மன்னையில்

தமிழன்னை ஊர்வலம்

தமிழ் எங்கள் உயிருக்கு நேர்!
தமிழரினம் எங்கள் ஆணி வேர்!

படத்தைப் பெரிதாகக் காண அழுத்தவும்