ஆடி 08, 2048 / சூலை 24, 2017 திங்கள் மாலை 5.00


காமராசர் – கண்ணதாசன் பிறந்தநாள் விழா, திருச்சிராப்பள்ளி

மாணவரரங்கம்
மரபுப்பாவரங்கம்
ஆய்வரங்கம்

பைந்தமிழ் இயக்கம்,
உலகத்தமிழ்க்கழகம்,
திருச்சிராப்பள்ளி