decided on the use of the term “Eelam Tamils as a national group.” This recognition, coming for the first time, from a credible global body of humanity such as the Peoples’ Tribunal, nullifies the so-called legitimacy in the insistence of the use of the term ‘Sri Lankan Tamil’ thrust on the victims by various States and their international organisations. This part of the PPT judgement is of equal importance like the verdict on genocide, complicity etc., and the implementation of it is of much practical value to the people’s struggle of the victims, said Tamil civil activists.
PPT verdict released at Geneva Press Club
PPT verdict released at Geneva Press Club

Dr Gianni Tognoni
Dr Gianni Tognoni, the secretary general of the PPT
“Regarding the characterization of the victims as belonging to a particular national, ethnical, racial or religious group population, the Tribunal specifies that the victims are in this case the Eelam Tamils as a national group,” said the PPT judgement report (5.1.4.3).

In coming out with its verdicts, the PPT judgement report has been widely using phrases such as, Eelam Tamils, Eelam Tamil national group, Eelam Tamil group, Eelam Tamil people, Eelam Tamil population, Eelam Tamil women, Eelam Tamil generations, Eelam Tamil territory, Eelam Tamil areas, Eelam Tamil identity etc.
Dr Dennis Halliday
Dr Dennis Halliday, former assistant secretary-general of the United Nations
The PPT judgement recommendations to the UN, EU, Germany, Sri Lanka and to the international organizations and agencies – governmental as well as non-governmental – have also asked them to respect and promote the Eelam Tamil identity and rights of Eelam Tamils in the island as well as in the diaspora.

The universal implementation of the PPT judgement on the identity and nomenclature mainly depends on the will power of the Eezham Tamils in consciously avoiding the use of Sri Lanka, Sri Lankan and Sri Lankan Tamil in their interactions among them and with others, commented diaspora activists.

* * *


Further excerpts from the judgement on identity:
Dr. Haluk Gerger
Dr. Haluk Gerger, a Turkish academic and Middle East analyst
“According to both the objective and subjective approaches of the group accepted by the International Criminal Tribunals and the International Court of Justice, the protected group should be ‘stable and permanent, sharing a common national identity’ as with the Eelam Tamils (objective approach); it is also perceived as such by the members of the group themselves (subjective approach).”

“The Eelam Tamil designation refers to the Tamils in the north and east of the island, and it is important to note that the Eelam Tamil identity pre-dates the armed struggle, emerging progressively and with increased intensity in recent years, indeed as a result of the oppression that compelled the Tamils to assert their right to self-determination in their traditional homeland.”

“While the word “Eelam” had earlier been used by Tamils as the name for the whole of the island, it became increasingly used to denote the area and people of the desired independent north and east.”

* * *

However, the PPT judgement report has not used the term “Eelam Tamils as a nation.”

The prosecution of the Tribunal, while making its statement, has put the following among others for the consideration of the judges, and the term Eelam Tamil nation has been used:

“The peoples of the world should recognize the legitimate struggle of the Eelam Tamil nation that is denied by genocidal violence. Their voluntary wish is a separate state,” the prosecution statement said.

While delivering the judgement, the following observations were made by the judges:

“A national group often comprises several different ethnic groups.... The concept of nation therefore does not coincide with the ethnic group but is characterized by a common wish to live together, a common ideal, a common goal and common aspirations,” the judgement cited the fourth report of the Special Rapporteur on the Draft Code of Offences Against the Peace and Security of Mankind.

“It is clear that the main target of this particular genocide has been the Eelam Tamil national group, even if it did not constitute the whole of the Tamil group, but that part of it that expressed the will of living in common, with common ideals, goals and aspirations,” the judgement said.

It seems Eezham Tamils are yet to present a more powerful case at the PPT to prove them a nation.

* * *

PPT verdict finding Sri Lanka guilty of the crime of genocide and ongoing genocide:

“On the strength of the evidence presented, the Tribunal reached the consensus ruling that the state of Sri Lanka is guilty of the crime of genocide against Eelam Tamils and that the consequences of the genocide continue to the present day with ongoing acts of genocide against Eelam Tamils.”

* * *

Verdict on the complicity of the UK:

“The Tribunal found that UK complicity in the genocide against the Eelam Tamils during the period of the armed struggle and its repression was overt and explicit and qualifies as “‘aid or assistance’ furnished by one State for the commission of a wrongful act by another State", under Article 16 of the International Law Commission’s Articles on State Responsibility. Further, the Tribunal views the events of 2009 as the logical manifestation of the structural genocide that had been put in place during the colonial period and in the construction of the newly independent unitary Sri Lankan state.”

* * *

Verdict on the complicity of the USA:

“Active US complicity in the genocide arises not only from its sustained efforts to increase the power and effectiveness of the Sri Lankan military, the direct perpetrator of the genocidal acts taking place in the last months of the war, but perhaps even more significantly from its role in blocking and even reversing political and diplomatic initiatives to implement the peace process and in blacking out information on the unfolding critical situation and the unprecedented worldwide protests by Tamil communities in the diaspora. These military and non-military actions constitute “the provision of means to enable or facilitate the commission of the crime”, as determined to be included in “complicity” in genocide by the International Court of Justice in February 2007.”

* * *

On the Alleged Complicity of the Indian State:

The Tribunal was asked to consider the accusation that “the Indian state is guilty of being complicit in the crime of Genocide against the Tamil people".

“In the late 1980’s India intervened against the LTTE in order to gain control over the Tamil population in Sri Lanka as a strategic asset, an action that resulted in the death of 12,000. In the 1990’s India, played the role of a junior partner in a strategic alliance with the United States, and has continued to subordinate its strategic policy approach towards Sri Lanka under the US war paradigm.”

“Owing to the complexity of India’s shifting role within the conflict in Sri Lanka and, as there was neither sufficient material evidence nor time for the Tribunal to consider properly the afore-stated Accusation, the panel of judges decided to postpone deliberations of the question.”

[The prosecution in its statement has said the following on India’s complicity with genocide: “The panel has been provided with a comprehensive documentation pack that we ask be fully studied, although we recognise it arrived quite late in the process, through no fault of its authors....]

* * *

On India, China and others:

Recognizing that the Sri Lankan state alone did not have the capacity to achieve its genocidal ambitions, and given the evidence presented, the Tribunal believes that the UK, the USA and India are guilty of complicity in genocide. Further, the Tribunal judges that the UK and the USA are clearly accomplices in the genocidal process. Regarding the charge against India, the Tribunal decides to withhold its final decision pending the consideration of additional evidence, which could include examination of the potential responsibility of other States, such as China.

* * *

Some highlights among recommendations:


To the UN:

“To give maximum priority to the establishment of a strategy aimed primarily at stopping the ongoing genocide, and also at creating concrete conditions for the Eelam Tamils to exercise their rights to peace and self-determination.”


To the EU:

To review its external policy, in order to assure that the political, economic, and cultural rights of the Eelam Tamils are respected and promoted with specific attention to the difficult situation of denial and repression created by the Sri Lankan government.


To Germany the host country of the tribunal:

“In particular, to promote and request within the pertinent European institutions – including the Council of the EU, European Commission and the European Parliament – the adoption of measures directed to ensure the protection and promotion of the rights of the Eelam Tamil diaspora in EU member states, specifically with regard to their right to asylum, work and association, since the protection of the Eelam Tamil diaspora is one of the paramount means of fostering the security and well-being of Eelam Tamils in Sri Lanka.”


To international organisations and NGOs:

- To coordinate as far as possible their actions so that peaceful processes of civic resistance, and restitution and promotion of the identity of Eelam Tamils can take place in their homeland in Sri Lanka, as well as in their diaspora.


Recommendation on universal observation of Mullivaikkal Day:

“Finally, the Tribunal invites worldwide civil society and governments to commemorate the victims of the genocide that took place in Sri Lanka and acknowledge the anguish and trauma of the victims and their families by marking 18 May as ‘Mullivaikkal Commemoration Day.’ This symbolic step can signal the redemptive process that the global community should embark on to safeguard the memory of the victims.”

* * *

Excerpts from what the prosecution in its statement had asked the judges to consider:

[On behalf of the prosecution team, Andy Higginbottom and Karen Parker have made the prosecution statement.]

“This is a Genocide in which the question of national self determination and the legitimacy or not of an armed struggle for independent statehood is at stake. The denial of national self determination is at the heart of this genocide. As a result of their experiences of persecution, physical and cultural destruction, and abandonment over decades, the Eelam Tamils refuse to accept the paradigm that they remain a second class minority within the unitary Sri Lankan state. They determine themselves as Eelam Tamils, not Sri Lankan Tamils, seeking their own homeland.”

“We appeal to the panel of judges and we call on all people of conscience, social movements and states around the world to speak out against the genocide and recognize the legitimacy of Eelam Tamils to national self determination. The prevention of genocide and realization of national rights are inseparable in this case.”
The PPT Panel at Bremen in December 2013
The PPT Panel at Bremen in December 2013
The PPT Panel at Bremen in December 2013
The PPT Panel at Bremen in December 2013


Chronology:

PPT judgement to be broadcast live at 10:00 CET

PPT judgement to be broadcast live at 10:00 CET

[TamilNet, Wednesday, 22 January 2014, 00:01 GMT]
The official judgement of the investigations against the Sri Lankan State and its accomplices on the charge of Genocide against Eelam Tamils by the Permanent Peoples’ Tribunal (PPT), to be released on Wednesday, and would be broadcast live from the Geneva Press Club in Switzerland at 10:00 a.m. Central European Time, the organizers said. Dr. Denis Halliday, the former assistant secretary-general of the United Nations, Dr. Haluk Gerger, a renowned Turkish academic and Middle East analyst and Dr. Gianni Tognoni, the secretary general of the PPT will be present to answer questions and to elaborate on the points raised by the verdict.

http://2013.pressclub.ch/fr/conference/official-release-judgement-peopless-tribunal-sri-lanka
Live stream URL: http://2013.pressclub.ch/fr/conference/official-release-judgement-peopless-tribunal-sri-lanka

Chronology:

புதன், 22 ஜனவரி, 2014

SL military robs IDP registry from Thellippazhai DS Secretariat

SL military robs IDP registry from Thellippazhai DS Secretariat

[TamilNet, Tuesday, 21 January 2014, 16:56 GMT]
The occupying Sinhala military in Jaffna on Monday evening entered the Divisional Secretariat of Valikaamam North, situated at Thellippazhai, and robbed the registries containing the details of uprooted civilians at gunpoint from the civil officials at gunpoint. The SL military officers then instructed the DS and his officials not to talk about the incident. Informed sources told TamilNet that the robbery was carried out on the instruction by the new Jaffna commander of the occupying Sinhala military, Maj. Gen. Udaya Perera, who is trying to manipulate the statistics of uprooted people of Valikaamam North, the area where former ‘High Security Zone’ is being transformed into a Sinhala Military Zone by the SL military permanently seizing the fertile lands and properties of the Eezham Tamils.

Deploying the same military tactics he used in Ki'linochchi district for keeping the Eezham Tamils gagged, the SL commander, who has been posted to Jaffna, met the representatives of the uprooted families recently. The people residing in the so-called welfare camps were the only displaced people from Valikaamam North, he told the representatives of the uprooted people.

Only a few people of more than 51,000 persons uprooted from Valikaamam North reside in the so-called welfare camps now. In addition to the majority that resides outside the camps, there is a significant number of uprooted people among the 70,000 Eezham Tamil refugees who are in Tamil Nadu State of India.

Perera had also told the representatives of the uprooted people that there were three different statistics on uprooted people: one maintained by the SL military, one by the uprooted peoples organisations and the other by the civil administration. He wanted to count the number of people in the welfare camps.

He also met with a section of uprooted people in the camps.

“Remember that it is not Ms Navaneetham Pillay or any other international actor, but it is our president Mahinda Rajapaksa and Defence Secretary Gotabahaya Rajapaksa, who would be deciding your fate of resettlement,” he told them.

Udaya Perera was trying to make them accept the quarry lands being offered as alternative lands for their resettlement.

Chronology:

‘Extremism talk’ to blunt vigilance on deception

‘Extremism talk’ to blunt vigilance on deception

[TamilNet, Tuesday, 21 January 2014, 07:28 GMT]
A nation of people long affected by genocide exposing the past and present modus operandi of the genocide partnered by leading Establishments of the world, and claiming for independence as a Right to Protection measure through non-violent avenues, is depicted as ‘extremism’ by the ‘counterinsurgency’ mouthpieces, just as the armed struggle was painted as ‘terrorism’. But, architecting, executing and continuing the theoretical facilitations of the genocide, passing the blame on ‘stars’ when the outcome is haunting, never accepting the genocide and righteous solutions by citing ‘lack of appetite’, but audaciously continuing the deception by harping on ‘engagement’ with the gullible among the affected, pass as ‘international diplomacy’ with immunity.

Erik Solheim
Erik Solheim
The attack on TamilNet as an ‘extremist’ media of Tamils, initiated last week by Norway’s failed ‘peace facilitator’ and current OECD ‘development’ provider, Mr Erik Solheim, is not an accident transpiring from a casual twitter discourse.

In the past such attacks were orchestrated to pre-empt vigilance, mobilisation and opposition, whenever the actors were ready with a deceptive move ‘up in their sleeves’ that would imperceptibly but internationally authorise and facilitate the structural genocide of the nation of Eezham Tamils.

Sharp observers in the diaspora could figure out the authors, followers, intent and the context of such orchestrations in the past, and also the ‘quality’ of the orchestrations.

This year’s orchestration, initiated by Mr Erik Solheim, is timed for the impending March UNHRC deception. And some of the second fiddles in the diaspora have already started writing to Tamil readers that TamilNet is an agent of China, at which the mandarins of Beijing may laugh through their back.

Tamil academic Guruparan Kumaravadivel in his latest article has aptly brought out how an utterly useless debate between Colombo and the TNA on the 13A will be kept prolonged for years in the island, by those who have a vested interest, to deliberately ‘lose’ a genuine political solution.

Orchestrations are engineered in the diaspora by the same forces of vested interests to prolong the diaspora idling with a matching debate, so that the agenda of structural genocide will be fulfilled smoothly in the meantime.

Those who could see how the Norway-initiated peace facilitation became a preparation to annihilate an otherwise-impossible-to-defeat nationalist armed struggle through the genocidal onslaught, could also see how the current deliberations by the same actors aim at the completion of structural genocide and irreversible annihilation of the nation and territoriality of Eezham Tamils.

This is the ‘lasting’ solution conceived by the current actors in making inroads into the island ‘as a whole’.

When the capacity, calibre and imagination of their minds as well as ‘appetite’ are stuck at that point, and when the people whose existence is threatened by their bulldozing callousness expose it, oppose it, argue for alternative paradigm or speak in favour of mobilisation for edification, then it is branded as ‘extremism’.

Reproduced below is the transcript of a twitter discourse initiated by Mr Erik Solheim in which TamilNet ‘extremism’ figures prominently. Further comments on the contents are not needed as regular TamilNet readers could find the truth.

Twitter discourse on extremism


Related Articles:
08.10.12   Academics question ICE deceit after Solheim's speech at Lond..
06.10.12   Solheim’s politics, UN role in SL criticized at Frances Harr..
17.05.12   Solheim joins orchestration against independence of Eezham T..
22.11.11   Solheim hijacks thrust of Norway report
11.11.11   Norway ‘LLRC’ distributes blame, washes hands of victims aft..
29.04.11   ‘Solheim transforms from peace facilitator to facilitator of..
27.01.11   Solheim without ‘appetite’ envisages further involvement
13.09.10   Alternative Development
08.05.09   'Post-conflict is post-Sri Lankan'

செவ்வாய், 21 ஜனவரி, 2014

வீரப்பன் கூட்டாளிகளின் தூக்கு: வாணாள்தண்டனையாகக் குறைப்பு

வீரப்பன் கூட்டாளிகளின் தூக்குத் தண்டனை, ஆயுள் தண்டனையாகக் குறைப்பு : உச்ச நீதிமன்றம்

First Published : 21 January 2014 11:05 AM ISTவீரப்பன் கூட்டாளிகளான 4 பேரின் தூக்கு தண்டனையும், ஆயுள் தண்டனையாகக் குறைத்து உச்ச நீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பளித்தது.
சந்தன மரங்களை கடத்திய வீரப்பனின் கூட்டாளிகளாக இருந்த மீசை மாதையன், சைமன், பிலவேந்திரன், ஞானப்பிரசாகத்துக்கு அளிக்கப்பட்ட தூக்கு தண்டனையை எதிர்த்து உச்ச நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட மேல்முறையீட்டு வழக்கை  விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம் இந்த தீர்ப்பை அளித்துள்ளது. மேலும், இந்த நால்வருடன் பல்வேறு வழக்குகளில் தொடர்புடைய 11 பேரின் தூக்கு தண்டனையும் ஆயுள் தண்டனையாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.
1993ஆம் ஆண்டு, வனப்பகுதியில் சந்தன மரக் கடத்தல் தலைவன் வீரப்பன் கும்பல் நடத்திய தாக்குதலில் போலீசார் உட்பட 22 பேர் பலியாகினர். இந்த வழக்கில் வீரப்பனிக் கூட்டாளிகள் 4 பேருக்கு தூக்கு தண்டனை விதிக்கப்பட்டது.
தங்களது தூக்கு தண்டனையை குறைக்கக் கோரி நால்வர் சார்பிலும் குடியரசுத் தலைவருக்கு கருணை மனுக்கள் அனுப்பப்பட்டன. ஆனால், கருணை மனுக்களை பரிசீலிக்க அதிக கால அவகாசகம் எடுத்துக் கொண்டதை அடுத்து, உச்ச நீதிமன்றத்தில் தூக்கு தண்டனையை குறைக்கக் கூறி மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
மனுவை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், குற்றவாளிகளின் தூக்கு தண்டனையை ஆயுள் தண்டனையாகக் குறைத்து தீர்ப்பளித்தது. மேலும், மரண தண்டனை கைதிகளை தனி அறையில் அடைக்கக் கூடாது என்றும் தங்களது தீர்ப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.

தமிழை உயர்நீதிமன்ற மொழியாக்கப் போராட்டம் - மதுரையில்

Navi Pillay urged to launch international investigation on missing persons

Navi Pillay urged to launch international investigation on missing persons

[TamilNet, Monday, 20 January 2014, 12:07 GMT]
Stating the recent attacks and threats against Tamil activists in North and East who were in the forefront in the protests reprenting the victims of enforced disappearances, the committees representing the interests of the families and relatives of the disappeared persons in the North and East, on Monday urged UN High Commissioner for Human Rights Ms Navaneethem Pillay to appoint a Sri Lanka specific international independent UN working group to investigate enforced disappearances and abductions that have taken place in the North and East of the island.

Full text of the letter signed by Ms. Ananthy Sasitharan, on behalf of the Disappearance Commissions in the North and East, follows:

Regarding: Seeking UN monitored international independent inquiry into forced disappearances and abductions.
We the committees of the disappearance from the North and East, write to you as representatives of the collective body, that still seek justice. We do not trust any mechanism created locally which in the past has not delivered justice to the survivors.

We would like to register with Your Excellency our distrust of any local mechanism that investigates forced disappearances and abductions. We have seen at least four official truth seeking commissions that failed the survivors; some of them did not even release to the public their official findings.

We previously had two commissions established by the then Presidents, respectively in 1995 and 1998, to investigate forced disappearances which received around 30 000 complaints. Today 10,136 of the 30 000 complaints remained un-investigated. A more serious matter is that although special units were established to initiate criminal proceedings where prima facie evidence of responsibility was available and although legal proceedings were initiated against more than 500 police and army personnel, these proceedings largely targeted low-level officers and very few resulted in interdictions. To Amnesty International’s knowledge, there have been only three convictions under the Convention Against Torture and other Inhuman and Degrading Punishment Act (The CAT Act) in Sri Lanka. Up to 2007 there had been fewer than 30 convictions for abduction or wrongful confinement (the charges normally associated with enforced disappearances).

We also feel that “successive governments continued to use abductions and disappearances of persons as a convenient method of dealing with dissent or with those who become a thorn in their thorn in their sides” The interdicted were reinstated and often reassigned to the same duty stations from which they carried out abuses, thereby causing much distress to former victims.

Though President Rajapakse announced in 2006 that the government would invite an international independent commission to probe abductions, enforced disappearances and extra judicial executions in all the areas of the country, instead the government invited an International Independent Group of Eminent Persons (IIGEP) to act as observers of the activities of the local commission. The IIGEP issued several statements concerning procedural flaws that affected the transparency and independence of the Commission and the protection of witness, before it formally withdrew its services.

We also feel that “the history of these commissions provides an indicator of how commissions can be manipulated to defeat dissent and channel criticism of human rights towards institutions set up by the government of the day to protect itself. Even when commissions have fought against the odds for justice their work was restricted and compromised and their recommendations for prosecutions and reform were buried; many dissenting voices who engaged with these commissions have been threatened and the aspirations of those who testified have been betrayed”.

Sri Lanka has no witness protection programme. The lack of effective protection for witnesses against intimidation has been a very serious obstacle to the prosecution of human rights cases, and obstructs the work of any Commission of Inquiry by inhibiting witnesses and potential whistle-blowers. A bill to establish a rudimentary witness protection system in Sri Lanka has been stalled since June 2006. And although efforts to initiate an effective witness protection system are necessary and welcome, legal experts in Sri Lanka have noted significant flaws in the proposed legislation and the process by which it was drafted. Among the most troubling of these flaws were: its lack of an independent Protection Division (it relies instead on the Sri Lankan police force); its ban on foreign assistance for the purposes of witness protection; and the requirement that a public officer must be present when a witness is testifying.

We also would like to bring to your kind notice that Mr. Sunesh who was part of Disappearance Committee team and led the march during CHOGM during Mr. Camerron’s visit to Jaffna, was threatened and Mr. Sundaram Mahendran the head of the Committee of Missing Persons was attacked in Trincomalee when they held a peaceful demonstration on Human Rights Day in Trincomalee.

It is our grave concern that the government is using this exercise to buy time before the Genenva session in March and we are certain that the victims will not have justice. Therefore we strongly support an International independent UN working group to investigate enforced disappearances and abductions.

Thank you.


Yours sincerely,
(Signed),
Mrs. Ananthy Sasitharan
Member of Northern Provincial Council
On behalf of the Disappearance Commissions North and East.

correct UN's mortal sins against Tamils

Compelling need to correct UN's mortal sins against Tamils, says Boyle

[TamilNet, Monday, 20 January 2014, 00:05 GMT]
Commenting on the Genocide Discussion held at the United Nations on the 15th January, where the Deputy Secretary-General Jan Eliasson discussed strategies to heed to early warning of mass atrocities, Professor Boyle, an expert in International Law, said, "[w]hat is needed now is for the United Nations to establish an outside Independent Commission of Investigation of distinguished experts along the lines of the Rwanda Commission with a mandate to investigate the entirety of GOSL atrocities against the Tamils. Only then might the United Nations atone for its Mortal Sins against the Tamils." The U.N., which withheld information on Sri Lanka's killings, and refused to take up Sri Lanka in the Security Council during the Mu'l'livaaykkaal killings, continued to avoid mentioning Sri Lanka, even while it touted "Rights Up Front" doctrine modeled after Sri Lanka massacres.

Prof. Boyle's comment sent to TamilNet follows:

"The United Nations and its Secretary General Ban Ki-Moon did not lift one finger to prevent and to stop the ongoing genocide against the Tamils by Sri Lanka in Vanni in 1999. Since the United Nations and SG Ban Ki-Moon had an obligation to do so, that renders them all “complicit” in the GOSL genocide against the Tamils in violation of Genocide Convention article 3(e) that prohibits and criminalizes “complicity in genocide.”

"I have documented these matters in my book The Tamil Genocide by Sri Lanka (Clarity Press: 2010) and in the subsequent comments I have written for Tamilnet. So I will not bother to repeat any of that analysis here.

"What is needed now is for the United Nations to establish an outside Independent Commission of Investigation of distinguished experts along the lines of the Rwanda Commission with a mandate to investigate the entirety of GOSL atrocities against the Tamils. Only then might the United Nations atone for its Mortal Sins against the Tamils. Otherwise, the entirety of the United Nations Organization shall always remain Guilty as Sin for what it did not do for the Tamils-- Just like Rwanda and Srebrenica," Prof. Boyle said.

While Deputy UNSG, Jan Eliasson, describes the "profound internal reflection" UN should take following the "systemic failure" in addressing the humanitarian situation in Sri Lanka, but what was conspicuously absent was the description of atrocities of genocidal proportions in Sri Lanka and the condemnation of the State the atrocities demand.

Press here for the video

However, Eliasson without mentioning the word genocide says, that what happened in Sri Lanka was close to what happened in Rwanda 15 years earlier.

Jan Eliasson, Deputy UNSG
Jan Eliasson, Deputy UNSG
Innercity Press which covered the the UN action during the Mu'l'livaaykkaal massacres points to the hollow rhetoric of the UN officials, and asserts, "[e]ven while admitting "systemic failure," this underplays the degree to which the UN was complicit in what happened: it pulled out of Kilinochchi, an envoy was sent who was perceived [John Holmes or Nambiar] to just want the LTTE Tamil Tigers wiped out, so much that a ceasefire was never even called for," ICP said.

Related Articles:
22.02.13   Blake, architect of Tamil tragedy, spectator to genocide
12.01.13   Nambiar, India's proxy in UN, complicit in white flag killin..
28.12.12   Takasu, Tamils' adversary in UN Security Council?
19.12.12   Holmes, UN's smokescreen to Mu'l'livaaykkaal killings?
01.08.10   UN basement meetings on Sri Lanka, a Japanese innovation


External Links:
UN: New UN ‘Rights up Front’ strategy seeks to prevent genocide, human rights abuses
Clarity: Tamil Genocide by Sri Lanka
ICP: UN Genocide Presser Ignores Rwanda, 1st Q to Defender of Sri Lanka
UN: Jan Eliasson, Understanding Early Warning of Mass Atrocities
ICP: Exclusive: UN's Sri Lanka Report

திங்கள், 20 ஜனவரி, 2014

தமிழர்திருநாளா? மகர சங்கராந்தியா? திராவிடர் திருநாளா?


தமிழர்திருநாளா? மகர சங்கராந்தியா? திராவிடர் திருநாளா?

 tamilar_thirunaal_2013_2
 உழவர் திருநாள், அறுவடைத் திருநாள் என்றெல்லாம் சிறப்பிக்கப்படும் பொங்கல் திருநாள் தமிழர் திருநாள் என்பதிலே ஐயமில்லை. இந்திய நிலப்பகுதி முழுவதும் ஒரு காலத்தில் தமிழ்நாடாக இருந்தமையால் இன்றைய இந்தியா முழுவதும் இவ்விழா கொண்டாடப்படுகின்றது. (தமிழோடு தொடர்புடைய சப்பான் முதலான ஆசிய நாடுகளிலும் கொண்டாடப்படுகின்றது.) ஆனால், அவ்வாறு கொண்டாடப்படும் இடங்களில் பேசும் மொழியும் சிதைந்து உருமாறிப் புது மொழியானமையால், அங்கே பொங்கல் நன்னாளின் பெயர் சங்கராந்தி அல்லது சங்கிராந்தி, உத்தராயண், (உ)லோரி,    மகரவிளக்குத் திருவிழா, மாகி, மாகே சங்கராந்தி அல்லது மாகே சகாராதி என்பனபோல்   அழைக்கப்படுகின்றன. கதிரவன் 6 திங்களுக்கு ஒரு முறை முதலில்  தைத் திங்களில் மகர ஓரையிலும்  ஆடித் திங்களில் கடகஓரையிலும் புகும் நாளிரண்டும்சங்கரனாகிய சூரியனைத் தொடக்கமாக உடைய பருவம் என்ற பொருளில்- சங்கராந்தி என்றே அழைக்கப்படுகின்றன. எனவே, தை முதல் நாள் மகர சங்கராந்தி எனப்படுகின்றது. கதிரவன் வடக்கு நோக்கித் தன் பயணத்தைத் திருப்புகின்ற நாள் என்றவகையில் உத்தராயண் என்றும் சில பகுதிகளில் அழைக்கப்படுகிறது.
பொங்கல் விழா அவரவர் பகுதியில் அவரவர் வழங்கும் மொழியில் அழைக்கப்படட்டும். ஆனால் தமிழர் நாட்டில் தமிழில்தானே அழைக்கப்பட வேண்டும்.
ஆனால், தமிழ்நாட்டு இதழ்களில் தமிழர் திருநாள் கொண்டாட்டம் என்பதைவிடச் சங்கராந்தியாகக் குறிக்கப்படுவதே மிகுதியாக உள்ளது. அதிலும் புதியதாகப் புகுந்துள்ள ஒன்று திராவிடர் திருநாள் என்பதாகும்.
 தமிழறிஞர் நமச்சிவாய(முதலியா)ர் அவர்களால் பொங்கல் வாழ்த்து அட்டை அனுப்பும் வழக்கம் ஏற்பட்டது. இது தமிழர் திருநாள் என்னும் உணர்வை விதைக்கவும் பரப்பவும் உதவியாக அமைந்தது.

  தமிழர் திருநாள் உணர்வை ஊட்டியமையில் தந்தை பெரியாருக்கும் திராவிடர் கழகத்திற்கும் முதன்மைப் பங்கு உண்டு. ஆனால், இன்றைக்கு அவ்வியக்கத்தாரே திராவிடர் திருநாள் எனக்கூறித்  தமிழ் மறைப்பிற்கு வழி கோலுவது வருந்தத்தக்கது மட்டுமல்ல! கண்டிக்கத்தக்கதும் ஆகும்! தமிழர் திருநாள் என்றால் பிராமணர்களும் வருவர் என்பது ஏற்கத்தக்கதல்ல. ஏனெனில் திராவிடப் பெயரில் அமைந்த பெரும் கட்சியின் தலைவி அவ்வகுப்பைச்சேர்ந்தவரே! இருந்தும் அக்கட்சியுடன் உறவு வைக்கவோ,   அத் தலைவிக்கு விருது வழங்கவோ பிராமண வகுப்பு என்பது தடையாக இல்லையாம்! ஆனால், எதிர் முகாமில் இருக்கும் பொழுது தடையாக அமைகிறதாம்! பிராமணர்கள் எப்பொழுதும் வேலை வாய்ப்பிற்கும் பணம் திரட்டவும் தமிழர்களாகக் காட்டிக் கொள்வார்கள். சமயம் முதலான வாழ்வு முறைகளில் ஆரியராக நடந்து கொள்வார்கள். இலக்கிய ஆர்வத்தில் தமிழராகக் காட்டிக் கொண்டு இறை நெறியில் ஆரியராக நடந்து  கொள்வோரும் மிகுதியாக உள்ளனர். அவர்கள்தாம், தாம் தமிழரா அல்லரா? என முடிவெடுத்து அதற்கிணங்க நடந்து கொள்ள வேண்டும். இது குறித்துத் தனியே குறிப்பிட வேண்டும். எனினும் அவர்களைக் காரணம் காட்டித் தமிழர் திருநாள் என்று சொல்லாமல் திராவிடர் திருநாள் என்பது தவறாகும். தமிழ்நாட்டில்  கிறித்துவராகவும் இசுலாமியராகவும் சமயம் மாறிய தமிழர்கள் பொங்கல் நாளைக் கொண்டாடுவதில்லை. ஆனால், பிராமணர்கள் சிறப்பாகக் கொண்டாடுகின்றனர். இக் கொண்டாட்டம் தமிழர் திருநாள் என்ற வகையில் கொண்டாடப்படவேண்டும் என்பதுதான்  நம் வேண்டுகோள். எல்லா ஊடகங்களிலும் வேறு பெயர்களில் குறிக்கப்படுவது தமிழர் பண்பாட்டு, நாகரிக மரபினை அழிக்கும் முயற்சியாகும்.

  பொங்கல் விழா என்பது   கன்னடம், தெலுங்கு மலையாளம் முதலான மொழிகளிலும் உள்ளது. ஆனால், திராவிடர் திருநாள் என்பது தமிழ் தவிரப் பிற மொழிவழக்கில் இல்லை. அவ்வாறிருக்க இனத்  திரிபுப் புகுத்தல்  தேவையற்ற  ஒன்று.  திராவிடம் என்பது தமிழ் என்ற பெயரிலேயே அழைக்கப்பட்டிருப்பினும் இன்றைக்கு வேறு பொருண்மை பெற்று விட்டது. இச் சூழலில் தமிழர் திருநாளைத் திராவிடர் திருநாள் எனத் திரிக்கும் வேலையை நிறுத்திக் கொள்ளுமாறு அன்புடன் வேண்டுகின்றோம்! இதுபோல், தமிழர் திருநாளை வேறு பெயர்களிலும் குறிக்க வேண்டா என ஊடகத்தினரை வேண்டுகின்றோம்!  இவ்வாறு தமிழர்களின் மரபையும் அடையாளத்தையும் அழிக்கும் ஊடகத்தினரையும் இயக்கத்தினரையும் புறக்கணிக்குமாறும்  மக்களிடம் வேண்டுகின்றோம்!

இதழ் 09
தை 06, தி.ஆ்.2045Akaramuthala-Logo
 சனவரி 19, கி.ஆ.2014

சமூக நீதிக்கான வீரமணி விருது


சமூக நீதிக்கான வீரமணி விருது

veeramani award02
   சமூக நீதிக்கான வீரமணி விருதினை மராட்டிய மாநில பொதுப் பணி- சுற்றுலாத் துறை அமைச்சர் சகன் புசுபல் (Chhagan Bhujbal) அவர்களுக்குமராட்டிய மாநில ஆளுநர் கே. சங்கரநாராயணன் தமிழர் தலைவர் வீரமணி முன்னிலையில்வழங்கினார். உடன் பெரியார் பன்னாட்டு மையத்தின் இயக்குநர் சோம இளங்கோவன், அன்பழகன் இ.ஆ.ப., சு. குமணராசன், இரவிச்சந்திரன், வீ.குமரேசன், நாடாளுமன்ற/சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளனர் (மும்பை – 11.1.2014).
 veeramani award03

விழாப்  பதாகையில் தமிழும் மராத்தியும்  இடம் பெற்றிருக்கலாமே!

ஆங்கிலம் எதற்கு?

ஏறு தழுவல் காட்சிகள் சில


ஏறு தழுவல் காட்சிகள் சில

காளையை  அடக்கும் காளையர் ஒளிப்படங்கள்
earu thazhuvuthal02earu thazhuvuthal04
earu thazhuvuthal05 earu thazhuvuthal06 earu thazhuvuthal6 earu thazhuvuthal07 earu thazhuvuthal7 earu thazhuvuthal08 earu thazhuvuthal11 earu thazhuvuthal12 earu thazhuvuthal13 earu thazhuvuthal14 page04 earu thazhuvuthal20
earu thazhuvuthal21 earu thazhuvuthal22 earu thazhuvuthal23 earu thazhuvuthal24 earu thazhuvuthal25earu thazhuvuthal09
earu thazhuvuthal8earu thazhuvuthal25

tamilnet news 17.01.14 to 19.01.14

ஞாயிறு, 19 ஜனவரி, 2014

அகரமுதல இணைய இதழ் 09 சில தலைப்புகள் : akaramuthala e-magazine 09

14
image-1497

பொங்கல் வாழ்த்து

  பாரினில் எங்கும் மக்கள்   பலநலம் பெற்று வாழ சீரிய வழியில் எல்லாம்   சிறப்புகள் மேன்மே லோங்க மார்கழித் திங்கள் சென்று   மலர்ந்த தைத்திங்கள் நாளில் ஆர்வமோ டளித்தேன் இந்த   அணிமிகு பொங்கல் வாழ்த்தை! - புலவர் பு.சீ.கிருட்டிணமூர்த்தி புள்ளியியல் அலுவலர்(ஓய்வு) தலைவர், இந்திய அரசின் மக்கள் கல்விநிறுவனம் திருவொற்றியூர் பாரதிப்பாசறை துணைத்தலைவர், சோழர் கலாலயம், இணைச்செயலர், ஒய்.எம்.சி.ஏ. பட்டிமன்றம்
image-1502

திருவள்ளுவரும் கன்ஃபூசியசும் – விருதாளர் தைவான் யூசி உரை

ஒன்பான் விருதுகளை அறிவித்த தமிழக அரசு திருவள்ளுவர் நாளன்று விருதுகள் வழங்கப்பெறும் என்றும் அறிவித்தது. பின்னர் இவ்விருதுகள் குடியரசு நாளன்று வழங்கப்பெறும் என்று அறிவித்தது. எனினும் திருவள்ளுவர் விருது மட்டும் திருவள்ளுவர் நாளன்றே வழங்கப் பெறும் என அறிவித்தது. இதன்படி தை 2 ஆம் நாளான சனவரி 16 அன்று திருவள்ளுவர் விருது, திருக்குறளைச் சீன ...
image-1513

திருக்குறளைத் தேசிய நூலாக அறிவிக்கவலியுறுத்துவேன் – வாசன்

திருவள்ளுவர்  நாளை முன்னிட்டு, சென்னை மயிலாப்பூரில் திருவள்ளுவர் புகழ்பாடும் தமிழ் இசை நிகழ்ச்சி புதன்கிழமை (தை 2, 2045/ சனவரி 15.2014) நடந்தது. இதில் 133 தமிழ் இசைவாணர்க்ள பங்கேற்று, இசை நிகழ்ச்சி நடத்தினர். நிகழ்ச்சியைத் தொடங்கி வைத்து மத்திய கப்பல் போக்குவரத்துத் துறை அமைச்சர் வாசன் பேசியதாவது: 'உலகப் பொதுமறையான திருக்குறள், உலகின் புனித நூல்களான குர் ஆன் ...
image-1483

வள்ளுவர் வகுத்த அரசியல் 2. நல் அரசு இயல்

   – –குறள்நெறிக் காவலர் பேராசிரியர் முனைவர் சி.இலக்குவனார் (29 திசம்பர் 2013   இதழ்த் தொடர்ச்சி)  அ. செங்கோன்மை  நாடு, அதைக் காப்பதற்குரிய அரண், படை, பொருள் ஆயவைபற்றி அறிந்தோம். இனி நாட்டில் ஆட்சிமுறை எவ்வாறு  இருத்தல் வேண்டும் என்று ஆராய்வோம். மக்களுக்கு நன்மை பயக்கும் நல்ஆட்சி எப்படியிருக்கும், தீமை பயக்கும் ஆட்சி எது, ஆட்சி புரிவோர் எவ்வாறு இருத்தல் ...
image-1509

கச்சத்தீவை விட்டுக்கொடுப்பதா? மத்திய அமைச்சர் வாசன் கடுஞ்சினம்!

சென்னை, தண்டையார்பேட்டை, துறைமுகக் குடியிருப்பில், முன்னாள் துணைத் தலைமையாளர் பாபு செகசீவன்இராம் சிலை திறப்பு விழா  சனவரி 12,2014 அன்று   நடைபெற்றது. அதில் பங்கேற்ற மத்தியக் கப்பல் துறை அமைச்சர், வாசன், இந்தியச் சிறைகளில் உள்ள, இலங்கை மீனவர்களை விடுவிக்க வேண்டும்' என, இலங்கை அமைச்சர் கூறியிருப்பது  நல்லிணக்கப் பேச்சிற்கு  உகந்ததல்ல என்றும்   கச்சத்தீவை விட்டு கொடுக்கும் ...
image-1491

மூளையே மூலதனம் – அறிவுநிதி விருது

 - தன்னம்பிக்கைத் தொடர் நிகழ்ச்சி                 '2009 இல் 'இலக்கு ' என்னும் பல்கலைப் பயிலரங்கம் நிறுவி ஓவியம், கையெழுத்து எனக் குழந்தைகளுக்கான வழக்கமான பயிற்சிகளுடன் நினைவாற்றல், தன்னம்பிக்கை ஆளுமைத் திறன்,  குமுகாயச் சிந்தனை ஆகிய பிரிவுகளிலும் கோடைக்கால முகாம்களை நடத்தினோம், தற்போது இதன் விரிவாக்கமாக வறுமை, இயலாமை, வழிகாட்டுதல் இல்லாமை உள்ளிட்ட ...
image-1519

சீனம்-தமிழ் கலைச்சொல் அகராதி

 சீன வானொலி தொகுத்துள்ள 'சீனம்-அன்னிய மொழி கலைச்சொல் அகராதிகள்' எனத் தமிழ், இந்தி, நேபாளம் முதலான 18  மொழி கலைச்சொல் அகராதிகளை வெளியிட்டுள்ளது.  இதில்  குறிப்பிடத்தகுந்ததாகச் சீனம்-தமிழ் கலைச்சொல் அகராதி விளங்குகிறது.  வீட்டு வசதி, பொழுதுபோக்கு , பண்பாடு, கலை, பொது பாதுகாப்பு, சுற்றுச்சூழல், காப்புறுதி, நிதி, நாணயம், சந்தை ஆகிய துறைகளைச் சேர்ந்த 27ஆயிரம் சொற்கள், சீனம்-தமிழ் ...
image-1488

தமிழர் கண்ணோட்டம் பொங்கல் மலர் – 2045 (2014)

  கடந்த 25 ஆண்டுகளாகத், தமிழ் – தமிழர் உரிமைச் சிக்கல்களைத் தொடர்ந்து வெளியிட்டு வரும் “தமிழ்த் தேசியத் தமிழர் கண்ணோட்டம்” மாதமிருமுறை இதழ் சார்பில் வழக்கம்போல் ‘பொங்கல் சிறப்பு மலர்’ வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தமிழர்களுக்காகப் போராடும் பல்வேறு கட்சி, இயக்கத் தலைவர்களும், தமிழறிஞர்களும்,  குமுகாயச் செயற்பாட்டாளர்களும் இயற்றியப் படைப்புகள்  முந்தைய ஆண்டுகள்போல், இம்மலரிலும் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.   சென்னையில் நடைபெற்று ...
image-1477

தொல்காப்பிய விளக்கம் – 9 (எழுத்ததிகாரம்)

தொல்காப்பியச் செம்மல் பேராசிரியர் முனைவர் சி.இலக்குவனார் (முந்தைய இதழ்த் தொடர்ச்சி) நன்னூலாசிரியர், நெட்டெழுத்தே வேண்டியளவு நீண்டி ஒலிக்கும் என்றும் அதன் அடையாளமாக நெட்டெழுத்தின் பின்னர் அதன் இனக்குற்றெழுத்துத் தோன்றி நிற்கும் என்றும் கூறியுள்ளார். இக்கருத்து, தொல்காப்பியத்திற்கு மாறுபட்டது.   தொல்காப்பியர் முன்பு, மூன்று மாத்திரையாக ஒலித்தல் ஓரெழுத்துக்குக் கிடையாது என்றும் (நூற்பா 5) மாத்திரையை நீ்ட்டிச் சொல்ல வேண்டிய இடங்களில் மாத்திரைக்கேற்ப எழுத்துகளைச் ...
image-1499

மாமூலனார் பாடல்கள் – 9

 –சங்க இலக்கியச் செம்மல் பேராசிரியர் முனைவர் சி.இலக்குவனார்   (முந்தைய இதழ்த் தொடர்ச்சி) “நோயிலராக நம் காதலர்” -தலைவி இங்கிலாந்தில் காதலர் இருவர் கருத்தொருமித்து கணவனும் மனைவியுமாக இல்லற வாழ்க்கை நடத்தி வந்தனர். உலகப் பெரும்போர் தொடங்கிற்று. காதலியை விட்டு விட்டுக் காதலன் போர் முனைக்குச் சென்றான். காதலி காதலனிடமிருந்து வரும் மடல்களால்  மனம் ஆறியிருந்தாள். சில திங்கள் சென்றன; மடல்களும் ...
image-1485

இலக்குவனாரின் தொல்காப்பிய ஆய்வு – 8

-    தொல்காப்பியச் செம்மல் பேராசிரியர் முனைவர் சி.இலக்குவனார்  (29 திசம்பர் 2013 இதழ்த் தொடர்ச்சி) பேராசிரியர் எம்.எசு. பூரணலிங்கம்,  'பண்பாடு மிக்க தமிழர் தம் கடவுளை, மேனிலையில் உள்ள கொடிநிலை, பற்றற்றக் கந்தழி, அருள் வழங்கும் வள்ளி என மூவகையாகக் கண்டனர். சுருங்கக்கூறின், தம்மை உருவாக்கி ஆள்பவருக்கு, முதன்மைப் பண்புகளாக எங்கும் உளதாகும் தன்மை, பற்றின்மை, அருள் முதலியவற்றை