செவ்வாய், 24 ஜனவரி, 2017

தமிழகப்புலவர் குழுவின் முப்பெரு விழாஅகரமுதல 170, தை 09, 2048 / சனவரி 22, 2017

தமிழகப்புலவர் குழுவின் 109 ஆம் கூட்டம்

தனித்தமிழ் இயக்கத்தின் நூற்றாண்டு விழா

முத்தமிழ்க்காவலரின் 119ஆம்  ஆண்டுவிழா தை 15, 2048 சனிக்கிழமை சனவரி 28, 2017
காலை 10.00 முதல் மாலை 4.00 வரை

பாரத்து பல்கலைக்கழகம்,

பாலாசி மருத்துவமனை வளாகம்,

குரோம்பேட்டை, சென்னை கருத்தரங்கம் : செம்மொழி வளர்த்த செம்மல்கள்