சனி, 6 ஜூன், 2015

Edifying Tamil leadership to face deception by South Africa succeeding Norway

Edifying Tamil leadership to face deception by South Africa succeeding Norway

[TamilNet, Saturday, 06 June 2015, 00:57 GMT]
The UK-based British Tamil Forum (BTF) and the so-called Global Tamil Forum (GTF), which are locked in a sectarian conflict with each other, have dragged almost all the Eezham Tamil diaspora outfits from the USA, Canada, Australia and several European countries into a two-pronged South Africa based discourse which the new Sri Lankan regime wants to exploit to its advantage to counter the internationalisation of the national question of Eezham Tamils, informed Tamil diaspora activists told TamilNet supplying documentary evidences of the interactions that have taken place in May and June 2015. It is historic duty of the Tamil diaspora to produce an appropriate leadership to advance the Tamil cause without diluting the fundamentals and falling prey to the ultimate culprits, the activists told TamilNet.

The Tamil diaspora groups are easily trapped into deceptive engagements as they were fooled into the Geneva discourse that systematically deviated from the demand of international investigations into the genocide.

The people should be prepared to create a new wave of capable activists to advance the democratic aspirations of the Eezham Tamil nation, concerned activists told TamilNet.

The people should be aware of the real intentions of the ultimate culprits and should not be easily misguided by the deviators of BTF, GTF, ICET, TGTE, US-TPAC, CTC, ATC & co. , the activists further said.

As most of the documentary evidences, including the voice recordings, are subject to confidentiality, TamilNet avoids publishing them.

* * *

Former SL President Mahinda Rajapaksa had requested South Africa to assist his regime in a so-called reconciliation project. The intention was to counter the internationalisation of the Tamil national cause and to trap the Tamil side into a domestic process along the LLRC narrative, which is viewed as a blueprint for completion of structural genocide against the nation of Eezham Tamils.

Rajapaksa's invitation to South Africa came during the controversial 23rd Commonwealth Heads of Government Meeting in Colombo in November 2013.
Cyril Ramaphosa
South African Special Envoy to Sri Lanka and South Sudan, Matamela Cyril Ramaphosa, is also the Deputy President of South Africa
Following the request by Mahinda Rajapaksa, South Africa's President Jacob Zuma appointed Deputy President Cyril Ramaphosa as Special Envoy for Sri Lanka and South Sudan on 13 February 2014.

South Africa's Deputy Minister of International Relations and Cooperation Ms Nomaindia Mfeketo accompanied Cyril Ramaphosa to the island between 07 and 09th of July 2014.

Following the initial fact finding mission undertaken by the South African government, the process had come to a standstill.

However, in February 2015, a fresh invitation was extended to South Africa, by the new regime in Colombo.

Following this ‘new’ invitation, South Africa sent an ‘Advance and Technical Team’ to the island between 23-27 February 2015. Ms Nomaindia Mfeketo led this team. She had met with the members of the Colombo-based political parties as well as the resident diplomatic corps in Colombo.

Following her return, she was tasked by Cyril Ramaphosa to engage with the international ‘Sri Lankan’ Tamil Diaspora and South African Tamil Diaspora as cornerstones of South Africa's engagement.

On 18 May, she extended an invitation to the BTF grouping to come for a ‘closed, confidential meeting’ on 25 May at the South African High Commission in the UK. No electronic devices including mobile phones, laptop computers, tablets or cameras would be allowed in the meeting, the BTF was told.

International Council of Eezham Tamils, which claims itself an umbrella body of several country councils in Europe and Canada, the United States Tamil Political Action Council (USTPAC) and a representative of the TGTE formation of V. Rudrakumaran accompanied the BTF to the meeting with the South African delegation led by Ms Nomandiya C Mfeketo.

In the meantime, the GTF grouping was also invited to a separate session at London on the same day. The Canadian Tamil Congress (CTC) and a representative of the Norwegian Council of Eelam Tamils (NCET) were present in the GTF session, the sources further said.

The NCET was the only group to have its representatives present at both the groupings.

However, both the groupings were explaining to the South African delegation that an international investigation into the genocide against Eezham Tamils should be a first step in any reconciliation project.

Prior to the meeting, both the groupings were being coerced into a deviatory line, which sought to engage the Tamil diaspora with the new Sri Lankan regime. The ICET group was even composing a ‘wish-list’ of pre-conditions that the Sri Lankan State should fulfil.

Prior to the meetings, both the formations were couched into a deviatory line through certain Tamil ‘handlers’ from South Africa.

The GTF grouping was opting for the deviatory line of Sumanthiran-Sampanthan polity, as a TNA-faction-linked representative of the GTF was talking about ‘devolution’.

The other group was busy discussing a draft policy document in written form.

A draft document was produced by the BTF. But, the BTF draft didn't gain acceptance even among the deviators of the ICET group.

An experienced attorney, who was present as adviser, saved the ICET deviators by proposing that even a so-called ‘wish list’ should be treated as a pre-condition to bring normalcy in the island, prior to talking about the modalities of engagement with the SL regime.

The South African delegation had revealed that the ‘initiative’ comes at the request of the Sri Lankan Government and that India was being kept informed of the move.

The third group to meet with the South African foreign ministry delegation was a group claiming to be the TNA branch in the UK.

* * *

In parallel to the official South African process, a Western funded NGO has been interacting with a section of Tamil diaspora and those behind the agenda of the ‘regime change’ in the island.

This NGO, known as “In Transformation Initiative” (ITI) was behind the so-called ‘Singapore Principles’ process as exposed in detail by TamilNet in January 2015.
Erik Solheim
Former Norwegian Special Envoy to Sri Lanka Mr Erik Solheim
The GTF outfit was part of this ITI-facilitated and Switzerland-funded process to which Norway was kept informed.

A Switzerland-based official and the failed peace broker from Norway, Mr Erik Solheim, have taken a ‘keen’ interest in the NGO-line of the discourse.

It is said that the ITI was also keeping the South African Foreign Ministry informed on all the moves it was taking.

Informed sources said that the SL Foreign Minister Mangala Samaraweera is tasked with engaging the South African NGO line, which also seeks to accommodate the failed peace broker Erik Solheim, who never lost his ‘appetite’ for serving the agenda of Powers.

The engagement through the NGO and the initiatives through South Africa are linked to each other, informed sources in Pretoria said.

* * *

In the meantime, former Justice of the Constitutional Court of South Africa, Albie Sachs, and former Commissioner of the Truth Commission in Peru, Eduardo Gonzalez, are scheduled to address a round table discussion in Jaffna on 09th June with the objective of contributing to a ‘relevant process of truth, justice and reconciliation in Sri Lanka’.

The SL Governor of Northern Province, H.M G.S. Palihakkara, known as ‘LLRC’ Palihakkara will be delivering the welcome address at the meeting organised by Colombo-based International Centre For Ethnic Studies (ICES).

Related Articles:
22.01.15   Singapore Principles of 2013: Tamil polity taken for ride fr.

Overseas Eezham Tamil Muslims voice for Rohingyas

Overseas Eezham Tamil Muslims voice for Rohingyas

[TamilNet, Friday, 05 June 2015, 20:08 GMT]
“Stop the Genocide of Rohingya Muslims,” urges Pulampeyarnthoar Ilangkai Muslim Amaippu (Overseas Sri Lankan Muslim Organisation), which convenes a public demonstration in Richmond Terrace, London, on Saturday, asking the question, “Human Rights and Democratic Organisations, where is your solidarity for Roungya people?” The demonstration call condemns the Burmese government, demands the UN to drop the silence, asks the International Community to immediately intervene and addresses the British government to apply pressure to bring justice to peoples affected by its policies of the colonial times. Tamils have to understand that the Rohingya case is an immediate follow-up of the paradigm set by the genocide of Eezham Tamils, commented Tamil activists for alternative politics.
Strategic location of the Isthmus of Kra
Strategic location of the Isthmus of Kra and the Rohingya territory


In a region that long experienced ‘push to the south’, the Rohingyas, who are Muslims today, are more aboriginal compared to the Burmese.

But supporting and structuralising the genocide of small nations by larger nations for ‘clearing land’ and acquiring hold in geostrategic locations is the policy of ‘intervention’ followed in the region by Washington, New Delhi and Beijing.

After the so-called ‘Sri Lanka’ in the strategic point of Indian Ocean, where the Eezham Tamils were sacrificed for ‘entry through genocidal majority’, the focal point now is the Isthmus of Kra and its canal potentialities linking the Bay of Bengal and South China Sea.
The narrow land bar shared by Burma and Thailand links mainland Southeast Asia with maritime Southeast Asia. The land bridge was historically strategic since ancient times and a canal that could be cut as an extension of the Ten Degree Latitude maritime route going between Andaman and Nicobar would open up new vistas for the current interests of the Powers.
Rohingya demonstration
The feeble and deprived Muslims in this part are not wanted by any of them. So, the Theravada Buddhist card will be shown in Burma, Thailand and in the so-called ‘Sri Lanka’ for the paradigm solidarity; ‘Hindutva’ would blind eyes in India; the din of Islamic phobia would plug the ears in the West and the governments in Malaysia, Indonesia, Bangladesh and Maldives in the immediate region could be manipulated.

It is time for some governments and peoples in the region to realise the blunder they made in not comprehending properly the kind of the paradigm set and being continued in the so-called ‘Sri Lanka’.

It is time for Tamil Nadu to be awakened to the need of voicing for Rohingya, as apart from the universal humanitarian question on the plight of nations without State, Tamil Nadu was a historical partner in the affairs of the Isthmus of Kra.

It is also time for Eezham Tamil Muslims especially in the overseas to see that such universal questions can’t be addressed by still clinging to the ‘Sri Lanka’ nametag and paradigm at home.
Protest in London

Batticaloa Tamils protest against land grab by SL Minister Amir Ali

Batticaloa Tamils protest against land grab by SL Minister Amir Ali

[TamilNet, Thursday, 04 June 2015, 19:23 GMT]
30 Eezham Tamil families, whose lands have been illegally seized by Sri Lankan Deputy Minister of Housing and Samurdhi Amir Ali Sahabdeen, protested on Thursday against the injustice, which has caused ethnic disharmony at Mu'raa-oadai village situated 4 km south of Vaazhaichcheani in Batticaloa district. The SL Minister who seized the lands by making false land deeds has handed over these lands to his supporters from other districts, the Tamil landowners accused.
Protesters in front of Batticaloa District Secretariat
Protesters in front of Batticaloa District Secretariat


The Tamil families were staging the protest in front of Batticaloa District Secretariat.

SL Government Agent Mrs P.S.M Charles said she could not interfere into the matter until there is a verdict delivered by the SL court which is investigating the matter.

The SL police protection given to those occupants of the lands would continue until the case is resolved, she further said.

Amir Ali and Rishad Bathiyutheen belong to All Ceylon Muslim Congress (ACMC), which had split from the Sri Lanka Muslim Congress (SLMC).

The competition between SLMC and ACMC for wooing Muslim voters has resulted in communal disharmony.

Rishad Bathiudeen, the notorious Sri Lankan minister who has been unleashing communal hatred in Mannaar under the previous regime, continues to be a minister in the new regime of Maithiripala Sirisena.
Mu'raavoadai

வெள்ளி, 5 ஜூன், 2015

இன அழிப்பில் நேற்று ஈழம்! இன்று பருமா! நாளை??? – செந்தமிழ்க் குமரன் & செந்தமிழினி பிரபாகரன்

genocide_Rohingya 

மரித்துப்போனதா மானுடம் ?

சிங்கள இனவாதப் பௌத்த வெறியர்களால் தமிழ் ஈழத் தமிழர்கள் அழிக்கப்பட்டபோது அமைதி காத்த அதே பன்னாட்டு மன்பதை, இன்று பருமாவில் பருமிய இனவாதப் பௌத்த வெறியர்களால் கொல்லப்படும் உரோகிங்யோ இன மக்களைக் காக்கவும் எந்த முயற்சியும் மேற்கொள்ளவில்லை !
ஒரு தனித்த தேசிய இனமாகவும் நிலப்பரப்பையும் கொண்டிருந்த ஈழத் தமிழர்களையே கண்டுகொள்ளாத இந்த உலகம் அப்பாவி சிறுபான்மை உரோகிங்கோ இன இசுலாமியர்களையா கண்டுகொள்ளப்போகிறது ?
தூய இனவாதம் பேசும் பருமியப் பௌத்தர்கள் அம்மண்ணின் சிறுபான்மை உரோகிங்கோ இசுலாமியர்களை வந்தேறிகள் என்று அறிவித்து அம்மக்களைக் கொன்று இனத்தூய்மை என்ற பெயரில்ம் தங்கள் இனவெறியைத் தீர்த்துக்கொள்ள நினைகிறார்கள் .
1978இல் நடைபெற்ற இனத்தூய்மையால் 2 இலட்சம் பேர் வங்காளத்தில் ஏதிலிகளாக அடைக்கலமானார்கள். 1992இல் இரண்டரை இலட்சம் பேர் வங்காளம், தாய்லாந்து எனப் பல நாடுகளில் ஏதிலிகளாகக் கொடுமையான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து வருகிறார்கள் .
இப்போது நடைபெறும் இனப்படுகொலையில் ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் கொல்லப்பட்டுள்ளார்கள். இலங்கையில் நடைபெற்ற இனத்தூய்மையின் தொடர்ச்சியான நிகழ்வாக இதையும் பார்க்கவேண்டிய ஐயம் எழுந்துள்ளது.
இப்போதைய இனப்படுகொலையின் சூத்திரதாரி அசுவின் விராத்து எனும் புத்தத்துறவி(???)தான்!
2001 ஆம் ஆண்டு 969 என்கிற இயக்கத்தைத் தொடங்கியவர் இவர்தான்!
9 – புத்தரின் 9 சிறப்பியல்புகள்
6 – புத்தக் கோட்பாட்டின் 6 சிறப்புகள்
9 – பௌத்தர்களின் 9 சிறப்பியல்புகள்
எனும் பொருள்பட 969 இயக்கம் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக இவர்கள் கூறுகிறார்கள்.
969 இயக்கத்தின் முதன்மைக் குறிக்கோள்
இசுலாமிய வணிகத்தலங்களையும் வீடுகளையும் கொள்ளையடித்துக் கொளுத்துவது!
இசுலாமியப் பெண்களை மணமுடித்துப் பௌத்தர்களாக மாற்றுவது .
ஓர் இசுலாமியர்கூட இல்லாப் பருமாவை உருவாக்குவது என்பதே!
இதற்குப் பருமாவின் அரசாங்கம் பக்கபலமானத் துணையாக உள்ளது.
கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு இலங்கையில் பொதுபலசேனா என்கிற சிங்கள் பௌத்த இனவெறி அமைப்பு நடத்திய மாநாட்டில் விராத்து கலந்துகொண்டு உரையாற்றியதும் அதன் பின் இலங்கையில் நடைபெற்ற இசுலாமியர் மீதானத் தாக்குதலும் கவனத்திற்குரியது .
ஆர். எசு. எசு. தொடர்பில் உள்ள இந்த அமைப்பின் செயலை இந்தியா ஒருபோதும் தட்டிக்கேட்காது. ஏற்கெனவே வங்கத்தேசத்திலிருந்து வரும் இசுலாமிய ஏதிலிகளை வெளியேற்றவேண்டும் என்று இந்துத்துவ இயக்கங்கள் கூறிவருகின்றன! இவர்களில் கணிசமானவர்கள் உரோகிங்கோக்களாகக் கூட இருக்கலாம் .
இந்த இனப்படுகொலை அநீதிக்கு எதிராக உலகெங்கும் உள்ள ஒடுக்கப்பட்ட தேசிய இனங்களும், அங்கீகரிக்கபடாத சிறுபான்மை மக்களும் புரட்சிகரச் செயல்பட்டாளர்களும்தான் களம் காணவேண்டும் !
இல்லையென்றால் பௌத்த இனவெறிக்கு,
நேற்று ஈழத்தமிழர்கள் பலியானார்கள்!
இன்று உரோகிங்கோக்கள்!
நாளை யாரோ?

 – செந்தமிழ்க் குமரன்

genocide_Rohingya02

  இன்னா செய்யாமையைப் போதித்த புத்தரின் பெயரில் சத்தமின்றி நடக்கும் இனப்படுகொலைகள் வரிசையில் (முன்னைய பருமா என்ற பெயர் கொண்ட) மியன்மாரில் ரோகிங்கியா (Rohingya) இன இசுலாமிய மக்களின் படுகொலை இந்த நூற்றாண்டின் மற்றுமொரு தோற்றுப் போன மனிதநேயத்தின் அவமானச் சான்றுகளாக நடந்தேறிக் கொண்டிருக்கின்றன. குருடாகிச் செவிடாகிப் போன உலகம் வெட்கம் இன்றித் தனது அம்மண அலங்கோலங்கள் பற்றிய கவலை எதுவும் இன்றியே முடமாகச் சான்றாக நின்றுகொண்டிருக்கிறது.
  இந்த நூற்றாண்டின் மிகப்பெரிய இனப்படுகொலையாகத் தமிழினப்படுகொலை சிங்களப் பௌத்தப் பேரினவாதிகளால் நடந்தேறிய கொடுமைகளுக்கு நீதி கிடைக்கும் முன்பாகவே மற்றுமொரு பௌத்தப் பேரினவாத படுகொலை மியன்மாரில் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது.
 ஓலோகாசுட் அருங்காட்சியக(Holocaust museum) ஆய்வாளர்கள் மியான்மரில் நடைபெற்றுக் கொண்டு இருக்கும் பௌத்தப் பேரினவாத மனித உரிமை மீறல்களை இனப்படுகொலையின் தொடக்கம் என வரையறுத்து உள்ளார்கள்.
  மனிதர்கள் வாழும் பூமியாக இந்த உலகம் இல்லை என்ற கொடுமைகளை ஏற்றுக்கொண்டபடியே மனிதம் செத்தப் பிணக்காடாக இந்தப் பூமி மாறிக் கொண்டு இருக்கின்றது.
  உலகளாவிய ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் ஒருங்கிணைந்த “ஒடுக்குமுறைகளுக்கும் அநீதிகளுக்கும் எதிரான போராட்டங்கள்” களம் இறக்கப்படாதவரையில் இனப்படுகொலைகளின் க‌றை படிந்த வரலாறுகள் குருதியில் எழுதப்பட்டுக் கொண்டே இருக்கும்.
  எந்த இனம் அழிக்கப்பட்டாலும் ஒட்டுமொத்த மானிடமும் என்று குரல் கொடுக்கின்றதோ அன்று தான் இந்த பூமி மனிதர்கள் வாழும் பூமியாக மாற்றம் கொள்ளும்.
 – செந்தமிழினி பிரபாகரன்
https://www.facebook.com/sivavathani.prabaharan/posts/10155473995790012:0

தமிழ் தேவ தேவ மொழி

gnalathamizhthaay01
வடமொழி தேவமொழியென்னும் காலம் மலையேறிவிட்டது. தமிழ் வடமொழிக்கும் மூலமாதலால் வடமொழியைத் தேவமொழியெனின் தமிழைத் தேவ தேவ மொழியெனல் வேண்டும்.
- மொழி ஞாயிறு தேவநேயப்பாவாணர், தமிழ் இலக்கிய வரலாறு : பக்கம் 301
paavanar03

தமிழர் தம்முடைய பண்புகளிலும் பலவற்றை ஆரியருக்கு வழங்கினர் – பேராசிரியர் சு. வித்யானந்தன்


  தமிழர் நாகரிகத்தைப் பற்றிப் பல அறிஞர் கொண்ட புதுமையான கருத்துகள் வியப்பைத் தருவனவாகும். மிகப் பழைய காலத்திலும் திராவிடர்(தமிழர்) நாகரிகம் ஆரியர் நாகரிகத்துடன் கலந்திருந்தது எனக் கொண்டு அதற்குச் சான்று காட்ட முயன்றனர் இவர். பார்ப்பனரின் ஆதிக்கத்தனால் திராவிடருக்கு(தமிழர்) உரிய பண்பாடு ஆரியருக்குரிய பண்பாட்டோடு தொடர்பு படுத்தப்பட்டது. இக்காரணத்தால் மிகவும் பழைய தென்னாட்டு நாகரிகத்தை விளங்கிக் கொள்வது மிகவும் கடினமாகிவிட்டது. எனினும் பழங்காலத்தில் தென்னாட்டவரின் பண்பாடு ஆரியக் கலப்பு அற்றிருந்ததென ஓரளவுக்கு நிறுவலாம். இப்பொழுது கூடத் தமிழ் நாட்டிலும் ஈழத்தின் வடக்குப் பகுதியிலும் கிழக்குப் பகுதியிலும் உள்ள மக்களின் சமூக அமைப்பும் பண்பாடும் வடநாட்டவர் சமூக அமைப்பிலிருந்தும் பண்பாட்டிலிருந்தும் வேறுபட்டு விளங்குவதைக் காணலாம். ஆரியப் பண்புகள் சிலவற்றை ஏற்றுக்கொண்ட திராவிடர்(தமிழர்) தம்முடைய பண்புகளிலும் பலவற்றை ஆரியருக்கு வழங்கினர் என்பதை நாம் மறத்தல் கூடாது.
- பேராசிரியர் சு. வித்யானந்தன்
SVithiyanandan01

தேவதானப்பட்டியில் பொதுவுடைமைக் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம்


81com.agitation
 
  தேவதானப்பட்டியில் தனியார் நிறுவனத்தைக் கண்டித்துப் பொதுவுடைமைக் கட்சியினர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம்
  தேவதானப்பட்டியில் தனியார் நிறுவனத்தைக் கண்டித்துப் பொதுவுடைமைக் கட்சியினர் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினார்கள். பெரியகுளம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் இலாசர் இந்த ஆர்ப்பாட்டத்திற்குத் தலைமை தாங்கி சிறப்புரை ஆற்றினார்.
  திண்டுக்கலில் இருந்து குமுளி வரை இருவழிச்சாலை அமைக்கும் பணி கடந்த 4 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நடைபெற்று வருகிறது. இதற்கான ஒப்பந்தத்தை ஆந்திராவைச்சேர்ந்த தனியார் நிறுவனம் ஏற்று நடத்தி வருகிறது. இந்நிலையில் கடந்த 8 மாதத்திற்கு முன்பு போதிய நிதியில்லாததால் இருவழிச்சாலை அமைக்கும் பணி நிறுத்தப்பட்டது. இந்த நிறுவனத்திற்கு வடமாநிலமான குசராத்து, ஒரிசா, ஆந்திரா முதலான பல்வேறு மாநிலங்களைச்சேர்ந்த ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்கள் பணிக்கு அழைத்து வரப்பட்டனர். அவர்களுக்குக் கடந்த 6 மாதம் சம்பளம் வழங்கப்படவில்லை. இதனால் பலர் வறுமையில் வாடியும், பலர் பிச்சை எடுத்தும் தங்கள் வாழ்க்கையை நடத்தி வருகிறார்கள். இதன் தொடர்பாகத் தொழிலாளர் நலத்துறை, மாவட்டஆட்சியர் ஆகியோரிடம் மனு கொடுத்தும் எந்த வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. பெரியகுளம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் இலாசர் கவனத்திற்கு இதனைக் கொண்டு சென்றார்கள். இதனால், பெரியகுளம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் இலாசர் தன் தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினார். அதன்பின்னர் 6மாத காலமாகச் சம்பளம் வழங்காத நிறுவனம் மீது தொழிலாளர் சட்;டப்படி நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படவேண்டும் என்றும் சம்பளத்தை விரைவில் கொடுக்கவேண்டும் எனவும் கூறினார்.
 இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில் செயமங்கலம், குள்ளப்புரம், தேவதானப்பட்டி, வேல்நகர் முதலான பகுதிகளில் இருந்து ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர்.
81vaigaianeesuname

ஊழல் வழக்கில் சிக்கியவர்கள் மீண்டும் பணியாற்றும் கொடுமை!


70kaiyuuttu,curruption
  தேவதானப்பட்டிப் பகுதியில் ஊழல் ஒழிப்புக் காவலரால் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் வழக்கு முடியும் முன்பே, மீண்டும் அதே அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் சட்ட முரணான நடைமுறை உள்ளது.
  தேவதானப்பட்டி, தேனி மாவட்டத்தின் பிறபகுதிகளில் வருமான வரித்துறை, வணிக வரித்துறை, வருவாய்த்துறை, உள்ளாட்சித்துறை, சமூக நலத்துறை எனப் பல அலுவலகங்களில் தங்களுடைய வேலைகள் சீக்கிரம் முடிக்கவேண்டும் எனச் சிலர் இடைத்தரகர்கள் மூலம் கொடுக்கவேண்டியவற்றைக் கொடுத்துத் தங்கள் வேலையைச் சீக்கிரம் முடிக்கின்றனர். சிலர் அதிகாரிகளை நேரடியாகச் சந்தித்துக் கையூட்டு கொடுத்துத் தங்களுக்கு வேண்டிய தொழிற்சாலை உரிமம், நிலுவைத்தொகை, பணிமூப்பு, போன்ற தங்களது கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்கின்றனர். இவ்வாறாக வாங்குகின்ற அதிகாரிகள் மற்றவர்களையும் அதே அளவு பணம் தரவேண்டும் என வலியுறுத்துகிறார்கள்.
  இதற்கு உடன்படாத வணிகர்கள், உழவர்கள் ஆகியோர் ஊழல் ஒழிப்புத்துறையில் புகார் கூறி அவர்களைச் சிக்க வைத்துவிடுகின்றனர். இவ்வாறு ஊழல் ஒழிப்புக் காவலரால் கைது செய்யப்பட்டவர்கள் அதன்பின்னர் அந்த அலுவலகத்தில் அரசின் உரிய ஆணையின்றிப் பணி செய்கிறார்கள்.
  குறிப்பாக வணிக வரித்துறை, வருமான வரித்துறை, வருவாய்த்துறை போன்ற துறையுடன் நெருங்கிய தொடர்புள்ள தொழிற்சாலை அதிபர்கள் போன்றவர்களுக்கு நெறியாளர்களாகவும் இருந்து, வரிஏய்ப்பு, வரி குறைப்பது, உரிமையாவணம்(பட்டா) மாறுதல் செய்வது முதலான பணிகளைச் செய்து வருகின்றனர்.
 இதனால் நேர்மையான அதிகாரிகள் சிலர் தாங்கள் பணிபுரியும் அலுவலகமே வேண்டா எனக்கூறி வேறு அலுவலகத்திற்கு மாறுதல் பெற்று சென்றுவிடுகின்றனர்.
 இதே போல இலவம் பஞ்சு, ஏலக்காய், மிளகு, தேங்காழ்(காப்பி), தங்கம் போன்றவற்றிற்கு வணிகவரித்துறையில் ஆண்டுதோறும் கணக்கு அளிக்கவேண்டும். அப்போது தணிக்கை செய்யப்படும்போது ஏராளமான அளவில் வரிஏய்ப்பு செய்திருப்பது அறிய வரும். அதற்கு அரசுக்கு செலுத்தவேண்டிய தண்டத் தொகை செலுத்தவேண்டும். இம்மாதிரியான நிலை ஏற்படும் போது ஊழல் ஒழிப்பு வழக்கில் சிக்கிய அதிகாரிகள் உடனிருந்து அவர்களைக் காப்பாற்றி வருகின்றனர். இதனால் அரசிற்கு ஆண்டுதோறும் பலகோடி வருவாய் இழப்பு ஏற்படுகிறது.
  அண்மையில் மத்திய அரசு வரிஏய்ப்பு செய்த 18 நிறுவனங்களின் பெயரையும் அவர்கள் வரிஏய்ப்பு செய்த 500 கோடி பற்றியும் இதழ்களில் செய்தியாக வெளியிட்டது. அதுபோல தேனிமாவட்டத்தில் வணிகவரித்துறை, வருவாய்த்துறை முதலான துறைகளில் வரிஏய்ப்பு செய்கின்ற நிறுவனங்களின் பெயரை வெளியிடவேண்டும் எனவும், பணப்புழக்கம் அதிகமாக உள்ள இடங்களில் கண்காணிப்புப் பொறி பொருத்தப்படவேண்டும் எனவும் எதிர்பார்க்கிறார்கள் சமூக ஆர்வலர்கள்.
 81vaigaianeesuname
அகரமுதல 81 வைகாசி 17 2046, மே 31, 2015

Uprooted Tamils in Vaakarai demand back lands confiscated by SL military

Uprooted Tamils in Vaakarai demand back lands confiscated by SL military

[TamilNet, Wednesday, 03 June 2015, 23:09 GMT]
The uprooted Tamil villagers from Murukkaiyadi-munai in former LTTE-administered Vaakarai division situated north of Batticaloa staged a protest on Wednesday demanding immediate release of lands that have been seized from them by the occupying Sri Lankan military during the genocidal onslaught on Vaakarai between May 2006 and March 2007. When the uprooted Tamils wanted to resettle in their village, the SL military deceived them to put their signatures on documents written in Sinhala and English promising them resettlement. The uprooted people later realised that the papers they were tricked into signing were in fact documents that confiscated their village from them.
Vaakarai protest

Vaakarai protest
Vaakarai protest
Vaakarai protest
Each family was having at least 80 perches of fertile lands when they were living in Murukkaiyadi-munai before May 2006. The Tamil families had access to potable water and they were able to sustain their livelihood with access to irrigation facilities from a river, access to transportation, education and basic health facilities from their village.

After the occupying SL military had seized their village, they lost their entire village, including their houses and fertile lands. The Sinhala military had transformed their village into a military cantonment.

The families were given 18 perches of alternative lands at a remote locality known as Ooriyan-kaddu.

The uprooted Eezham Tamils were struggling at Ooriyan-kaddu without potable water and without proper housing for the past 8 years.

The families have been complaining about the lack of facilities at Ooriyan-kaddu for a long time. They are unable to sustain their livelihood in the alternative lands, which are not suitable for agriculture.

The protesters urged the new regime in Colombo to hand over their Murukkaiyadi-munai village back to them.

The protest was staged in front of Koa'ralaip-pattu North Divisional Secretariat and the uprooted people from Murukkaiyadi-munai handed over an appeal to the Divisional Secretary S. Rajakulanayaki.

Tamil National People's Front leader Gajendrakumar Ponnambalam and TNPF activists from Batticaloa took part in the protest expressing their solidarity with the uprooted people.

Chronology:

SL Navy deploys Sinhala extremist BBS to keep Tamils away from Champoor

SL Navy deploys Sinhala extremist BBS to keep Tamils away from Champoor

[TamilNet, Tuesday, 02 June 2015, 22:39 GMT]
On the invitation by the occupying Sri Lanka Navy in Trincomalee, Sinhala Buddhist extremist monks belonging to Bodu Bala Sena (Buddhist Power Force) have been exerting pressure on the Sri Lankan Police in Moothoor to keep the uprooted Tamils away from their lands in Champoor, informed sources in Trincomalee said. The BBS has also been exerting pressure on the Sri Lankan Gateway Industries (SLGI) to file complaints with the SL Police to maintain the status quo of occupation until the final verdict is issued on the on-going court case.

The BBS monks visiting Champoor have taken photographs of Tamil landowners cleaning their lands and handed over these to the SLGI as documentary evidence to be submitted to the courts stating to argue that the SL police has failed to ‘protect’ the property of SLGI before a final verdict is issued by the court.

The SL police have earlier informed the courts that the people have been only accessing their lands during the daytime.

The uprooted people are now being instructed by the SL police not to access their lands till the court case is over.

In the meantime, Tamil National Alliance (TNA) parliamentarians R. Sampanthan, M.A. Sumanthiran and Suresh Premachandran, are under criticism for compelling the protesting people to abandon their protest.

The TNA parliamentarians have given false assurances to the people that they could go back to their lands, the uprooted people complain.

Chronology:

Mathisayan's killing evokes fear among social activists in Batticaloa

Mathisayan's killing evokes fear among social activists in Batticaloa

[TamilNet, Monday, 01 June 2015, 23:06 GMT]
The killing of 43-year-old Mathisayan Sachchithanantham last Tuesday at Ma'ndoor situated 40 km south of the city of Batticaloa, has caused fear among the Eezham Tamil social activists in East. The slain victim was a leading social activist, who had confronted the previous administration of the Murukan temple, where corruption prevailed with the backing of civil administrative officers appointed by the occupying Sri Lankan State. The slain activist has also been vocal in opposing the construction of a playground at a river delta in his native village, close friends of the slain activist told TamilNet on Monday adding that paramilitary operative Vinayagamoorthy Muralitharan, has been backing the construction of the controversial playground. The activists say social activism among Eezham Tamils has been seriously threatened by the anti-people elements promoted by the occupying SL State.

Mathisayan's friends were drawing parallels to his killing with the November 2014 killing of Nakuleswaran in Mannaar.
Mathisayan Sachchithanantham
Mathisayan Sachchithanantham (26 January 1972 - 26 May 2015)
Mathisayan, who was employed as Social Serivce Officer (SSO) at Naavithan-ve'li DS office situated in the nearby Ampaa'rai district, was on a sick leave after a minor operation. Mathisayan was at home after being discharged from the hospital when two unknown men, who came in a motorbike, shot him at his head.

The slain SSO's friends allege that the gunmen who shot him were from Munaik-kaadu area and that they are linked to a corrupt civil administrative officer.

Mathisayan was instrumental in changing what his friends allege as a corrupt board of trustees at the popular Ma'ndoor Murukan temple. The widespread corruption was exposed last year.

Ma'ndoor Murukan temple is one of the ancient temples having Vedda traditions. Also known as Chinna Kathirkaamam in the East, the temple has been popular for its unique traditions and the annual festival. The devotees on pilgrimage to Kathirkaamam temple also offer homage at Ma'ndoor temple.

The annual collections are said to be around 8 million rupees. The money should be used to the development of the temple and the larger society at Ma'ndoor.

However, there has been no visible development at the temple after the war and widespread corruption has plagued the board of management in recent years, especially under the military rule of the occupying Sri Lankan State.
Ma'ndoor Murukan Temple
Ma'ndoor Murukan Temple [Photo courtesy: Nagalingam Senthan, http://www.panoramio.com/photo/82999665]


Ma'ndoor was under the de-facto administration of the Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) till 2007.

The friends of Mathisayan allege that an administrative officer, under the rule of the occupied Sri Lankan State, is tasked with the responsibility of supervising the accounts and with the responsibility of overseeing the public expenditure of the income for the wellbeing of the society. But, the official has been backing the culprits, sharing a portion of the income, they allege.

Mathisayan, a Justice of Peace (JP) was playing a key role in confronting the corruption and the anti-people elements, his friends claim. Mathisayan was a student who excelled in Advanced Level Examinations scoring 4A passes, his friends told TamilNet. He continued his higher studies at the Eastern University. He was appointed as a teacher at Ma'ndoor 13th Village in January 1998 and served there for 2 years before becoming SSO at Ea'raavoor Divisional Secretariat. He was also working at Ma'nmunaippattu (Aaraiyampathi) and Ma'nmunai South West (Paddippazhai) before his last appointment to Naavithan-ve'li in Ampaa'rai during the last 18 months.

He was actively involved in the rural development of his village and served as the leader of the Rural Development Society of Ma'ndoor and in the management of the hospital, according to his friends.

Complaining that the resources have not been utilised for the wellbeing of devotees and the larger society in the village, Mathisayan had proposed the construction of a 'madam' (resting hall), which has been sanctioned by the new administration.

At the same time, paramilitary operative Vinayagamoorthy Muralitharan, who was seeking votes for Mahinda Rajapaksa during the last presidential elections, had donated 1 million rupees from Mahinda Rajapaksa's funds to a "Vishnu" Sports Club at the village.

Instead of further developing the already existing public grounds, the said sports club was attempting to create a new playground raising the ground level at a river delta.

The social activists, led by Mathisayan, were opposed to the move. Artificial changes to the natural drainage would be counterproductive, as it would cause the water level to rise, especially during the flooding seasons, they feared. The activists say they were trying to convince the Vishnu sports club to consider alternatives. The project has now been temporarily suspended due to the appeals from the concerned activists.

In the meantime, informed sources in Ma'ndoor said that the SL police investigating the case think that the killers had used a revolver.

The informed sources also state that the SL police was in possession of material that could possibly expose the identity of the killers.

However, the occupying Sinhala police, disconnected from the people of the area, would be defending the interests of those favourable to the occupying designs of the SL state, they said.

Related Articles:
16.11.14   Interest in resettlement cost life to Nakuleswaran


Chronology:

SL military continues to arrest Tamils from East returning from Middle-East

SL military continues to arrest Tamils from East returning from Middle-East

[TamilNet, Sunday, 31 May 2015, 17:51 GMT]
A 39-year-old father of a child, who returned to Ampaa'rai after being employed in Dubai, has been detained at Katunayaka International Airport on Saturday, news sources in Ampaa'rai said. The detained person, who hails from 12 Division in Kaarai-theevu, had left the LTTE in 2004 and undergone investigations earlier. But, he has been continuously harassed by the military intelligence of the occupying Sri Lanka Army while he was in Ampaa'rai, news sources in Ampaa'rai told TamilNet. More than 16 Tamils from East have been ‘arrested’ at Colombo airport within the last five months after the new regime has come to power in Colombo.

The detained person and his family members have been dependent on his employment in the Middle Eastern countries since 2004. Last time he had left the island was in August 2014 for employment in Dubai.

The family, dependent on his income, said he had been subjected to investigations by the SL military and the SL police earlier for his past association with the LTTE. He had been released after interrogations at the notorious 4th floor in Colombo in 2005.

The Tamil man from Ampaa'rai took his first employment in Saudi Arabia in 2004 after he had left the LTTE following the defection of Muralitharan alias Karuna. But, he returned after a few months as he was not satisfied with the contract in Saudi Arabia.

In 2005, he tried to go abroad again, but was arrested in Colombo and was subjected to investigations at the notorious 4th floor by the Sri Lankan Police and the SL military intelligence. He was also harassed in Ampaa'rai after his release. As he was unable to secure a job, he opted to seek employment in Dubai in 2006, the family said. He was working in Dubai from 2006 to 2011. After a few years, he again left for Dubai in August last year, they said.

The family has made a complaint with the Human Rights Commission office at Kalmunai (Complaint number: HRC/KL88/2015).

The SL military and police are monitoring and harassing the former LTTE members who are re-united with their families. The SL military is also monitoring the employment links of every member in their families, civil sources in Ampaa'rai told TamilNet.

Chronology:

Uprooted Musali Tamils demand lands back, SL Navy ignores Minister Swaminathan

Uprooted Musali Tamils demand lands back, SL Navy ignores Minister Swaminathan

[TamilNet, Saturday, 30 May 2015, 20:15 GMT]
Mu'l'ikku'lam has become a strategic point of occupation to the Sri Lankan forces that aim to Sinhalicise and colonise the land and the historic waters of Eezham Tamils. More than 4,500 Eezham Tamil civilians, evicted from Musali division in Mannnaar district in September 2007, are still refused entry to their village by the occupying Sri Lanka Navy, which has changed their village into a military cantonment. On Saturday, SL Minister of Resettlement, Reconstruction and Hindu Religious Affairs D.M. Swaminathan (UNP) was forced to wait in front of the gates of the cantonment called ‘Command Headquarters - North Western Naval Area’ for more than 40 minutes by the occupying Sinhala Navy.
Mu'l'likku'lam
SL Minister was forced to wait outside the port of the SL Navy cantonment at Mu'l'likku'lam

Mu'l'likku'lam
Location of Mu'l'likku'lam [Map courtesy: Google Earth, Legend by TamilNet]

Mu'l'likku'lam
Catholic church at Mu'l'likku'lam inside militarised zone
Mu'l'likku'lam
Mu'l'likku'lam school inside militarised zone
The uprooted people from Mu'l'lik-ku'lam were categoric in their demand to release their occupied village.

Majority of the Tamils from Mu'l'likku'lam are Catholics. Former SL Defence Secretary Gotabhaya Rajapaksa visited the village in December 2012.

Accompanied by the Sinhala Archbishop of Colombo, Rt Rev Dr Malcolm Ranjith, the SL defence secretary had declared the entire Eezham Tamil village out of bounds for its uprooted residents.

In turn, Gotabhaya was offering 450 acres, at the rate of half an acre per family, to resettle the Tamils away from the village. The villagers were told that they could visit schools and religious places but not their abandoned houses at Mu'l'likku'lam.

Only a few of the uprooted people had consented to accept alternative lands leaving their own lands in Mu'l'likku'lam.

Nobody would be allowed to resettle within a perimeter of 750 meters of the Mu’l’likku’lam village, Gotabhaya was telling the people at that time.

Mu'l'lik-ku'lam has now been transformed into the so-called Command Headquarters of the North Western Naval Area of the occupying Sinhala forces.
Mu'l'likku'lam
Uprooted Eezham Tamil villagers of Mu'l'likku'lam residing at Malang-ku'lam demand their lands back at Mu'l'likku'lam

Mu'l'likku'lam
Mu'l'likku'lam and other SL Navy and Army bases in the region [Map courtesy: Google Earth, Legend by TamilNet]
The SL Navy cantonment serves as a hub for the Sinhalicisation and Colonisation process of the land and waters of the strategic locality in the Mannaar district.

The villagers, displaced from Musali, have been temporarily staying in Peasaalai, Thaazhvup-paddu, Keeri and in Thalaimannaar and have been subjected to various harassments by the SL military throughout the last seven years.

The visiting UNP Minister Swaminathan, who was accompanied by UNP parliamentarian from Vanni Hunaiz Farook, who had defected UPFA in December 2014, Tamil National Alliance parliamentarian Selvam Adaikkalanthan and Vicar General of Mannaar Diocese Fr Victor Sosai, met a section of the uprooted people who have been residing at Kaayaang-kudi and at Malang-kaadu, situated close to Mu'l'lik-ku'lam on Saturday.
Mu'l'likku'lam
The river flowing and entering the Gulf of Mannaar at Mu'l'likku'lam is the boundary between the Northern and the North Western Provinces. The Vilpattu reserved forest south of the boundary was scattered with a number of Tamil villages before it was declared a reserved forest in 1903. The Tamil territory was contiguous up to Negombo in the Western Province at that time, before the Sinhalicisation of the Tamil Catholics of today's Puththa'lam and Gampaha districts. [Map courtesy: Google Earth, Legend by TamilNet]

Mu'l'likku'lam

Mu'l'likku'lam

Violence intensified in Sinhala military-driven demographic genocide in Batticaloa

Violence intensified in Sinhala military-driven demographic genocide in Batticaloa

[TamilNet, Friday, 29 May 2015, 22:45 GMT]
The Rural Development Society (RDS) of Kachchat-kodi Swami-malai GS division is a grassroots-level attempt by the villagers to sustain the livelihood of the people who face a systematic demographic genocide along the border of Batticaloa and Ampaa'rai districts for a long time. In an in-depth interview to TamilNet, Secretary of the RDS, Mr Paramanatham, exposes the details behind the demographic genocide and the role played by the Buddhist monks, Sri Lankan Police and the ‘Sinhala home guards,’ which is an armed paramilitary operated by the occupying SL military. Mr Paramantham also details the institutionalised non-responsive governance of the Sri Lankan system, including Colombo's departments, provincial, district and divisional offices, all operating with one single aim of driving Tamils away and Sinhalicising the native villages of Eezham Tamils.

The interview to TamilNet comes after a violent attack by the occupying Sinhala paramilitary on RDS President Yogarasa Jeganathan on 24 May, when the RDS representatives wanted to protect the only means of livelihood of the villagers.


Kachchat-kodi is a GS division of 14.8 sq. km of extent, comprising three villages – Kachchat-kodi, Swami-malai and Kevu'liyaa-madu. With 448 families of a total population of 1,533 individuals, 901 individuals are now Sinhalese, according to the statistics from the DS office at Paddip-pazhai. The entire GS division has been subjected to Sinhalicisation and colonisation by the Sinhala encroachers from Ampaa'rai district.

The three representatives of the RDS were assaulted by the ‘Sinhala home guards’ when they politely urged a group of 9 Sinhala encroachers from the 36 Colony, a Sinhala settlement located 2 km away in the bordering Ampaa'rai district, not to engage in fishing using illegal methods.

A Sinhala policeman from 36 Colony, known as Gonasinghe, his son Soranga Gonasinghe and another relative of Gonasinghe, were among the 9-member armed paramilitary squad that engaged in the fishing deploying illegal fishing methods in Kangkaa'niyaar-ku'lam tank, which is the only means of livelihood to 68 Tamil families dependent in freshwater fishing assisted and managed by the RDS.

One of the attackers was riding a motorbike with the registration number BAW 8350, the RDS representatives told TamilNet.

The Sinhala paramilitary men were instigating ethno-nationalist violence by shouting: “This is our country. If you raise your voice, we will not hesitate to shoot and kill you all.”

In 1990, there were 168 Tamil families living in the vicinity of Kangkaa'niyaar-ku'lam. The villagers were all dependent on freshwater fishing in the tank. During the rainy seasons they also engaged in cultivation of nuts and soya.

During the war, many of these families have become women-headed households as the men have perished or reported missing. They are now displaced in Makizhoor, Ma'ndoor, Ka'luvaagnchik-kudi and Ka'ndaava'lai. The women-headed families have left the area due to security reasons as well as due to the lack of livelihood recovery.

Only 68 families live in the area now. They are determined to sustain their livelihood through the RDS, Mr Paramanatham told TamilNet.

Tamil villagers on two or three occasions in recent times caught the intruding Sinhalese from 36 Colony. The police Officer In Charge (OIC) from the police station from 36 Colony came and promised that they would control the intruders in future. But, the policemen and paramilitary guards are all interconnected and relatives. Within a few days they started to come again with arms. There have been at least 10 violent assaults by the armed intruders, according to RDS Secretary.

Kevu'liyaa-madu, another village in the same GS division, is also subjected to Sinhalicisation.

Although a few Sinhala families were residing in the GS division, they were all living together harmoniously. But, the armed Sinhala colonists are part of a systematic programme driven by intruding Buddhist monks, armed paramilitary outfit known as home guards, Sinhala politicians and civil officers from Ampaa'rai district.

57 additional Sinhala settlers brought after 2002 to Kevu'liyaa-madu also behave in a confronting manner and are deployed in exploiting the resources and harassing the Tamil villagers in the GS division.

A Buddhist temple was built on the lands belonging to three Tamil families after bulldozing their houses, he said. The Sinhala home guard paramilitary has been using the Buddhist temple as one of their bases in the area, he further said adding that the Buddhist monk of the temple was harassing the GS officer almost threatening him and the Divisional Secretary.

All complaints made to District Secretariat through GS and DS Secretary have not been useful to the Eezham Tamil villagers, the RDS Secretary from Kachchat-kodi further said.

The Tamil villagers have been systematically neglected, not only from the housing schemes managed through the SL ministries, but also in the delivery of Indian Housing Scheme, Mr Paramanatham told TamilNet.

Potable water is a serious problem faced by the people in the village, especially after July month every year, he says.

In addition, wild elephants also harass the residents. Although the Wildlife Department of Colombo chased away the elephants couple of times into the jungle, there is no systematic effort to hinder the threat posed by the wild elephants, Mr Paramanthan says.

“There is a clear intention of driving us away from our villages,” Paramantham says.

Related Articles:
23.08.13   SL State divides communities in East: Batticaloa MP
22.08.13   Tamil parliamentarians protest against Sinhalicisation in Ba..
19.08.13   Ampaa'rai GA, DS officials step up Sinhalicisation of Battic..
17.08.13   Colombo deploys extremist NGO to fund Sinhalicisation in Eas..
08.08.13   Colombo transfers Tamil officers for opposing demographic ch..
30.07.13   Colombo accelerates Sinhala colonisation in Batticaloa: TNA ..
10.06.13   Sinhala paramilitary steps up land appropriation in border v..
07.06.13   Ampaa'rai officials overstep into Batticaloa district to Sin..
25.02.13   Attacks against Tamil farmers escalate in Vellaave’li, Batti..
09.02.13   Sinhala paramilitary attacks Tamil dairy farmers in Battical..


Chronology:


Snail's pace delivery of Indian Housing Scheme criticised

Snail's pace delivery of Indian Housing Scheme criticised

[TamilNet, Thursday, 28 May 2015, 23:57 GMT]
Five years have elapsed since New Delhi announced what it called as the “flagship project of India´s developmental assistance,” in June 2010. Apart from the fact that the project is being delivered in snail's pace, many of the beneficiaries who had lost everything have been forced to undertake 700,000 rupees in loans to complete their houses as the money allocated for each house, 550,000 rupees, was not adequate, the families complain. Out of 41,512 houses allocated in the Northern Province, only 44% of the houses, numbering around 18,220 units have been completed so far.

3,450 units of 8,700 allocated to Jaffna district, 4,078 units of 8,568 allocated to Ki'linochchi district, 1,900 units of 4,931 houses allocated to Vavuniyaa district, 4,542 units of 11,813 houses allocated to Mullaiththeevu district and 4,267 units of 7,500 allocated to Mannaar have been completed so far, according to civil sources in Jaffna.

Approximately 1,250,000 rupees are needed to construct a unit and the war-affected recipients have no other option than taking up loans to accomplish the task.

The project, claimed as the “largest grants assistance programme that government of India has undertaken anywhere in the world,” in 2013 by the then Indian External Affairs Minister Salman Khurshid has been a habitual show, since 27 November 2010 visit of his predecessor S.M. Krishna, to declare open new units every time an Indian official or politician visit North-East.

Soina Gandhi's Indian National Congress appointed External Affairs Ministers S.M. Krishna, Salman Khurshid, the then opposition leader Sushma Swaraj, who became the new External Affairs Minister of the current New Delhi regime and the Indian Prime Minister Narendra Modi have all been opening one or two units during their visits to North in the past.

The housing scheme has gone through a lot of controversies and has been progressing at a snail's pace from its inception.

When many countries were prepared to assist the uprooted people with constructing houses after 2009, New Delhi rushed with its announcement of constructing 50,000 houses, ousting others from the scene.

The current status of the Indian Housing Scheme was discussed at the Northern Provincial Council last week, the NPC sources in Jaffna said.

வியாழன், 4 ஜூன், 2015

கனடா உதயன் இதழின் 1000ஆவது இதழ் வெளியீட்டு விழா , சென்னை


கனடா உதயன் இதழின் 1000ஆவது இதழ் வெளியீட்டு விழா , சென்னைazhai_uthayan
கனடா உதயன் இதழின் 1000ஆவது இதழ் வெளியீட்டு விழா   சென்னை தியாகராயநகர் வாணி மகாலில் வரும்

ஆனி 12, 2046 / சூன் 27ஆம் நாள்

சனிக்கிழமை மாலை 6 மணிக்கு

நிகழவிருக்கிறது.
 கவிதைஉறவு அன்பர்களும் இலக்கிய ஆர்வலர்களும் திரண்டு வந்து கலந்து கொள்ள அன்புடன் வரவேற்கிறேன்.
ஏர்வாடி இராதாகிருட்டிணன்

ந.பாண்டுரங்கனின் நூல் வெளியீட்டு விழா – மதுரைக்கோயில்கள் …..

வைகாசி 31, 2046 / சூன் 14, 2015

மதுரை

azhai_maduraikoilgal

பேரா.வெ.அரங்கராசன் நூல்அறிமுகம் – புழுதிவாக்கம் தமிழ் இலக்கிய மன்றம்


பேரா.வெ.அரங்கராசன் நூல்அறிமுகம் – புழுதிவாக்கம் தமிழ் இலக்கிய மன்றம்

வைகாசி 24, 2046 / சூன் 07, 2015

azhai_thamizhilakkiyamandram_puzhuthivakkam_ve.arangarasan_nuulveliyeedu

இலக்குவனார் இலக்கியப் பேரவை, அம்பத்தூர் – கூட்டம் 101


இலக்குவனார் இலக்கியப் பேரவை, அம்பத்தூர் – கூட்டம் 101

வைகாசி 24, 2046 / சூன் 07, 2015

azhai_ilakkuvanar ilakkiya peravai_kuuttam101, june2015_p1
azhai_ilakkuvanar ilakkiya peravai_kuuttam101, june2015_p2

கவியழகனின் விடமேறிய கனவு – நூல் வெளியீடு: கனடா


கவியழகனின் விடமேறிய கனவு – நூல் வெளியீடு: கனடா

வைகாசி 23, 2046 / சூன் 06, 2015 

கனடா

azahi_vidameriya kanavu

நந்தன் சீதரன் எழுதிய தாழி – சிறுகதைத் தொகுப்பு – ஆய்வரங்கம்

 வைகாசி 23, 2046 / சூன் 06, 2015 

தமிழ்நாடு முற்போக்கு

கலை இலக்கிய மேடை

மதுரை

azhai_thaazhi_aayvarangam

உதவி வேண்டும் தாய்த்தமிழ்த்தொடக்கப்பள்ளி, பொள்ளாச்சி

அன்பிற்குரியீர்!
                  வணக்கம்.
  புதிய மனிதனை உருவாக்குவதே கல்வியின் நோக்கமாக இருக்க வேண்டும். நாம் சொல்லும் புதிய மனிதன் – நுகர்வியத்தை வெறுத்தொதுக்கி பிற மனிதனின் கண்ணீர் துடைக்கும் ஒப்புரவு, எதிரி என்றாலும் அவரையும் கண்ணியமாகவும் மாந்தநேயத்தோடும் நடத்தும் அறம், கேள்விக்கு சொல்லித்தரப்படும் விடையைக் கேள்விக்குட்படுத்தும் அறிவாற்றல், அறிவை ஒட்டுமொத்த சமூக மேம்பாட்டுக்குப் பயன்படுத்தும் உயர்நோக்கம் கொண்டவராய்  இருக்க வேண்டும். இதைச்  சாதிக்க தமிழால்தான் முடியும் என்பதைச் சொல்லத் தேவையில்லை. இப்படி ஒரு புதிய தலைமுறையை உருவாக்கும் பெருநோக்கத்தோடுதான் எங்கள் தாய்த் தமிழ்ப் பள்ளியை நடத்தி வருகிறோம். உழைப்பை மட்டும் நம்பி, மக்கள் சார்ந்து இந்தப்  பணியை செய்து வருகிறோம். ஏழைகளான எங்களின் இந்தப் பெருங்கனவின் செயல்வெற்றிக்கு அனைத்து வகையிலும் துணை நிற்க வேண்டுகிறேன்.
thai_thamizhppalli01 thai_thamizhppalli02