சிக்காக்கோ தமிழ்ச்சங்கம்
ஆசியவியல் நிறுவனம், சென்னை
உலகத்தமிழ் ஆராய்ச்சி மன்றம், அமெரிக்கா


பங்குனி 23-25, 2055 வெள்ளி – ஞாயிறு

ஏப்பிரல் 5-7, 2024


5ஆவது உலகத்திருக்குறள் மாநாடு, சிக்காகோ
செரட்டன் இலிசில் நேப்பெர்வில்லி உறைவகம்
SHERATON LISLE NAPERVILLE HOTEL