வியாழன், 10 ஆகஸ்ட், 2017

Seminar on Dialect Studies in Sangam Literature and Modern Regional Fictions In honor of Prof. K. Nachimuthu


Seminar on Dialect Studies in Sangam Literature and
Modern Regional Fictions In honor of Prof. K. Nachimuthu
 14.08.2017 Monday, 9.30 AM
Seminar Hall, Department of Tamil  
  NLBS – 1, CUTN, Thiruvarur

Inaugural Function
Welcome Address    : Dr. P. Velmurugan, HoD & Associate Professor, Dept. of Tamil, CUTN
Introduction        : Dr. K. Jawahar, Assistant Professor, Dept. of Tamil, CUTN
Chair            : Prof. K. Nachimuthu, EFEO, Puducherry, Former HoD of Tamil, CUTN
Keynote Address    : Prof. R. Kothandaraman, Eminent Linguist, Puducherry.
Vote of Thanks    : Dr. P. Kumar, Assistant Professor, Dept. of Tamil, CUTN

Session - 1
10.30 AM – 11.30 AM

Chair    : Prof. S.V. Shanmugam, Eminent Linguist, AnnamalaiUniversity, Annamalai Nagar
S. Sangamithra, Research Scholar -  kiỊaimoḻiyiyal nōkkil jōṭikuruciṉ ‘ āḻicūḻulaku’
N. Siva, Research Scholar - kuṟuntokaiyil kiỊaimoḻi

Session - 2
11.30 AM – 01. 00 PM

Chair    : Prof. P. Mathaiyan, Former Head, Department of Tamil, Periyar University, Salem.
R. Ananthakumar, Research Scholar -  pukaḻiṉ ‘mutti’ ciṟukataittokuppil uỊỊavaḻakkuc coṟkaỊum caṅka                  
                                                                   ilakkiyac coṟkaỊum
N. Saranya, Research Scholar - cōlaicuntaraperumāỊiṉ pālkaṭṭu nāvalil vaṇṭalnila vēỊāṇ vaṭṭāravaḻakkum
                                                       vāḻviyalum
G. Vinotha, Research Scholar, -  kiṟisṭōpar āṉṟaṉiyiṉ tuṟaivaṉ nāvalil kiỊaimoḻi vaḻakkukaỊ

Lunch Break: 1.00 PM - 2.00 PM

Session - 3
02.00 PM – 03. 00 PM

Chair    : Prof. K. Rangan, Eminent Tamil Scholar, Thanjavur
A. Durga, Research Scholar - imaiyattiṉ‘pettavaṉ’ ciṟukataiyil kiỊaimoḻiyiṉ tākkam


Farwell function to Prof. K. Nachimuthu
Programme schedule

Date : 14.08.2017, Monday  Time : 3.30 PM to 5.00 PM

Venue : Pro VC Hall, Administration Building, CUTN
Welcome Address
Dr. P. Velmurugan, HoD & Associate Professor, Dept. of Tamil, CUTN
Chair
Prof. A.P. Dash, Vice-Chancellor, CUTN
Felicitation
Dr. S. Bhuvaneswari, Registrar, CUTN
Dr. A. Ragupathy, Controller of Examination, CUTN
Prof. T. Sengathir, Dean - Academic, CUTN
Prof. R. Kothandaraman, Eminent Tamil Scholar, Pondicherry.
Prof. P. Mathaiyan, Former HoD of Tamil, Periyar University
Prof. S.V. Shanmugam, Former HoD Dept. of Linguistics,
                                                                       Annamalai University, Chidambaram.
Prof. Rangan, Eminent Tamil Scholar, Thanjavur
Dr. P. Kumar, Assistant Professor of Tamil, CUTN
& Faculties –Students, Officers
Acceptance speech
Prof. K. Nachimuthu, EFEO, Pondicherry, Former HoD of Tamil, CUTN

Vote of Thanks
Dr. K. Jawahar, Assistant Professor, Dept. of Tamil, CUTN