வெள்ளி, 21 ஜூலை, 2017

தமிழ் மொழி உரிமைக்காக வடக்கிருத்தல் – மதுரை

அகரமுதல 195, ஆனி 32, 2048 / சூலை 16, 2017

ஆடி 11, 2048 / சூலை 27, 2017

தமிழ் மொழி உரிமைக்காக வடக்கிருத்தல் – மதுரை

தமிழை உயர்நீதிமன்ற மொழியாக்குவோம்!

வடநாட்டினரால் வஞ்சிக்கப்படுவதற்கு முற்றுப்புள்ளி இடுவோம்!

உயர்நீதிமன்றத்தில் தமிழ் – போராட்டக் குழு