சனி, 21 செப்டம்பர், 2013

லீ குவான் இயூ 90 கவிதைத் தொகுப்பு நூல் வெளியீட்டு விழா

சிங்கப்பூர் முகநூல் நண்பர்களே!வருக!வருக!


https://fbcdn-sphotos-b-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/1237877_10201982869751506_815795007_n.jpg

Voters’ attendance in Jaffna reached 50% at 2:00 p.m.

Voters’ attendance in Jaffna reached 50% at 2:00 p.m.

[TamilNet, Saturday, 21 September 2013, 10:38 GMT]
Despite the psy-ops manipulations and various harassments by the occupying SL military in at several places of Jaffna peninsula, the participation of people in the provincial council election in Jaffna peninsula has reached almost 50% by 2:00 p.m., independent election monitors told media. A Tamil National Alliance politician and deputy chairman of Chaavakachcheari Pirathesa Chapai (PS), was almost abducted and tortured by the intelligence operatives of the SL military near a voting booth in Thenmaraadchi and when fellow TNA supporters came in a vehicle to his rescue, those who had abducted the TNA politician escaped into the SLA 52-4 Brigade command base at Vara’ni in Jaffna. Following this, a group of SL soldiers who came from the camp opened fire. The vehicle of TNA supporters has sustained heavy damage in the firing.

A tense-situation prevailed and the election officials struggled to bring normalcy back at the voting booth, the sources further said. Complaints of 78 election related violent incidents have been reported till 2:00 p.m., said PAFFREL officials monitoring the elections.

In the meantime, the Sri Lankan Police has attacked an elected civic body member of the TNA at Thirunelveali in Jaffna. TNA parliamentarians have rushed to the site to ensure the safety of the TNA member, news sources in Jaffna said.

Also in Ki’linochchi, TNA parliamentarian S. Sritharan, who was inspecting the participation of people in the election, narrowly escaped from an attack on his vehicle at Pannangka’ndi.

Sri Lankan soldiers in civil have been deployed in large numbers, especially in areas where TNA has a strong support base. The SL soldiers were trying to chase away the voters.

A catholic priest has been detained in Mannaar and the SL policemen have assaulted another one, initial reports said. There were allegations of displaced Muslim persons living in Puuththa’alm, who had casted their votes there, being brought to Mannaar with the backing of a Sri Lankan minister to cast votes in support of the UPFA.

In Mullaiththeevu, particularly in Kokkuththoduvaay and in Ma’nalaa’ru , Tamil people were being blocked from casting their votes at the booths dominated by the Sinhala colonialists.

Colombo-based Virakesari Tamil daily had published an interview with SL presidential sibling Basil Rajapaksa. The copies of this paper, along with leaflets urging people to support UPFA, were distributed by the SL military in Vanni.

The entire mechanism of the occupying Sri Lankan State was illegally deployed by the UPFA government against the TNA. The target of the Sri Lankan State was to sabotage a two-thirds majority for the TNA in the provincial councils.

The former LTTE members, who are under the virtual custody of the occupying Sri Lankan State, have also been used against their wish in mobilizing support for the UPFA, news sources in Ki’linochchi said.

The Sri Lankan military has waged systematic propaganda events, such as a gala event for a ‘marriage’ between a Sinhala soldier and a former LTTE woman in Ki’linochchi last week.

Uthayan faked, SL forces focus on targeting Ananthi

3RD LEAD (Update)

Uthayan faked, SL forces focus on targeting Ananthi on election day

[TamilNet, Saturday, 21 September 2013, 07:18 GMT]
While the Indian media, The Hindu and The Times of India, highlight NPC chief minister candidate Mr CV Wigneswaran condemning the call for Tamil Eelam and the call for boycotting the CHOGM meet, the focus of genocidal Colombo seems to be on targeting Ms Ananthi Sasitharan, the Tamil homeland-based candidate, who has become popular among the people. On the morning of Saturday, which is election day, the popular daily in the North, Uthayan, was faked and in its name, a newspaper was circulated saying that Ms Ananthi has joined the Colombo government. The fake paper cited Mavai Senathirajah. Meanwhile, news reports from several parts of the North said that the occupying SL forces are intimidating and preventing Tamils from voting. In Mullaiththeevu, a voting booth captured by Sinhalese prevented local Tamils from voting. Despite the odds, people are seen actively engaged in voting.
Uthayan faked
Uthayan faked
Uthayan real
Uthayan real
A group Sri Lankan soldiers, who stopped a vehicle, which was taking disabled voters to election booth, opened fire and threatened the organisers, an independent election monitoring group that had organised the transport, news sources in Chaavakachcheari said.

The occupying SL military was chasing away the uprooted people from voting at Maathakal in Jaffna. The Tamil National Alliance (TNA) politicians who went to the voting booth were also harassed by the SL military, reports from Maathakal said.

Also at Thampaaddi in Ooraaththu’rai (Kayts), the people were chased away by the SL military, which was accompanied by paramilitary operatives, initial reports from the islets said.

In Mullaiththeevu, common voting booths were set up for uprooted people from Kokkuththoduvaay and Karunaadduk-kea’ni. Sinhalese settlers in Tamil areas were using the booth in large numbers and the Tamils who went to vote were harassed, the reports from Mullaiththeevu said adding that there were widespread election violations being committed by the occupying SL military in the district.

Meanwhile, the SL military intelligence in Jaffna has launched a systematic campaign to discredit Ms Ananthi Sasitharan, whose residence was attacked by the SL military in the early hours of Friday.

On the election day, the SL military intelligence circulated a fake newspaper in Uthyan layout, which mischievously said Ananthi Sasitharan had joined the Sri Lankan government.

The SL military intelligence has also been spreading the same story earlier through leaflets. But, it has now gone to the extent of faking a mainstream newspaper in Tamil.

At the same time, Dan TV, operated by paramilitary and personalities aligned with the Sri Lankan State, also focused on the same story in their broadcast.

The spurious newspaper in Uthayan layout, faking the Ananthi story in the name of Mavai Senathirajah has also said that Mr Mavai has announced election boycott by the ITAK, the main party in the TNA alliance.

The SL military has also printed thousands of sample ballot papers with UPFA symbol and dispersed them in large numbers in the streets of Jaffna in the psy-ops war waged on the gagged people.

Despite all the odds, the people who seem to have sensed the propaganda, were actively voting as being seen in the following photos taken at a voting booth in Puththoor in Valikaamam East.

The participation is expected to be higher than in the previous elections after 2009, political observers in Jaffna said.

TNA circles were confident that they would gain two thirds majority in the NPC even if 52% of voters are able to part in the voting today.

However, Mumbai-based The Times of India, has stated on Friday that “Rajapaksa party likely to make some inroads in the north Sri Lanka”.

“Despite the Mahinda Rajapaksa regime in Sri Lanka being seen as responsible for war crimes and mass displacement of Tamils in the north, the ruling party's prospects of winning some seats are bright. There are many who think that Jaffna and surrounding areas risk being neglected again by the government if Rajapaksa's party, the UPFA, is kept out of the provincial council,” the paper said.

In recent times, The Times of India and its group of publications of corporate interests are actively engaged in propping up the Colombo-centric State and regime, political observers in Jaffna said.
People voting in NPC elections at Puththoor
People voting in NPC elections at Puththoor


External Links:
The Times of India: Rajapaksa party likely to make some inroads in the north Sri Lanka

Wigneswaran becomes chosen mouthpiece of imperialist orchestration

Wigneswaran becomes chosen mouthpiece of imperialist orchestration

[TamilNet, Saturday, 21 September 2013, 05:57 GMT]
Following an interview to The Hindu, condemning Tamil Nadu voicing for the independence of Eezham Tamils, the NPC Chief Minister candidate C.V. Wigneswaran in an interview to The Times of India on Friday denounced the call for boycotting CHOGM meet in Colombo as well. The boycott call comes largely from the international human rights circles outside of the Establishments. More than representing the true aspirations of Eezham Tamils, and placing it in the right perspective to the international community of peoples, the focus of Wigneswaran is primarily on facilitating the agenda of the international community of Establishments that attempts to confirm its ‘victory’ in upholding the Colombo-centric State and at the same time absolve the genocidal crimes of all concerned, commented Tamil activists for alternative politics.
CV Wigneswaran
CV Wigneswaran
“I am not for this business of boycotting,” Wigneswaran was cited by The Times of India.

But he is in the business of advocating the world to boycott active struggles against erring Establishments everywhere. It is sad that such a polity comes from a candidate, seeking mandate from a nation that is put to genocidal onslaught by leading Establishments of the world, the Tamil activists commented.

"We must have the courage of conviction to tell the Sri Lankan government that it has done this and this and what does it got to say... It is better you say it at the CHOGM rather than keep away," Wigneswaran was further cited by the TOI.

Wigneswaran should first have the courage to tell this to New Delhi and London that will be sitting in the CHOGM, the activists said, adding that it will be a folly to facilitate the culprits to have their way with the CHOGM meet and expect them to take a righteous stand.

Like the Chennai-based The Hindu, the Mumbai-based Times of India orientated the interview to particularly address at Tamil Nadu.

The CHOGM boycott call is rather global, spearheaded by world human rights groups worried about wrong precedents and paradigms set by the Establishments, than originating from Tamil Nadu. But TOI’s concern was Tamil Nadu.

While leaders of political parties in Tamil Nadu have been strident in their demand that India boycott the CHOGM in Colombo in November, Wigneswaran has called for the country’s participation, TOI projected.

“Lanka Tamil party’s CM nominee wants India to take part in Commonwealth Heads of Government Meeting,” the TOI headlines said.

The TOI interview once again reiterated Wigneswaran’s attack on Tamil Nadu leaders and cited him saying that “India owed it to the ‘Lankan Tamil community’ to help revive ‘democratic’ institutions.”

What divisive purposes Wigneswaran serves today should be clear to global Tamils, the activists in the island said, adding that the former justice has become the chosen mouthpiece for the orchestration of the Establishments.

* * *

The mainstream media gang-up in India, similar to their gang-up during the genocidal war, and the active role being played in recent times by the Mumbai-based Times of India of corporate interests in propping up the Colombo-centric Sinhala State in the island, have to be carefully understood in Tamil Nadu, the activists said.

Indian intelligence-run outfits in recent times have been coming out with ‘sane’ articles denouncing the US role in West Asia and shedding tears for the people in Syria and Egypt. Had the Indian writers paid at least a small fraction of this care on what took place in their backyard and the ‘strategic complicity’ of New Delhi in it along with the USA, the world paradigms would have been different, the Tamil activists for alternative politics commented.

But New Delhi proved and proves worse than the USA and all other ‘strategic partners’ in handling the course in the island to the annihilation of the nation of Eezham Tamils in the war and in the aftermath, the activists said.

* * *

After steering the course of the war to end in genocide, the signals coming from New Delhi and Washington were that they wanted ‘leaders’ to come from Tamils to denounce their own aspirations, and to diffuse, hijack or sit on any democratic struggle of Eezham Tamils either, even if any non-descript powers under confirmed subjugation have to be ‘devolved’.

This means, Eezham Tamils cannot evolve their own genuine leadership and even the leadership of ‘Stateless’ Tamils all over the world outside will be condemned, and silenced, the activists for alternative politics said.

After more or less illegitimating the leadership in Tamil Nadu, in providing at least a small international space for the genocide-facing nation of Eezham Tamils to claim for its independence, the former Justice Wigneswaran planted from the blues to simulate the leadership of Eezham Tamils now claims 80–90 per cent support of Tamils in the island for his polity, the Tamil activists commented on the TOI interview.

According to Wignesaran cited by the TOI, Tamils lost Eastern Province due to their leaders keeping away from the election. He was deliberately overlooking the demographic genocide that had taken place and is taking place with the blessings of New Delhi and other international engineers of Sri Lankan State, who now say that it is the ground reality. They work for the same even in the North with the LLRC agenda. The TNA did contest the East. Does Wigneswaran mean to draw a line between TNA before him and after him, asked the Tamil activists.

Wigneswaran in the TOI interview equating Pirapaharan with the Sri Lankan government in brutality is no justice at all, the activists said.

The tone and language of the election speeches by some TNA leaders, especially the speech by another ‘discovered’ leader Mr. Sumanthiran, re-enact the Federal Party scenario prior to the militant struggle, in which politicians were telling something to Tamils and dealing something else with Colombo, the activists said, citing a speech made at Ki’linochchi this week.

Wigneswaran in his TOI interview was concerned about SL military engineering the election by preventing some people and allowing others in the voting for the candidates.

Of all the candidates, the SL military particularly targeting Ms. Ananthi, the most popular candidate based on the land of Eezham Tamils, has not gone unnoticed by political observers.

Chronology:

கருவறையில்தமிழ் - சிறப்பு மாநாடுமக்கள் மீது கல்வீசினார் திண்டுக்கல் சார் ஆட்சியர்கைவீசம்மா கைவீசு.. இது அந்த காலம்...: மக்கள் மீது கல்வீசினார் திண்டுக்கல் சார்  ஆட்சியர்
திண்டுக்கல்: "எஜமான்.. சாமி' என, அரசு அதிகாரிகளை, அந்தக்காலத்து மக்கள் பணிவாக அழைப்பர். அதிகாரிகளும்,
தங்களால் முடிந்த வரை, மக்களுக்கு நல்லது செய்வர். இந்தக் காட்சிகளை இப்போது பார்ப்பது ஆபூர்வம். தற்போது, அதிகாரிகளும் அப்படி இல்லை.. மக்களும் மாறி விட்டனர். இதில் சில அதிகாரிகள் மட்டும் விதிவிலக்கு. இந்த விதிவிலக்கிலும் வித்தியாசமானவர், திண்டுக்கல் சப்- கலெக்டர் பி.மதுசூதனரெட்டி. கோபம் வந்தால்... என்ன செய்வார் என்றே தெரியாது. கையில் கிடைத்ததை தூக்கி வீசுவார். "டென்ஷன்' உச்சத்தில் இருந்தால், கல்லையும் எடுத்து எறிவார். இது கதை இல்லைங்க...நிஜத்திலும் நிஜம். இனி, அவரின் "டெர்ரர்' கதையை படிங்க..

மதுசூதன ரெட்டி, 29, சப் கலெக்டராக செப்., 6 ல், பொறுப்பேற்றார். சிறுமலையில் தங்கியுள்ள இவர், நேற்று முன்தினம் இரவு 11 மணிக்கு, வனத்துறை "செக் போஸ்ட்' சென்றார். வனவர் சுந்தரராஜனிடம் தகராறு செய்து, "பெஞ்சை' தூக்கி வீசினார். அங்கு வந்த, பஸ் டிரைவர் மணியின் மொபைல் போனை பறித்தார். எதனால் இப்படி நடந்து கொள்கிறார்? என புரியாத வனத்துறையினர், ஒருவழியாக, சமாதனம் செய்து அனுப்பினர். கலெக்டர் வீட்டிலும்: நேற்று காலை 8 மணிக்கு, கலெக்டரின் முகாம் அலுவலகம் சென்ற அவர், போலீஸ்காரர் பசுபதியின் "வாக்கி-டாக்கி' யை பறித்தார். அவர் யார் என்பது தெரியாத பசுபதியும் தகராறு செய்தார். மற்ற போலீசார் சமரசம் செய்து அனுப்பினர்.


கல்வீசம்மா..கல்வீசு:

நிலக்கோட்டை கரியாம்பட்டி கிராமத்தினர், ஒரு பிரச்னை தொடர்பான விசாரணைக்கு, நேற்று மதியம் 12 மணிக்கு, சப் கலெக்டர் (ஆர்.டி.ஓ.,) அலுவலகம் வந்தனர். "சமரசம் செய்து வைப்பார்' என, நினைத்தவர்களுக்கோ அதிர்ச்சி. அவர், மக்கள் மீதே "பாய' துவங்கினார்; அதுமட்டுமா... வெளியில் வந்து கற்களை எடுத்து வீசினார்; இதில், பாண்டி என்பவர் காயம் அடைந்தார். இதுகுறித்து போலீசில் புகார் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஐ.ஏ.எஸ்., தேர்ச்சி பெற்று, புதிதாக பதவிக்கு வந்துள்ள இவர், ஏன் இப்படி நடந்து கொள்கிறார் என்பது புரியாத புதிராக உள்ளது. மக்களுக்கு சேவை புரிய கிடைத்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளாமல், இப்படியா கெட்ட பெயர் எடுப்பது; அவருக்கு என்ன தான் பிரச்னை; அவருக்கே வெளிச்சம். இதுகுறித்து கலெக்டர் வெங்கடாசலம் கூறுகையில்,""சப்-கலெக்டர் புது பணி நியமனம் என்பதால், பணியில் வேகமாக உள்ளார். பிரச்னைகள் குறித்து விசாரணை நடந்து வருகிறது,'' என்றார்.


8ம் வகுப்பு படித்த நிருபர்கள்:

சப்-கலெக்டரிடம் கருத்து கேட்க, பத்திரிகை நிருபர்கள் சிலர், அவரது அலுவலகம் சென்றனர். ""8 ம்வகுப்பு படித்த நீங்கள், நிருபராக இருக்கிறீர்கள். உங்களிடம் பேச, நான் தயார் இல்லை. அனைவரும் வெளியேறுங்கள். கலெக்டரிடம் பேசி கொள்ளுங்கள்,'' என, கதவை சாத்தினார்.

பாடத்தைப் பாடலாக்கிய ஆசிரியர்!

பாடத்தை ப் பாடலாக்கிய ஆசிரியர்!

நாட்டுப்புற பாடல் மூலம் கணித சூத்திரம், வேதியியல் சமன்பாடு மற்றும் தனிமங்களை, மாணவர்களுக்கு எளிதில் புரிய வைக்கும்,
ஆசிரியர் தவமணி: நான், கொட்டாம்பட்டி அருகில் உள்ள, நாகப்பன் செவல்பட்டி கிராமத்தை சேர்ந்தவன். எங்கள் ஊரில், பேருந்து வசதி இல்லாததால், தினமும், 8 கி.மீ., தூரம் நடந்தே, அரசு பள்ளிக்கு செல்வேன். இதனால், நாட்டுப்புற பாடல் பாடிக் கொண்டே, பள்ளிக்கு செல்லும் பழக்கம், சிறுவயதிலேயே ஏற்பட்டது. ஆசிரியர் பணியின் மீதான ஆர்வத்தால், 1989ல் பி.எட்., படித்தாலும், ஏனோ ஆசிரியர் வேலை கிடைக்கவில்லை. நாட்டுப்புற பாடல்களை நன்கு பாடும் திறமை இருந்ததால், நண்பர்கள் வலியுறுத்தலின்படி, அகில இந்திய வானொலியில், நாட்டுப்புறப் பாடல்களை பாடி வந்தேன். கடந்த, 1996ல், என் விருப்பப்படியே, ஆசிரியர் பணி கிடைத்தது. அறிவியல் மற்றும் கணித பாடங்களை படிக்க, கிராமத்து மாணவர்கள் படாத பாடு பட்டனர். சிலர், இதற்காகவே பள்ளிப் படிப்பை, பாதியிலேயே கைவிட்ட செய்தியையும் அறிந்தேன். அதனால், கணித சூத்திரம், வேதியியல் சமன்பாடு மற்றும் தனிம அட்டவணைகளை, நாட்டுப்புற பாடல் வடிவில் மாற்றியமைத்து, மாணவர்களை பாட வைத்தேன். நாட்கள் செல்ல செல்ல, என் முயற்சிக்கு பலன் கிடைக்க ஆரம்பித்தது. மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் கற்று, 100 சதவீத தேர்ச்சி பெற்றனர். சுனாமி பாதித்த அதிர்ச்சியிலிருந்து மீளாத, நாகப்பட்டினம் கடற்கரையோர மாணவர்கள், பள்ளிக்கு செல்லவே ஆர்வமின்றி, மன உளைச்சலுடன் இருந்தனர். 2005ல் அங்கு சென்று, நாட்டுப்புற பாடல் வழியாக பாடம் நடத்தினேன். இதையறிந்து, மற்ற குழந்தைகளும் மீண்டும் பள்ளிக்கு வர ஆரம்பித்தனர். பழையபடி கல்வியில் கவனம் செலுத்தியது, மனதிற்கு மகிழ்ச்சியாக அமைந்தது. கிராமப்புற பெற்றோருக்கு, போதுமான படிப்பறிவு இல்லாததால், தங்கள் குழந்தைகளையும் படிக்க விடுவதில்லை. எனவே, கிராமப்புற பகுதிகளுக்கு சென்று, நாட்டுப்புற பாடல்கள் வழியாக, அறிவொளி இயக்கம் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகிறேன்.

Washington film fest features Sri Lanka massacre, No Fire Zone

Washington film fest features Sri Lanka massacre, No Fire Zone

[TamilNet, Friday, 20 September 2013, 11:59 GMT]
"Please join us for our Pulitzer Center film festival featuring the beautifully crafted and heart-wrenching film, “No Fire Zone.” Carefully evidenced and powerfully measured, "No Fire Zone" is a feature length film about the final months of the 26 year long Sri Lankan civil war told by the people who lived through it. It is a meticulous and chilling expose of some of the worst war crimes and crimes against humanity of recent times - told through the extraordinary personal stories of a small group of characters and also through some of the most dramatic and disturbing video evidence of the conflict ever recorded," a publicity note ussed by the Pulitzer Center Film festival organizers said.

The film festival is labelled, "Global Crises, Human Stories" is a week-long celebration of reporting from around the world––featuring feature-length documentary films and shorts by award-winning Pulitzer Center journalists, such as "No Fire Zone": The true story of war crimes committed at the end of the Sri Lankan civil war in 2009, the organizers said.

Directed by Callum Macrae, the film follows two highly influential documentaries on the same subject for the UK's Channel 4. The running time is 93 minutes, the leaflet said.

Tickets are on sale at http://www.westendcinema.com/, and the Friday, September 20, 5 pm; Monday, September 23, 3pm; and Wednesday, September 25, 7 pm.

Recently Malaysian government charged a Human Rights official for screening the film in Kuala lampur.

Related Articles:
24.02.12   Channel-4 wins trophy for Sri Lanka's war-crimes documentary
25.10.11   Channel-4 complied with broadcasting code, UK regulator rule..
05.10.11   "Sri Lanka's Killing Fields" to be screened at EU Parliament..
16.07.11   US Congressman: "Gruesome example of Humans at their worst"


External Links:
NFZ: No Fire Zone
PC: Malaysian Police Raid Screening of “No Fire Zone”

TNA, CaFFE urge people to vote

TNA, CaFFE urge people to vote amid attacks, false propaganda

[TamilNet, Friday, 20 September 2013, 11:00 GMT]
The National organizer for Campaign for Free and Fair Election (CaFFE), condemned the widespread involvement of the Sri Lanka military in the Provincial Council elections in Jaffna, and urged the voters the urgent necessity to attend the polling booths without fail to cast their votes. The CaFFE official said that the Elections are a civil activity and only the Police and not the military has the authority to maintain peace and the rule of law. The official also condemned the attack by the military on eight supporters of the TNA candidates and an election monitor on the eve of the election to create a fear psychosis in an attempt to interfere with the election outcome.

The Tamil National Alliance (TNA) candidates, and other party supporters pointed out that supporters of the Rajapakse Government have issued notices in several areas from Point Pedro to Jaffna asking voters to boycott the elections.
CaFFE, politicians speak on election day


People should ignore these false propaganda leaflets and attend in large numbers to vote, and teach a lesson to the Rajapakse government, the TNA party officials said.

The TNA leader, Sampanthan said the activities of the Rajapakse government interfering in the Northern elections reflect the level of oppression of the Tamil people, and urged the Government to adhere to democratic principles and facilitate a safe atmosphere for people to exercise their right to vote.

திரைப்பட நூற்றாண்டு விழா- ஒரு மடல்

இந்தியத்திரைப்பட  நூற்றாண்டு விழா கொண்டாடுவோருக்கு ஒரு மடல்

Comment (7)   ·   print   ·   T+  
பராசக்தி - சிவாஜி கணேசன்
பராசக்தி - சிவாஜி கணேசன்
இந்திய சினிமா நூறு ஆண்டை கடந்திருப்பது மகிழ்ச்சியைக் கொடுக்கிற செய்தியாக இருந்தாலும், இந்த நூறு ஆண்டுகளில் இந்திய சமூகம், குறிப்பாக தமிழ் சமூகம் கொஞ்சம் கூட சினிமாவை புரிந்துகொள்ளவில்லையே என்கிற ஆதங்கமும் இருக்கவே செய்கிறது. சினிமா எடுப்பவர்கள் என்ன செய்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்? சினிமாவில் நடிப்பவர்கள், இயக்குபவர்கள் உள்ளிட்ட வெகு சில கலைஞர்கள் மட்டுமே பொருளாதார ரீதியில் வளர்ந்துகொண்டே இருக்கிறார்கள். போகட்டும். பிரச்சினை அதுவல்ல இப்போது. இந்த நூற்றாண்டு கால சினிமாவை நாம் ஏன் கொண்டாட வேண்டும்? சமூகத்திற்கு இதுவரை கொஞ்சமும் பயன்படாத வகையில்தான் இந்தியாவில் சினிமா உருவாகிக் கொண்டிருக்கிறது. இன்னும் சொல்லப் போனால், சமூகத்தை சீரழிப்பதிலும் சினிமா முக்கிய பங்கு வகித்துக் கொண்டிருக்கிறது. பல கொலைகளை செய்த ஒருவன், குறிப்பிட்ட சினிமாவின் பெயரை சொல்லி இந்த படத்தை பார்த்துதான் நான் கொலை செய்தேன், இந்தப் படமே என்னை இப்படிக் கொலை செய்யத் தூண்டியது என்று அறிக்கைவிட்ட சங்கதியெல்லாம் நடந்த நாடுதானே இது.
தமிழக அரசு இப்போது, இந்திய சினிமாவின் நூற்றாண்டை கொண்டாட பத்து கோடி ரூபாயை கொடுத்திருக்கிறது. இது யாருடைய பணம்? படிப்புக்க வசதியின்றி, அடிப்படை வசதிகள் கூட இல்லாத எத்தனையோ கிராமங்களில் உள்ள மக்களுக்கு, அல்லது மக்களின் சுகாதார மேம்பாட்டிற்கு, ஒரு நகர, கிராமத்தின் உட்புற கட்டமைப்புக்கு இந்த பணத்தை செலவிட்டு இருக்கலாம். சினிமாவில் இருப்பவர்களுக்கு பணத்திற்கு என்ன பிரச்சினை? சினிமாவின் மூலம் கோடிகள் சம்பாதித்தவர்கள், சம்பாதித்துக் கொண்டிருப்பவர்கள், இதற்கான செலவை பகிர்ந்துக்கொண்டால் என்ன? மக்களின் வரிப் பணத்தை, ஏதோ சிலரின் கேளிக்கைக்காக அரசு இப்படி வாரி வழங்குவது எந்த வகையில் நியாயம்.
சரி, இந்திய சினிமாவின் நூற்றாண்டை கொண்டாடுவது என்று முடிவெடுத்துவிட்டப் பின்னர், அதை எப்படி உருப்படியாக கொண்டாடுவதே என்றாவது சிந்தித்தார்களா? தொடர்ச்சியாக சென்னை முழுவதும் திரையிடப்படும் படங்களில் எல்லாமும், சினிமாவின் உன்னதத்தை, தமிழர்களின் பண்பாட்டை எந்தவிதத்திலும் பிரதிபலிக்காத, வெறும் கேளிக்கையை கொண்டாடும் படங்கள். இந்தப் படங்களை திரையிட்டு, நாம் எப்படி நூறு வருடத்தை கொண்டாடுவது. இப்படியான படங்கள்தான் இந்த நூறு வருடத்தில் வந்திருக்கிறது என்றால், நாம் கூச்சப்பட வேண்டாமா என்று நான் கேட்கவில்லை? ஆனால், உண்மையாகவே தற்போது திரையிடப்படும் இந்தப் படங்களையும் தாண்டி, தமிழ் சினிமாவில் நூற்றுக்கணக்கான அற்புதமான படங்களும் வெளிவந்திருக்கிறது.
அமெரிக்காவில் இருந்து கேமராவின் பாகங்களை விற்க வந்த எல்லிஸ்.ஆர்.டங்கன் தமிழ் திரைப்படங்களுக்கு ஒரு புதிய வடிவத்தைக் கொடுத்தார். எம்.ஜி.ஆர், சிவாஜி போன்றவர்களின் படங்களை திரையிடுவதை ஆதரிக்கும் வேளையில், சூப்பர் ஸ்டார் (ரஜினிகாந்த் அல்ல) தியாகராஜ பாகவதர்தான், P.U.சின்னப்பா போன்றவர்களை நாம மறந்ததையும் நான் இந்த நேரத்தில் நினைவுப்படுத்த விரும்புகிறேன். எம்.ஜி.ஆர் படத்தை திரையிட முனையும்போது, தமிழ் சினிமாவின் முகத்தை மாற்றியமைத்த எல்லிஸ்.ஆர்.டங்கன் இயக்கிய மந்திரிகுமாரி திரைப்படத்தையாவது திரையிட்டு இருக்கலாமே. அல்லது, நாவலில் இருந்து சினிமாவாக மலர்ந்து மலைக்கள்ளனை பரிசீலித்து இருக்கலாமே. ஏன் இந்த படங்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கிறது. கலைஞர் இந்த படங்களில் பங்காற்றி இருப்பதாலா?
வெறும் நடிகர்களை கொண்டாடுவது மட்டுமல்ல, நூற்றாண்டுக் கொண்டாட்டம். இந்த நூற்றாண்டை சினிமா கடந்து வர முக்கிய காரணம், சினிமாவில் ஆளுமை செலுத்திய இயக்குனர்கள். அதில் முக்கியமானவர் கே.ராம்நாத். ஒரு வெளிநாட்டு இலக்கியத்தை தமிழில் “ஏழை படும் பாடு” என்கிற திரைப்பாமாக எடுத்தார். இன்று வரை தமிழில் அப்படியான திரைப்பட முயற்சி உருவாகவே இல்லை. ராம்நாத்தின் ஏதாவது ஒரு திரைப்படத்தை திரையிடுவதில் இங்கே என்ன பிரச்சினை இருக்கிறது? வெறும் பாடல்களால் நிறைந்த தமிழ் திரைப்படங்களில் இருந்து முற்றிலும் மாறுபட்டு பாடல்களே இல்லமால், ஜப்பானிய சினிமா பாணியில் வீணை எஸ்.பாலசந்தர் இயக்கிய “அந்த நாள்” திரைப்படம் எத்தனை முக்கியமான திரைப்படம். ஒரு பொம்மையை வைத்து முற்றிலும் வித்தியாசமான காலத்தில் அவர் இயக்கிய பொம்மை திரைப்படத்தையாவது திரையிட்டு இருக்கலாமே. டி.ஆர். ரகுநாத் இயக்கிய திரைப்படங்கள், பி.ஆர்.பந்துலுவின் முக்கியமான படமும், தமிழர்களின் சுதந்திரப் போராட்ட பங்கை விளக்கும் ஒரு வீரனின் கதையுமான “கப்பலோட்டிய தமிழன்” திரைப்படம் எல்லாம் எங்கே போனது. ஒரு தெலுங்கு நடிகை சிவாஜிக்கு சமமாக வசனம் பேசி நடித்த, கண்ணகி திரைப்படம் ஏன் காணாமல் போனது. ஆயிரம் தலை வாங்கிய அபூர்வ சிகாமணி என்று மிக நீளமான தலைப்பில் வெளிவந்த திரைப்படமேல்லாம் என்ன ஆனது? தவிர முதல் சகலகலா வல்லியான பானுமதியின் சண்டிராணி படம் என்ன ஆயிற்று. டி.ஆர். ராஜகுமாரி, டி.எ.மதுரம், ஜீவரத்தினம் இன்னும் பல திறமையான நடிகைகளை இந்தத் தமிழ் சினிமா நினைவுக்கூறப்போகிறது என்று எனக்கு தெரியவில்லை.
எம்,ஜி.ஆர், சிவாஜி, ரஜினி, கமல், அஜித், விஜய் மட்டும் தமிழ் சினிமாவின் தூண்கள் இல்லையே. இவர்களுக்கு முன்னர் பல போட்டுக் கொடுத்த அருமையான பாதையில்தானே இவர்கள் பயணம் செய்கிறார்கள். இவர்களை செம்மைப்படுத்திய இயக்குனர்களை ஏன் தமிழ் திரையுலகம் மறந்துப் போனது. தமிழ்நாடு திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்கம் ஏன் இதில் தலையிட்டு நிகழ்வை செம்மைப்படுத்தக் கூடாது?
ஆயிரம் விமர்சனங்கள் இருந்தாலும், கலைஞர் கருணாநிதி தமிழ் சினிமாவிற்கு அளித்த பங்கை யாராவது மறந்துவிட முடியுமா? இந்தியாவின் மற்ற மாநிலங்களில் அவரவர் மொழிப் படங்களுக்கு மாநில விருது வழங்கப்பட்டிருக்கொண்டிருந்த சமயத்தில், தமிழ்நாட்டில் திரைப்படங்களுக்காக மாநில விருது வழங்கப்படவே இல்லை. அதை கருணாநிதிதான் தொடங்கிவைத்தார். நான், பாலு மகேந்திரா உள்ளிட்டவர்கள், விருதுத் தொகையை அதிகரித்துக் கொடுக்க சொன்னபோது அதை உடனே அதிகரித்து கொடுக்கவும் செய்தார். தவிர, உலகில் இந்த வயதிலும் பேனா பிடித்து எழுதும், அதுவும் யார் கேட்டாலும் சினிமா என்றால், தன்னை மறந்து அதில் மூழ்கிப் போகும், ஒரு கலைஞன் இந்த சினிமாவிற்கு அளித்த கொடையை ஏன் தமிழ் சினிமா மறந்துப் போனது.
சிவாஜி கணேசன் என்கிற ஆளுமையை அடையாளம் காண வைத்து, தமிழர்களின் பகுத்தறிவை உசுப்பிவிட்ட, திராவிட இயக்கத்தின் தொடக்க கால காவியமான “பராசக்தி”, திரைப்படம் எங்கே போனது? வீர வசனங்களுக்கு பேர்போன கண்ணாம்பாளை நிலைநிறுத்திய “மனோகரா” என்ன ஆனது. கலைஞரின் எத்தனையோ படங்களில் எதையாவது ஒன்றையாவது திரையிட்டு இருக்கலாம். அரசியலுக்கு அப்பாற்பட்டு, தொடர்ந்து இந்த வயதிலும், திரைத் துறையில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு கலைஞனாகவாவது கருணாநிதியை இந்த தமிழ் திரையுலகம் கொண்டாடியிருக்கலாம். கருணாநிதி ஆட்சியில் இருந்தபோது, அவரை கொண்டாடியா கூட்டம் ஏன் இதைப் பற்றி பேசவில்லை. கலைஞரின் மூலமே சினிமாவில் பெரிய இடத்தைப் பிடித்த வித்தக கவிஞர் என்கிற பா.விஜய் இந்நேரம் எங்கே போனார்? அப்துல் ரகுமான், வைரமுத்து, என்று ஒரு பெரிய பட்டாளமே கலைஞரால்தான் இங்கே நிலையான இடத்தை அடைந்தது. கலைஞரின் படத்தை திரையிடாதது கண்டு ஏன் இவர்கள் வெகுண்டெழவில்லை என்று நான் கேட்கவில்லை!
இந்த சினிமாக்காரர்கள் அழைக்காவிட்டாலும், ஒரு தயாரிப்பாளராக, வசனகர்த்தாவாக, பாடலாசிரியராக இந்திய சினிமாவின் இந்த நூற்றாண்டுக் கொண்டாட்டத்தில் கலந்துக்கொள்ளும், எல்லா உரிமையும், தகுதியும் கலைஞர் கருணாநிதிக்கு இருக்கிறது. நிச்சயம் கலைஞர் இந்த நூற்றாண்டுக் கொண்டாட்டத்தில் கலந்துகொண்டு தமிழ் திரையுலகின் முகத்திரையை கிழிக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்கவில்லை!
கலைஞரைத் தாண்டியும், திராவிட இயக்கத்தின் ஆணிவேர் அறிஞர் அண்ணாவின் படங்கள் என்ன ஆனது? நல்லதம்பி படம் பற்றி இங்கே யாருக்காவது தெரியுமா? பகுத்தறிவை வளர்த்ததாக சொல்லப்படும் அண்ணாவின் படங்களுக்கே இந்த நிலையா? எனில் அண்ணா நாமம் எங்கே வாழ்வது? இன்னொரு முக்கியமான கலைஞனான வீ.கே ராமசாமி டி.ஆர்.மகாலிங்கம் எங்கே போனார்கள்? ஏன் தமிழ் சினிமா சரித்திரம் மறந்துபோனது? ரத்தினக் குமார் என்கிற படம் பற்றிய குறிப்புகளாவது இங்கே இருக்கிறதா? என்று நான் உங்களை கேட்கவில்லை. எனக்குள்ளேயே யோசித்துப் பார்க்கிறேன்.
தமிழ்நாடு திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம், நூற்றாண்டுக் கொண்டாட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக, உடனடியாக தமிழ் சினிமா பற்றிய ஒரு கண்காட்சியை ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். மறக்கப்பட்ட எல்லா கலைஞர்களையும் (நடிகர்கள், இயக்குநர்கள், லைட்மேன், மேக்அப் மென் உட்பட) மீண்டும் மக்களுக்கு நினைவுப்படுத்த அவர்களுக்கு தனியாக ஒரு விழா நடத்த வேண்டும்.
தமிழ், மலையாளம், தெலுங்கு, கன்னடம், ஹிந்தி, ஆங்கிலம், சினிமாவின் படங்களை படத்தொகுப்பு செய்தவன், தமிழுக்கு நான்கு முறை தேசிய விருதைப் பெற்றுக் கொடுத்தவன் என்பதால் இதை நான் எழுதவில்லை. ஒரு சாதாரண பார்வையாளனாக, சினிமாவை நேசிக்கும் ஓர் ஆர்வலனாக இதை கேட்கிறேன். இந்தக் கலைஞர்கள், இயக்குநர்கள் எல்லாம் இல்லையென்றால் இந்திய சினிமாவுக்கு நூற்றாண்டு இல்லை, எனவே அவர்களை இந்த தருணத்திலாவது நாம் ஒருமுறை நினைவுகூர்வோம்.
கவுதம் பாஸ்கரன், ரேண்டார் கை, தியடோர் பாஸ்கரன் போன்ற திரைப்பட அரசியலை சாராத, திரைப்பட வரலாற்றையும், அழகியலையும் முன்னிறுத்தி எழுதியும், பேசியும் கொண்டிருக்கும் ஆளுமைகளை திரையிடப்பட வேண்டிய படங்களை தெரிவு செய்ய ஏன் அரசு நியமித்திருக்க கூடாது என்று நான் கேட்கவில்லை. இவர்களை வைத்து திரைப்படங்களை தெரிவு செய்திருக்கலாம் என்று எனக்குள் நினைத்துப் பார்க்கிறேன்.

அக்டோபர் 9-இல் செம்மொழித் தமிழ் விருதுகள்

இம்முறையாவது செம்மொழி விருது விழாவினைத் தமிழில் நடத்த வேண்டும். தமிழுக்கானவிருதுகளைத் தமிழில் வழங்காமை தமிழை இழிவுபடுத்துவது என்பதை உரியவர்கள் உணரவேண்டும். விட்டுப்போன் விருதுகளையும் மூத்த அறிஞர்களுக்கான வாழ்நாள் விருதுகளையும் வழங்க வேண்டும்.அன்புடன் இலக்குவனார் திருவள்ளுவன் /தமிழே விழி! தமிழா விழி! எழுத்தைக்காப்போம்! மொழியைக் காப்போம்! இனத்தைக் காப்போம்!/

ஐராவதம் மகாதேவன், தமிழண்ணலுக்கு அக்டோபர் 9-இல் குடியரசுத் தலைவரின் செம்மொழித் தமிழ் விருதுகள்


கல்வெட்டியல் ஆராய்ச்சியாளரும் தினமணி நாளிதழின் முன்னாள் ஆசிரியருமான ஐராவதம் மகாதேவன், தமிழ் அறிஞர் தமிழண்ணல் ஆகியோருக்கு அக்டோபர் 9-ஆம் தேதி செம்மொழித் தமிழாய்வு நிறுவனத்தின் தொல்காப்பியர் விருதுகள் வழங்கப்பட உள்ளன.
செக். குடியரசைச் சேர்ந்த அறிஞர் ஜரோஸ்லாவ் வசேக், இங்கிலாந்தைச் சேர்ந்த அறிஞர் ஜான் ரால்ஸ்டன் மார் ஆகியோருக்கு குறள் பீட விருது வழங்கப்பட உள்ளது.
இதே போன்று 10 பேருக்கு இளம் அறிஞர் விருதுகள் வழங்கப்பட உள்ளன.
புது தில்லியில் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் அக்டோபர் 9-ஆம் தேதி நடைபெறும் விழாவில் குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப் முகர்ஜி இந்த விருதுகளை வழங்க உள்ளார்.
மத்திய அரசின் மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகத்தின் கீழ் செயல்பட்டு வரும் செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம் மூலம் குடியரசுத் தலைவர் செம்மொழி விருதுகள் ஆண்டுதோறும் வழங்கப்படுகின்றன.

வெள்ளி, 20 செப்டம்பர், 2013

குறைந்த செலவில் புற்றுநோய்ப் பண்டுவம்

குறைந்த செலவில் புற்றுநோய்ச் சிகிச்சை!

சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் 60 மருத்துவர்களை ஒருங்கிணைத்து, புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு, குறைந்த செலவில் சிகிச்சையளிக்கும், மருத்துவர் மருது துரை: தஞ்சாவூர், நாகை, திருவாரூர், அரியலூர், பெரம்பலூர், புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட மாவட்ட மக்களுக்கு, தஞ்சை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை தான் பிரதானம்.
சில ஆண்டுகளுக்கு முன், இங்கு புற்றுநோய் மருத்துவராக பணியாற்றினேன். இப்பகுதியின் பெரும்பாலான விவசாயிகள் புகையிலை, பாக்கு, பீடி போன்றவற்றை அதிகம் பயன்படுத்துவதால், புற்றுநோயால் பாதிக்கப்பட்டனர். நாங்கள், நோயாளியை சோதனை செய்த பின், "உங்களுக்கு புற்றுநோய் இருக்கிறது' என கூறினால், அவர்களுக்கு உடனே மரண பயம் வந்துவிடும். ஏனெனில், புற்றுநோயை குணப்படுத்த அதிகம் செலவாகும் என்ற பயம் இருந்தது. மேலும், சென்னை அல்லது புதுச்சேரி அரசு பொது மருத்துவமனைகளில் தங்கி, தொடர்ந்து சிகிச்சை பெற முடியாமல், பலர் வீடு திரும்பியதும் இறந்தனர். இப்படி, பல துர்மரணங்களை தவிர்க்க, 60 மருத்துவர்கள் மற்றும் சமூக ஆர்வலர்களை ஒன்றிணைத்து, 2010ம் ஆண்டு, "தஞ்சை புற்றுநோய் மருத்துவமனை'யை ஆரம்பித்தோம். இங்கு, 3 கோடி ரூபாயில், "கோபால்ட்-60' மற்றும் 9 கோடி ரூபாயில், அதிநவீன கதிரியக்க கருவியை வாங்கி, புற்றுநோய்க்கு குறைந்த செலவில், சிறந்த சிகிச்சை அளிக்கிறோம். இங்கு சிகிச்சை பெறும் ஏழை விவசாயிகளுக்கு, கட்டணம் வசூலிப்பதில்லை. மருந்துகளையும், 65 சதவீத கழிவு விலையிலேயே விற்கிறோம். "ஸ்கேன், எக்ஸ்-ரே' என, அனைத்து டெஸ்டுக்கும், 50 சதவீத கட்டணம் தான். எங்கள் சேவையை பாராட்டிய ஸ்டேட் பேங்க், ஓர் ஆம்புலன்ஸ் வண்டியை, இலவசமாக வழங்கியது. இதன் மூலம், நோயாளிகள் வீடுகளுக்கு நேரடியாக சென்று, வலி உபாதைகளுக்கான சிகிச்சைகளை இலவசமாக வழங்குகிறோம். மருத்துவமனை சார்பில், ஆண்டுதோறும், "சர்வைவல்' தினம் கொண்டாடுகிறோம். அன்று, இங்கு சிகிச்சை பெற்று குணமான நோயாளிகள் மூலம், தற்போது சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களுக்கு, தன்னம்பிக்கை ஏற்படுத்துகிறோம்.

Ananthi's residence besieged, election monitor attacked by SL military

Ananthi's residence besieged, election monitor attacked by SL military in Jaffna

[TamilNet, Thursday, 19 September 2013, 19:35 GMT]
More than 200 Sri Lankan military personnel besieged the residence of Ananthi Sasistharan, the only woman candidate of the Tamil National Alliance (TNA) in Jaffna district in the forthcoming provincial council elections. Initial reports from Araali said that those who were present at the residence were brutally attacked by the occupying SL military that rounded up the house around 00:45 a.m. Friday. At least three, including Attorney-at-Law Subas, who is the Jaffna coordinator of independent election monitoring group, CaFFE, were attacked by the SL military and were struggling to get to the hospital as the tyres of the vehicles were punctured by the soldiers. Ms Ananthi narrowly escaped from the assault as her supporters had managed to send her away over the wall of the residence as the military rounded up her residence.

The latest harassment is reported as the Sri Lankan military establishment has unleashed a campaign against the mother of three, who is the wife of Mr Elilan, the former LTTE Political Head of Trincomalee who is reported missing after he was handed over to the SL military.

Also last Tuesday, Ms Ananthi Sasitharan, narrowly escaped from an attack by alleged Sri Lankan military operatives on her way back from a campaign meeting.

A few minutes before the latest attack, a group of SL military operatives attempted put up posters against Ananthi Sasitharan at the residence of Ms Ananthi. The group has been putting up posters against her at several places in Jaffna city.

When the supporters of Ananthi Sasitharan, present at her residence, came out, the group had run away. But, a few minutes later, SL military rounded up the residence.

The CaFFE coordinator, who had arrived at the site after hearing about the incident, was also attacked despite his identification as the coordinator of CaFFE.

The assisting election officer in Jaffna district, Sivan Suthan Atchuthan, was on his way to inspect the site at the time of this report.

The SL military is being deployed at every junction, from Jaffna city to Araali. The SL soldiers, carrying stop signs, are blocking independent election monitors and journalists from reaching the residence of Ms Ananthi Sasitharan.

Chronology:


Related Articles:

Rajapaksa-allied squad brutally attacks two independent candidates in Jaffna

Rajapaksa-allied squad brutally attacks two independent candidates in Jaffna

[TamilNet, Thursday, 19 September 2013, 19:17 GMT]
Two candidates of an independent group, contesting the provincial council elections in Jaffna district under Padlock symbol, were brutally attacked in the early hours of Thursday allegedly by EPDP operatives with the facilitation of the occupying Sri Lankan military at Ma'ndaitheevu junction while they were returning from the islets towards Jaffna city. The driver of the three-wheeler in which they were travelling, escaped by jumping into the sea, while the candidates were brutally attacked. The three-wheeler was set on fire by the attackers. The attack has taken place while Indian election monitors and international media personnel were present in the city. The two candidates were attacked as they were dividing the vote bank of the UPFA in Vadduk-koaddai and the vote bank of the EPDP in the islets.
Independent group attacked by EPDP-UPFA squad


The victims were, 29-year-old Prakalathan Swaminathan and 30-year-old Thesarajeev Kanakasundaram.

They were returning to Jaffna after concluding their election propaganda in Ma’nkumpaan and at Veala’nai of Ooraaththu'rai (Kayts) island Wednesday night.

A squad comprising of EPDP and SL military operatives was continuously following them in a harassing manner during their meetings, the victims have complained.
Independent group attacked by EPDP-UPFA squad


Mr Balasubramaniam, a former associate of notorious UPFA operative Ankayan Ramanathan, the district organiser of the UPFA in Jaffna, who was not given the chief-candidate nomination in the UPFA list, had split from the Ankayan group and joined the independent group under the Padlock symbol. This group is also allegedly backed by Ms Vijayakala Maheswaran of the UNP among the voters in the islets.

The commander of the SL military in Jaffna, Major General Mahinda Hathurusinghe, is backing the candidates of UPFA’s Ankayan Ramanathan.

The squad freely passed through the SL military check posts at Ma’ndai-theevu junction after the attack, according to the victims, who have been admitted at the Jaffna Teaching Hospital.
Independent group attacked by EPDP-UPFA squad
One of the candidates admitted at Jaffna hospital

இளங்குற்றவாளிகள் யார்?1/2 சிறுவர் அகவை குறித்து நீண்ட நாள்களாகவே கருத்தாடல் நடந்து வருகின்றது. ஆனால், இப்பொழுதும்  குழந்தைத்  தொழிலாளர் (தடுப்பும் ஒழுங்கும்) சட்டம் 1986 பிரிவு 2(2) இன்படி 14 அகவை நிறைவுறாத ஒருவர் குழந்தை எனப்படுவார். [“Child” means a person who has not completed the age of 14 years.] பரத்தமைத் தடுப்புச்சட்டம் 1956 (Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956) பிரிவு 2(அ) 16 அகவை நிறைவுறாதவர்களைக் குழந்தை (“Child” means a person who has not completed the age of sixteen years) என்கின்றது. நடைமுறையில் இவ்வாறு சட்டம் இருக்கும் பொழுது இப்போதைய குழப்பம் ஏன்? தேவைஎனில், கற்பழிப்பு வழக்குகளில் தொடர்புடைய யாரும் குழந்தை வரம்பிற்கு வரமாட்டார்கள் என அகவை வரம்பு நீக்கிச் சட்டவிதிச் சேர்க்கை கொண்டுவரலாம். இந்தியாவிலும் சிறுவர் சட்டங்கள் மாநிலத்திற்கு மாநிலம் வேறுபாட்டுடன்தான் உள்ளன. எனினும் அமெரிக்க நாட்டுச்சூழல் அடிப்படையில் இந்தியச்  சிறாரின் அகவை வரம்பை வரையறுக்க இயலாது. அன்புடன் இலக்குவனார் திருவள்ளுவன்
2/2
சிறாருக்குச் சட்டப்பாதுகாப்பு தருவதுபோல் இளம்பருவத்தினருக்கும் (adolescent) இந்தியச் சட்டம் சிலப் பாதுகாப்பு தருகின்றது. இவர்களையும் சிறையில் அடைக்காமல் சிறைப்பள்ளிகளில் அடைக்க வேண்டும் எனக்  கூறுகின்றது. எனவே, அகவைத்திருத்த உரையாடல்கள் தேவை யற்றவை. மாறாக, குற்றவாய்ய்ப்புச் சூழல்களைக்  குறைப்பதிலும் இளங்குற்றவாளிகள் சீர்திருத்தப் பணிகளிலும் கருத்து செலுத்தித் திருத்தப் பணிகளில் முன்னேற்றம் காண்பதே சரியாக இருக்கும். இளங்குற்றவாளிகள் நீதி மன்றத்தில் (Juvenile Court)  பல்லாண்டுகள் பணியாற்றிய பட்டறிவில் இதனைத் தெரிவிக்கின்றேன். அன்புடன் இலக்குவனார் திருவள்ளுவன் /தமிழே விழி! தமிழா விழி! எழுத்தைக்காப்போம்! மொழியைக் காப்போம்! இனத்தைக் காப்போம்!/


இளங்குற்றவாளிகள் யார்

Comment (5)   ·   print   ·   T+  
இளங்குற்றவாளிகளுக்கான வயது வரம்பு மறுநிர்ணயம் தொடர்பாக இந்தியாவில் குரல்கள் வலுவடையும் இதே காலகட்டத்தில் அமெரிக்காவிலும் இது தொடர்பான விவாதம் பரவலாகிவருகிறது. வித்தியாசம் என்னவென்றால், இந்தியாவில் இளங்குற்றவாளிகளுக்கான வயது வரம்பை 18-லிருந்து 16-ஆகக் குறைக்க வேண்டும் என்றும் அமெரிக்காவில் 16-லிருந்து 18-ஆக உயர்த்த வேண்டும் என்ற குரல்கள் ஒலிக்கின்றன.
பொதுவாகவே, அமெரிக்காவில் நீதி வழங்கலில் சில நல்ல விஷயங்கள் பின்பற்றப்படுகின்றன. இளம் சிறார்கள் மரண தண்டனைக்கு உரிய குற்றங்களைப் புரிந்திருந்தாலும் அவர்களுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கக் கூடாது என்று 2005-ல் அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் தடை விதித்தது. தொடர்ந்து, 2012-ல் ‘மில்லர் எதிர் அலபாமா அரசு’ வழக்கில், "குற்றம் எப்படிப்பட்டதாக இருந்தாலும், பரோல் சலுகையற்ற ஆயுள் தண்டனையைக்கூட விதிக்கக் கூடாது" என்று கூறிவிட்டது.
"இளம் குற்றவாளிகள் வயது முதிர்ந்தவர்களைப் போல மனரீதியாகக் குற்றச் சிந்தனையில் ஊறியவர்கள் அல்ல; எதையோ நினைத்து எதையோ செய்துவிடுகிறவர்கள், தாங்கள் செய்யும் செயலின் விளைவுகளை முழுக்கச் சிந்திக்காதவர்கள். எதிர்காலத்தில் அவர்கள் தங்களுடைய செயலுக்கு வருந்தவும் தங்களைத் திருத்திக்கொள்ளவும் கூடும். இள வயதிலேயே அவர்களுடைய கைவிரல் ரேகைகளைப் பதிவுசெய்து, படங்களைக் கோப்பில் சேர்த்து குற்றவாளி முத்திரை குத்திவிட்டால், அவர்கள் மேலும் குற்றச் செயல்களில் ஊறி அந்த வாழ்க்கைக்கே தள்ளப்படுவார்கள்" என்று அந்தத் தீர்ப்புக்குக் காரணம் சொன்னது நீதிமன்றம்.
அமெரிக்காவில், இளங்குற்றவாளிகள் என்று வரையறுப்பதற்கான வயது வரம்பு மாகாணத்துக்கு மாகாணம் மாறுபடுகிறது. ஒருவரை இளம் குற்றவாளி என்று நிர்ணயிக்க அதிகபட்ச வயது நியூயார்க்கிலும் வடக்கு கரோலினாவிலும் 16; வேறு 11 மாகாணங்களில் 17; வாஷிங்டனிலும் 37 மாகாணங்களிலும் 18. நியூயார்க்கில் மட்டும் ஆண்டுதோறும் 16 வயது முதல் 17 வயது வரை உள்ளவர்களில் 50,000-க்கும் மேற்பட்டோர் கைதுசெய்யப்படுகின்றனர். இளம் வயதினர் குற்றங்களில் ஈடுபடுவது நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் சூழலில்தான் இப்படியொரு விவாதம் அமெரிக்காவில் சூடுபிடிக்க ஆரம்பித்துள்ளது.
ஒரு தீர்ப்பளிக்கும் முன் இளம் குற்றவாளிகளின் வயது, குடும்பப் பின்னணி, அவர்களின் உளப்பாங்கு போன்ற 14 அம்சங்களைக் கவனித்து முடிவெடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறார் அலபாமா நீதிபதி. சிறாருக்கான தண்டனையைப் பற்றிப் பேசுமுன் அவர்களைக் கொடூரமான குற்றங்களைச் செய்யத் தூண்டும் சமூகச் சூழலைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்வதுதான் நாகரிக சமூகத்துக்கு அழகு என்கிறார்கள் சமூகவியலாளர்கள்.
அமெரிக்க நியாயம் இந்தியாவுக்கும் பொருந்தும்தானே?
 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 • கொள்ளுமேடு ரிஃபாயி
  அமெரிக்கா என்ற கண்ணாடி வழியே நம்ம இந்தியாவையும் பார்க்கக் கூடாது.நமக்கென்று ஒரு தொன்மையான கலாச்சாரமும், பாரம்பரியமும் உண்டு.
  about 7 hours ago · Up Vote  (0) ·  Down Vote (0) ·  reply (0)
 • swaminathan ramaseth
  குற்றத்தின் வீரியத்தை பொறுத்தே தண்டனை அளிக்கப்பட வேண்டும். சுற்றுப்புறம், சூழ்நிலை ,வளர்ப்பு வித்தியாசங்கள் எல்லாம் இரண்டாம் பட்சம் தான். இந்தியாவில் சமீப காலமாக சிறார்கள் என்று கூறப்படும் இள வயதினர்கள் வரம்பு மீறிய செயல்களில் ஈடுபடும்போது நெஞ்சம் பதை பதைக்கிறது சுட்டிக்காட்டினால் எதிரிகளாக எண்ணுகிறார்கள் . வரம்பை தற்போதுள்ளபடியே தொடரலாம்
  about 12 hours ago · Up Vote  (1) ·  Down Vote (0) ·  reply (0)
  கொள்ளுமேடு ரிஃபாயி  Up Voted swaminathan ramaseth\"s comment
 • rameshkumar
  அமெரிக்க கலாச்சாரம் வேறு, இந்திய கலாச்சாரம் வேறு என்ற நிலை மாறி இங்கும் அன்னிய மோகத்தில் உடையில், உணவில் இருந்து வாழ்க்கை முறை வரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி வருகிறது. இதில் யாரை இளம் குற்றவாளிகள் என்று சொல்வது. முன்பெல்லாம் 16 வயதில் தெரியவேண்டியது எல்லாம் பத்து முதல் பதிமூன்று வயதுக்கே (போதை பழக்கம் உட்பட) தெரிந்து கொள்கிறார்கள். இதில் யாரை இளங்குற்றவாளிகள் என்று சொல்வது. குற்றங்களுக்கு ஏற்றவாறு தண்டனையை வழங்க வேண்டும். வயதை குறைப்பதற்கோ, கூட்டுவதற்கோ ஒன்றுமில்லை.
  about 18 hours ago · Up Vote (0) ·  Down Vote (0)
 • Vinoth Kanyakumari at Freelancer web designer
  தலையங்கம் சின்னதாகவே முடிந்துவிடுகிறது. இன்னும் விரிவுபடுத்தலாமே.
  about 18 hours ago · Up Vote  (0) ·  Down Vote (0) ·  reply (0)
 • Arun
  இது தவறான ஒப்பீடு. இரு நாடுகளும் கலாச்சாரத்தில் முற்றிலும் வேறானவை. கடந்த ஒரு வருடத்திற்கு மேலாக நியூயார்க் நகரத்தில் வாழும் நான் கவனித்ததை வைத்து சொல்கிறேன். இங்குள்ள இளைஞ்சர்களின் செயல்கள் முற்றிலும் வேறு நிலையில் உள்ளது. பள்ளி சிறுவர்களும் பெண்களுடன் சர்வ சாதாரணமாக பொது இடங்களில் கட்டியணைத்துக்கொண்டு இருப்பர். அது மட்டுமின்றி, பல்வேறு (இந்தியாவில்) வயதிற்கு மீறிய செயலாக கருதப்படும் செயல்களிலும் ஈடுபடுகின்றனர். எனவே இந்த ஒப்பீடு தவறானது. இந்தியாவில் சிறுவர்களின் வயது வரம்பு குறைப்பு என்பது கற்பழிப்பு போன்ற குற்றங்களில் ஈடுபடுவோருக்கு வயதினை பாராமல் குற்றத்தின் தீவிரத்தை கருத்தில் கொண்டு தண்டனை வழங்குவது சரியாக இருக்கும். அதை விடுத்து பொதுவாக எல்லா குற்றத்திற்கும் வயதை குறைப்பதோ கூட்டுவதோ சரியான நடவடிக்கையாகாது.
  about 20 hours ago · Up Vote (0) ·  Down Vote (1)