சனி, 24 செப்டம்பர், 2016

சிறப்புச் சொற்பொழிவு, அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழம்

அகரமுதல 153, புரட்டாசி 09, 2047 / செப்.25, 2016


சிறப்புச் சொற்பொழிவு, அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழம்


புரட்டாசி 10, 2047 / செட்டம்பர் 26, 2016

முற்பகல் 10.30

திருக்குறளில் உணர்வுசார் நுண்ணறிவு முனைவர் சந்திரிகா சுப்பி்ரமணியன்

தமிழியற்புலம்